Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AZOR, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 941 463 € 11 151 798 € 15 406 566 € 9 840 364 € 8 559 702 € 4 672 664 € 4 139 047 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 797 412 € 4 929 735 € 3 967 512 € 2 242 292 € 2 096 747 € 2 058 897 € 2 048 358 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
300 € 900 € 1 500 € 2 100 €
005
A.I.2
Software
300€ 900€ 1 500€ 2 100€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 554 956 € 1 642 181 € 2 375 210 € 2 154 689 € 2 014 394 € 2 019 249 € 2 013 110 €
012
A.II.1
Pozemky
455 446€ 455 446€ 1 102 257€ 472 823€ 480 458€ 458 878€ 450 478€
013
A.II.2
Stavby
763 467€ 791 608€ 843 274€ 1 179 914€ 1 297 172€ 1 364 388€ 1 387 955€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
253 520€ 289 992€ 317 332€ 413 639€ 148 741€ 133 702€ 134 112€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
82 523€ 105 135€ 112 347€ 88 313€ 88 023€ 62 281€ 40 565€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
2 242 456 € 3 287 554 € 1 592 302 € 87 303 € 81 453 € 38 148 € 33 148 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
515 688€ 1 823 592€ 1 587 302€ 82 303€ 76 453€ 35 943€ 30 943€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
111 675€ 111 675€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 2 205€ 2 205€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
1 500€ 1 500€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
1 613 593€ 870 036€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
480 751€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 099 149 € 6 214 803 € 11 414 688 € 7 534 617 € 6 379 216 € 2 477 040 € 1 970 551 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
844 685 € 783 222 € 264 106 € 240 294 € 189 540 € 135 986 € 173 570 €
032
B.I.1
Materiál
5 270€ 5 270€ 1 080€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
839 415€ 777 952€ 264 106€ 240 294€ 188 460€ 135 986€ 173 570€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
67 118 € 187 312 € 3 927 047 € 2 085 224 € 1 386 258 € 1 431 138 € 844 535 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
416 098€ 363 330€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
17 584€ 107 208€ 3 510 949€ 1 721 894€ 1 386 258€ 1 416 760€ 830 157€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
49 534€ 80 104€ 14 378€ 14 378€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 059 035 € 5 191 426 € 6 781 676 € 5 145 936 € 2 989 670 € 845 431 € 937 918 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 589 096€ 1 491 522€ 1 024 678€ 1 004 946€ 395 941€ 387 902€ 357 040€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
211 357€ 316 087€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
96 446€ 3 048 636€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
159 356€ 292 695€ 338 370€ 325 140€ 376 644€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
50 958€ 620€ 7 918€ 62 835€ 2 527€ 2 782€ 16 313€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
111 178€ 175 205€ 5 456 385€ 3 739 785€ 2 266 062€ 78 103€ 564 565€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
128 311 € 52 843 € 441 859 € 63 163 € 1 813 748 € 64 485 € 14 528 €
056
B.IV.1
Peniaze
15 567€ 16 252€ 19 133€ 16 302€ 13 968€ 20 973€ 6 990€
057
B.IV.2
Účty v bankách
112 744€ 36 591€ 422 726€ 46 861€ 1 799 780€ 43 512€ 7 538€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
44 902 € 7 260 € 24 366 € 63 455 € 83 739 € 136 727 € 120 138 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 696€ 6 836€ 5 564€ 6 671€ 6 117€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 323€ 4 992€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
130 056€ 114 021€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
41 579€ 2 268€ 16 670€ 56 619€ 78 175€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 941 463 € 11 151 798 € 15 406 566 € 9 840 364 € 8 559 702 € 4 672 664 € 4 139 047 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 591 856 € 3 930 917 € 1 503 453 € 1 531 674 € 1 512 742 € 1 525 711 € 1 521 185 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 960 191 € 3 222 786 € 449 393 € 449 393 € 449 393 € 453 413 € 453 413 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 965 191€ 3 470 190€ 451 598€ 451 598€ 451 598€ 451 598€ 451 598€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-5 000€ -247 404€ -2 205€ -2 205€ -2 205€ 1 815€ 1 815€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
22 649 € 22 649 € 22 649 € 22 649 € 22 649 € 22 649 € 22 649 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
12 010€ 12 010€ 12 010€ 12 010€ 12 010€ 12 010€ 12 010€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
10 639€ 10 639€ 10 639€ 10 639€ 10 639€ 10 639€ 10 639€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
633 533 € 572 920 € 1 001 302 € 1 034 059 € 1 028 631 € 1 038 483 € 1 025 137 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
678 842€ 572 920€ 1 001 302€ 1 034 059€ 1 028 631€ 1 038 483€ 1 025 137€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-45 309€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-31 157 € 105 922 € 23 469 € 18 933 € 5 429 € 4 526 € 13 346 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 314 379 € 7 201 296 € 13 891 954 € 8 291 797 € 7 029 894 € 3 108 155 € 2 552 528 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 465 € 13 094 € 10 939 € 8 802 € 5 825 € 5 141 € 7 610 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 465€ 9 194€ 10 939€ 8 802€ 5 825€ 5 141€ 7 610€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 900€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 791 106 € 4 559 100 € 10 094 299 € 5 131 318 € 4 145 741 € 1 894 431 € 1 970 142 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
554 940€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
97 229€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
1 977 950€ 2 600 000€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 421€ 1 417€ 1 419€ 1 177€ 968€ 880€ 855€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
811 735€ 1 305 514€ 10 092 880€ 5 130 141€ 4 144 773€ 1 893 551€ 1 969 287€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 456 931 € 2 126 497 € 1 893 339 € 2 369 778 € 2 853 892 € 373 338 € 303 004 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 181 208€ 668 327€ 1 715 117€ 2 087 002€ 2 304 922€ 276 165€ 118 996€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
11 450€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
87 011€ 120 165€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
111 374€ 50 942€ 33 508€ 222 175€ 191 994€ 42 602€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 719€ 7 503€ 13 766€ 11 319€ 7 795€ 7 157€ 7 500€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 652€ 4 699€ 12 005€ 9 752€ 6 183€ 5 698€ 5 481€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 117€ 54 825€ 89 482€ 10 100€ 320 837€ 62 029€ 42 155€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
66 850€ 1 220 036€ 29 461€ 29 430€ 22 161€ 22 289€ 74 820€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
192 917€ 1 893 377€ 593 399€ 24 436€ 544 711€ 87 681€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
61 877 € 309 688 € 188 500 € 290 534 € 184 091 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
61 877€ 41 982€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
267 706€ 188 500€ 290 534€ 184 091€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
35 228 € 19 585 € 11 159 € 16 893 € 17 066 € 38 798 € 65 334 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
21 600€ 8 447€ 5 629€ 5 629€ 5 629€ 13 808€ 38 660€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
13 628€ 11 138€ 5 530€ 11 264€ 11 437€ 24 990€ 26 674€