Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZASTROVA, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
9 264 106 € 8 090 544 € 7 115 578 € 7 645 604 € 8 451 042 € 7 697 486 € 7 891 105 € 6 951 676 € 7 070 620 € 6 771 449 € 5 126 118 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 334 979 € 4 058 834 € 4 231 029 € 5 054 329 € 5 950 591 € 5 680 613 € 4 880 816 € 3 171 919 € 3 027 515 € 2 945 275 € 3 334 428 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
138 643 € 61 834 € 310 € 2 356 € 5 236 € 8 116 € 4 614 € 5 166 € 119 622 € 239 166 € 351 888 €
005
A.I.2
Software
138 643€ 12 384€ 310€ 1 558€ 2 806€ 4 054€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
113 075€ 231 071€ 349 067€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
798€ 2 430€ 4 062€ 4 614€ 5 166€ 6 547€ 8 095€ 2 821€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
49 450€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
5 196 336 € 3 997 000 € 4 230 719 € 5 051 973 € 5 945 355 € 5 672 497 € 4 876 202 € 3 166 753 € 2 847 893 € 2 706 109 € 2 982 540 €
012
A.II.1
Pozemky
127 338€ 127 338€ 127 338€ 127 338€ 116 238€ 116 238€ 116 238€ 116 238€ 116 238€ 116 238€ 116 238€
013
A.II.2
Stavby
2 609 323€ 2 435 130€ 2 640 103€ 2 790 601€ 2 970 056€ 3 010 820€ 2 748 312€ 2 173 811€ 1 403 024€ 1 501 200€ 1 637 088€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 458 137€ 1 099 645€ 1 460 715€ 2 131 471€ 2 445 759€ 2 080 970€ 1 836 478€ 662 475€ 864 496€ 956 887€ 1 203 082€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 538€ 334 887€ 2 563€ 2 563€ 413 302€ 464 469€ 175 174€ 214 229€ 464 135€ 131 784€ 26 132€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
60 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
60 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 918 044 € 4 022 074 € 2 873 928 € 2 577 358 € 2 489 230 € 2 008 605 € 3 004 467 € 3 774 139 € 4 036 970 € 3 818 462 € 1 774 112 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 411 264 € 2 933 031 € 2 203 268 € 1 987 721 € 1 893 995 € 1 191 774 € 2 012 520 € 2 867 617 € 3 246 339 € 2 704 644 € 1 391 949 €
032
B.I.1
Materiál
716 421€ 1 016 335€ 865 216€ 746 867€ 641 102€ 776 941€ 1 126 430€ 1 438 461€ 1 820 400€ 1 177 237€ 455 034€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 498 167€ 1 566 073€ 1 334 147€ 1 224 644€ 965 692€ 379 029€ 852 757€ 1 216 373€ 1 075 137€
034
B.I.3
Výrobky
196 676€ 333 541€ 3 905€ 16 210€ 287 201€ 35 804€ 33 333€ 212 783€ 350 802€ 182 798€ 33 586€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
17 082€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
3 061 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
3 061€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
459 967 € 989 577 € 644 872 € 579 529 € 590 863 € 812 213 € 981 646 € 900 275 € 775 601 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
352 336€ 836 642€ 523 686€ 433 425€ 392 019€ 642 816€ 406 305€ 412 483€ 428 450€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
66 149€ 152 935€ 121 186€ 146 073€ 198 844€ 169 397€ 555 983€ 410 365€ 347 151€ 367 563€ 34 851€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
41 482€ 31€ 19 358€ 77 427€ -283€ -1 901€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
46 813 € 99 466 € 25 788 € 7 047 € 4 372 € 4 618 € 10 301 € 6 247 € 15 030 € 4 200 € 36 626 €
056
B.IV.1
Peniaze
737€ 1 169€ 1 213€ 914€ 1 414€ 1 087€ 1 440€ 1 929€ 1 380€ 613€ 372€
057
B.IV.2
Účty v bankách
46 076€ 98 297€ 24 575€ 4 694€ 1 519€ 2 092€ 8 861€ 4 318€ 13 650€ 3 587€ 36 254€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
1 439€ 1 439€ 1 439€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
11 083 € 9 636 € 10 621 € 13 917 € 11 221 € 8 268 € 5 822 € 5 618 € 6 135 € 7 712 € 17 578 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
550€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 533€ 9 636€ 10 621€ 13 917€ 11 221€ 7 514€ 5 822€ 5 618€ 6 135€ 7 712€ 17 578€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
754€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
9 264 106 € 8 090 544 € 7 115 578 € 7 645 604 € 8 451 042 € 7 697 486 € 7 891 105 € 6 951 676 € 7 070 620 € 6 771 449 € 5 126 118 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 623 251 € 1 450 083 € 1 296 687 € 1 384 866 € 1 320 929 € 1 284 033 € 1 267 533 € 1 294 873 € 1 251 925 € 914 700 € 902 791 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 490 564 € 1 490 564 € 1 490 564 € 1 490 564 € 1 490 564 € 1 490 507 € 1 489 068 € 1 489 068 € 1 489 068 € 1 489 068 € 1 489 068 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 490 564€ 1 490 564€ 1 490 564€ 1 490 564€ 1 490 564€ 1 490 507€ 1 490 507€ 1 490 507€ 1 490 507€ 1 490 507€ 1 490 507€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
-1 439€ -1 439€ -1 439€ -1 439€ -1 439€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-9 950 € -13 995 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-9 950€ -13 995€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
37 271 € 24 499 € 14 669 € 4 554 € 1 507 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
37 271€ 24 499€ 14 669€ 4 554€ 1 507€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-65 033 € -178 710 € -306 847 € -211 397 € -201 609 € -221 535 € -194 658 € -240 531 € -575 958 € -586 277 € -130 335 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
394 895€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-65 033€ -178 710€ -306 847€ -211 397€ -201 609€ -221 535€ -194 658€ -240 531€ -575 958€ -586 277€ -525 230€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
170 399 € 127 725 € 98 301 € 101 145 € 30 467 € 15 061 € -26 877 € 46 336 € 338 815 € 11 909 € -455 942 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 851 633 € 6 253 760 € 5 198 023 € 5 411 563 € 6 133 638 € 6 413 453 € 6 623 572 € 5 656 803 € 5 818 695 € 5 856 749 € 4 223 327 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
146 788 € 126 832 € 143 635 € 110 641 € 101 306 € 46 051 € 66 312 € 84 715 € 75 663 € 64 297 € 27 698 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
88 089€ 84 483€ 92 963€ 110 641€ 101 306€ 46 051€ 66 312€ 84 715€ 75 663€ 64 297€ 27 698€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
58 699€ 42 349€ 50 672€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
479 303 € 347 440 € 313 517 € 160 975 € 50 211 € 78 515 € 83 640 € 82 120 € 107 199 € 112 841 € 233 824 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
30 578€ 44 598€ 25 154€ 10 975€ 8 603€ 6 479€ 1 635€ 3 415€ 7 870€ 5 257€ 2 149€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
436 204€ 282 997€ 271 453€ 150 000€ 10 324€ 24 027€ 7 675€ 26 451€ 48 579€ 54 432€ 189 802€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
12 521€ 19 845€ 16 910€ 31 284€ 48 009€ 74 330€ 52 254€ 50 750€ 53 152€ 41 873€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 413 016 € 3 474 357 € 2 797 749 € 3 021 398 € 3 187 096 € 2 769 516 € 3 125 197 € 3 290 120 € 3 563 755 € 4 565 882 € 2 744 141 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 872 852€ 3 014 571€ 2 472 200€ 2 765 847€ 2 942 243€ 2 515 876€ 2 903 984€ 2 996 391€ 3 317 147€ 4 010 113€ 2 263 955€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
122€ 6 159€ 6 159€ 6 159€ 6 159€ 6 159€ 6 159€ 6 159€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
139 403€ 156 828€ 134 437€ 135 387€ 109 076€ 116 460€ 110 076€ 97 346€ 124 467€ 128 850€ 62 486€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
98 377€ 105 793€ 87 614€ 85 307€ 67 769€ 76 587€ 72 016€ 108 157€ 18 479€ 259 089€ 211 630€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
36 473€ 63 479€ 45 614€ 20 597€ 26 364€ 25 337€ 15 329€ 58 673€ 17 485€ 20 078€ 6 204€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
265 789€ 133 686€ 57 884€ 14 260€ 35 485€ 29 097€ 17 633€ 23 394€ 80 018€ 141 593€ 193 707€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
6 080€ 273 676€ 35 398€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 812 526 € 2 305 131 € 1 943 122 € 2 118 549 € 2 788 945 € 3 519 371 € 3 348 423 € 2 199 848 € 2 072 078 € 840 053 € 1 182 266 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
825 800€ 24 883€ 302 563€ 778 474€ 1 450 060€ 1 243 480€ 1 667 454€ 837 370€ 747 818€ 363 030€ 453 789€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 986 726€ 2 280 248€ 1 640 559€ 1 340 075€ 1 338 885€ 2 275 891€ 1 680 969€ 1 362 478€ 1 324 260€ 477 023€ 728 477€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
789 222 € 386 701 € 620 868 € 849 175 € 996 475 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
6€ 5€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
623 352€ 174 763€ 386 696€ 615 803€ 768 373€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
165 864€ 211 933€ 234 172€ 233 372€ 228 102€