Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MAVEL s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
100 749 € 12 € 12 € 701 € 3 € 0 € 380 € 400 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
100 749€ 12€ 12€ 701€ 3€ 0€ 380€ 400€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
41 231 € 8 373 € 17 599 € 5 673 € 4 886 € 2 608 € 3 214 € 16 967 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 302€ 3 127€ 108€ 2€ 0€ 34€ 192€
10
B.2
Služby
33 929€ 5 246€ 17 491€ 5 671€ 4 886€ 2 608€ 3 180€ 16 775€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
59 518 € -8 361 € -17 587 € -4 972 € -4 883 € -2 608 € -2 834 € -16 567 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 018 € 2 700 € 0 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 452€ 2 254€ 0€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
566€ 446€ 0€
16
C.4
Sociálne náklady
0€
17
D
Dane a poplatky
171€ 400€ 147€ 171€ 39€ 3€ 7€ 125€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
273 532€ 1 604€ 1 604€ 1 604€ 401€ 0€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 203€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 325€ 80 000€ 1 821€ 185€ 164 889€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 747€ 7 344€ 12 275€ 16 194€ 1 206€ 2 213€ 10 263€ 4€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-226 152 € -20 409 € -16 288 € 57 059 € -4 708 € -4 639 € 151 785 € -16 696 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
2€ 1€ 1€ 127€ 385€
39
N
Nákladové úroky
34 288€ 240 531€ 233 073€ 182 935€ 60 652€ 18 672€ 41€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
25€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
859€ 612€ 1 592€ 6 731€ 227€ 51€ 101€ 60€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-35 145 € -241 142 € -234 690 € -189 665 € -60 752 € -18 338 € -142 € -60 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-261 297 € -261 551 € -250 978 € -132 606 € -65 460 € -22 977 € 151 643 € -16 756 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 961 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 961€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-261 297 € -261 551 € -251 938 € -133 566 € -66 420 € -23 938 € 151 643 € -16 756 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-261 297 € -261 551 € -250 978 € -132 606 € -65 460 € -22 977 € 151 643 € -16 756 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-261 297 € -261 551 € -251 938 € -133 566 € -66 420 € -23 938 € 151 643 € -16 756 €