Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
14 770 556 € 15 670 454 € 15 410 642 € 14 054 448 € 14 379 467 € 14 919 369 € 12 957 584 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
9 843 741 € 10 125 766 € 10 169 275 € 9 621 356 € 9 163 207 € 8 936 646 € 8 178 805 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
857 €
005
A.I.2
Software
857€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
9 266 004 € 9 632 345 € 9 738 919 € 9 162 335 € 8 720 124 € 8 110 780 € 7 420 721 €
012
A.II.1
Pozemky
390 366€ 390 366€ 390 366€ 328 085€ 293 727€ 293 727€ 293 727€
013
A.II.2
Stavby
6 434 393€ 6 756 603€ 5 875 434€ 6 085 920€ 5 613 200€ 5 553 235€ 4 879 487€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 586 835€ 1 964 043€ 2 004 245€ 1 808 425€ 1 929 863€ 1 817 843€ 1 681 680€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
402 296€ 426 141€ 441 537€ 476 912€ 480 031€ 442 482€ 487 120€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
429 114€ 72 192€ 1 004 337€ 445 493€ 325 667€ 3 493€ 78 707€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
23 000€ 23 000€ 23 000€ 17 500€ 77 636€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
577 737 € 493 421 € 430 356 € 459 021 € 443 083 € 825 866 € 757 227 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
423 048€ 444 873€ 396 377€ 439 955€ 438 415€ 345 608€ 276 115€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
154 689€ 48 548€ 33 979€ 19 066€ 4 668€ 13 262€ 14 116€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
466 996€ 466 996€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 926 815 € 5 543 922 € 5 240 032 € 4 431 597 € 5 204 725 € 5 981 426 € 4 774 786 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 324 652 € 2 305 629 € 2 371 033 € 2 018 887 € 2 172 903 € 2 150 956 € 2 296 651 €
035
B.I.1
Materiál
614 950€ 632 200€ 675 938€ 737 290€ 878 791€ 654 778€ 659 607€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
267 791€ 242 756€ 176 931€ 110 544€ 169 122€ 156 474€ 329 917€
037
B.I.3
Výrobky
1 145 839€ 1 185 557€ 1 218 736€ 1 043 618€ 976 037€ 987 662€ 978 782€
038
B.I.4
Zvieratá
296 072€ 245 116€ 299 428€ 127 435€ 148 953€ 352 042€ 328 345€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 595 690 € 3 223 205 € 2 851 772 € 2 399 558 € 3 013 242 € 3 815 636 € 2 463 568 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 800 987 € 1 673 250 € 1 413 177 € 1 125 255 € 1 511 579 € 2 141 271 € 2 120 630 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
503 177€ 467 220€ 234 652€ 177 570€ 626 564€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
508 893€ 298 551€ 450 705€ 260 553€ 211 108€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
788 917€ 907 479€ 727 820€ 687 132€ 673 907€ 2 141 271€ 2 120 630€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
134 000€ 134 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
134 000€ 134 000€ 134 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
463 154€ 1 226 473€ 1 137 622€ 1 038 674€ 1 282 098€ 1 581 928€ 103 565€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
197 549€ 189 482€ 166 973€ 101 629€ 85 565€ 92 437€ 239 373€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 473 € 15 088 € 17 227 € 13 152 € 18 580 € 14 834 € 14 567 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 238€ 13 779€ 3 364€ 767€ 5 490€ 1 359€ 755€
073
B.V.2.
Účty v bankách
235€ 1 309€ 13 863€ 12 385€ 13 090€ 13 475€ 13 812€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
766 € 1 335 € 1 495 € 11 535 € 1 297 € 3 993 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
766€ 1 335€ 1 495€ 1 446€ 1 297€ 3 550€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 089€ 443€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
14 770 556 € 15 670 454 € 15 410 642 € 14 054 448 € 14 379 467 € 14 919 369 € 12 957 584 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
7 379 118 € 7 363 120 € 7 399 382 € 7 290 786 € 7 182 421 € 8 438 429 € 8 056 677 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 629 788 € 7 629 788 € 7 629 788 € 7 629 788 € 7 629 788 € 7 629 788 € 7 629 788 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 629 788€ 7 629 788€ 7 629 788€ 7 629 788€ 7 629 788€ 7 629 788€ 7 629 788€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
119 976 € 119 976 € 106 250 € 106 250 € 106 250 € 809 313 € 736 260 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
119 976€ 119 976€ 106 250€ 106 250€ 106 250€ 809 313€ 736 260€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
117 525 € 33 209 € -29 856 € -1 191 € -17 130 € 311 595 € 242 956 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
117 525€ 33 209€ -29 856€ -1 191€ -17 130€ 311 595€ 242 956€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-419 852 € -320 526 € -444 061 € -536 487 € -312 268 € -625 379 € -625 379 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-419 852€ -320 526€ -444 061€ -536 487€ -312 268€ -625 379€ -625 379€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-68 319 € -99 327 € 137 261 € 92 426 € -224 219 € 313 112 € 73 052 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 734 246 € 7 592 279 € 7 222 734 € 5 868 719 € 6 193 737 € 5 522 010 € 3 822 609 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 333 107 € 1 448 576 € 1 363 140 € 1 115 144 € 966 426 € 819 337 € 822 388 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
916 156€ 1 092 461€ 1 097 271€ 719 706€ 602 068€ 385 019€ 280 548€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 317€ 12 751€ 4 822€ 3 194€ 1 483€ 64€ 2 413€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
49 950€ 66 572€ 86 504€ 106 353€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
356 684€ 276 792€ 174 543€ 285 891€ 362 875€ 434 254€ 539 427€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
783 108€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 189 709 € 3 334 567 € 3 324 282 € 2 529 521 € 2 385 142 € 1 934 904 € 1 630 451 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
980 962 € 1 255 480 € 1 434 094 € 1 028 780 € 862 165 € 730 310 € 689 598 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
60 968€ 68 650€ 73 388€ 24 998€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
919 994€ 1 186 830€ 1 360 706€ 1 028 780€ 837 167€ 730 310€ 689 598€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 394 916€ 1 334 310€ 1 112 000€ 920 343€ 859 219€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
91 619€ 78 877€ 77 998€ 81 187€ 70 810€ 67 247€ 65 749€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
117 896€ 109 239€ 109 613€ 52 904€ 47 249€ 42 817€ 42 964€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
38 926€ 22 615€ 22 358€ 32 619€ 6 465€ 75 488€ 70 510€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
565 390€ 534 046€ 568 219€ 413 688€ 539 234€ 1 019 042€ 761 630€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
70 791 € 72 825 € 83 332 € 83 182 € 75 512 € 72 438 € 67 440 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
68 916€ 69 125€ 80 232€ 80 082€ 72 412€ 69 338€ 64 440€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 875€ 3 700€ 3 100€ 3 100€ 3 100€ 3 100€ 3 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 140 639€ 2 736 311€ 2 451 980€ 2 140 872€ 2 766 657€ 2 695 331€ 519 222€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
657 192 € 715 055 € 788 526 € 894 943 € 1 003 309 € 958 930 € 1 078 298 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
5 916€ 533€ 105€ 24€ 127€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
605 245€ 630 285€ 681 148€ 786 367€ 930 678€ 842 310€ 949 763€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
51 947€ 78 854€ 106 845€ 108 471€ 72 631€ 116 596€ 128 408€