Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

METROPOL Invest, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 083 506 € 2 105 542 € 2 109 233 € 2 199 914 € 2 312 757 € 2 449 036 € 2 511 687 € 2 364 480 € 2 230 157 € 2 375 338 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 956 904 € 2 002 655 € 2 055 668 € 2 107 474 € 2 238 288 € 2 367 560 € 2 450 198 € 2 265 451 € 2 128 050 € 2 279 433 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
804 € 1 034 € 1 263 € 1 493 € 2 335 € 2 653 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
804€ 1 034€ 1 263€ 1 493€ 2 335€ 460€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
2 193€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 956 100 € 2 001 621 € 2 054 405 € 2 105 981 € 2 235 953 € 2 364 907 € 2 450 198 € 2 265 451 € 2 128 050 € 2 279 433 €
012
A.II.1
Pozemky
144 213€ 144 213€ 144 213€ 144 213€ 144 213€ 144 213€ 144 213€ 144 213€ 144 213€ 144 213€
013
A.II.2
Stavby
1 701 918€ 1 736 484€ 1 771 050€ 1 805 616€ 1 903 692€ 1 999 507€ 1 892 836€ 1 999 009€ 1 937 958€ 2 072 026€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
109 969€ 120 924€ 139 142€ 156 152€ 182 026€ 213 263€ 115 307€ 112 839€ 36 489€ 38 546€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
9 390€ 9 390€ 9 390€ 24 648€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 022€ 7 924€ 288 452€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
122 903 € 98 223 € 51 731 € 88 228 € 72 138 € 81 119 € 61 489 € 99 029 € 100 829 € 94 850 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
26 859 € 19 970 € 15 917 € 21 406 € 22 361 € 23 455 € 22 188 € 8 585 € 23 071 € 19 599 €
035
B.I.1
Materiál
25 431€ 18 481€ 15 182€ 19 612€ 20 085€ 21 263€ 20 447€ 8 450€ 21 503€ 17 988€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 428€ 1 489€ 735€ 1 794€ 2 276€ 2 192€ 1 741€ 135€ 1 568€ 1 611€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
47 862 € 57 215 € 31 362 € 46 315 € 32 658 € 49 669 € 33 753 € 31 013 € 29 835 € 46 905 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
43 441 € 49 558 € 5 581 € 44 215 € 30 578 € 47 489 € 31 053 € 28 763 € 26 875 € 44 185 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
43 441€ 49 558€ 5 581€ 44 215€ 30 578€ 47 489€ 31 053€ 28 763€ 26 875€ 44 185€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 471€ 4 907€ 22 856€ 103€ 63€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 950€ 2 750€ 2 925€ 2 100€ 2 080€ 2 180€ 2 700€ 2 250€ 2 857€ 2 657€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
48 182 € 21 038 € 4 452 € 20 507 € 17 119 € 7 995 € 5 548 € 59 431 € 47 923 € 28 346 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 255€ 2 420€ 2 167€ 3 204€ 2 527€ 7 494€ 4 932€ 3 566€ 2 094€ 4 406€
073
B.V.2.
Účty v bankách
42 927€ 18 618€ 2 285€ 17 303€ 14 592€ 501€ 616€ 55 865€ 45 829€ 23 940€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 699 € 4 664 € 1 834 € 4 212 € 2 331 € 357 € 1 278 € 1 055 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 278€ 1 055€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 699€ 4 664€ 1 834€ 4 212€ 2 331€ 357€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 083 506 € 2 105 542 € 2 109 233 € 2 199 914 € 2 312 757 € 2 449 036 € 2 511 687 € 2 364 480 € 2 230 157 € 2 375 338 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
547 737 € 745 319 € 850 813 € 1 002 002 € 1 166 795 € 1 469 117 € 1 787 833 € 150 285 € 331 258 € 535 384 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 451 329 € 5 451 329 € 5 451 329 € 5 451 329 € 5 451 329 € 5 451 329 € 5 451 329 € 3 651 329 € 3 651 329 € 3 651 329 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 451 329€ 5 451 329€ 5 451 329€ 5 451 329€ 5 451 329€ 5 451 329€ 3 651 329€ 3 651 329€ 3 651 329€ 3 651 329€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
1 800 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
200 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
37 359€ 37 359€ 37 359€ 37 359€ 37 359€ 37 359€ 37 359€ 37 359€ 37 359€ 37 359€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
200 273 € 200 273 € 200 273 € 200 273 € 200 273 € 200 273 € 273 € 273 € 273 € 273 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
200 273€ 200 273€ 200 273€ 200 273€ 200 273€ 200 273€ 273€ 273€ 273€ 273€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-4 943 642 € -4 837 210 € -4 686 959 € -4 522 166 € -4 219 844 € -3 911 296 € -3 538 676 € -3 348 406 € -3 168 835 € -2 947 791 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 943 642€ -4 837 210€ -4 686 959€ -4 522 166€ -4 219 844€ -3 911 296€ -3 538 676€ -3 348 406€ -3 168 835€ -2 947 791€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-197 582 € -106 432 € -151 189 € -164 793 € -302 322 € -308 548 € -362 452 € -190 270 € -188 868 € -205 786 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 535 769 € 1 360 223 € 1 258 420 € 1 197 912 € 1 144 302 € 976 681 € 723 021 € 2 214 195 € 1 898 706 € 1 839 184 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
267 007 € 258 440 € 254 486 € 268 690 € 427 780 € 413 668 € 98 786 € 130 365 € 131 024 € 119 780 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
120 753€ 116 000€ 112 000€ 108 000€ 104 000€ 100 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
145 280€ 142 260€ 142 420€ 136 220€ 281 889€ 255 289€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
974€ 180€ 66€ 925€ 254€ 47€ 909€ 440€ 318€ 264€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
23 545€ 41 637€ 58 332€ 97 877€ 129 925€ 130 706€ 119 516€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 247 882 € 1 054 228 € 958 322 € 900 489 € 708 693 € 535 458 € 425 016 € 1 889 654 € 1 502 992 € 1 455 659 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
211 537 € 95 437 € 108 599 € 51 611 € 144 626 € 114 572 € 204 003 € 307 535 € 252 368 € 233 941 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
307 535€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
211 537€ 95 437€ 108 599€ 51 611€ 144 626€ 114 572€ 204 003€ 252 368€ 233 941€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
929 632€ 870 670€ 816 259€ 784 807€ 485 545€ 355 852€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
178 000€ 1 546 013€ 1 212 013€ 1 182 013€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
26 494€ 23 696€ 20 168€ 31 904€ 44 121€ 27 113€ 19 384€ 17 655€ 16 092€ 17 885€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
74 610€ 61 189€ 11 702€ 17 951€ 17 373€ 17 633€ 14 696€ 12 744€ 10 751€ 10 913€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 028€ 1 959€ 1 594€ 14 216€ 17 028€ 19 886€ 8 933€ 5 707€ 11 768€ 10 907€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 581€ 1 277€ 402€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
20 880 € 47 555 € 45 612 € 28 733 € 7 829 € 27 555 € 19 219 € 14 176 € 14 690 € 13 745 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
20 880€ 46 205€ 42 912€ 26 033€ 7 829€ 27 555€ 19 219€ 14 176€ 14 690€ 13 745€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 350€ 2 700€ 2 700€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
180 000€ 180 000€ 250 000€ 250 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 660 € 3 238 € 833 € 193 € 770 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
193€ 770€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 660€ 3 238€ 833€