Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TANKER, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
40 084 475 € 38 577 257 € 33 332 186 € 27 339 718 € 21 117 498 € 17 123 357 € 16 479 256 € 15 268 362 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 471 341 € 3 343 144 € 3 501 165 € 3 688 543 € 3 827 455 € 3 897 694 € 4 185 861 € 4 189 567 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 409 € 7 922 € 11 435 € 11 453 € 13 329 € 9 998 € 11 874 € 13 750 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
4 409€ 7 922€ 11 435€ 6 246€ 8 122€ 9 998€ 11 874€ 13 750€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 207€ 5 207€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 466 932 € 3 335 222 € 3 489 730 € 3 677 090 € 3 814 126 € 3 887 696 € 4 173 987 € 4 175 817 €
012
A.II.1
Pozemky
728 419€ 728 419€ 728 419€ 728 419€ 728 419€ 728 419€ 782 225€ 782 225€
013
A.II.2
Stavby
1 323 819€ 1 412 090€ 1 536 944€ 1 616 230€ 1 718 605€ 1 820 980€ 1 906 224€ 1 997 692€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
826 700€ 1 065 232€ 1 086 477€ 1 057 432€ 1 121 586€ 1 091 805€ 1 276 104€ 1 323 975€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11 494€ 17 697€ 16 606€ 5 107€ 2 478€ 60€ 544€ 8 899€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
76 500€ 111 784€ 111 784€ 260 402€ 233 538€ 246 432€ 208 890€ 63 026€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 500 000€ 9 500€ 9 500€ 9 500€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
35 589 158 € 35 210 164 € 29 823 571 € 23 646 963 € 17 288 405 € 13 216 578 € 12 287 658 € 11 073 326 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 149 067 € 1 587 441 € 1 331 648 € 1 261 103 € 1 579 878 € 603 754 € 1 198 336 € 1 105 510 €
035
B.I.1
Materiál
6 142€ 14 939€ 2 098€ 1 773€ 4 013€ 3 709€ 2 348€ 2 610€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 142 925€ 1 572 502€ 1 329 550€ 1 259 330€ 1 575 865€ 600 045€ 1 195 988€ 1 102 900€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
34 267 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
34 267€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
33 810 829 € 33 205 225 € 27 993 988 € 22 098 226 € 15 353 552 € 12 363 484 € 10 907 845 € 9 804 357 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
33 548 228 € 33 123 717 € 27 967 279 € 22 049 172 € 14 479 972 € 11 431 437 € 10 502 599 € 9 400 760 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
33 548 228€ 33 123 717€ 27 967 279€ 22 049 172€ 14 479 972€ 11 431 437€ 10 502 599€ 9 400 760€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
260 432€ 55 424€ 12 485€ 16 323€ 11 352€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 169€ 26 084€ 26 709€ 49 054€ 861 095€ 932 047€ 388 923€ 392 245€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
629 262 € 417 498 € 463 668 € 287 634 € 354 975 € 249 340 € 181 477 € 163 459 €
072
B.V.1.
Peniaze
364 237€ 311 750€ 377 762€ 247 102€ 354 680€ 229 549€ 162 948€ 155 918€
073
B.V.2.
Účty v bankách
265 025€ 105 748€ 85 906€ 40 532€ 295€ 19 791€ 18 529€ 7 541€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
23 976 € 23 949 € 7 450 € 4 212 € 1 638 € 9 085 € 5 737 € 5 469 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
20 768€ 21 466€ 7 450€ 4 212€ 1 638€ 9 085€ 5 737€ 5 469€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 208€ 2 483€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
40 084 475 € 38 577 257 € 33 332 186 € 27 339 718 € 21 117 498 € 17 123 357 € 16 479 256 € 15 268 362 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 286 581 € 4 971 801 € 4 600 877 € 3 960 398 € 3 558 380 € 3 142 641 € 2 816 105 € 2 187 977 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
815 646€ 815 646€ 815 646€ 815 646€ 815 646€ 815 646€ 815 646€ 425 646€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 148 852 € 3 777 928 € 3 137 447 € 2 735 434 € 2 319 692 € 1 993 155 € 1 755 039 € 1 596 221 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 148 852€ 3 777 928€ 3 137 447€ 2 735 434€ 2 319 692€ 1 993 155€ 1 755 039€ 1 596 221€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
314 780 € 370 924 € 640 481 € 402 015 € 415 739 € 326 537 € 238 117 € 158 807 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
34 797 729 € 33 604 403 € 28 731 309 € 23 375 184 € 17 559 118 € 13 980 716 € 13 663 151 € 13 080 385 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
256 303 € 231 591 € 242 084 € 83 753 € 233 101 € 134 161 € 148 740 € 85 132 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
17 557€ 13 970€ 11 038€ 8 342€ 6 630€ 5 594€ 4 947€ 4 269€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
195 863€ 186 003€ 140 415€ 123 734€ 39 176€ 69 345€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
42 883€ 31 618€ 90 631€ 75 411€ 102 737€ 89 391€ 74 448€ 80 863€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 828 346€ 79 760€ 190 801€ 762 086€ 747 687€ 1 020 439€ 1 668 668€ 1 956 265€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
20 817 374 € 21 451 379 € 21 668 164 € 18 299 250 € 13 600 638 € 10 667 138 € 10 476 493 € 9 524 142 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
20 586 070 € 21 166 983 € 21 383 639 € 17 884 125 € 13 489 586 € 10 557 430 € 10 390 825 € 9 458 317 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
20 586 070€ 21 166 983€ 21 383 639€ 17 884 125€ 13 489 586€ 10 557 430€ 10 390 825€ 9 458 317€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
55 402€ 44 654€ 34 280€ 1 255€ 818€ 588€ 855€ 197€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
35 684€ 29 154€ 21 991€ 18 024€ 10 879€ 8 429€ 6 704€ 10 989€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 918€ 54 243€ 100 062€ 92 301€ 4 554€ 47 334€ 27 322€ 46 282€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
132 300€ 156 345€ 128 192€ 303 545€ 94 801€ 53 357€ 50 787€ 8 357€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
58 600 € 37 862 € 30 293 € 24 328 € 10 080 € 6 784 € 5 256 € 8 521 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
58 600€ 37 862€ 30 293€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
24 328€ 10 080€ 6 784€ 5 256€ 8 521€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
11 837 106€ 11 803 811€ 6 599 967€ 4 205 232€ 2 967 612€ 2 152 194€ 1 363 994€ 1 506 325€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
535€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
165 € 1 053 € 4 136 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
956€ 4 136€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
165€ 97€