Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
180 073 € 121 344 € 66 791 € 15 673 € 25 801 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
39 934 € 51 194 € 44 179 € 10 127 € 11 862 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
39 934 € 51 194 € 44 179 € 10 127 € 11 862 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
4 922€ 6 657€ 8 392€ 10 127€ 11 862€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
35 012€ 44 537€ 35 787€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
140 139 € 70 150 € 22 612 € 5 546 € 13 853 €
015
B.I.
Zásoby
135 118€ 65 215€ 18 901€ 2 456€ 4 000€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
1 211€ 875€ 1 858€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
29 € 54 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
29€ 54€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
3 810 € 4 060 € 1 853 € 3 061 € 9 799 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
3 810€ 4 060€ 1 853€ 3 061€ 9 799€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
180 073 € 121 344 € 66 791 € 15 673 € 25 801 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-51 905 € -52 489 € -51 381 € -50 683 € -50 494 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-59 128€ -58 021€ -57 321€ -57 134€ -65 643€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
584 € -1 107 € -699 € -188 € 8 510 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
231 978 € 173 833 € 118 172 € 66 356 € 76 295 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
2 901€ 2 853€ 2 835€ 2 814€ 2 793€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
229 077 € 170 980 € 115 337 € 63 542 € 73 502 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
3 605€ 1 201€ 786€ -26€ -161€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
792€ 1 069€ 8€ 568€ 526€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
5 344€ 1 029€ 973€ 480€ 617€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
219 336€ 167 681€ 113 570€ 62 520€ 72 520€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci