Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technické služby mesta Prešov, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 404 544 € 5 693 852 € 5 757 976 € 6 631 141 € 6 407 553 € 3 449 435 € 2 536 578 € 2 640 170 € 2 929 544 € 3 052 300 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 498 146 € 4 812 761 € 4 751 836 € 5 167 181 € 4 783 013 € 1 672 791 € 1 680 341 € 1 704 016 € 1 820 370 € 1 321 048 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 098 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
4 098€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 498 146 € 4 812 761 € 4 751 836 € 5 142 041 € 4 763 966 € 1 650 573 € 1 657 366 € 1 683 523 € 1 809 369 € 1 305 869 €
012
A.II.1
Pozemky
1 351 850€ 1 351 850€ 1 351 850€ 1 351 850€ 1 351 850€ 304 772€ 304 772€ 304 772€ 304 772€ 280 600€
013
A.II.2
Stavby
1 443 411€ 1 540 630€ 1 611 868€ 1 712 670€ 1 823 527€ 626 939€ 737 388€ 868 895€ 907 803€ 444 390€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 650 562€ 1 867 959€ 1 724 533€ 1 574 362€ 1 049 266€ 614 862€ 562 823€ 470 047€ 562 950€ 563 765€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
9 060€ 9 060€ 9 060€ 9 060€ 7 230€ 7 230€ 7 230€ 7 230€ 7 230€ 630€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
17 700€ 17 700€ 28 963€ 468 537€ 506 531€ 71 208€ 19 591€ 7 017€ 26 614€ 16 484€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
25 563€ 25 562€ 25 562€ 25 562€ 25 562€ 25 562€ 25 562€ 25 562€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
25 140 € 19 047 € 22 218 € 22 975 € 20 493 € 11 001 € 11 081 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
11 081€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
25 140€ 19 047€ 22 218€ 22 975€ 20 493€ 11 001€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
887 339 € 861 103 € 988 056 € 1 446 653 € 1 614 513 € 1 761 932 € 847 517 € 925 393 € 1 100 895 € 1 719 393 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
147 436 € 143 999 € 157 247 € 191 798 € 320 894 € 94 741 € 75 670 € 63 295 € 76 721 € 76 580 €
035
B.I.1
Materiál
123 698€ 129 572€ 115 071€ 136 384€ 291 569€ 70 568€ 50 493€ 48 034€ 49 810€ 51 258€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
14 174€ 7 263€ 35 531€ 46 806€ 20 625€ 14 607€ 17 198€ 5 298€ 15 846€ 17 298€
038
B.I.4
Zvieratá
150€ 174€ 174€ 174€ 174€
039
B.I.5
Tovar
9 414€ 7 164€ 6 645€ 8 608€ 6 950€ 7 568€ 7 805€ 9 789€ 10 891€ 7 850€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 750€ 1 998€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 250 € 1 200 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 250€ 1 200€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
346 859 € 332 028 € 251 447 € 738 732 € 785 428 € 1 241 980 € 300 364 € 412 754 € 509 405 € 1 331 764 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
323 516 € 315 730 € 245 596 € 318 155 € 359 993 € 342 403 € 292 584 € 411 774 € 504 394 € 1 325 289 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
44 657€ 36 265€ 37 795€ 50 133€ 174 529€ 89 780€ 64 873€ 319 570€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
278 859€ 279 465€ 207 801€ 268 022€ 185 464€ 252 623€ 227 711€ 92 204€ 504 394€ 1 325 289€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 788€ 10 059€ 5 247€ 419 995€ 424 368€ 883 006€ 7 780€ 1 135€ 5 088€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
12 555€ 6 239€ 604€ 582€ 1 067€ 16 571€ 980€ 3 876€ 1 387€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
391 794 € 383 876 € 579 362 € 516 123 € 508 191 € 425 211 € 471 483 € 449 344 € 514 769 € 311 049 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 280€ 12 679€ 2 780€ 2 725€ 2 880€ 2 831€ 2 251€ 1 771€ 2 371€ 2 286€
073
B.V.2.
Účty v bankách
388 514€ 371 197€ 576 582€ 513 398€ 505 311€ 422 380€ 469 232€ 447 573€ 512 398€ 308 763€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
19 059 € 19 988 € 18 084 € 17 307 € 10 027 € 14 712 € 8 720 € 10 761 € 8 279 € 11 859 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
145€ 436€ 202€ 202€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
19 059€ 18 883€ 17 135€ 16 611€ 9 591€ 13 507€ 7 515€ 6 202€ 8 264€ 11 231€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
960€ 949€ 696€ 1 003€ 1 003€ 4 559€ 15€ 628€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 404 544 € 5 693 852 € 5 757 976 € 6 631 141 € 6 407 553 € 3 449 435 € 2 536 578 € 2 640 170 € 2 929 544 € 3 052 300 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
768 980 € 750 545 € 740 639 € 680 361 € 645 685 € 594 513 € 572 784 € 534 241 € 510 738 € 508 415 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
397 385 € 397 385 € 397 385 € 397 385 € 397 385 € 397 385 € 397 385 € 694 253 € 694 253 € 694 253 €
082
A.I.1
Základné imanie
397 385€ 397 385€ 397 385€ 397 385€ 397 385€ 397 385€ 397 385€ 694 253€ 694 253€ 694 253€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
41 592€ 41 592€ 41 592€ 41 592€ 41 592€ 41 592€ 41 592€ 41 592€ 41 592€ 41 592€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
100 593 € 99 602 € 92 056 € 89 198 € 83 763 € 80 312 € 76 719 € 75 052 € 74 819 € 72 759 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
100 593€ 99 602€ 92 056€ 89 198€ 83 763€ 80 312€ 76 719€ 75 052€ 74 819€ 72 759€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
210 976 € 202 060 € 134 146 € 108 421 € 59 512 € 40 479 € 15 001 € 75 878 € 75 878 € 75 878 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
210 976€ 202 060€ 134 146€ 108 421€ 59 512€ 40 479€ 15 001€ 75 878€ 75 878€ 75 878€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
15 182 € 9 089 € 12 260 € 13 017 € 10 535 € 1 042 € 1 123 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
15 182€ 9 089€ 12 260€ 13 017€ 10 535€ 1 042€ 1 123€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-12 035 € -6 852 € -379 737 € -379 175 € -397 794 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 035€ -6 852€ -379 737€ -379 175€ -397 794€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
18 434 € 9 906 € 75 460 € 28 583 € 54 344 € 34 520 € 35 922 € 16 668 € 2 329 € 20 604 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 191 175 € 3 380 834 € 3 309 121 € 4 092 115 € 3 661 674 € 579 917 € 607 858 € 860 938 € 1 166 473 € 1 639 693 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
514 753 € 561 255 € 424 596 € 554 989 € 117 222 € 38 597 € 36 050 € 54 010 € 45 990 € 34 822 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
505 990€ 553 069€ 419 052€ 515 379€ 76 215€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 763€ 8 186€ 5 544€ 5 912€ 7 309€ 5 510€ 5 227€ 4 442€ 4 399€ 3 171€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
33 698€ 33 698€ 33 087€ 30 823€ 49 568€ 41 591€ 31 651€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
101 995 € 120 676 € 127 738 € 122 647 € 111 971 € 82 128 € 72 863 € 50 074 € 62 459 € 67 894 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
51 895€ 63 781€ 73 562€ 73 368€ 67 104€ 41 850€ 37 014€ 16 906€ 19 216€ 20 402€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
50 100€ 56 895€ 54 176€ 49 279€ 44 867€ 40 278€ 35 849€ 33 168€ 43 243€ 47 492€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 317 200€ 1 525 160€ 1 733 120€ 1 941 080€ 2 149 040€ 41 620€ 83 296€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
879 169 € 819 172 € 690 349 € 1 172 446 € 976 883 € 386 291 € 438 381 € 641 445 € 898 333 € 1 227 444 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
197 370 € 135 775 € 138 532 € 682 194 € 678 084 € 172 629 € 231 280 € 460 538 € 699 736 € 1 086 164 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
7 456€ 636€ 624€ 502€ 15 848€ 5 367€ 6 460€ 24 514€ 94 472€ 13 958€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
189 914€ 135 139€ 137 908€ 681 692€ 662 236€ 167 262€ 224 820€ 436 024€ 605 264€ 1 072 206€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
126 675€ 111 012€ 96 854€ 121 736€ 116 278€ 101 834€ 80 691€ 76 370€ 68 581€ 63 450€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
80 953€ 71 574€ 63 549€ 80 676€ 74 073€ 65 030€ 49 861€ 48 254€ 44 227€ 40 309€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
91 192€ 72 153€ 74 387€ 69 727€ 49 734€ 22 826€ 71 927€ 52 130€ 80 669€ 34 104€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
382 979€ 428 658€ 317 027€ 218 113€ 58 714€ 23 972€ 4 622€ 4 153€ 5 120€ 3 417€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
170 098 € 146 611 € 125 358 € 92 993 € 98 598 € 72 901 € 60 564 € 73 789 € 76 395 € 60 600 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
112 586€ 107 962€ 92 951€ 68 017€ 93 612€ 71 211€ 53 941€ 50 389€ 59 248€ 60 600€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
57 512€ 38 649€ 32 407€ 24 976€ 4 986€ 1 690€ 6 623€ 23 400€ 17 147€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
207 960€ 207 960€ 207 960€ 207 960€ 207 960€ 41 620€ 41 676€ 165 637€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 444 389 € 1 562 473 € 1 708 216 € 1 858 665 € 2 100 194 € 2 275 005 € 1 355 936 € 1 244 991 € 1 252 333 € 904 192 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 732€ 2 720€ 2 720€ 2 720€ 2 720€ 2 720€ 21€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 116 026€ 1 214 103€ 1 343 158€ 1 555 362€ 1 645 778€ 1 970 355€ 1 136 254€ 1 064 847€ 1 080 499€ 766 262€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
328 363€ 348 370€ 365 058€ 300 571€ 451 696€ 301 930€ 216 962€ 177 424€ 169 114€ 137 909€