Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
14 770 556 € 15 670 454 € 15 410 642 € 14 054 448 € 14 379 467 € 14 919 369 € 12 957 584 € 13 513 200 € 14 247 486 € 12 060 029 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
9 843 741 € 10 125 766 € 10 169 275 € 9 621 356 € 9 163 207 € 8 936 646 € 8 178 805 € 7 990 913 € 8 408 291 € 8 652 357 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
857 € 6 481 € 12 105 € 17 729 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
857€ 6 481€ 12 105€ 17 729€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
9 266 004 € 9 632 345 € 9 738 919 € 9 162 335 € 8 720 124 € 8 110 780 € 7 420 721 € 7 204 914 € 7 614 754 € 77 771 566 €
012
A.II.1
Pozemky
390 366€ 390 366€ 390 366€ 328 085€ 293 727€ 293 727€ 293 727€ 293 727€ 293 727€ 293 727€
013
A.II.2
Stavby
6 434 393€ 6 756 603€ 5 875 434€ 6 085 920€ 5 613 200€ 5 553 235€ 4 879 487€ 4 730 405€ 4 891 085€ 4 968 499€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 586 835€ 1 964 043€ 2 004 245€ 1 808 425€ 1 929 863€ 1 817 843€ 1 681 680€ 1 666 233€ 1 925 157€ 1 901 110€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
402 296€ 426 141€ 441 537€ 476 912€ 480 031€ 442 482€ 487 120€ 472 553€ 493 625€ 514 356€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
429 114€ 72 192€ 1 004 337€ 445 493€ 325 667€ 3 493€ 78 707€ 41 996€ 11 160€ 90 874€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
23 000€ 23 000€ 23 000€ 17 500€ 77 636€ 3 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
577 737 € 493 421 € 430 356 € 459 021 € 443 083 € 825 866 € 757 227 € 779 518 € 781 432 € 863 062 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
423 048€ 444 873€ 396 377€ 439 955€ 438 415€ 345 608€ 276 115€ 312 522€ 314 436€ 395 016€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
154 689€ 48 548€ 33 979€ 19 066€ 4 668€ 13 262€ 14 116€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
1 050€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
466 996€ 466 996€ 466 996€ 466 996€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
466 996€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 926 815 € 5 543 922 € 5 240 032 € 4 431 597 € 5 204 725 € 5 981 426 € 4 774 786 € 5 513 869 € 5 824 001 € 3 380 192 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
2 324 652 € 2 305 629 € 2 371 033 € 2 018 887 € 2 172 903 € 2 150 956 € 2 296 651 € 3 108 951 € 2 531 801 € 1 989 389 €
032
B.I.1
Materiál
614 950€ 632 200€ 675 938€ 737 290€ 878 791€ 654 778€ 659 607€ 1 053 855€ 816 758€ 548 303€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
267 791€ 242 756€ 176 931€ 110 544€ 169 122€ 156 474€ 329 917€ 220 280€ 237 579€ 287 989€
034
B.I.3
Výrobky
1 145 839€ 1 185 557€ 1 218 736€ 1 043 618€ 976 037€ 987 662€ 978 782€ 1 413 208€ 1 030 022€ 608 101€
035
B.I.4
Zvieratá
296 072€ 245 116€ 299 428€ 127 435€ 148 953€ 352 042€ 328 345€ 421 608€ 447 442€ 544 996€
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
2 595 690 € 3 223 205 € 2 851 772 € 2 399 558 € 3 013 242 € 3 815 636 € 2 463 568 € 2 252 648 € 3 264 522 € 1 375 291 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 800 987€ 1 673 250€ 1 413 177€ 1 125 255€ 1 511 579€ 2 141 271€ 2 120 630€ 1 778 975€ 1 163 798€ 964 738€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
134 000€ 134 000€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
134 000€ 134 000€ 134 000€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
463 154€ 1 226 473€ 1 137 622€ 1 038 674€ 1 282 098€ 1 581 928€ 103 565€ 231 159€ 1 767 857€ 319 605€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
197 549€ 189 482€ 166 973€ 101 629€ 85 565€ 92 437€ 239 373€ 242 514€ 332 867€ 90 948€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
6 473 € 15 088 € 17 227 € 13 152 € 18 580 € 14 834 € 14 567 € 152 270 € 27 678 € 15 512 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 238€ 13 779€ 3 364€ 767€ 5 490€ 1 359€ 755€ 1 280€ 20 340€ 8 524€
057
B.IV.2
Účty v bankách
235€ 1 309€ 13 863€ 12 385€ 13 090€ 13 475€ 13 812€ 150 990€ 7 338€ 6 988€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
766 € 1 335 € 1 495 € 11 535 € 1 297 € 3 993 € 8 418 € 15 194 € 27 480 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 759€ 13 737€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
766€ 1 335€ 1 495€ 1 446€ 1 297€ 3 550€ 3 418€ 9 435€ 13 743€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 089€ 443€ 5 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
14 770 556 € 15 670 454 € 15 410 642 € 14 054 448 € 14 379 467 € 14 919 369 € 12 957 584 € 13 513 200 € 14 247 486 € 12 060 029 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
7 379 118 € 7 363 120 € 7 399 382 € 7 290 786 € 7 182 421 € 8 438 429 € 8 056 677 € 8 005 917 € 7 986 957 € 8 380 157 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
7 629 788 € 7 629 788 € 7 629 788 € 7 629 788 € 7 629 788 € 7 629 788 € 7 629 788 € 7 629 788 € 7 629 788 € 7 629 788 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 629 788€ 7 629 788€ 7 629 788€ 7 629 788€ 7 629 788€ 7 629 788€ 7 629 788€ 7 629 788€ 7 629 788€ 7 629 788€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
117 525 € 33 209 € -29 856 € -1 191 € -17 130 € 311 595 € 242 956 € 265 247 € 267 161 € 348 791 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
117 525€ 33 209€ -29 856€ -1 191€ -17 130€ 311 595€ 242 956€ 265 247€ 267 161€ 348 791€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
119 976 € 119 976 € 106 250 € 106 250 € 106 250 € 809 313 € 736 260 € 715 388 € 700 823 € 879 213 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
119 976€ 119 976€ 106 250€ 106 250€ 106 250€ 809 313€ 736 260€ 715 388€ 700 823€ 877 255€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
1 958€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-419 852 € -320 526 € -444 061 € -536 487 € -312 268 € -625 379 € -625 379 € -625 379 € -625 379 € -341 900 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-419 852€ -320 526€ -444 061€ -536 487€ -312 268€ -625 379€ -625 379€ -625 379€ -625 379€ -341 900€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-68 319 € -99 327 € 137 261 € 92 426 € -224 219 € 313 112 € 73 052 € 20 873 € 14 564 € -135 735 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 734 246 € 7 592 279 € 7 222 734 € 5 868 719 € 6 193 737 € 5 522 010 € 3 822 609 € 4 300 703 € 4 929 491 € 2 343 554 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
70 791 € 72 825 € 83 332 € 83 182 € 75 512 € 72 438 € 67 440 € 63 191 € 51 076 € 41 788 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
68 916€ 69 125€ 80 232€ 80 082€ 72 412€ 69 338€ 64 440€ 63 191€ 47 976€ 38 788€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 875€ 3 700€ 3 100€ 3 100€ 3 100€ 3 100€ 3 000€ 3 100€ 3 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 333 107 € 1 448 576 € 1 363 140 € 1 115 144 € 966 426 € 819 337 € 822 388 € 950 089 € 803 024 € 407 624 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
10 317€ 12 751€ 4 822€ 3 194€ 1 483€ 64€ 2 413€ 1 581€ 9 856€ 14 642€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
966 106€ 1 159 033€ 1 183 775€ 826 059€ 602 068€ 385 019€ 280 548€ 291 764€ 262 634€ 185 849€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
356 684€ 276 792€ 174 543€ 285 891€ 362 875€ 434 254€ 539 427€ 656 744€ 530 534€ 207 133€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
3 189 709 € 3 334 567 € 3 324 282 € 2 529 521 € 2 385 142 € 1 934 904 € 1 630 451 € 1 727 706 € 1 488 553 € 639 524 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
980 962€ 1 255 480€ 1 434 094€ 1 028 780€ 862 165€ 730 310€ 689 281€ 996 521€ 692 346€ 404 627€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
317€ 2 826€ 1 206€ 462€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 394 916€ 1 334 310€ 1 112 000€ 920 343€ 859 219€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
91 619€ 78 877€ 77 998€ 81 187€ 70 810€ 67 247€ 65 749€ 60 881€ 62 337€ 63 767€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
117 896€ 109 239€ 109 613€ 52 904€ 47 249€ 42 817€ 42 964€ 40 175€ 38 123€ 37 985€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
38 926€ 22 615€ 22 358€ 32 619€ 6 465€ 75 488€ 70 510€ 73 937€ 4 439€ 8 713€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
565 390€ 534 046€ 568 219€ 413 688€ 539 234€ 1 019 042€ 761 630€ 553 366€ 690 102€ 123 970€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 140 639 € 2 736 311 € 2 451 980 € 2 140 872 € 2 766 657 € 2 695 331 € 1 302 330 € 1 559 717 € 2 586 838 € 1 254 618 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
783 108€ 1 128 543€ 1 836 162€ 555 574€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 140 639€ 2 736 311€ 2 451 980€ 2 140 872€ 2 766 657€ 2 695 331€ 519 222€ 431 174€ 750 676€ 699 044€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
657 192 € 715 055 € 788 526 € 894 943 € 1 003 309 € 958 930 € 1 078 298 € 1 206 580 € 1 331 038 € 1 336 318 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
5 916€ 533€ 105€ 24€ 127€ 342€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
605 245€ 630 285€ 681 148€ 786 367€ 930 678€ 842 310€ 949 763€ 1 082 597€ 1 205 074€ 1 234 839€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
51 947€ 78 854€ 106 845€ 108 471€ 72 631€ 116 596€ 128 408€ 123 983€ 125 622€ 101 479€