Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 070 419 € 4 267 473 € 4 486 500 € 4 327 281 € 3 923 685 € 3 940 376 € 3 846 748 € 4 220 061 € 3 688 409 € 3 341 664 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 753 774€ 4 039 473€ 4 208 329€ 4 131 632€ 3 963 505€ 3 986 361€ 4 031 323€ 3 684 112€ 3 192 526€ 2 896 401€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-135 763€ -208 374€ -56 431€ -275 473€ -408 191€ -316 343€ -514 030€ 259 424€ 169 087€ 131 520€
07
II.3
Aktivácia
452 408€ 436 374€ 334 602€ 471 122€ 368 371€ 270 358€ 329 455€ 276 525€ 326 796€ 313 743€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 850 569 € 2 873 882 € 3 094 629 € 3 005 431 € 3 018 167 € 2 947 612 € 3 134 349 € 3 188 956 € 2 979 009 € 2 832 314 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 450 423€ 2 421 251€ 2 605 546€ 2 595 877€ 2 615 447€ 2 525 461€ 2 679 351€ 2 789 018€ 2 535 552€ 2 423 572€
10
B.2
Služby
400 146€ 452 631€ 489 083€ 409 554€ 382 960€ 422 151€ 454 998€ 399 938€ 443 457€ 408 742€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 219 850 € 1 393 591 € 1 391 871 € 1 321 850 € 905 518 € 992 764 € 712 399 € 1 031 105 € 709 400 € 509 350 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 789 903 € 1 796 262 € 1 789 727 € 1 720 753 € 1 615 662 € 1 517 663 € 1 462 353 € 1 375 272 € 1 355 112 € 1 331 112 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 260 002€ 1 281 768€ 1 283 365€ 1 218 104€ 1 150 171€ 1 084 123€ 1 037 285€ 978 868€ 942 648€ 925 592€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
1 098€ 4 392€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
454 001€ 448 922€ 451 328€ 434 273€ 410 977€ 392 516€ 382 645€ 357 862€ 351 108€ 342 280€
16
C.4
Sociálne náklady
75 900€ 65 572€ 55 034€ 68 376€ 54 514€ 41 024€ 42 423€ 38 542€ 60 258€ 58 848€
17
D
Dane a poplatky
54 492€ 54 932€ 54 254€ 50 934€ 54 818€ 66 582€ 72 492€ 94 162€ 45 696€ 47 238€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
808 686€ 877 556€ 889 419€ 835 262€ 821 273€ 814 988€ 756 357€ 770 606€ 757 192€ 707 916€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
556 439€ 485 758€ 533 984€ 448 335€ 416 331€ 328 969€ 586 516€ 508 509€ 401 938€ 247 638€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
457 886€ 476 731€ 505 312€ 400 935€ 376 818€ 255 701€ 511 961€ 509 315€ 405 044€ 254 635€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
73 871€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 513 191€ 1 514 397€ 1 519 856€ 1 467 993€ 1 497 789€ 1 736 417€ 1 687 521€ 2 376 615€ 2 820 243€ 2 519 027€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
46 246€ 75 017€ 52 716€ 88 510€ 117 966€ 68 389€ 118 991€ 906 852€ 1 208 954€ 931 831€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
132 267 € 113 248 € 154 283 € 141 784 € -166 899 € 334 827 € 64 282 € 260 022 € 159 583 € -70 588 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 2€ 1€ 50€ 1€ 16€
39
N
Nákladové úroky
106 084€ 97 703€ 111 612€ 110 871€ 114 934€ 111 401€ 92 797€ 101 783€ 94 516€ 58 185€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
604€ 15€ 25€ 8€ 3€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
36€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 610€ 12 019€ 13 863€ 12 021€ 10 862€ 12 174€ 15 751€ 11 189€ 10 619€ 10 495€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-120 694 € -110 326 € -125 490 € -122 891 € -125 819 € -123 573 € -108 547 € -112 930 € -105 098 € -68 667 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
11 573 € 2 922 € 28 793 € 18 893 € -292 718 € 211 254 € -44 265 € 147 092 € 54 485 € -139 255 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
79 892 € 102 249 € -108 468 € -73 533 € -68 499 € -101 858 € -117 317 € 126 219 € 39 921 € -3 520 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 3 451€ 2 880€ 3 316€ 9€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
79 892€ 102 249€ -111 348€ -76 984€ -71 379€ -105 174€ -117 317€ 126 210€ 39 921€ -3 520€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-68 319 € -99 327 € 137 261 € 92 426 € -224 219 € 313 112 € 73 052 € 20 873 € 14 564 € -135 735 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
11 573 € 2 922 € 28 793 € 18 893 € -292 718 € 211 254 € -44 265 € 147 092 € 54 485 € -139 255 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-68 319 € -99 327 € 137 261 € 92 426 € -224 219 € 313 112 € 73 052 € 20 873 € 14 564 € -135 735 €