Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IZOLEX BAU s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 269 870 € 2 861 498 € 1 980 989 € 1 849 375 € 2 274 249 € 1 628 685 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
344 716 € 294 281 € 157 503 € 169 478 € 155 881 € 123 368 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
121 216 € 113 981 € 157 503 € 169 478 € 155 881 € 123 368 €
012
A.II.1
Pozemky
22 486€ 27 975€ 27 975€ 28 975€ 20 016€ 20 865€
013
A.II.2
Stavby
3 188€ 4 196€ 5 206€ 7 008€ 8 064€ 8 117€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
26 101€ 16 369€ 27 984€ 51 304€ 51 198€ 39 297€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
69 441€ 65 441€ 96 338€ 82 191€ 76 603€ 55 089€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
223 500 € 180 300 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
223 500€ 180 300€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
921 585 € 2 563 134 € 1 820 171 € 1 676 198 € 2 111 051 € 1 497 546 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
55 981 € 1 168 765 € 585 342 € 177 767 € 518 011 € 86 711 €
032
B.I.1
Materiál
36 893€ 37 870€ 92 742€ 21 673€ 23 066€ 25 245€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 095 394€ 492 600€ 175 311€ 61 466€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
19 088€ 35 501€ 156 094€ 319 634€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
110 655 € 169 416 € 242 704 € 297 302 € 136 002 € 91 738 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
106 809€ 163 210€ 237 397€ 272 769€ 115 018€ 85 018€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
3 846€ 6 206€ 5 307€ 24 533€ 20 984€ 6 720€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
629 113 € 1 067 742 € 449 887 € 926 360 € 838 606 € 1 255 140 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
532 763€ 895 421€ 329 790€ 866 925€ 792 865€ 959 608€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
29 441€ 295€ 58 336€ 15 359€ 2 833€ 290 036€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
77€ 1 732€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
17 538€ 76 618€ 25 751€ 14 810€ 30 552€ 1 441€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
49 371€ 95 408€ 36 010€ 29 266€ 12 279€ 2 323€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
125 836 € 157 211 € 542 238 € 274 769 € 618 432 € 63 957 €
056
B.IV.1
Peniaze
123 849€ 150 412€ 8 967€ 8 469€ 449€ 4 978€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 987€ 6 799€ 533 271€ 266 300€ 617 983€ 58 979€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 569 € 4 083 € 3 315 € 3 699 € 7 317 € 7 771 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 243€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 889€ 3 315€ 3 699€ 7 317€ 6 692€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
1 079€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
326€ 1 194€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 269 870 € 2 861 498 € 1 980 989 € 1 849 375 € 2 274 249 € 1 628 685 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
510 824 € 1 270 628 € 1 262 854 € 1 102 872 € 1 044 809 € 420 670 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 13 278 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 13 278€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
58 831 € 58 831 € 58 831 € 58 831 € 58 831 € 58 831 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
58 831€ 58 831€ 58 831€ 58 831€ 58 831€ 58 831€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
507 483 € 1 184 918 € 904 218 € 801 941 € 181 499 € 326 235 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
507 483€ 1 184 918€ 904 218€ 801 941€ 181 499€ 326 235€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-72 087 € 10 282 € 283 208 € 225 503 € 787 882 € 15 687 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
758 541 € 1 590 778 € 718 101 € 746 503 € 1 229 440 € 1 206 710 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
43 163 € 43 173 € 43 599 € 40 483 € 45 415 € 30 027 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
16 154€ 15 440€ 15 866€ 10 631€ 16 229€ 18 129€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
25 009€ 25 733€ 25 733€ 27 748€ 29 186€ 11 898€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 104€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
11 613 € 11 476 € 10 860 € 10 739 € 10 351 € 12 285 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
11 202€ 11 065€ 10 860€ 10 704€ 10 344€ 10 446€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
411€ 411€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
35€ 7€ 1 839€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
116 833 € 802 589 € 504 576 € 616 202 € 1 094 936 € 899 415 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
86 711€ 774 094€ 457 166€ 527 988€ 695 296€ 798 523€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
111 658€ 53 626€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
5 061€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 000€ 3 000€ 8 000€ 36 000€ 10 000€ 5 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
15 628€ 14 622€ 16 930€ 18 648€ 18 026€ 20 065€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 817€ 9 092€ 10 775€ 11 501€ 11 710€ 12 007€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 648€ 1 743€ 11 576€ 21 936€ 247 978€ 4 455€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
29€ 38€ 129€ 129€ 268€ 678€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
70 000€ 7 500€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
586 932 € 733 540 € 159 066 € 9 079 € 71 238 € 264 983 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
488 143€ 570 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
98 789€ 163 540€ 159 066€ 9 079€ 71 238€ 264 983€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
505 € 92 € 34 € 1 305 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
1 305€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
505€ 34€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
92€