Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 436 157 € 6 387 676 € 6 017 380 € 5 982 915 € 5 568 461 € 5 609 935 € 5 177 186 € 5 033 100 € 4 902 292 € 4 945 578 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 253 605 € 3 150 035 € 3 521 610 € 3 730 138 € 3 999 082 € 3 547 489 € 3 512 562 € 3 510 277 € 3 565 191 € 3 531 733 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 575 € 3 238 € 4 610 € 6 701 € 10 676 € 9 683 € 14 657 € 21 942 € 27 711 € 36 744 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
4 575€ 3 238€ 4 228€ 4 020€ 5 621€ 2 084€ 6 074€ 8 111€ 13 205€ 17 487€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 704€ 5 650€ 8 596€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
382€ 1 121€ 3 495€ 6 039€ 8 583€ 11 127€ 8 856€ 10 661€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 560€ 1 560€ 1 560€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 249 030 € 3 146 797 € 3 517 000 € 3 723 437 € 3 988 406 € 3 537 806 € 3 497 905 € 3 488 335 € 3 537 480 € 3 494 989 €
012
A.II.1
Pozemky
108 159€ 108 159€ 81 126€ 81 126€ 81 126€ 81 126€ 81 126€ 81 126€ 81 126€ 81 126€
013
A.II.2
Stavby
2 309 832€ 2 483 633€ 2 657 923€ 2 841 167€ 2 890 101€ 2 683 773€ 2 690 805€ 2 637 784€ 2 672 473€ 2 786 918€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
520 118€ 492 954€ 731 057€ 744 756€ 941 991€ 515 273€ 644 687€ 615 406€ 609 177€ 542 790€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
310 921€ 62 051€ 46 894€ 56 388€ 75 188€ 257 634€ 81 287€ 154 019€ 174 704€ 84 155€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 171 952 € 3 232 121 € 2 490 598 € 2 248 324 € 1 561 048 € 2 056 738 € 1 657 661 € 1 511 392 € 1 326 456 € 1 398 571 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
462 080 € 416 210 € 394 970 € 319 939 € 250 457 € 205 982 € 174 589 € 167 537 € 238 538 € 151 130 €
035
B.I.1
Materiál
89 725€ 53 710€ 63 839€ 55 025€ 69 567€ 54 939€ 24 717€ 31 188€ 38 691€ 28 235€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
70 893€ 76 696€ 84 907€ 70 954€ 66 017€ 61 975€ 59 162€ 54 540€ 53 571€ 41 168€
037
B.I.3
Výrobky
295 676€ 279 087€ 239 429€ 186 430€ 107 741€ 83 044€ 83 941€ 75 488€ 142 930€ 78 890€
038
B.I.4
Zvieratá
3 615€ 4 015€ 4 015€ 4 015€ 3 565€ 3 980€ 4 194€ 3 444€ 2 344€ 1 844€
039
B.I.5
Tovar
2 171€ 2 702€ 2 780€ 3 515€ 2 055€ 2 044€ 1 975€ 2 277€ 402€ 393€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 512€ 600€ 600€ 600€ 600€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
129 473 € 132 392 € 115 271 € 109 269 € 77 949 € 74 844 € 52 999 € 36 035 € 11 596 € 24 022 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
200 € 200 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
200€ 200€ 350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 350€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
129 273€ 132 192€ 114 921€ 108 919€ 77 599€ 74 494€ 52 649€ 35 685€ 11 246€ 23 672€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
519 399 € 412 415 € 463 269 € 456 502 € 364 006 € 229 024 € 409 358 € 356 542 € 242 479 € 276 235 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
469 282 € 254 858 € 390 685 € 440 207 € 288 078 € 201 125 € 349 656 € 325 298 € 234 424 € 268 975 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
646€ 203€ 859€ 991€ 1 479€ 25€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
469 282€ 254 858€ 390 039€ 440 004€ 287 219€ 200 134€ 348 177€ 325 273€ 234 424€ 268 975€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
35 888€ 141 211€ 66 569€ 2 683€ 72 996€ 23 058€ 44 828€ 28 923€ 2 732€ 2 258€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
14 229€ 16 346€ 6 015€ 13 612€ 2 932€ 4 841€ 14 874€ 2 321€ 5 323€ 5 002€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 061 000 € 2 271 104 € 1 517 088 € 1 362 614 € 868 636 € 1 546 888 € 1 020 715 € 951 278 € 833 843 € 947 184 €
072
B.V.1.
Peniaze
834€ 3 341€ 1 598€ 1 435€ 1 614€ 1 176€ 1 751€ 1 947€ 2 213€ 2 107€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 060 166€ 2 267 763€ 1 515 490€ 1 361 179€ 867 022€ 1 545 712€ 1 018 964€ 949 331€ 831 630€ 945 077€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
10 600 € 5 520 € 5 172 € 4 453 € 8 331 € 5 708 € 6 963 € 11 431 € 10 645 € 15 274 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
27€ 29€ 32€ 16€ 274€ 149€ 263€ 288€ 6€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 085€ 5 491€ 5 140€ 4 437€ 6 156€ 5 559€ 5 742€ 11 423€ 9 357€ 12 085€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 488€ 1 901€ 958€ 8€ 1 000€ 3 183€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 436 157 € 6 387 676 € 6 017 380 € 5 982 915 € 5 568 461 € 5 609 935 € 5 177 186 € 5 033 100 € 4 902 292 € 4 945 578 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 677 998 € 4 647 678 € 4 382 414 € 4 362 479 € 4 128 625 € 3 881 167 € 3 666 029 € 3 612 228 € 3 487 478 € 3 430 124 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 128 593 € 1 128 593 € 1 128 593 € 1 128 593 € 1 128 593 € 1 128 593 € 1 128 593 € 1 128 593 € 1 128 593 € 1 128 593 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 128 593€ 1 128 593€ 1 128 593€ 1 128 593€ 1 128 593€ 1 128 593€ 1 128 593€ 1 128 593€ 1 128 593€ 1 128 593€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
197 979€ 197 979€ 197 979€ 197 979€ 197 979€ 197 978€ 197 978€ 197 978€ 197 978€ 197 978€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
225 815 € 225 815 € 225 815 € 225 815 € 225 815 € 225 816 € 225 816 € 225 816 € 225 816 € 225 816 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
225 815€ 225 815€ 225 815€ 225 815€ 225 815€ 225 816€ 225 816€ 225 816€ 225 816€ 225 816€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
2 809 311 € 2 609 311 € 2 559 311 € 2 379 311 € 2 209 311 € 2 019 311 € 1 989 311 € 1 929 311 € 1 799 311 € 1 749 310 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
2 809 311€ 2 609 311€ 2 559 311€ 2 379 311€ 2 209 311€ 2 019 311€ 1 989 311€ 1 929 311€ 1 799 311€ 1 749 310€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 316 300 € 485 980 € 270 716 € 430 781 € 366 927 € 309 469 € 124 331 € 130 530 € 135 780 € 128 427 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 361 704 € 1 316 597 € 1 195 386 € 1 120 444 € 879 297 € 1 148 191 € 865 533 € 810 219 € 787 976 € 838 053 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
34 528 € 29 854 € 26 105 € 19 536 € 15 515 € 7 168 € 4 662 € 5 162 € 11 309 € 16 037 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
34 528€ 29 854€ 26 105€ 19 536€ 15 515€ 7 168€ 4 662€ 5 162€ 11 309€ 16 037€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
458 690 € 488 787 € 438 070 € 403 952 € 371 664 € 320 342 € 302 473 € 295 480 € 303 428 € 253 877 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
280 124€ 286 181€ 274 560€ 235 434€ 201 537€ 175 036€ 162 618€ 175 507€ 168 284€ 125 580€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
178 566€ 202 606€ 163 510€ 168 518€ 170 127€ 145 306€ 139 855€ 119 973€ 135 144€ 128 297€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
13 277€ 33 194€ 53 110€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
519 707 € 444 949 € 431 393 € 415 269 € 294 453 € 596 872 € 378 594 € 326 884 € 233 437 € 287 637 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
108 574 € 200 706 € 273 572 € 245 863 € 145 870 € 427 532 € 208 813 € 179 838 € 115 456 € 156 438 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 976€ 597€ 1 007€ 1 095€ 954€ 1 424€ 942€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
104 598€ 200 109€ 273 572€ 244 856€ 144 775€ 426 578€ 207 389€ 178 896€ 115 456€ 156 438€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
76 086€ 68 232€ 61 627€ 61 335€ 68 770€ 60 379€ 63 851€ 56 679€ 55 465€ 50 622€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
51 681€ 50 514€ 46 393€ 46 258€ 51 182€ 44 848€ 45 095€ 42 727€ 42 032€ 38 779€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
282 806€ 124 970€ 49 329€ 61 231€ 27 472€ 63 641€ 60 288€ 45 756€ 19 970€ 41 419€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
560€ 527€ 472€ 582€ 1 159€ 472€ 547€ 1 884€ 514€ 379€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
348 779 € 353 007 € 299 818 € 281 687 € 197 665 € 223 809 € 166 527 € 149 500 € 186 692 € 207 476 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
140 258€ 129 679€ 109 375€ 118 679€ 100 087€ 109 749€ 104 819€ 88 172€ 110 131€ 101 721€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
208 521€ 223 328€ 190 443€ 163 008€ 97 578€ 114 060€ 61 708€ 61 328€ 76 561€ 105 755€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
13 277€ 19 916€ 19 916€ 19 916€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
396 455 € 423 401 € 439 580 € 499 992 € 560 539 € 580 577 € 645 624 € 610 653 € 626 838 € 677 401 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
334€ 126€ 4 625€ 1 901€ 2 524€ 2 645€ 6 222€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
328 337€ 355 077€ 379 159€ 439 572€ 499 993€ 517 473€ 486 141€ 532 039€ 577 937€ 623 834€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
68 118€ 67 990€ 60 421€ 60 420€ 60 420€ 58 479€ 157 582€ 76 090€ 46 256€ 47 345€