Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MAVEL s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 819 831 € 4 000 602 € 3 301 466 € 3 215 652 € 2 409 798 € 538 342 € 12 109 € 1 071 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 633 091 € 3 891 385 € 3 163 415 € 3 121 431 € 2 180 555 € 461 729 € 10 335 € 15 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 633 091 € 3 891 385 € 3 163 415 € 3 121 431 € 2 180 555 € 461 729 € 10 335 € 15 €
012
A.II.1
Pozemky
1 414€ 1 414€ 1 413€ 15€ 15€ 15€ 15€ 15€
013
A.II.2
Stavby
2 360 637€ 2 484 881€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 271 040€ 1 130 585€ 2 807€ 4 411€ 6 016€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 884 690€ 2 842 500€ 1 716 080€ 275 240€ 10 320€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
274 505€ 274 505€ 274 505€ 458 444€ 186 474€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
186 582 € 106 799 € 132 756 € 85 273 € 219 448 € 75 096 € 1 774 € 1 036 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
43 398 € 2 300 € 40 540 € 39 390 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
43 398€ 2 300€ 40 540€ 39 390€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
24 863 € 4 500 € 1 677 € 1 334 € 216 509 € 48 491 € 1 534 € 1 033 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
18 188€ 14€ 1 015€ 428€ 4€ 0€ 380€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 675€ 4 486€ 662€ 906€ 216 505€ 48 491€ 1 154€ 1 033€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
118 321 € 99 999 € 90 539 € 44 549 € 2 939 € 26 605 € 240 € 3 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 472€ 305€ 529€ 958€ 1 178€ 89€ 3€
057
B.IV.2
Účty v bankách
116 849€ 99 694€ 90 010€ 43 591€ 1 761€ 26 516€ 240€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
158 € 2 418 € 5 295 € 8 948 € 9 795 € 1 517 € 20 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
158€ 2 418€ 5 295€ 8 948€ 9 795€ 1 517€ 20€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 819 831 € 4 000 602 € 3 301 466 € 3 215 652 € 2 409 798 € 538 342 € 12 109 € 1 071 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-1 194 207 € -932 910 € -671 359 € -419 421 € -285 855 € -219 435 € -195 498 € -347 140 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 332 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
332€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-940 214 € -678 663 € -426 725 € -293 159 € -226 739 € -202 801 € -353 781 € -337 356 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
150 979€ 150 979€ 150 979€ 150 979€ 150 979€ 150 979€ 10 766€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 091 193€ -829 642€ -577 704€ -444 138€ -377 718€ -353 780€ -353 781€ -348 122€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-261 297 € -261 551 € -251 938 € -133 566 € -66 420 € -23 938 € 151 643 € -16 756 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 014 038 € 4 933 512 € 3 972 825 € 3 635 073 € 2 695 653 € 757 777 € 207 607 € 348 211 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 48 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
250 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0€ 48€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 092 468 € 3 687 142 € 2 649 555 € 2 311 803 € 2 439 474 € 505 677 € 207 607 € 348 159 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
23 985€ 45 053€ 50 533€ 24 722€ 1 065 189€ 91 928€ 3 490€ 328 263€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
902 904€ 979 416€ 838 404€ 757 446€ 219 212€ 10 540€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
108 682€ 116 272€ 113 577€ 113 577€ 193 577€ 193 577€ 193 577€ 17 508€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
250€ 0€ 2 388€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
77€ 0€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
36€ 203€ 1 104€ 1 099€ 994€ 960€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 959 765€ 2 622 383€ 1 504 925€ 1 334 001€ 422 268€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
2 100€ 2 100€ 2 100€ 2 100€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
921 570 € 996 370 € 1 071 170 € 1 071 170 € 4 079 € 0 € 4 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
846 770€ 921 570€ 1 071 170€ 1 071 170€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
74 800€ 74 800€ 4 079€ 0€ 4€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€