Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
35 639 410 € 37 409 645 € 35 286 130 € 30 736 349 € 32 209 099 € 30 454 730 € 30 821 062 € 27 332 993 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
29 140 494 € 30 322 067 € 29 203 121 € 23 888 604 € 24 890 509 € 25 183 777 € 26 547 221 € 24 384 821 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
173 609 € 225 299 € 228 952 € 182 354 € 83 643 € 91 300 € 49 430 € 25 049 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
94 291€ 139 256€ 148 911€ 18 974€ 9 569€ 14 582€ 1 064€ 5 639€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
63 039€ 68 300€ 59 800€ 63 562€ 67 324€ 70 618€ 29 423€ 19 410€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
16 279€ 17 743€ 20 241€ 99 818€ 6 750€ 6 100€ 18 943€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
28 966 885 € 30 096 768 € 28 974 169 € 23 706 250 € 24 806 866 € 25 092 477 € 26 497 791 € 24 359 772 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
18 176 879€ 16 240 230€ 16 253 537€ 9 823 096€ 9 909 452€ 9 579 820€ 10 186 990€ 9 225 705€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 846 970€ 10 362 886€ 11 281 493€ 12 122 864€ 13 291 502€ 14 625 650€ 15 920 133€ 14 531 654€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
259 874€ 174 007€ 149 824€ 152 311€ 155 691€ 101 728€ 87 355€ 32 092€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
683 162€ 3 319 645€ 1 275 333€ 1 607 979€ 1 450 221€ 785 279€ 303 313€ 570 321€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
13 982€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 651 870 € 6 080 746 € 5 454 898 € 6 584 166 € 6 090 130 € 4 972 898 € 3 892 333 € 2 643 982 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
69 431 € 64 819 € 66 949 € 66 856 € 66 420 € 64 871 € 71 844 € 75 622 €
035
B.I.1
Materiál
69 431€ 64 819€ 66 949€ 66 782€ 66 154€ 64 856€ 71 687€ 75 555€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
74€ 266€ 15€ 157€ 67€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 081 040 € 5 665 222 € 2 860 365 € 1 858 581 € 2 397 134 € 2 242 193 € 3 434 474 € 2 130 135 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 877 561 € 4 468 817 € 2 782 386 € 1 744 495 € 2 342 019 € 2 091 709 € 3 430 164 € 1 847 259 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
417 877€ 383 958€ 511 781€ 436 685€ 573 367€ 457 634€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 459 684€ 4 084 859€ 2 270 605€ 1 307 810€ 1 768 652€ 1 634 075€ 3 430 164€ 1 847 259€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 197 962€ 1 165 706€ 73 998€ 110 202€ 51 559€ 144 326€ 277 261€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 517€ 30 699€ 3 981€ 3 884€ 3 556€ 6 158€ 4 310€ 5 615€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 501 399 € 350 705 € 2 527 584 € 4 658 729 € 3 626 576 € 2 665 834 € 386 015 € 438 225 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 240€ 1 865€ 2 758€ 1 527€ 1 275€ 1 370€ 1 276€ 1 333€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 499 159€ 348 840€ 2 524 826€ 4 657 202€ 3 625 301€ 2 664 464€ 384 739€ 436 892€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
847 046 € 1 006 832 € 628 111 € 263 579 € 1 228 460 € 298 055 € 381 508 € 304 190 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
774€ 776€ 776€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
38 464€ 15 255€ 13 288€ 11 711€ 4 393€ 5 941€ 4 633€ 8 753€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
808 582€ 990 803€ 614 047€ 251 092€ 1 224 067€ 292 114€ 376 875€ 295 437€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
35 639 410 € 37 409 645 € 35 286 130 € 30 736 349 € 32 209 099 € 30 454 730 € 30 821 062 € 27 332 993 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
20 172 204 € 19 850 114 € 19 602 548 € 19 314 543 € 19 062 782 € 18 778 391 € 18 563 837 € 18 280 865 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
6 193 737€ 6 193 737€ 6 193 737€ 6 193 737€ 6 193 737€ 6 193 737€ 6 193 737€ 6 193 737€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
10 463 € 10 463 € 10 463 € 10 463 € 10 463 € 10 463 € 10 463 € 10 463 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
10 463€ 10 463€ 10 463€ 10 463€ 10 463€ 10 463€ 10 463€ 10 463€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
13 604 274 € 13 356 710 € 13 068 704 € 12 816 944 € 12 527 551 € 12 312 999 € 12 025 024 € 11 569 202 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
13 604 274€ 13 356 710€ 13 068 704€ 12 816 944€ 12 527 551€ 12 312 999€ 12 025 024€ 11 569 202€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
357 091 € 282 565 € 323 005 € 286 760 € 324 392 € 254 553 € 327 974 € 500 824 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 890 604 € 10 588 943 € 10 279 359 € 10 727 659 € 11 406 351 € 10 950 827 € 11 552 303 € 8 307 886 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
491 123 € 430 162 € 432 036 € 425 035 € 364 868 € 394 697 € 290 250 € 429 434 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
87 056 € 87 056 € 174 112 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
87 056€ 87 056€ 174 112€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
13 695€ 9 435€ 9 550€ 16 203€ 18 577€ 18 629€ 25 131€ 27 632€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
477 428€ 420 727€ 422 486€ 408 832€ 346 291€ 289 012€ 178 063€ 227 690€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
384 120 € 184 683 € 151 711 € 150 888 € 172 302 € 121 116 € 33 982 € 55 363 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
384 120€ 184 683€ 151 711€ 150 888€ 172 302€ 121 116€ 33 982€ 55 363€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
4 607 779€ 5 822 223€ 6 186 628€ 6 140 000€ 6 910 000€ 7 680 000€ 8 450 000€ 4 568 442€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 860 899 € 1 875 986 € 1 986 904 € 3 051 540 € 2 851 458 € 1 732 049 € 1 801 067 € 2 227 207 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 408 709 € 1 393 327 € 1 471 978 € 2 667 031 € 2 498 065 € 1 455 551 € 1 012 573 € 1 966 456 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
89 958€ 105 347€ 51 395€ 30 357€ 44 300€ 6 787€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 318 751€ 1 287 980€ 1 420 583€ 2 636 674€ 2 453 765€ 1 448 764€ 1 012 573€ 1 966 456€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
144 802€ 139 116€ 149 903€ 146 622€ 148 679€ 146 613€ 134 072€ 143 804€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
104 987€ 101 029€ 107 330€ 101 899€ 102 173€ 103 000€ 89 208€ 92 085€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
199 783€ 187 998€ 255 963€ 133 453€ 99 963€ 24 697€ 562 950€ 22 649€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 618€ 54 516€ 1 730€ 2 535€ 2 578€ 2 188€ 2 264€ 2 213€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
332 239 € 416 563 € 418 747 € 190 196 € 337 723 € 252 965 € 207 004 € 236 916 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
61 633€ 61 289€ 69 045€ 59 284€ 59 643€ 45 392€ 45 714€ 42 527€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
270 606€ 355 274€ 349 702€ 130 912€ 278 080€ 207 573€ 161 290€ 194 389€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 214 444€ 1 859 326€ 1 103 333€ 770 000€ 770 000€ 770 000€ 770 000€ 790 524€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
6 576 602 € 6 970 588 € 5 404 223 € 694 147 € 1 739 966 € 725 512 € 704 922 € 744 242 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 072 294€ 1 206 707€ 842 906€ 460 127€ 1 710 610€ 690 165€ 663 444€ 695 982€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
5 207 765€ 5 539 452€ 4 331 669€ 219 870€ 19 938€ 26 037€ 31 082€ 37 707€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
296 543€ 224 429€ 229 648€ 14 150€ 9 418€ 9 310€ 10 396€ 10 553€