Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 176 300 € 5 662 046 € 5 661 499 € 5 794 266 € 5 804 139 € 5 898 784 € 6 424 670 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 415 893 € 2 200 177 € 2 303 181 € 2 531 686 € 2 734 932 € 2 834 283 € 2 919 899 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
22 984 € 19 332 € 18 372 € 12 011 € 192 € 2 509 € 4 827 €
005
A.I.2
Software
592€ 1 482€ 2 372€ 3 261€ 192€ 2 509€ 4 827€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
22 392€ 17 850€ 16 000€ 8 750€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 359 715 € 2 147 651 € 2 251 615 € 2 486 481 € 2 701 546 € 2 798 580 € 2 881 878 €
012
A.II.1
Pozemky
401 810€ 401 810€ 401 810€ 401 810€ 401 810€ 401 810€ 401 810€
013
A.II.2
Stavby
1 349 305€ 1 484 385€ 1 619 512€ 1 754 692€ 1 889 927€ 2 025 219€ 2 168 888€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
444 310€ 261 156€ 229 993€ 329 979€ 407 506€ 262 988€ 311 180€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
164 290€ 300€ 300€ 2 303€ 108 563€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 754 548 € 3 457 759 € 3 354 476 € 3 259 199 € 3 065 704 € 3 062 093 € 3 501 986 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 779 776 € 2 580 058 € 2 576 284 € 2 575 940 € 2 398 343 € 2 548 623 € 2 761 603 €
032
B.I.1
Materiál
686 631€ 605 270€ 599 977€ 542 744€ 523 310€ 587 509€ 669 200€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
172 516€ 166 920€ 103 170€ 131 613€ 147 640€ 138 273€ 165 528€
034
B.I.3
Výrobky
1 820 148€ 1 703 463€ 1 768 184€ 1 773 670€ 1 604 598€ 1 699 335€ 1 832 105€
036
B.I.5
Tovar
100 481€ 104 405€ 104 953€ 127 913€ 122 795€ 123 506€ 94 770€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
56 840 € 56 840 € 56 840 € 56 840 € 56 840 € 76 840 € 76 840 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
044
B.II.6
Iné pohľadávky
56 840€ 56 840€ 56 840€ 56 840€ 56 840€ 76 840€ 76 840€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
907 020 € 804 311 € 692 118 € 505 920 € 596 279 € 410 269 € 648 668 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
906 820€ 801 068€ 691 569€ 505 297€ 594 103€ 409 151€ 646 699€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
17€ 501€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
200€ 3 243€ 549€ 606€ 2 176€ 617€ 1 969€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
10 912 € 16 550 € 29 234 € 120 499 € 14 242 € 26 361 € 14 875 €
056
B.IV.1
Peniaze
9 330€ 8 267€ 21 360€ 13 581€ 11 665€ 14 022€ 12 791€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 582€ 8 283€ 7 874€ 106 918€ 2 577€ 12 339€ 2 084€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 859 € 4 110 € 3 842 € 3 381 € 3 503 € 2 408 € 2 785 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 859€ 4 110€ 3 842€ 3 381€ 3 503€ 2 408€ 2 785€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 176 300 € 5 662 046 € 5 661 499 € 5 794 266 € 5 804 139 € 5 898 784 € 6 424 670 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 107 362 € 3 098 788 € 3 093 096 € 3 251 874 € 3 246 350 € 3 220 216 € 3 195 721 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 791 607 € 5 791 607 € 5 791 607 € 5 791 607 € 5 791 607 € 5 791 607 € 5 791 607 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 791 607€ 5 791 607€ 5 791 607€ 5 791 607€ 5 791 607€ 5 791 607€ 5 791 607€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
10 458 € 9 889 € 9 889 € 9 336 € 6 723 € 4 273 € 3 192 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
10 458€ 9 889€ 9 889€ 9 336€ 6 723€ 4 273€ 3 192€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 703 277 € -2 708 399 € -2 549 622 € -2 554 593 € -2 578 113 € -2 600 159 € -2 609 886 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 703 277€ -2 708 399€ -2 549 622€ -2 554 593€ -2 578 113€ -2 600 159€ -2 609 886€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
8 574 € 5 691 € -158 778 € 5 524 € 26 133 € 24 495 € 10 808 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 907 340 € 2 507 483 € 2 507 664 € 2 476 643 € 2 486 976 € 2 602 613 € 3 147 783 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
69 374 € 74 000 € 51 334 € 52 609 € 56 110 € 62 391 € 74 654 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
54 380€ 58 385€ 33 781€ 35 131€ 34 778€ 44 283€ 74 654€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
14 994€ 15 615€ 17 553€ 17 478€ 21 332€ 18 108€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
506 880 € 542 804 € 515 775 € 534 778 € 539 596 € 503 583 € 543 385 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 982€ 5 005€ 5 139€ 3 296€ 2 892€ 3 583€ 4 856€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
503 898€ 537 799€ 510 636€ 531 482€ 536 704€ 500 000€ 538 529€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 194 218 € 1 043 606 € 1 050 097 € 1 000 279 € 1 059 161 € 1 071 522 € 1 376 101 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
850 003€ 681 211€ 712 999€ 654 805€ 670 675€ 669 956€ 933 389€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 495€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
18 850€ 55 000€ 100 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
135 311€ 141 814€ 117 083€ 114 560€ 111 427€ 111 512€ 114 896€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
82 752€ 86 017€ 71 276€ 71 118€ 68 356€ 68 450€ 71 259€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
74 287€ 62 438€ 59 751€ 39 605€ 33 982€ 31 622€ 55 201€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
51 865€ 53 276€ 33 988€ 20 191€ 24 721€ 39 982€ 49 861€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
203 000€ 303 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 136 868 € 847 073 € 890 458 € 888 977 € 832 109 € 762 117 € 850 643 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
155 790€ 16 870€ 15 500€ 58 900€ 125 600€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
981 078€ 830 203€ 890 458€ 873 477€ 773 209€ 636 517€ 850 643€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
161 598 € 55 775 € 60 739 € 65 749 € 70 813 € 75 955 € 81 166 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
121 737€ 50 947€ 55 775€ 60 740€ 65 749€ 70 813€ 75 955€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
39 861€ 4 828€ 4 964€ 5 009€ 5 064€ 5 142€ 5 211€