Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MN- Building, a.s. v likvidácii

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 901 990 € 1 902 212 € 1 903 218 € 1 909 959 € 1 916 498 € 2 303 873 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 900 662 € 1 900 884 € 1 901 890 € 1 908 631 € 1 914 606 € 2 301 981 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 900 000 € 1 900 000 € 1 900 000 € 1 900 000 € 1 900 000 € 1 900 000 €
035
B.I.1
Materiál
1 900 000€ 1 900 000€ 1 900 000€ 1 900 000€ 1 900 000€ 1 900 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
909 € 1 862 € 394 461 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
885 € 1 417 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
885€ 1 417€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
69€ 393 044€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
909€ 908€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
662 € 884 € 1 890 € 7 722 € 12 744 € 7 520 €
072
B.V.1.
Peniaze
659€ 881€ 1 888€ 7 578€ 12 707€ 1 938€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3€ 3€ 2€ 144€ 37€ 5 582€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
564 € 564 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
564€ 564€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 901 990 € 1 902 212 € 1 903 218 € 1 909 959 € 1 916 498 € 2 303 873 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-548 879 € -412 819 € -282 941 € -87 992 € 29 959 € 50 633 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
148 500 € 148 500 € 148 500 € 148 500 € 148 500 € 148 500 €
082
A.I.1
Základné imanie
148 500€ 148 500€ 148 500€ 148 500€ 148 500€ 148 500€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 522 € 5 522 € 5 522 € 5 522 € 5 523 € 5 492 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 522€ 5 522€ 5 522€ 5 522€ 5 523€ 5 492€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-566 841 € -436 963 € -242 014 € -124 064 € -103 390 € -103 966 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
577€ 577€ 577€ 577€ 576€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-567 418€ -437 540€ -242 591€ -124 641€ -103 966€ -103 966€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-136 060 € -129 878 € -194 949 € -117 950 € -20 674 € 607 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 450 869 € 2 315 031 € 2 186 159 € 1 997 951 € 1 884 163 € 2 253 240 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
0 € 0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
16 550 € 16 550 € 16 550 € 22 147 € 678 107 € 2 173 584 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
15 590 € 15 590 € 15 590 € 21 256 € 678 107 € 2 173 584 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
15 500€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
90€ 15 590€ 15 590€ 21 256€ 678 107€ 2 173 584€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
960€ 960€ 891€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
960€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
15 000 € 15 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
15 000€ 15 000€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
7€ 57€ 41€ 4€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 434 312€ 2 298 424€ 2 169 568€ 1 975 800€ 1 191 056€ 64 656€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 376 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 376€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé