Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 084 571€ 3 854 049€ 4 194 764€ 4 334 087€ 4 248 397€ 4 100 256€ 4 090 299€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 381 072 € 6 140 049 € 6 267 628 € 6 540 340 € 6 243 609 € 5 837 805 € 6 005 762 € 6 120 785 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 434 368€ 3 143 025€ 3 443 730€ 3 386 383€ 3 394 045€ 3 358 284€ 3 384 935€ 3 748 856€
05
III.
Tržby z predaja služieb
568 825€ 610 749€ 595 743€ 821 946€ 737 587€ 605 221€ 601 426€ 282 467€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-450 235€ -135 763€ -208 374€ -56 431€ -275 473€ -408 191€ -316 343€ -514 030€
07
V.
Aktivácia
224 013€ 452 408€ 436 374€ 334 602€ 471 122€ 368 371€ 270 358€ 329 455€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
308 526€ 556 439€ 485 758€ 533 984€ 448 335€ 416 331€ 328 969€ 586 516€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 295 575€ 1 513 191€ 1 514 397€ 1 519 856€ 1 467 993€ 1 497 789€ 1 736 417€ 1 687 521€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 702 753 € 6 007 782 € 6 154 380 € 6 386 057 € 6 101 825 € 6 004 704 € 5 670 935 € 6 056 503 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 215 691€ 2 450 423€ 2 421 251€ 2 605 546€ 2 595 877€ 2 615 447€ 2 525 461€ 2 679 351€
13
C.
Opravné položky k zásobám
19 760€
14
D.
Služby
496 129€ 400 146€ 452 631€ 489 083€ 409 554€ 382 960€ 422 151€ 454 998€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 820 361 € 1 789 903 € 1 796 262 € 1 789 727 € 1 720 753 € 1 615 662 € 1 517 663 € 1 462 353 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 265 956€ 1 260 002€ 1 281 768€ 1 283 365€ 1 218 104€ 1 150 171€ 1 084 123€ 1 037 285€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
454 787€ 454 001€ 448 922€ 451 328€ 434 273€ 410 977€ 392 516€ 382 645€
19
E.4.
Sociálne náklady
99 618€ 75 900€ 65 572€ 55 034€ 68 376€ 54 514€ 41 024€ 42 423€
20
F.
Dane a poplatky
52 359€ 54 492€ 54 932€ 54 254€ 50 934€ 54 818€ 66 582€ 72 492€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
768 285€ 808 686€ 877 556€ 889 419€ 835 262€ 821 273€ 814 988€ 756 357€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
768 285€ 808 686€ 877 556€ 889 419€ 835 262€ 821 273€ 814 988€ 756 357€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
316 255€ 457 886€ 476 731€ 505 312€ 400 935€ 376 818€ 255 701€ 511 961€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
33 673€ 46 246€ 75 017€ 52 716€ 88 510€ 117 966€ 68 389€ 118 991€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-321 681 € 132 267 € 113 248 € 154 283 € 141 784 € -166 899 € 334 827 € 64 282 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 065 151 € 1 219 850 € 1 393 591 € 1 391 871 € 1 321 850 € 905 518 € 992 764 € 712 399 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 2 € 2 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 2 € 2 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 2€ 2€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
133 628 € 120 694 € 110 326 € 125 490 € 122 892 € 125 821 € 123 575 € 108 548 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
123 861 € 106 084 € 97 703 € 111 612 € 110 871 € 114 934 € 111 401 € 92 797 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
123 861€ 106 084€ 97 703€ 111 612€ 110 871€ 114 934€ 111 401€ 92 797€
52
O.
Kurzové straty
604€ 15€ 25€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 767€ 14 610€ 12 019€ 13 863€ 12 021€ 10 862€ 12 174€ 15 751€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-133 628 € -120 694 € -110 326 € -125 490 € -122 891 € -125 819 € -123 573 € -108 547 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-455 309 € 11 573 € 2 922 € 28 793 € 18 893 € -292 718 € 211 254 € -44 265 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
178 522 € 79 892 € 102 249 € -108 468 € -73 533 € -68 499 € -101 858 € -117 317 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
95 284€ 2 880€ 3 451€ 2 880€ 3 316€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
83 238€ 79 892€ 102 249€ -111 348€ -76 984€ -71 379€ -105 174€ -117 317€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-633 831 € -68 319 € -99 327 € 137 261 € 92 426 € -224 219 € 313 112 € 73 052 €