Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

POINT akciová spoločnosť Košice

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
190 836 € 190 366 € 189 890 € 190 225 € 197 335 € 365 283 € 296 677 € 824 380 € 666 585 € 596 537 € 3 358 908 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 137 € 2 137 € 2 137 € 2 137 € 2 137 € 2 137 € 2 357 € 3 028 € 6 449 € 7 844 € 9 458 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 137 € 2 137 € 2 137 € 2 137 € 2 137 € 2 137 € 2 357 € 3 028 € 6 449 € 7 844 € 9 458 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
2 137€ 2 137€ 2 137€ 2 137€ 2 137€ 2 137€ 2 137€ 2 137€ -65 726€ 2 137€ 2 137€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
220€ 891€ 72 175€ 5 707€ 7 321€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
188 699 € 188 229 € 187 753 € 188 088 € 195 198 € 362 765 € 293 889 € 820 930 € 660 136 € 587 938 € 3 348 535 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
20 060 € 20 060 € 20 060 € 20 060 € 20 060 € 4 500 € 3 028 199 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
20 060€ 20 060€ 20 060€ 20 060€ 20 060€ 4 500€ 3 028 199€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
167 686 € 167 686 € 167 626 € 167 653 € 173 614 € 332 023 € 62 441 € 689 515 € 397 953 € 532 127 € 205 522 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
167 626 € 167 626 € 167 626 € 167 626 € 167 626 € 330 162 € 44 209 € 346 033 € 76 609 € 133 566 € 205 522 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
40 329€ 169 059€ 72 920€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
167 626€ 167 626€ 167 626€ 167 626€ 167 626€ 330 162€ 3 880€ 176 974€ 3 689€ 133 566€ 205 522€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
60€ 60€ 27€ 5 988€ 1 861€ 18 232€ 343 482€ 306 344€ 398 561€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
15 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
953 € 483 € 67 € 375 € 1 524 € 30 742 € 231 448 € 131 415 € 262 183 € 51 311 € 114 814 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 599€ 2 464€ 18 834€ 29 769€ 9 435€ 42 584€
073
B.V.2.
Účty v bankách
953€ 483€ 67€ 375€ 1 524€ 25 143€ 228 984€ 112 581€ 232 414€ 41 876€ 72 230€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
381 € 431 € 422 € 755 € 915 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
381€ 431€ 422€ 755€ 915€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
190 836 € 190 366 € 189 890 € 190 225 € 197 335 € 365 283 € 296 677 € 824 380 € 666 585 € 596 537 € 3 358 908 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
23 180 € 24 710 € 25 994 € 27 629 € 32 842 € 38 034 € 9 686 € 257 464 € 195 682 € 224 758 € 255 271 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 500 € 33 500 € 33 500 € 33 500 € 33 500 € 33 500 € 33 500 € 33 500 € 33 500 € 33 500 € 33 500 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 500€ 33 500€ 33 500€ 33 500€ 33 500€ 33 500€ 33 500€ 33 500€ 33 500€ 33 500€ 33 500€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 269 403€ 2 269 403€ 2 269 403€ 2 269 403€ 2 269 403€ 2 269 403€ 2 269 403€ 2 269 403€ 2 269 403€ 2 269 403€ 2 269 403€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 332 € 6 332 € 6 332 € 6 332 € 6 332 € 6 332 € 6 332 € 6 332 € 6 332 € 6 332 € 6 332 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 332€ 6 332€ 6 332€ 6 332€ 6 332€ 6 332€ 6 332€ 6 332€ 6 332€ 6 332€ 6 332€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 284 525 € -2 283 241 € -2 281 606 € -2 276 393 € -2 271 201 € -2 299 549 € -2 291 772 € -2 113 553 € -2 084 477 € -2 053 964 € -2 034 926 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
133 583€ 133 583€ 133 583€ 133 583€ 133 583€ 105 235€ 105 235€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 418 108€ -2 416 824€ -2 415 189€ -2 409 976€ -2 404 784€ -2 404 784€ -2 397 007€ -2 113 553€ -2 084 477€ -2 053 964€ -2 034 926€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 530 € -1 284 € -1 635 € -5 213 € -5 192 € 28 348 € -7 777 € 61 782 € -29 076 € -30 513 € -19 038 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
167 656 € 165 656 € 163 896 € 162 596 € 164 493 € 327 249 € 286 991 € 566 324 € 470 903 € 371 779 € 3 103 637 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 € 8 € 8 € 8 € -113 € 162 € 166 € 124 € 322 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8€ 8€ 8€ 8€ -113€ 162€ 166€ 124€ 322€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
111 389 € 111 389 € 111 329 € 115 529 € 164 493 € 323 998 € 273 829 € 559 296 € 464 009 € 369 321 € 3 098 417 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
111 389 € 111 389 € 111 329 € 115 529 € 134 531 € 310 325 € 9 229 € 532 114 € 429 981 € 352 474 € 3 079 596 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
111 029€ 111 029€ 111 029€ 115 529€ 117 729€ 245 901€ 314 274€ 409 097€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
360€ 360€ 300€ 16 802€ 64 424€ 9 229€ 217 840€ 20 884€ 352 474€ 3 079 596€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
29 952€ 130 200€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
8€ 4 570€ 111 314€ 15 067€ 7 191€ 6 566€ 6 621€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 652€ 9 452€ 7 152€ 4 102€ 4 948€ 4 552€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2€ 5 451€ 12 932€ 4 563€ 22 335€ 4 906€ 7 248€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
702€ 400€ 400€ 427€ 400€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 251 € 13 275 € 9 866 € 6 728 € 4 334 € 4 898 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 251€ 13 275€ 9 866€ 6 728€ 4 334€ 4 898€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
56 259€ 54 259€ 52 559€ 47 059€ -3 000€ -2 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
592 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
592€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé