Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 994 848 € 3 666 276 € 4 182 895 € 5 049 882 € 4 284 532 € 4 556 393 € 4 282 181 € 4 563 643 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 306 772 € 2 505 846 € 2 772 087 € 2 702 638 € 2 124 958 € 1 612 199 € 1 694 779 € 1 934 187 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 296 351 € 2 495 425 € 2 764 166 € 2 694 717 € 2 112 037 € 1 596 283 € 1 678 863 € 1 918 271 €
012
A.II.1
Pozemky
326 315€ 321 454€ 217 763€ 351 389€ 308 498€ 183 596€ 176 483€ 90 472€
013
A.II.2
Stavby
602 203€ 637 954€ 212 590€ 487 845€ 541 373€ 985 568€ 727 226€ 777 017€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
364 736€ 531 510€ 695 685€ 865 806€ 883 021€ 252 398€ 591 663€ 932 988€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
357 592€ 421 440€ 700 780€ 180 526€ 174 721€ 183 491€ 117 794€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
645 505€ 583 067€ 918 016€ 809 151€ 379 145€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
19 332€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
10 421 € 10 421 € 7 921 € 7 921 € 12 921 € 15 916 € 15 916 € 15 916 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
7 500€ 7 500€ 5 000€ 5 000€ 10 000€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
12 995€ 12 995€ 12 995€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
2 921€ 2 921€ 2 921€ 2 921€ 2 921€ 2 921€ 2 921€ 2 921€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 657 365 € 1 159 171 € 1 405 912 € 2 286 054 € 2 153 799 € 2 940 953 € 2 586 448 € 2 626 105 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
500 798 € 385 665 € 431 943 € 848 657 € 862 016 € 485 905 € 946 608 € 1 530 345 €
032
B.I.1
Materiál
174 247€ 196 414€ 71 546€ 35 035€ 85 314€ 39 094€ 37 875€ 165 110€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
137 494€ 58 375€ 193 751€ 132 608€ 153 920€ 86 693€ 316 358€ 666 696€
034
B.I.3
Výrobky
83 374€ 28 241€ 24 760€ 61 434€ 59 037€ 155 286€ 352 113€ 419 045€
035
B.I.4
Zvieratá
105 683€ 102 635€ 141 886€ 619 580€ 563 745€ 204 535€ 239 406€ 279 494€
036
B.I.5
Tovar
297€ 856€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
113 364 € 105 038 € 153 817 € 109 308 € 231 492 € 37 804 € 37 804 € 37 804 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
113 364€ 105 038€ 153 817€ 109 308€ 231 492€ 37 804€ 37 804€ 37 804€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 030 467 € 650 825 € 815 308 € 1 324 643 € 1 054 363 € 2 410 044 € 1 583 604 € 963 189 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
373 463€ 410 958€ 572 705€ 781 262€ 745 400€ 241 822€ 364 470€ 448 783€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 139 271€ 74 122€ 7 358€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
116 235€ 86 544€ 268 014€ 0€ 1 110 393€ 467 339€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
499 506€ 237 648€ 242 392€ 456 642€ 18 413€ 45€ 164€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
41 263€ 2 219€ 211€ 195€ 22 536€ 28 906€ 34 619€ 39 545€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
12 736 € 17 643 € 4 844 € 3 446 € 5 928 € 7 200 € 18 432 € 94 767 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 144€ 1 124€ 2 618€ 563€ 2 524€ 2 964€ 1 859€ 16 003€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 592€ 16 519€ 2 226€ 2 883€ 3 404€ 4 236€ 16 573€ 78 764€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
30 711 € 1 259 € 4 896 € 61 190 € 5 775 € 3 241 € 954 € 3 351 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
988€ 1 109€ 4 896€ 5 625€ 5 775€ 3 241€ 954€ 3 351€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
29 723€ 150€ 55 565€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 994 848 € 3 666 276 € 4 182 895 € 5 049 882 € 4 284 532 € 4 556 393 € 4 282 181 € 4 563 643 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
317 640 € 298 911 € 548 413 € 301 167 € 317 759 € 11 877 € -469 278 € 265 114 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
504 550 € 504 550 € 504 550 € 504 550 € 504 550 € 504 550 € 504 550 € 504 550 €
069
A.I.1
Základné imanie
504 550€ 504 550€ 504 550€ 504 550€ 504 550€ 504 550€ 504 550€ 504 550€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 828 627 € 2 528 627 € 2 228 627 € 1 228 627 € 1 228 627 € 763 294 € 763 294 € 763 294 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 842 303€ 2 542 303€ 2 242 303€ 1 242 303€ 1 242 303€ 772 303€ 772 303€ 772 303€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
4 667€ 4 667€ 4 667€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-13 676€ -13 676€ -13 676€ -13 676€ -13 676€ -13 676€ -13 676€ -13 676€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
24 722 € 24 722 € 24 722 € 24 722 € 24 722 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
24 722€ 24 722€ 24 722€ 24 722€ 24 722€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 758 987 € -2 209 487 € -1 456 731 € -1 440 140 € -1 330 136 € -1 737 786 € -1 003 394 € -1 258 826 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
548 120€ 548 119€ 1 300 875€ 1 317 466€ 1 427 470€ 1 019 820€ 1 019 820€ 764 388€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 307 107€ -2 757 606€ -2 757 606€ -2 757 606€ -2 757 606€ -2 757 606€ -2 023 214€ -2 023 214€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-281 272 € -549 501 € -752 755 € -16 592 € -110 004 € 481 155 € -734 392 € 255 432 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 375 360 € 2 988 755 € 3 179 111 € 4 216 583 € 3 322 932 € 4 131 987 € 4 170 812 € 3 519 240 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
177 064 € 185 123 € 158 892 € 159 763 € 169 327 € 39 119 € 37 126 € 37 542 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
7 158€ 4 521€ 3 809€ 5 263€ 11 615€ 39 119€ 37 126€ 37 542€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
169 906€ 180 602€ 155 083€ 154 500€ 157 712€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
12 738 € 14 871 € 38 683 € 72 761 € 21 592 € 58 295 € 134 213 € 188 024 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
12 738€ 14 871€ 17 073€ 19 403€ 21 592€ 21 152€ 20 905€ 20 048€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
21 610€ 53 358€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
37 143€ 113 308€ 167 976€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 712 466 € 2 409 787 € 1 921 753 € 2 450 244 € 1 755 642 € 2 254 782 € 2 319 567 € 1 517 709 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
722 211€ 235 743€ 788 194€ 1 499 986€ 1 145 446€ 1 957 030€ 1 484 831€ 1 085 863€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
15 040€ 634 364€ 209 130€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 956 244€ 2 066 226€ 1 059 882€ 754 521€ 552 048€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
73 590€ 73 590€ 92 149€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 844€ 7 127€ 8 316€ 8 979€ 7 525€ 36 947€ 31 368€ 29 297€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 552€ 4 361€ 5 203€ 5 271€ 4 680€ 22 942€ 19 057€ 17 543€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 634€ 56 496€ 4 462€ 126 619€ 3 428€ 125 236€ 48 647€ 58 707€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
17 981€ 39 834€ 55 696€ 54 868€ 42 515€ 23 997€ 27 710€ 25 020€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
76 166€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
473 092 € 378 974 € 1 059 783 € 1 533 815 € 1 300 205 € 1 779 791 € 1 679 906 € 1 775 965 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
68 046€ 155 662€ 239 847€ 320 738€ 443 620€ 627 924€ 858 845€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
473 092€ 310 928€ 904 121€ 1 293 968€ 979 467€ 1 336 171€ 1 051 982€ 917 120€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
301 848 € 378 610 € 455 371 € 532 132 € 643 841 € 412 529 € 580 647 € 779 289 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
58 900€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 50 325€ 60 115€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
225 087€ 301 849€ 378 609€ 455 371€ 559 396€ 353 629€ 530 322€ 719 174€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
76 761€ 76 761€ 76 762€ 76 761€ 84 445€ 0€