Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
32 068 792 € 33 591 917 € 32 525 692 € 30 659 394 € 28 747 124 € 30 343 658 € 28 736 782 € 29 397 793 € 27 733 993 € 29 157 025 € 27 879 285 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
11 003 471 € 9 255 870 € 9 310 001 € 9 971 057 € 9 258 102 € 8 483 044 € 8 698 642 € 8 944 486 € 9 502 624 € 10 666 403 € 11 036 562 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
47 234 € 67 431 € 64 377 € 120 205 € 148 073 € 135 471 € 79 593 € 112 185 € 134 871 € 141 171 € 120 353 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
43 672€ 63 869€ 60 815€ 120 205€ 73 485€ 87 491€ 79 593€ 74 754€ 122 271€ 99 698€ 46 720€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
3 562€ 3 562€ 3 562€ 74 588€ 47 980€ 37 431€ 28 873€ 61 033€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
12 600€ 12 600€ 12 600€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
10 956 107 € 9 188 309 € 9 245 498 € 9 806 150 € 9 055 943 € 8 294 150 € 8 565 232 € 8 781 436 € 9 316 892 € 10 475 673 € 10 866 095 €
012
A.II.1
Pozemky
196 286€ 196 286€ 196 286€ 196 286€ 196 286€ 196 286€ 196 286€ 196 286€ 196 286€ 196 286€ 196 286€
013
A.II.2
Stavby
4 686 131€ 4 851 354€ 5 162 186€ 5 355 121€ 5 478 324€ 5 653 424€ 5 902 388€ 6 183 313€ 6 392 778€ 6 691 700€ 6 999 594€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 927 527€ 3 325 575€ 3 445 919€ 4 220 439€ 2 792 131€ 2 368 302€ 2 125 960€ 2 287 112€ 2 713 142€ 3 472 678€ 2 798 158€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
10 984€ 10 984€ 10 984€ 10 984€ 10 984€ 10 878€ 10 878€ 10 878€ 10 879€ 10 878€ 8 298€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 130 126€ 727 056€ 199 185€ 20 234€ 26 659€ 18 589€ 25 995€ 847€ 3 500€ 785 835€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 053€ 77 054€ 230 938€ 3 086€ 551 559€ 46 671€ 303 725€ 103 000€ 3 807€ 100 631€ 77 924€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
130 € 130 € 126 € 44 702 € 54 086 € 53 423 € 53 817 € 50 865 € 50 861 € 49 559 € 50 114 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
130€ 130€ 126€ 44 702€ 54 086€ 53 423€ 53 817€ 50 865€ 50 861€ 49 559€ 50 114€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
21 009 495 € 24 262 634 € 23 147 264 € 20 635 234 € 19 436 488 € 21 813 162 € 19 991 345 € 20 411 063 € 18 189 952 € 18 450 353 € 16 796 763 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
9 912 801 € 14 777 476 € 12 200 608 € 10 535 839 € 10 351 672 € 9 199 705 € 7 474 065 € 6 384 129 € 8 083 115 € 7 295 840 € 10 276 097 €
035
B.I.1
Materiál
8 363 754€ 13 238 426€ 11 004 283€ 9 273 620€ 9 281 383€ 7 590 857€ 5 610 464€ 5 058 120€ 7 007 103€ 6 394 985€ 9 059 409€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
274 342€ 255 612€ 123 547€ 87 497€ 270 596€ 79 604€ 99 052€
037
B.I.3
Výrobky
1 087 574€ 1 114 866€ 835 150€ 1 094 857€ 992 574€ 1 023 090€ 1 511 628€ 754 325€ 781 205€ 751 035€ 849 843€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
184 664€ 168 572€ 237 628€ 79 865€ 70 715€ 281 594€ 351 973€ 492 080€ 294 807€ 149 820€ 267 793€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
2 467€ 7 000€ 33 568€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 447 088 € 3 004 335 € 2 489 984 € 1 339 020 € 2 019 240 € 3 920 937 € 3 525 582 € 4 037 708 € 3 483 187 € 2 992 406 € 3 701 052 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 017 191 € 2 785 807 € 2 464 260 € 1 336 271 € 1 797 556 € 3 918 820 € 3 393 188 € 4 014 750 € 3 208 437 € 2 969 001 € 3 507 536 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 017 191€ 2 785 807€ 2 464 260€ 1 336 271€ 1 797 556€ 3 918 820€ 3 393 188€ 4 014 750€ 3 208 437€ 2 969 001€ 3 507 536€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
427 202€ 216 459€ 24 605€ 1 540€ 220 052€ 129 854€ 250 798€ 298€ 170 021€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 695€ 2 069€ 1 119€ 1 209€ 1 632€ 2 117€ 2 540€ 22 958€ 23 952€ 23 107€ 23 495€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
7 649 606 € 6 480 823 € 8 456 672 € 8 760 375 € 7 065 576 € 8 692 520 € 8 991 698 € 9 989 226 € 6 623 650 € 8 162 107 € 2 819 614 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 178€ 7 778€ 7 964€ 4 958€ 11 254€ 10 430€ 6 991€ 8 341€ 15 878€ 19 391€ 16 944€
073
B.V.2.
Účty v bankách
7 641 428€ 6 473 045€ 8 448 708€ 8 755 417€ 7 054 322€ 8 682 090€ 8 984 707€ 9 980 885€ 6 607 772€ 8 142 716€ 2 802 670€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
55 826 € 73 413 € 68 427 € 53 103 € 52 534 € 47 452 € 46 795 € 42 244 € 41 417 € 40 269 € 45 960 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
6 394€ 4 054€ 745€ 2 718€ 3 808€ 1 400€ 3 327€ 1 689€ 1 542€ 1 000€ 2 099€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
49 432€ 69 359€ 67 682€ 50 385€ 48 726€ 46 052€ 43 468€ 40 555€ 39 875€ 39 269€ 43 861€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
32 068 792 € 33 591 917 € 32 525 692 € 30 659 394 € 28 747 124 € 30 343 658 € 28 736 782 € 29 397 793 € 27 733 993 € 29 157 025 € 27 879 285 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
26 225 592 € 27 773 348 € 27 528 762 € 26 575 995 € 25 288 995 € 25 950 320 € 24 717 431 € 24 932 757 € 23 914 334 € 24 571 134 € 24 472 728 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
9 844 450 € 9 844 450 € 9 844 450 € 9 844 450 € 9 844 450 € 9 844 450 € 9 844 450 € 9 844 450 € 9 844 450 € 9 844 450 € 9 844 450 €
082
A.I.1
Základné imanie
9 844 450€ 9 844 450€ 9 844 450€ 9 844 450€ 9 844 450€ 9 844 450€ 9 844 450€ 9 844 450€ 9 844 450€ 9 844 450€ 9 844 450€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
730 775€ 730 775€ 730 775€ 730 775€ 730 775€ 730 775€ 730 775€ 730 775€ 730 775€ 730 775€ 730 775€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 662 110 € 2 662 110 € 2 662 110 € 2 662 110 € 2 662 110 € 2 662 110 € 2 662 110 € 2 662 110 € 2 662 110 € 2 662 110 € 2 662 110 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 662 110€ 2 662 110€ 2 662 110€ 2 662 110€ 2 662 110€ 2 662 110€ 2 662 110€ 2 662 110€ 2 662 110€ 2 662 110€ 2 662 110€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
405 716 € 503 837 € 414 037 € 319 040 € 328 588 € 309 698 € 342 377 € 389 185 € 514 051 € 297 047 € 125 417 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
405 716€ 503 837€ 414 037€ 319 040€ 328 588€ 309 698€ 342 377€ 389 185€ 514 051€ 297 047€ 125 417€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-16 947 € -16 947 € -16 947 € -10 211 € -8 496 € -9 159 € -8 765 € -11 718 € -11 721 € -13 024 € -12 468 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
6 736€ 8 451€ 7 788€ 8 182€ 5 229€ 5 226€ 3 923€ 4 479€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-16 947€ -16 947€ -16 947€ -16 947€ -16 947€ -16 947€ -16 947€ -16 947€ -16 947€ -16 947€ -16 947€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
12 649 123 € 12 194 337 € 11 329 831 € 10 231 568 € 9 363 771 € 9 363 771 € 9 669 634 € 9 069 634 € 9 069 634 € 9 069 634 € 9 069 634 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 649 123€ 12 194 337€ 11 329 831€ 10 231 568€ 9 363 771€ 9 363 771€ 9 669 634€ 9 069 634€ 9 069 634€ 9 069 634€ 9 069 634€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-49 635 € 1 854 786 € 2 564 506 € 2 798 263 € 2 367 797 € 3 048 675 € 1 476 850 € 2 248 321 € 1 105 035 € 1 980 142 € 2 052 810 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 843 200 € 5 818 569 € 4 996 930 € 4 083 399 € 3 458 129 € 4 392 940 € 4 019 351 € 4 465 036 € 3 819 659 € 4 585 891 € 3 406 557 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 451 939 € 1 513 547 € 1 430 177 € 1 259 842 € 1 198 494 € 1 047 849 € 1 042 587 € 1 098 845 € 1 129 483 € 1 178 351 € 1 063 075 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
647 581€ 676 215€ 616 846€ 453 799€ 392 234€ 331 445€ 381 797€ 429 475€ 502 516€ 449 950€ 357 317€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
804 358€ 837 332€ 813 331€ 806 043€ 806 260€ 716 404€ 660 790€ 669 370€ 626 967€ 728 401€ 705 758€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
8 707 € 3 174 € 2 943 € 14 261 € 41 810 € 50 785 € 22 891 € 3 305 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
8 707€ 3 174€ 2 943€ 14 261€ 41 810€ 50 785€ 22 891€ 3 305€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 014 118 € 4 020 286 € 3 316 380 € 2 589 778 € 2 010 953 € 2 979 552 € 2 708 187 € 3 062 428 € 2 298 917 € 3 187 047 € 2 175 897 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 827 600 € 2 104 225 € 1 416 465 € 786 713 € 505 160 € 1 244 482 € 1 586 832 € 1 775 643 € 1 209 002 € 942 776 € 1 129 458 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 827 600€ 2 104 225€ 1 416 465€ 786 713€ 505 160€ 1 244 482€ 1 586 832€ 1 775 643€ 1 209 002€ 942 776€ 1 129 458€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 250 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 033€ 1 675€ 1 226€ 2 316€ 2 448€ 2 249€ 2 235€ 2 544€ 1 778€ 1 793€ 1 677€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
465 642€ 446 171€ 419 363€ 384 476€ 343 022€ 303 506€ 268 340€ 191 035€ 179 734€ 168 145€ 198 950€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
841 468€ 683 487€ 761 427€ 763 563€ 578 914€ 914 191€ 412 954€ 638 498€ 512 639€ 456 744€ 421 582€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
875 375€ 784 728€ 717 899€ 652 710€ 581 409€ 515 124€ 437 826€ 454 708€ 395 764€ 367 589€ 424 230€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
377 143 € 284 736 € 250 373 € 225 072 € 245 508 € 362 596 € 254 316 € 261 953 € 340 474 € 197 602 € 164 280 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
173 619€ 141 901€ 111 536€ 123 407€ 155 604€ 137 018€ 153 610€ 152 477€ 125 271€ 149 271€ 127 629€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
203 524€ 142 835€ 138 837€ 101 665€ 89 904€ 225 578€ 100 706€ 109 476€ 215 203€ 48 331€ 36 651€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
398 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
398€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé