Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
35 639 410 € 37 409 645 € 35 286 130 € 30 736 349 € 32 209 099 € 30 454 730 € 30 821 062 € 27 332 993 € 24 449 107 € 19 947 287 € 21 791 963 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
29 140 494 € 30 322 067 € 29 203 121 € 23 888 604 € 24 890 509 € 25 183 777 € 26 547 221 € 24 384 821 € 20 858 836 € 16 658 957 € 17 035 197 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
173 609 € 225 299 € 228 952 € 182 354 € 83 643 € 91 300 € 49 430 € 25 049 € 47 221 € 185 599 € 307 293 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
94 291€ 139 256€ 148 911€ 18 974€ 9 569€ 14 582€ 1 064€ 5 639€ 47 221€ 183 238€ 307 293€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
63 039€ 68 300€ 59 800€ 63 562€ 67 324€ 70 618€ 29 423€ 19 410€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
16 279€ 17 743€ 20 241€ 99 818€ 6 750€ 6 100€ 18 943€ 2 361€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
28 966 885 € 30 096 768 € 28 974 169 € 23 706 250 € 24 806 866 € 25 092 477 € 26 497 791 € 24 359 772 € 20 811 615 € 16 473 358 € 16 727 904 €
012
A.II.1
Pozemky
2 091€ 2 091€ 2 091€
013
A.II.2
Stavby
18 176 879€ 16 240 230€ 16 253 537€ 9 823 096€ 9 909 452€ 9 579 820€ 10 186 990€ 9 225 705€ 7 722 025€ 6 716 160€ 6 822 468€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 846 970€ 10 362 886€ 11 281 493€ 12 122 864€ 13 291 502€ 14 625 650€ 15 920 133€ 14 531 654€ 11 923 780€ 8 801 159€ 8 800 219€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
259 874€ 174 007€ 149 824€ 152 311€ 155 691€ 101 728€ 87 355€ 32 092€ 48 830€ 101 910€ 219 457€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
683 162€ 3 319 645€ 1 275 333€ 1 607 979€ 1 450 221€ 785 279€ 303 313€ 570 321€ 1 114 889€ 852 038€ 883 669€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
13 982€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 651 870 € 6 080 746 € 5 454 898 € 6 584 166 € 6 090 130 € 4 972 898 € 3 892 333 € 2 643 982 € 3 162 457 € 3 280 518 € 4 724 821 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
69 431 € 64 819 € 66 949 € 66 856 € 66 420 € 64 871 € 71 844 € 75 622 € 62 982 € 61 841 € 70 773 €
032
B.I.1
Materiál
69 431€ 64 819€ 66 949€ 66 782€ 66 154€ 64 856€ 71 687€ 75 555€ 62 982€ 61 829€ 70 773€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
74€ 266€ 15€ 157€ 67€ 12€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
4 081 040 € 5 665 222 € 2 860 365 € 1 858 581 € 2 397 134 € 2 242 193 € 3 434 474 € 2 130 135 € 2 261 504 € 824 697 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 877 561€ 4 468 817€ 2 782 386€ 1 744 495€ 2 342 019€ 2 091 709€ 3 430 164€ 1 847 259€ 2 250 252€ 540 836€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 197 962€ 1 165 706€ 73 998€ 110 202€ 51 559€ 144 326€ 277 261€ 5 521€ 275 601€ 86 016€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 517€ 30 699€ 3 981€ 3 884€ 3 556€ 6 158€ 4 310€ 5 615€ 5 731€ 8 260€ 11 919€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
1 501 399 € 350 705 € 2 527 584 € 4 658 729 € 3 626 576 € 2 665 834 € 386 015 € 438 225 € 837 971 € 2 393 980 € 2 431 376 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 240€ 1 865€ 2 758€ 1 527€ 1 275€ 1 370€ 1 276€ 1 333€ 1 635€ 1 148€ 1 861€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 499 159€ 348 840€ 2 524 826€ 4 657 202€ 3 625 301€ 2 664 464€ 384 739€ 436 892€ 836 336€ 2 392 832€ 2 429 515€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
847 046 € 1 006 832 € 628 111 € 263 579 € 1 228 460 € 298 055 € 381 508 € 304 190 € 427 814 € 7 812 € 31 945 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
774€ 776€ 776€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
38 464€ 15 255€ 13 288€ 11 711€ 4 393€ 5 941€ 4 633€ 8 753€ 10 583€ 7 812€ 25 131€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
808 582€ 990 803€ 614 047€ 251 092€ 1 224 067€ 292 114€ 376 875€ 295 437€ 417 231€ 6 814€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
35 639 410 € 37 409 645 € 35 286 130 € 30 736 349 € 32 209 099 € 30 454 730 € 30 821 062 € 27 332 993 € 24 449 107 € 19 947 287 € 21 791 963 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
20 172 204 € 19 850 114 € 19 602 548 € 19 314 543 € 19 062 782 € 18 778 391 € 18 563 837 € 18 280 865 € 17 825 040 € 17 231 544 € 16 631 801 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
6 193 737 € 6 193 737 € 6 193 737 € 6 193 737 € 6 193 737 € 6 193 737 € 6 193 737 € 6 193 737 € 6 193 737 € 6 193 737 € 6 193 737 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
6 193 737€ 6 193 737€ 6 193 737€ 6 193 737€ 6 193 737€ 6 193 737€ 6 193 737€ 6 193 737€ 6 193 737€ 6 193 737€ 6 193 737€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
13 614 737 € 13 367 173 € 13 079 167 € 12 827 407 € 12 538 014 € 12 323 462 € 12 035 487 € 11 579 665 € 10 981 368 € 10 381 624 € 9 485 100 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
10 463€ 10 463€ 10 463€ 10 463€ 10 463€ 10 463€ 10 463€ 10 463€ 10 463€ 10 463€ 10 463€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
13 604 274€ 13 356 710€ 13 068 704€ 12 816 944€ 12 527 551€ 12 312 999€ 12 025 024€ 11 569 202€ 10 970 905€ 10 371 161€ 9 474 637€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
357 091 € 282 565 € 323 005 € 286 760 € 324 392 € 254 553 € 327 974 € 500 824 € 643 296 € 649 544 € 946 325 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 890 604 € 10 588 943 € 10 279 359 € 10 727 659 € 11 406 351 € 10 950 827 € 11 552 303 € 8 307 886 € 5 909 647 € 2 650 988 € 5 081 180 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
716 359 € 601 246 € 570 458 € 341 084 € 510 025 € 374 081 € 240 986 € 292 279 € 359 184 € 556 660 € 215 153 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
61 633€ 61 289€ 69 045€ 59 284€ 59 643€ 45 392€ 45 714€ 42 527€ 48 433€ 49 517€ 63 694€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
384 120€ 184 683€ 151 711€ 150 888€ 172 302€ 121 116€ 33 982€ 55 363€ 26 580€ 14 791€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
270 606€ 355 274€ 349 702€ 130 912€ 278 080€ 207 573€ 161 290€ 194 389€ 284 171€ 492 352€ 151 459€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
491 123 € 430 162 € 432 036 € 425 035 € 364 868 € 394 697 € 290 250 € 429 434 € 511 628 € 390 303 € 667 563 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
87 056€ 87 056€ 174 112€ 293 662€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
13 695€ 9 435€ 9 550€ 16 203€ 18 577€ 18 629€ 25 131€ 27 632€ 33 295€ 31 627€ 32 039€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
101 484€ 408 764€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
477 428€ 420 727€ 422 486€ 408 832€ 346 291€ 289 012€ 178 063€ 227 690€ 184 671€ 257 192€ 226 760€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 860 899 € 1 875 986 € 1 986 904 € 3 051 540 € 2 851 458 € 1 732 049 € 1 801 067 € 2 227 207 € 2 179 951 € 1 704 025 € 3 475 222 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 408 709€ 1 393 327€ 1 471 978€ 2 667 031€ 2 498 065€ 1 455 551€ 1 012 573€ 1 932 458€ 1 729 584€ 1 331 356€ 3 027 988€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
33 998€ 119 535€ 97 390€ 102 236€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
144 802€ 139 116€ 149 903€ 146 622€ 148 679€ 146 613€ 134 072€ 143 804€ 135 686€ 151 698€ 137 578€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
104 987€ 101 029€ 107 330€ 101 899€ 102 173€ 103 000€ 89 208€ 92 085€ 87 115€ 97 578€ 84 252€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
199 783€ 187 998€ 255 963€ 133 453€ 99 963€ 24 697€ 562 950€ 22 649€ 106 104€ 24 054€ 120 037€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 618€ 54 516€ 1 730€ 2 535€ 2 578€ 2 188€ 2 264€ 2 213€ 1 927€ 1 949€ 3 131€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
5 822 223 € 7 681 549 € 7 289 961 € 6 910 000 € 7 680 000 € 8 450 000 € 9 220 000 € 5 358 966 € 2 858 884 € 723 242 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
4 607 779€ 5 822 223€ 6 186 628€ 6 140 000€ 6 910 000€ 7 680 000€ 8 450 000€ 4 568 442€ 2 088 884€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 214 444€ 1 859 326€ 1 103 333€ 770 000€ 770 000€ 770 000€ 770 000€ 790 524€ 770 000€ 723 242€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
6 576 602 € 6 970 588 € 5 404 223 € 694 147 € 1 739 966 € 725 512 € 704 922 € 744 242 € 714 420 € 64 755 € 78 982 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 072 294€ 1 206 707€ 842 906€ 460 127€ 1 710 610€ 690 165€ 663 444€ 695 982€ 660 514€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
5 207 765€ 5 539 452€ 4 331 669€ 219 870€ 19 938€ 26 037€ 31 082€ 37 707€ 44 590€ 51 882€ 64 218€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
296 543€ 224 429€ 229 648€ 14 150€ 9 418€ 9 310€ 10 396€ 10 553€ 9 316€ 12 873€ 14 764€