Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 702 989 € 5 932 042 € 5 153 711 € 5 265 185 € 5 716 102 € 5 900 480 € 6 561 861 € 6 480 750 € 6 390 219 € 6 893 475 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 587 630 € 5 813 786 € 4 994 460 € 5 067 081 € 5 382 699 € 5 705 506 € 5 232 971 € 5 235 089 € 5 138 406 € 5 651 553 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 528 € 3 611 € 6 534 € 10 062 € 4 451 € 5 896 € 722 € 722 € 833 € 8 017 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 528€ 3 611€ 6 534€ 10 062€ 4 451€ 5 896€ 722€ 722€ 833€ 8 017€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
5 580 834 € 5 804 192 € 4 983 551 € 5 054 758 € 5 378 248 € 5 699 610 € 5 229 304 € 5 231 277 € 5 137 573 € 5 643 536 €
012
A.II.1
Pozemky
81 013€ 81 013€ 81 013€ 81 013€ 81 013€ 81 013€ 81 013€ 80 402€ 40 847€ 40 846€
013
A.II.2
Stavby
5 398 555€ 5 448 285€ 4 399 154€ 4 651 073€ 4 903 386€ 5 412 997€ 4 466 126€ 4 702 853€ 4 667 976€ 5 013 907€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
82 549€ 126 815€ 182 680€ 205 934€ 244 438€ 19 690€ 125 633€ 300 573€ 428 750€ 542 498€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
18 717€ 51 390€ 84 064€ 116 738€ 149 411€ 182 085€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
96 689€ 236 640€ 3 825€ 160 539€ 147 449€ 17 528€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
395 993€ 28 757€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
5 268 € 5 983 € 4 375 € 2 261 € 2 945 € 3 090 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
5 268€ 5 983€ 4 375€ 2 261€ 2 945€ 3 090€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
107 810 € 113 255 € 154 344 € 190 374 € 323 924 € 190 676 € 1 324 240 € 1 239 111 € 1 247 481 € 1 237 478 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 548 € 11 892 € 65 614 € 23 126 € 25 304 € 46 852 € 10 738 € 10 736 € 11 075 € 9 123 €
035
B.I.1
Materiál
7 548€ 11 892€ 65 614€ 23 126€ 25 304€ 46 852€ 10 738€ 10 736€ 11 075€ 9 123€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
79 140 € 83 463 € 33 121 € 112 064 € 93 624 € 94 469 € 372 210 € 781 066 € 1 109 229 € 1 133 172 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
70 297 € 22 563 € 2 403 € 24 677 € 93 204 € 94 147 € 285 210 € 324 001 € 346 525 € 278 481 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
70 297€ 22 563€ 2 403€ 24 677€ 93 204€ 94 147€ 285 210€ 324 001€ 346 525€ 278 481€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
50 000€ 57 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 256€ 58 712€ 29 867€ 1 470€ 420€ 559€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 587€ 2 188€ 851€ 35 917€ 322€ 30 000€ 456 506€ 762 704€ 854 691€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
21 122 € 17 900 € 55 609 € 55 184 € 204 996 € 49 355 € 941 292 € 447 309 € 127 177 € 95 183 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 599€ 8 742€ 12 537€ 4 944€ 8 808€ 4 326€ 2 763€ 50 549€ 44 252€ 45 399€
073
B.V.2.
Účty v bankách
16 523€ 9 158€ 43 072€ 50 240€ 196 188€ 45 029€ 938 529€ 396 760€ 82 925€ 49 784€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
7 549 € 5 001 € 4 907 € 7 730 € 9 479 € 4 298 € 4 650 € 6 550 € 4 332 € 4 444 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 994€ 5 001€ 4 907€ 7 589€ 6 010€ 4 298€ 4 650€ 6 550€ 4 332€ 4 444€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 555€ 141€ 3 469€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 702 989 € 5 932 042 € 5 153 711 € 5 265 185 € 5 716 102 € 5 900 480 € 6 561 861 € 6 480 750 € 6 390 219 € 6 893 475 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 154 779 € 2 451 702 € 2 983 216 € 3 160 372 € 3 235 370 € 3 058 941 € 2 965 286 € 3 216 606 € 3 193 045 € 3 142 941 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 864 434 € 5 864 434 € 5 864 434 € 5 864 434 € 5 864 434 € 5 864 434 € 5 864 434 € 5 864 434 € 5 864 434 € 5 864 434 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 864 434€ 5 864 434€ 5 864 434€ 5 864 434€ 5 864 434€ 5 864 434€ 5 864 434€ 5 864 434€ 5 864 434€ 5 864 434€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 787 € 3 787 € 3 787 € 3 787 € 3 787 € 3 787 € 3 787 € 3 787 € 3 787 € 3 787 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 787€ 3 787€ 3 787€ 3 787€ 3 787€ 3 787€ 3 787€ 3 787€ 3 787€ 3 787€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
95 € 810 € -798 € -2 912 € -5 173 € -5 173 € -2 228 € -2 083 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
95€ 810€ -798€ -2 912€ -5 173€ -5 173€ -2 228€ -2 083€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 417 329 € -2 884 207 € -2 704 937 € -2 627 678 € -2 804 107 € -2 900 707 € -2 649 531 € -2 675 176 € -2 725 280 € -3 947 622 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 417 329€ -2 884 207€ -2 704 937€ -2 627 678€ -2 804 107€ -2 900 707€ -2 649 531€ -2 675 176€ -2 725 280€ -3 947 622€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-296 208 € -533 122 € -179 270 € -77 259 € 176 429 € 96 600 € -251 176 € 25 644 € 50 104 € 1 222 342 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 541 720 € 3 466 839 € 2 149 280 € 2 104 813 € 2 480 732 € 2 841 539 € 3 596 575 € 3 264 144 € 3 197 174 € 3 750 498 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 746 € 4 884 € 4 272 € 1 005 € 455 € 150 € 170 908 € 176 852 € 2 253 559 € 2 403 520 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 746€ 4 884€ 4 272€ 1 005€ 455€ 150€ 108€ 252€ 290€ 250€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
170 800€ 176 600€ 2 253 269€ 2 403 270€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
9 691 € 6 563 € 6 421 € 11 418 € 12 535 € 7 552 € 35 900 € 34 347 € 30 522 € 30 493 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
9 691€ 6 563€ 6 421€ 11 418€ 12 535€ 7 552€ 35 900€ 34 347€ 30 522€ 30 493€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
189 500€ 691 500€ 796 000€ 910 000€ 1 366 000€ 1 822 000€ 2 278 000€ 1 942 010€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 805 693 € 2 126 408 € 849 234 € 667 917 € 588 028 € 510 004 € 608 696 € 799 527 € 872 093 € 1 283 030 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
192 711 € 132 060 € 116 155 € 127 461 € 101 317 € 134 468 € 32 407 € 32 636 € 40 862 € 38 222 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
192 711€ 132 060€ 116 155€ 127 461€ 101 317€ 134 468€ 32 407€ 32 636€ 40 862€ 38 222€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 734 000€ 1 182 000€ 270 000€ 250 000€ 8 745€ 206 875€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
756 849€ 718 924€ 368 167€ 377 525€ 349 799€ 282 537€ 158 091€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
30 695€ 29 925€ 40 124€ 72 353€ 65 161€ 58 332€ 50 815€ 50 130€ 44 626€ 44 249€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
63 813€ 50 157€ 27 258€ 54 406€ 47 838€ 34 031€ 29 846€ 29 279€ 26 844€ 27 246€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
15 771€ 4 578€ 15 192€ 15 577€ 12 893€ 15 100€ 11 978€ 9 662€ 12 960€ 10 855€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
11 854€ 8 764€ 12 338€ 20 595€ 11 020€ 18 073€ 474 905€ 470 945€ 464 264€ 1 004 367€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
30 090 € 32 984 € 37 353 € 58 473 € 57 714 € 45 833 € 47 071 € 45 408 € 41 000 € 33 455 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
26 370€ 29 264€ 33 633€ 54 753€ 53 994€ 42 113€ 47 071€ 41 688€ 41 000€ 33 455€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 720€ 3 720€ 3 720€ 3 720€ 3 720€ 3 720€ 3 720€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
502 000€ 604 500€ 456 000€ 456 000€ 456 000€ 456 000€ 456 000€ 266 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
6 490 € 13 501 € 21 215 € 36 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
6 490€ 13 501€ 21 215€ 36€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé