Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
13 717 116€ 11 011 417€ 11 819 241€ 15 571 965€ 14 333 177€ 13 544 832€ 13 243 437€ 12 586 594€ 13 960 424€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
48 201 017 € 44 677 991 € 41 741 531 € 42 208 885 € 42 211 922 € 37 544 633 € 34 914 008 € 33 790 746 € 36 222 909 € 33 123 950 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
55 885€ 32 017€ 39 528€ 75 784€ 65 813€ 66 505€ 71 392€ 77 916€ 360 494€ 140 121€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
13 661 231€ 10 979 400€ 11 779 713€ 15 496 181€ 14 267 364€ 13 478 327€ 13 172 045€ 12 508 678€ 13 423 999€ 13 795 966€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
249 425€ 246 780€ 210 039€ 248 469€ 153 899€ 142 365€ 134 563€ 139 943€ 175 931€ 246 678€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 995€ 392 811€ 73 364€ 8 942€ 340 406€ 5 393€ 70 836€ 35 861€ 2 076 929€ 6 387€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
34 227 481€ 33 026 983€ 29 638 887€ 26 379 509€ 27 384 440€ 23 852 043€ 21 465 172€ 21 028 348€ 20 185 556€ 18 934 798€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
48 065 309 € 44 118 055 € 41 395 675 € 41 748 084 € 42 493 455 € 37 197 721 € 34 962 888 € 34 321 210 € 37 042 893 € 34 401 918 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
36 950€ 27 527€ 38 418€ 70 942€ 59 235€ 58 380€ 62 615€ 77 451€ 320 217€ 131 392€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
11 857 870€ 9 726 460€ 8 738 820€ 11 234 337€ 10 987 502€ 9 899 583€ 8 080 623€ 8 877 555€ 9 939 901€ 11 397 152€
13
C.
Opravné položky k zásobám
41 026€ -20 496€ -1 225€ -10 089€ 131 857€ 23 337€ 58 638€ -2 500€ -174€ -3 216€
14
D.
Služby
3 282 217€ 3 515 832€ 2 800 289€ 2 131 209€ 2 602 575€ 1 932 475€ 2 193 201€ 2 127 037€ 2 106 703€ 2 065 301€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
23 573 861 € 22 406 647 € 21 406 040 € 19 894 813 € 18 391 858 € 16 365 672 € 15 820 283 € 15 397 600 € 15 927 737 € 16 004 656 €
16
E.1.
Mzdové náklady
16 094 629€ 15 327 641€ 14 677 206€ 13 800 245€ 12 651 974€ 11 124 107€ 10 678 929€ 10 571 762€ 10 888 599€ 10 855 090€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
46 200€ 50 400€ 60 732€ 56 387€ 27 158€ 26 783€ 27 880€ 37 488€ 52 125€ 50 937€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 980 283€ 5 618 860€ 5 391 623€ 5 126 578€ 4 648 681€ 4 142 332€ 3 940 464€ 3 947 517€ 4 131 994€ 4 061 436€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 452 749€ 1 409 746€ 1 276 479€ 911 603€ 1 064 045€ 1 072 450€ 1 173 010€ 840 833€ 855 019€ 1 037 193€
20
F.
Dane a poplatky
223 504€ 200 692€ 206 817€ 178 773€ 196 375€ 392 600€ 385 100€ 359 729€ 228 573€ 233 439€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 386 243€ 7 595 480€ 7 497 692€ 7 603 398€ 8 403 258€ 7 586 674€ 7 177 784€ 6 475 404€ 5 127 575€ 2 809 475€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 386 243€ 7 595 480€ 7 498 103€ 7 604 470€ 7 771 557€ 7 586 674€ 7 177 784€ 6 475 421€ 5 127 672€ 2 809 523€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ -411€ -1 072€ 631 701€ 0€ 0€ -17€ -97€ -48€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 0€ 4 164€ 78 366€ 0€ 60 113€ 55 026€ 2 485 273€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
354 807€ 360 892€ 366 705€ 408 484€ 1 316 865€ 454 590€ 496 321€ 497 991€ 527 524€ 1 308 027€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
308 831€ 305 021€ 342 119€ 232 053€ 325 564€ 484 410€ 628 210€ 455 917€ 379 564€ 455 692€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
135 708 € 559 936 € 345 856 € 460 801 € -281 533 € 346 912 € -48 880 € -530 464 € -819 984 € -1 277 968 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-1 251 522 € -1 991 126 € 452 978 € 2 394 035 € 705 907 € 1 773 422 € 2 982 923 € 1 646 994 € 1 593 777 € 592 136 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
22 € 29 € 0 € 0 € 0 € 129 € 153 € 150 € 282 € 2 485 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 61 € 137 € 127 € 41 € 204 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 61€ 137€ 127€ 41€ 204€
42
XII.
Kurzové zisky
22€ 29€ 0€ 0€ 0€ 68€ 16€ 23€ 241€ 2 200€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 81€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
440 163 € 421 822 € 470 716 € 497 612 € 678 447 € 740 487 € 790 045 € 897 796 € 830 928 € 371 414 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
361 661 € 353 143 € 387 339 € 436 722 € 589 210 € 697 036 € 742 385 € 854 536 € 766 327 € 195 192 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
361 661€ 353 143€ 387 339€ 436 722€ 589 210€ 697 036€ 742 385€ 854 536€ 766 327€ 195 192€
52
O.
Kurzové straty
2 328€ 917€ 767€ 1 648€ 1 258€ 2 486€ 1 990€ 2 802€ 2 238€ 2 534€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
76 174€ 67 762€ 82 610€ 59 242€ 87 979€ 40 965€ 45 670€ 40 458€ 62 363€ 173 688€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-440 141 € -421 793 € -470 716 € -497 612 € -678 447 € -740 358 € -789 892 € -897 646 € -830 646 € -368 929 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-304 433 € 138 143 € -124 860 € -36 811 € -959 980 € -393 446 € -838 772 € -1 428 110 € -1 650 630 € -1 646 897 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-28 020 € 64 663 € 8 356 € 233 298 € -818 866 € 507 260 € 976 303 € 945 781 € 630 047 € -1 666 522 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
385 205€ 425 586€ 228 194€ 0€ 0€ 2 891€ 2 906€ 2 904€ 2 885€ 4€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-413 225€ -360 923€ -219 838€ 233 298€ -818 866€ 504 369€ 973 397€ 942 877€ 627 162€ -1 666 526€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-276 413 € 73 480 € -133 216 € -270 109 € -141 114 € -900 706 € -1 815 075 € -2 373 891 € -2 280 677 € 19 625 €