Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technické služby mesta Prešov, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 757 976 € 6 631 141 € 6 407 553 € 3 449 435 € 2 536 578 € 2 640 170 € 2 929 544 € 3 052 300 € 2 749 457 € 2 164 423 € 2 282 723 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 751 836 € 5 167 181 € 4 783 013 € 1 672 791 € 1 680 341 € 1 704 016 € 1 820 370 € 1 321 048 € 1 257 763 € 1 122 503 € 1 198 284 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
4 098 € 10 252 € 16 405 € 22 559 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
4 098€ 10 252€ 16 405€ 22 559€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
4 751 836 € 5 142 041 € 4 763 966 € 1 650 573 € 1 657 366 € 1 683 523 € 1 809 369 € 1 305 869 € 1 236 430 € 1 093 166 € 1 153 845 €
012
A.II.1
Pozemky
1 351 850€ 1 351 850€ 1 351 850€ 304 772€ 304 772€ 304 772€ 304 772€ 280 600€ 280 600€ 280 600€ 267 118€
013
A.II.2
Stavby
1 611 868€ 1 712 670€ 1 823 527€ 626 939€ 737 388€ 868 895€ 907 803€ 444 390€ 327 376€ 232 893€ 266 314€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 724 533€ 1 574 362€ 1 049 266€ 614 862€ 562 823€ 470 047€ 562 950€ 563 765€ 505 202€ 566 044€ 593 302€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
9 060€ 9 060€ 7 230€ 7 230€ 7 230€ 7 230€ 7 230€ 630€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
28 963€ 468 537€ 506 531€ 71 208€ 19 591€ 7 017€ 26 614€ 16 484€ 112 902€ 13 629€ 27 111€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
25 562€ 25 562€ 25 562€ 25 562€ 25 562€ 25 562€ 10 350€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
25 140 € 19 047 € 22 218 € 22 975 € 20 493 € 11 001 € 11 081 € 11 081 € 12 932 € 21 880 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
11 081€ 11 081€ 12 932€ 21 880€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
25 140€ 19 047€ 22 218€ 22 975€ 20 493€ 11 001€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
988 056 € 1 446 653 € 1 614 513 € 1 761 932 € 847 517 € 925 393 € 1 100 895 € 1 719 393 € 1 478 465 € 1 032 355 € 1 075 534 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
157 247 € 191 798 € 320 894 € 94 741 € 75 670 € 63 295 € 76 721 € 76 580 € 81 540 € 78 536 € 79 042 €
032
B.I.1
Materiál
115 071€ 136 384€ 291 569€ 70 568€ 50 493€ 48 034€ 49 810€ 51 258€ 58 301€ 67 322€ 57 420€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
35 531€ 46 806€ 20 625€ 14 607€ 17 198€ 5 298€ 15 846€ 17 298€ 18 375€ 6 437€ 17 293€
035
B.I.4
Zvieratá
174€ 174€ 174€ 174€ 174€ 174€ 174€
036
B.I.5
Tovar
6 645€ 8 608€ 6 950€ 7 568€ 7 805€ 9 789€ 10 891€ 7 850€ 4 690€ 4 603€ 4 155€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 750€ 1 998€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
251 447 € 738 732 € 785 428 € 1 241 980 € 300 364 € 412 754 € 509 405 € 1 331 764 € 1 221 080 € 725 113 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
245 596€ 318 155€ 359 993€ 342 403€ 292 584€ 411 774€ 504 394€ 1 325 289€ 1 218 781€ 715 773€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 247€ 419 995€ 424 368€ 883 006€ 7 780€ 1 135€ 5 088€ 1 088€ 1 611€ 38 215€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
604€ 582€ 1 067€ 16 571€ 980€ 3 876€ 1 387€ 1 211€ 7 729€ 13 409€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
579 362 € 516 123 € 508 191 € 425 211 € 471 483 € 449 344 € 514 769 € 311 049 € 175 845 € 228 706 € 179 802 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 780€ 2 725€ 2 880€ 2 831€ 2 251€ 1 771€ 2 371€ 2 286€ 2 005€ 3 133€ 1 648€
057
B.IV.2
Účty v bankách
576 582€ 513 398€ 505 311€ 422 380€ 469 232€ 447 573€ 512 398€ 308 763€ 173 840€ 225 573€ 178 154€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
18 084 € 17 307 € 10 027 € 14 712 € 8 720 € 10 761 € 8 279 € 11 859 € 13 229 € 9 565 € 8 905 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
436€ 202€ 202€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
17 135€ 16 611€ 9 591€ 13 507€ 7 515€ 6 202€ 8 264€ 11 231€ 13 229€ 9 565€ 8 905€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
949€ 696€ 1 003€ 1 003€ 4 559€ 15€ 628€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 757 976 € 6 631 141 € 6 407 553 € 3 449 435 € 2 536 578 € 2 640 170 € 2 929 544 € 3 052 300 € 2 749 457 € 2 164 423 € 2 282 723 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
740 639 € 680 361 € 645 685 € 594 513 € 572 784 € 534 241 € 510 738 € 508 415 € 485 015 € 412 301 € 342 773 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
397 385 € 397 385 € 397 385 € 397 385 € 397 385 € 694 253 € 694 253 € 694 253 € 694 253 € 694 253 € 694 253 €
069
A.I.1
Základné imanie
397 385€ 397 385€ 397 385€ 397 385€ 397 385€ 694 253€ 694 253€ 694 253€ 694 253€ 694 253€ 694 253€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
41 592 € 56 774 € 50 681 € 53 852 € 54 609 € 52 127 € 42 634 € 67 483 € 67 483 € 69 333 € 53 513 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
41 592€ 41 592€ 41 592€ 41 592€ 41 592€ 41 592€ 41 592€ 41 592€ 41 592€ 41 592€ 41 592€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
24 768€ 24 768€ 24 768€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
15 182€ 9 089€ 12 260€ 13 017€ 10 535€ 1 042€ 1 123€ 1 123€ 2 973€ 11 921€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
226 202 € 197 619 € 143 275 € 120 791 € 91 720 € 150 930 € 150 697 € 123 869 € 115 527 € 107 033 € 47 492 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
92 056€ 89 198€ 83 763€ 80 312€ 76 719€ 75 052€ 74 819€ 47 991€ 39 649€ 31 155€ 47 492€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
134 146€ 108 421€ 59 512€ 40 479€ 15 001€ 75 878€ 75 878€ 75 878€ 75 878€ 75 878€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-12 035 € -6 852 € -379 737 € -379 175 € -397 794 € -475 667 € -543 263 € -536 794 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-6 469€ -6 469€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 035€ -6 852€ -379 737€ -379 175€ -397 794€ -469 198€ -536 794€ -536 794€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
75 460 € 28 583 € 54 344 € 34 520 € 35 922 € 16 668 € 2 329 € 20 604 € 83 419 € 84 945 € 84 309 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 309 121 € 4 092 115 € 3 661 674 € 579 917 € 607 858 € 860 938 € 1 166 473 € 1 639 693 € 1 448 318 € 1 011 634 € 1 202 076 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
253 096 € 215 640 € 210 569 € 155 029 € 133 427 € 123 863 € 138 854 € 128 494 € 122 451 € 94 595 € 60 972 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
73 562€ 73 368€ 67 104€ 41 850€ 37 014€ 16 906€ 19 216€ 20 402€ 20 610€ 24 042€ 8 442€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
92 951€ 68 017€ 93 612€ 71 211€ 53 941€ 50 389€ 59 248€ 60 600€ 59 132€ 42 411€ 34 149€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
54 176€ 49 279€ 44 867€ 40 278€ 35 849€ 33 168€ 43 243€ 47 492€ 42 709€ 28 142€ 18 381€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
32 407€ 24 976€ 4 986€ 1 690€ 6 623€ 23 400€ 17 147€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
424 596 € 554 989 € 117 222 € 38 597 € 36 050 € 54 010 € 45 990 € 34 822 € 22 314 € 21 132 € 12 673 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 544€ 5 912€ 7 309€ 5 510€ 5 227€ 4 442€ 4 399€ 3 171€ 2 965€ 3 670€ 1 138€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
419 052€ 515 379€ 76 215€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
33 698€ 33 698€ 33 087€ 30 823€ 49 568€ 41 591€ 31 651€ 19 349€ 17 462€ 11 535€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
690 349 € 1 172 446 € 976 883 € 386 291 € 438 381 € 641 445 € 898 333 € 1 227 444 € 1 136 905 € 687 583 € 878 431 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
138 532€ 682 194€ 678 084€ 172 629€ 231 280€ 460 538€ 699 736€ 1 086 094€ 1 014 224€ 568 909€ 701 100€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
70€ 585€ 729€ 53 255€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
96 854€ 121 736€ 116 278€ 101 834€ 80 691€ 76 370€ 68 581€ 63 450€ 64 976€ 47 863€ 2 104€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
63 549€ 80 676€ 74 073€ 65 030€ 49 861€ 48 254€ 44 227€ 40 309€ 38 352€ 44 615€ 39 422€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
74 387€ 69 727€ 49 734€ 22 826€ 71 927€ 52 130€ 80 669€ 34 104€ 15 300€ 21 926€ 6 871€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
317 027€ 218 113€ 58 714€ 23 972€ 4 622€ 4 153€ 5 120€ 3 417€ 3 468€ 3 541€ 75 679€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 941 080 € 2 149 040 € 2 357 000 € 41 620 € 83 296 € 248 933 € 166 648 € 208 324 € 250 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 733 120€ 1 941 080€ 2 149 040€ 41 620€ 83 296€ 124 972€ 166 648€ 208 324€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
207 960€ 207 960€ 207 960€ 41 620€ 41 676€ 165 637€ 41 676€ 41 676€ 41 676€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 708 216 € 1 858 665 € 2 100 194 € 2 275 005 € 1 355 936 € 1 244 991 € 1 252 333 € 904 192 € 816 124 € 740 488 € 737 874 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 732€ 2 720€ 2 720€ 2 720€ 2 720€ 2 720€ 21€ 12€ 654€ 265€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 343 158€ 1 555 362€ 1 645 778€ 1 970 355€ 1 136 254€ 1 064 847€ 1 080 499€ 766 262€ 690 984€ 615 437€ 590 885€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
365 058€ 300 571€ 451 696€ 301 930€ 216 962€ 177 424€ 169 114€ 137 909€ 125 128€ 124 397€ 146 724€