Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

D.P. EKOPLAST, spol. s r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
63 177 702€ 45 481 533€ 41 250 955€ 56 627 413€ 48 324 467€ 47 965 143€ 40 576 526€ 24 031 391€ 18 250 590€ 17 167 359€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
61 820 217€ 44 412 859€ 40 208 121€ 54 831 937€ 46 585 330€ 43 961 078€ 38 482 851€ 23 383 230€ 17 431 786€ 16 512 195€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 357 485 € 1 068 674 € 1 042 834 € 1 795 476 € 1 739 137 € 4 004 065 € 2 093 675 € 648 161 € 818 804 € 655 164 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
17 175 867 € 16 607 244 € 12 423 579 € 14 758 718 € 12 827 864 € 6 068 575 € 8 263 793 € 8 143 917 € 6 788 452 € 7 983 254 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
17 007 878€ 16 593 544€ 12 909 279€ 13 844 635€ 12 229 126€ 8 483 779€ 9 063 793€ 7 143 917€ 6 524 452€ 7 797 754€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
167 989€ 13 700€ -485 700€ 914 083€ 598 738€ -2 415 204€ -800 000€ 1 000 000€ 264 000€ 185 500€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
16 258 493 € 15 250 235 € 12 011 371 € 14 022 666 € 12 500 220 € 8 060 601 € 8 731 947 € 6 953 169 € 5 825 059 € 7 209 019 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 518 730€ 14 799 012€ 11 509 339€ 13 384 262€ 11 832 758€ 7 201 762€ 7 908 954€ 6 009 843€ 5 069 792€ 5 961 965€
10
B.2
Služby
739 763€ 451 223€ 502 032€ 638 404€ 667 462€ 858 839€ 822 993€ 943 326€ 755 267€ 1 247 054€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 274 859 € 2 425 683 € 1 455 042 € 2 531 528 € 2 066 781 € 2 012 039 € 1 625 521 € 1 838 909 € 1 782 197 € 1 429 399 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
821 653 € 783 525 € 956 514 € 939 758 € 833 566 € 727 316 € 575 795 € 497 577 € 473 031 € 467 736 €
13
C.1
Mzdové náklady
589 837€ 564 187€ 689 626€ 671 696€ 592 621€ 521 560€ 408 002€ 348 137€ 333 401€ 330 578€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
203 826€ 194 008€ 238 629€ 232 642€ 204 483€ 179 774€ 142 986€ 121 980€ 116 718€ 115 544€
16
C.4
Sociálne náklady
27 990€ 25 330€ 28 259€ 35 420€ 36 462€ 25 982€ 24 807€ 27 460€ 22 912€ 21 614€
17
D
Dane a poplatky
19 031€ 21 412€ 21 873€ 21 872€ 20 418€ 18 639€ 15 456€ 14 969€ 14 808€ 16 119€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
964 876€ 1 141 458€ 1 131 895€ 848 455€ 530 116€ 635 095€ 365 806€ 715 813€ 751 143€ 406 376€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 667€ 2 083 884€ 5 834€ 194 795€ 1 123 890€ 1 340 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
905 300€ 4 444€ 185 859€ 1 056 900€ 1 290 000€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
50 435€ 123 594€ 95 072€ 104 374€ 42 029€ 8 406€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 592€ 954€ 1 860€ 5 338€ 7 277€ 4 377€ 1 949€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30 500€ 27 063€ 24 373€ 28 513€ 31 862€ 19 525€ 32 227€ 34 463€ 23 104€ 24 553€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
452 058 € 453 179 € 448 536 € 570 726 € 564 683 € 575 940 € 599 546 € 574 958 € 574 488 € 516 564 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
176€ 1€ 24€ 31€ 133€ 85€
39
N
Nákladové úroky
107 871€ 143 168€ 136 781€ 140 397€ 115 530€ 131 890€ 140 251€ 213 218€ 222 082€ 223 154€
40
XI.
Kurzové zisky
11 279€ 7 518€ 3 257€ 5 714€ 14 667€ 7 398€ 14 306€ 2 925€ 2 566€ 18 069€
41
O
Kurzové straty
14 862€ 11 477€ 6 099€ 11 961€ 10 509€ 10 375€ 8 857€ 12 352€ 13 968€ 18 151€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
129€ 4 887€ 55 191€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
43 692€ 59 316€ 60 028€ 58 700€ 72 135€ 67 108€ 106 794€ 53 116€ 39 536€ 37 850€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-155 146 € -206 443 € -199 475 € -205 344 € -183 378 € -201 974 € -241 572 € -275 730 € -268 000 € -205 810 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
296 912 € 246 736 € 249 061 € 365 382 € 381 305 € 373 966 € 357 974 € 299 228 € 306 488 € 310 754 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
62 507 € 52 037 € 63 674 € 103 132 € 101 408 € 105 421 € 94 240 € 69 519 € 71 923 € 61 557 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
62 507€ 52 037€ 63 674€ 103 132€ 101 408€ 105 421€ 94 240€ 69 519€ 71 923€ 61 557€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
234 405 € 194 699 € 185 387 € 262 250 € 279 897 € 268 545 € 263 734 € 229 709 € 234 565 € 249 197 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
296 912 € 246 736 € 249 061 € 365 382 € 381 305 € 373 966 € 357 974 € 299 228 € 306 488 € 310 754 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
234 405 € 194 699 € 185 387 € 262 250 € 279 897 € 268 545 € 263 734 € 229 709 € 234 565 € 249 197 €