Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
19 535 900 € 20 461 633 € 19 792 065 € 16 446 763 € 17 509 917 € 18 619 049 € 23 410 348 € 13 442 654 € 12 905 562 € 14 117 219 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
14 380 875 € 13 980 903 € 14 524 976 € 11 206 827 € 13 158 101 € 15 254 898 € 13 065 935 € 10 715 997 € 9 695 447 € 10 865 497 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 766 € 3 807 € 5 946 € 9 696 € 15 397 € 12 326 € 15 965 € 21 824 € 2 321 € 7 734 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 766€ 3 807€ 5 946€ 9 696€ 6 832€ 12 326€ 15 965€ 21 044€ 2 320€ 6 460€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1€ 1 274€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 565€ 780€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
14 378 109 € 13 977 096 € 14 519 030 € 11 197 131 € 13 142 704 € 15 242 572 € 13 049 970 € 10 694 173 € 9 693 126 € 10 857 763 €
012
A.II.1
Pozemky
220 292€ 220 292€ 220 292€ 220 292€ 220 292€ 220 292€ 220 292€ 220 292€ 221 063€ 221 063€
013
A.II.2
Stavby
577 568€ 686 528€ 830 032€ 987 360€ 1 170 965€ 1 374 441€ 1 592 034€ 1 646 212€ 1 860 712€ 2 053 004€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 001 743€ 12 985 417€ 13 402 498€ 9 955 594€ 11 733 891€ 13 639 386€ 7 764 942€ 7 111 187€ 7 288 775€ 8 063 158€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
578 506€ 84 859€ 66 208€ 33 885€ 17 556€ 8 453€ 3 472 702€ 1 716 482€ 322 576€ 520 538€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 018 498 € 6 398 719 € 5 198 956 € 5 187 497 € 4 302 144 € 3 332 132 € 10 311 032 € 2 711 553 € 3 194 585 € 3 228 241 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
479 457 € 474 699 € 440 137 € 388 968 € 360 468 € 393 622 € 376 745 € 322 633 € 315 643 € 352 510 €
035
B.I.1
Materiál
470 156€ 469 688€ 434 927€ 381 677€ 343 122€ 375 632€ 368 903€ 317 447€ 310 859€ 347 697€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
9 301€ 5 011€ 5 210€ 7 291€ 17 346€ 17 990€ 7 842€ 5 186€ 4 784€ 4 813€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 484 830 € 414 976 € 3 098 595 € 4 110 237 € 1 695 064 € 1 920 623 € 8 827 445 € 1 273 228 € 1 214 019 € 2 270 787 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
186 011 € 177 054 € 194 692 € 224 326 € 246 925 € 275 826 € 279 227 € 295 479 € 319 730 € 357 734 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
103€ 680€ 223€ 282€ 671€ 137€ 5 085€ 298€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
185 908€ 176 374€ 194 469€ 224 044€ 246 254€ 275 689€ 274 142€ 295 181€ 319 730€ 357 734€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 050 523€ 2 668 954€ 3 716 717€ 1 304 370€ 1 502 138€ 987 354€ 923 095€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
23 090€ 13 136€ 98 606€ 7 502 358€ 45 310€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
225 206€ 224 786€ 136 343€ 169 194€ 143 769€ 142 659€ 58 506€ 54 654€ 848 979€ 1 913 053€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 054 211 € 5 509 044 € 1 660 224 € 688 292 € 2 246 612 € 1 017 887 € 1 106 842 € 1 115 692 € 1 664 923 € 604 944 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 105€ 17 009€ 24 881€ 28 989€ 27 599€ 23 707€ 18 037€ 14 453€ 12 214€ 60 121€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 052 106€ 5 492 035€ 1 635 343€ 659 303€ 2 219 013€ 994 180€ 1 088 805€ 1 101 239€ 1 652 709€ 544 823€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
136 527 € 82 011 € 68 133 € 52 439 € 49 672 € 32 019 € 33 381 € 15 104 € 15 530 € 23 481 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
51 939€ 44€ 58€ 3€ 276€ 365€ 146€ 114€ 107€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
81 971€ 75 936€ 66 627€ 50 904€ 44 935€ 28 692€ 13 558€ 8 951€ 9 717€ 11 391€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 617€ 6 031€ 1 448€ 1 532€ 4 461€ 2 962€ 19 677€ 6 039€ 5 813€ 11 983€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
19 535 900 € 20 461 633 € 19 792 065 € 16 446 763 € 17 509 917 € 18 619 049 € 23 410 348 € 13 442 654 € 12 905 562 € 14 117 219 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
8 073 525 € 8 066 852 € 8 013 225 € 7 965 519 € 7 937 051 € 7 903 904 € 7 875 282 € 7 859 262 € 7 838 393 € 7 825 369 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 255 264 € 3 255 264 € 3 255 264 € 3 255 264 € 3 255 264 € 3 255 264 € 3 255 264 € 3 255 264 € 3 255 264 € 3 255 264 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 255 264€ 3 255 264€ 3 255 264€ 3 255 264€ 3 255 264€ 3 255 264€ 3 255 264€ 3 255 264€ 3 255 264€ 3 255 264€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 474 754€ 4 474 754€ 4 474 754€ 4 474 754€ 4 474 754€ 4 474 754€ 4 474 754€ 4 474 754€ 4 474 754€ 4 474 754€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
622 749 € 569 122 € 521 416 € 492 949 € 459 801 € 431 178 € 415 160 € 394 290 € 381 266 € 361 516 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
622 749€ 569 122€ 521 416€ 492 949€ 459 801€ 431 178€ 415 160€ 394 290€ 381 266€ 361 516€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-285 915 € -285 915 € -285 915 € -285 915 € -285 915 € -285 915 € -285 915 € -285 915 € -285 915 € -285 915 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 409€ 1 409€ 1 409€ 1 409€ 1 409€ 1 409€ 1 409€ 1 409€ 1 409€ 1 409€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-287 324€ -287 324€ -287 324€ -287 324€ -287 324€ -287 324€ -287 324€ -287 324€ -287 324€ -287 324€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
6 673 € 53 627 € 47 706 € 28 467 € 33 147 € 28 623 € 16 019 € 20 869 € 13 024 € 19 750 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 269 945 € 2 429 456 € 2 192 832 € 2 664 226 € 2 606 001 € 2 844 698 € 6 760 456 € 3 932 759 € 3 041 643 € 3 871 715 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
286 526 € 289 237 € 283 058 € 204 360 € 170 349 € 140 395 € 68 329 € 17 776 € 16 766 € 11 618 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
23 926€ 26 637€ 20 458€ 12 060€ 11 219€ 21 795€ 18 929€ 17 776€ 16 766€ 11 618€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
262 600€ 262 600€ 262 600€ 192 300€ 159 130€ 118 600€ 49 400€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
271 744 € 199 931 € 216 404 € 265 372 € 243 662 € 227 652 € 356 608 € 343 446 € 416 695 € 389 551 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
271 744€ 199 931€ 216 404€ 265 372€ 243 662€ 227 652€ 356 608€ 343 446€ 416 695€ 389 551€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
29 480€ 204 440€ 379 400€ 554 360€ 729 320€ 1 022 604€ 1 400 496€ 524 188€ 819 797€ 1 246 589€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 286 858 € 1 368 075 € 975 238 € 1 270 084 € 1 014 079 € 863 459 € 4 362 471 € 2 580 651 € 1 219 294 € 1 674 094 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
493 072 € 222 768 € 224 534 € 330 690 € 336 584 € 340 277 € 3 779 124 € 1 963 511 € 758 629 € 1 236 508 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
349€ 433€ 326€ 366€ 267€ 275€ 477€ 276€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
492 723€ 222 335€ 224 208€ 330 324€ 336 317€ 340 002€ 3 778 647€ 1 963 235€ 758 629€ 1 236 508€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
289 101€ 16 501€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
337 132€ 307 467€ 283 631€ 297 840€ 246 636€ 246 273€ 216 412€ 188 624€ 192 582€ 186 966€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
214 088€ 205 093€ 193 133€ 205 515€ 176 711€ 174 495€ 154 532€ 184 352€ 170 899€ 168 196€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
170 438€ 226 120€ 40 739€ 430 066€ 38 476€ 70 517€ 67 967€ 73 943€ 37 049€ 68 620€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
72 128€ 117 526€ 216 700€ 5 973€ 215 672€ 31 897€ 144 436€ 170 221€ 60 135€ 13 804€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
220 377 € 192 813 € 163 772 € 195 090 € 155 307 € 212 696 € 194 660 € 171 088 € 142 299 € 123 071 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
215 027€ 188 205€ 158 040€ 188 817€ 145 732€ 199 126€ 181 512€ 161 432€ 142 299€ 123 071€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 350€ 4 608€ 5 732€ 6 273€ 9 575€ 13 570€ 13 148€ 9 656€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
174 960€ 174 960€ 174 960€ 174 960€ 293 284€ 377 892€ 377 892€ 295 610€ 426 792€ 426 792€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
9 192 430 € 9 965 325 € 9 586 008 € 5 817 018 € 6 966 865 € 7 870 447 € 8 774 610 € 1 650 633 € 2 025 526 € 2 420 135 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
5 613€ 81 915€ 75 327€ 84 461€ 76 545€ 79 070€ 99 024€ 85 713€ 76 422€ 74 447€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
7 858 247€ 8 616 351€ 8 410 264€ 4 821 795€ 5 938 163€ 7 349 502€ 8 147 961€ 1 008 302€ 1 392 498€ 1 780 302€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 328 570€ 1 267 059€ 1 100 417€ 910 762€ 952 157€ 441 875€ 527 625€ 556 618€ 556 606€ 565 386€