Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MECOM GROUP s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
72 109 565 € 68 501 854 € 83 819 787 € 74 725 539 € 80 371 349 € 79 934 972 € 78 734 800 € 70 581 712 € 65 792 119 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
36 619 573 € 39 544 691 € 42 681 717 € 42 304 452 € 38 669 826 € 48 273 892 € 52 891 248 € 49 983 575 € 42 993 022 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
115 418 € 87 623 € 122 180 € 162 874 € 519 889 € 4 258 530 € 6 315 914 € 4 350 301 € 534 910 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
81 285€ 87 623€ 120 932€ 160 686€ 210 635€ 252 737€ 300 899€ 422 396€ 528 983€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
309 254€ 4 005 793€ 6 009 882€ 3 920 897€ 5 927€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
34 133€ 1 248€ 2 188€ 5 133€ 7 008€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
33 308 155 € 36 261 068 € 39 332 514 € 40 414 555 € 37 922 914 € 39 019 362 € 41 577 802 € 40 635 781 € 35 570 620 €
012
A.II.1
Pozemky
1 830 195€ 1 830 195€ 1 799 274€ 1 799 273€ 1 749 274€ 1 749 274€ 1 749 274€ 1 749 274€ 1 749 274€
013
A.II.2
Stavby
22 317 391€ 22 956 559€ 23 823 239€ 24 629 231€ 25 298 709€ 25 511 514€ 25 578 913€ 24 885 504€ 20 986 279€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 959 213€ 10 910 267€ 13 094 009€ 13 349 343€ 9 737 378€ 11 557 982€ 13 483 312€ 13 794 078€ 12 665 113€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
7 458€ 7 458€ 7 458€ 7 458€ 7 458€ 7 458€ 7 458€ 7 458€ 7 458€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
33 198€ 529 355€ 595 380€ 590 910€ 1 074 669€ 186 894€ 749 978€ 76 630€ 51 496€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
160 700€ 27 234€ 13 154€ 38 340€ 55 426€ 6 240€ 8 867€ 122 837€ 111 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 196 000 € 3 196 000 € 3 227 023 € 1 727 023 € 227 023 € 4 996 000 € 4 997 532 € 4 997 493 € 6 887 492 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
3 196 000€ 3 196 000€ 3 227 023€ 1 727 023€ 227 023€ 4 996 000€ 4 996 000€ 4 996 000€ 6 878 213€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
1 532€ 1 493€ 9 279€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
35 413 664 € 28 892 334 € 41 090 855 € 32 366 475 € 41 653 348 € 31 590 705 € 25 827 500 € 20 577 463 € 22 728 938 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
8 398 884 € 8 477 708 € 11 124 812 € 9 200 733 € 9 502 809 € 8 407 226 € 7 815 280 € 6 135 883 € 7 006 187 €
035
B.I.1
Materiál
3 890 938€ 3 617 431€ 5 044 472€ 4 387 780€ 5 097 850€ 4 907 606€ 4 394 689€ 3 785 834€ 4 212 446€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
468 397€ 446 551€ 583 300€ 849 426€ 609 340€ 349 680€ 240 277€ 151 043€ 180 580€
037
B.I.3
Výrobky
3 489 915€ 4 023 689€ 4 886 891€ 3 651 298€ 3 490 602€ 2 914 150€ 2 909 172€ 2 171 988€ 2 577 271€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
549 634€ 390 037€ 610 149€ 312 229€ 305 017€ 235 790€ 271 142€ 27 018€ 35 890€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
69 827 € 68 739 € 705 848 € 207 890 € 2 581 968 € 1 382 683 € 1 610 092 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
69 827€ 68 739€ 705 848€ 2 515 000€ 259 967€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
155 396€ 148 677€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
207 890€ 66 968€ 1 227 287€ 1 201 448€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
18 892 689 € 18 614 740 € 28 487 379 € 19 871 595 € 31 487 854 € 20 183 815 € 16 210 471 € 12 764 018 € 12 659 176 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
18 459 775 € 18 336 341 € 27 968 991 € 18 990 941 € 28 019 119 € 19 298 770 € 15 853 916 € 11 006 328 € 12 615 856 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
7 914 565€ 6 732 775€ 14 962 523€ 5 337 766€ 14 279 256€ 5 636 716€ 4 767 408€ 3 586 044€ 4 474 613€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
10 545 210€ 11 603 566€ 13 006 468€ 13 653 175€ 13 739 863€ 13 662 054€ 11 086 508€ 7 420 284€ 8 141 243€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 578 283€ 23 557€ 98 125€ 1 696 200€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
399 900€ 264 443€ 501 251€ 725 394€ 809 967€ 809 967€ 215 989€ 4 788€ 928€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
33 014€ 13 956€ 17 137€ 155 260€ 80 485€ 51 521€ 42 441€ 56 702€ 42 392€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
8 122 091 € 1 730 059 € 1 409 925 € 2 588 299 € 454 795 € 417 696 € 1 801 749 € 294 879 € 1 453 483 €
072
B.V.1.
Peniaze
76 090€ 33 690€ 50 076€ 50 246€ 50 666€ 20 138€ 15 632€ 14 631€ 37 266€
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 046 001€ 1 696 369€ 1 359 849€ 2 538 053€ 404 129€ 397 558€ 1 786 117€ 280 248€ 1 416 217€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
76 326 € 64 829 € 47 215 € 54 612 € 48 175 € 70 375 € 16 052 € 20 674 € 70 159 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
70 375€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
76 326€ 64 829€ 47 215€ 54 612€ 48 175€ 16 052€ 20 674€ 70 159€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
72 109 565 € 68 501 854 € 83 819 787 € 74 725 539 € 80 371 349 € 79 934 972 € 78 734 800 € 70 581 712 € 65 792 119 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
43 072 482 € 10 257 761 € 6 412 077 € 6 189 474 € 6 889 938 € 13 480 700 € 20 821 361 € 20 614 716 € 24 319 368 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
106 366 422 € 106 366 422 € 106 366 422 € 106 366 422 € 106 366 422 € 106 366 422 € 106 366 422 € 106 366 422 € 106 366 422 €
082
A.I.1
Základné imanie
106 366 422€ 106 366 422€ 106 366 422€ 106 366 422€ 106 366 422€ 106 366 422€ 106 366 422€ 106 366 422€ 86 166 422€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
20 200 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
36 748 919€ 6 855 915€ 6 855 915€ 6 855 915€ 6 855 915€ 355 915€ 355 915€ 355 915€ 355 915€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 967 688 € 5 967 688 € 5 967 688 € 5 967 688 € 5 967 688 € 5 967 688 € 5 963 819 € 5 963 819 € 5 963 819 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 967 688€ 5 967 688€ 5 967 688€ 5 967 688€ 5 967 688€ 5 967 688€ 5 963 819€ 5 963 819€ 5 963 819€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-18 423 € -18 454 € -12 380 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-7 467€ -7 497€ -1 424€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-10 956€ -10 957€ -10 956€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-109 002 264 € -112 777 949 € -113 000 550 € -112 300 087 € -99 209 326 € -91 850 242 € -91 923 755 € -88 354 408 € -83 946 814 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
56 412 181€ 52 636 496€ 52 413 894€ 52 413 894€ 52 413 894€ 52 413 894€ 52 340 381€ 52 340 381€ 52 340 381€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-165 414 445€ -165 414 445€ -165 414 444€ -164 713 981€ -151 623 220€ -144 264 136€ -144 264 136€ -140 694 789€ -136 287 195€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 991 717 € 3 845 685 € 222 602 € -700 464 € -13 090 761 € -7 359 083 € 77 383 € -3 698 578 € -4 407 594 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
26 400 258 € 55 455 088 € 74 452 379 € 65 045 114 € 69 690 128 € 62 412 453 € 54 266 495 € 46 092 618 € 37 127 438 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 797 660 € 10 484 827 € 10 677 159 € 30 134 757 € 505 699 € 33 164 393 € 29 117 637 € 26 647 572 € 20 359 901 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
7 474 000€ 7 474 000€ 26 961 276€ 32 952 594€ 28 582 285€ 26 646 415€ 20 359 878€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
100 394€ 8 617€ 4 481€ 1 354€ 25 082€ 33 556€ 2 092€ 1 157€ 23€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
500 427€ 1 430 139€ 2 182 700€ 2 423 619€ 480 617€ 178 243€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 196 839€ 1 572 071€ 1 015 978€ 748 508€ 533 260€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
17 463 306 € 39 650 637 € 51 430 802 € 23 003 420 € 59 083 144 € 19 672 365 € 19 055 095 € 14 511 474 € 13 652 855 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
13 157 003 € 12 650 014 € 26 406 591 € 19 151 052 € 24 288 587 € 17 357 120 € 17 135 400 € 10 849 393 € 11 012 474 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 386 956€ 3 063 882€ 12 708 761€ 4 898 387€ 7 907 657€ 2 759 361€ 5 763 269€ 741 823€ 104 462€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
9 770 047€ 9 586 132€ 13 697 830€ 14 252 665€ 16 380 930€ 14 597 759€ 11 372 131€ 10 107 570€ 10 908 012€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
22 008 372€ 20 740 777€ 32 079 841€ 2 180 302€ 1 099 432€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 142 991€ 1 087 532€ 996 250€ 935 753€ 884 806€ 708 714€ 594 622€ 499 385€ 564 693€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
709 779€ 674 357€ 611 960€ 574 333€ 513 190€ 418 845€ 356 642€ 303 277€ 331 134€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 276 954€ 2 108 778€ 1 659 465€ 1 548 032€ 1 177 451€ 1 132 328€ 959 757€ 673 134€ 640 402€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 176 579€ 1 121 584€ 1 015 759€ 794 250€ 139 269€ 55 358€ 8 674€ 5 983€ 4 720€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 769 122 € 1 917 403 € 2 229 565 € 2 064 748 € 1 368 400 € 1 920 496 € 1 948 953 € 1 589 083 € 3 064 494 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
712 805€ 562 193€ 565 327€ 788 056€ 725 411€ 666 870€ 476 623€ 464 389€ 444 244€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 056 317€ 1 355 210€ 1 664 238€ 1 276 692€ 642 989€ 1 253 626€ 1 472 330€ 1 124 694€ 2 620 250€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 160 996€ 3 193 047€ 9 905 679€ 9 755 461€ 8 669 150€ 7 591 464€ 4 079 339€ 3 296 181€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
209 174€ 209 174€ 209 174€ 86 728€ 63 735€ 63 735€ 65 471€ 48 308€ 50 188€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 636 825 € 2 789 005 € 2 955 331 € 3 490 951 € 3 791 283 € 4 041 819 € 3 646 944 € 3 874 378 € 4 345 313 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
354€ 460€ 480€ 519€ 694€ 456€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 493 477€ 2 636 471€ 2 788 544€ 3 337 693€ 3 596 994€ 3 815 744€ 3 293 086€ 3 440 316€ 3 874 378€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
142 994€ 152 074€ 166 307€ 152 739€ 193 595€ 225 619€ 353 858€ 434 062€ 470 935€