Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SA Profit, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
629 405 € 667 534 € 363 300 € 392 040 € 410 847 € 358 204 € 369 883 € 407 193 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
590 183 € 617 584 € 338 527 € 359 623 € 381 920 € 335 118 € 353 880 € 375 340 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
590 183 € 617 584 € 338 527 € 359 623 € 381 920 € 335 118 € 353 880 € 375 340 €
012
A.II.1
Pozemky
24 733€ 7 652€ 7 653€ 7 653€ 7 653€ 7 653€ 7 653€ 7 653€
013
A.II.2
Stavby
532 548€ 281 848€ 294 356€ 307 008€ 319 660€ 323 524€ 335 957€ 351 242€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
32 660€ 25 432€ 35 076€ 44 720€ 54 365€ 3 699€ 10 028€ 16 203€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
242€ 242€ 242€ 242€ 242€ 242€ 242€ 242€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
302 410€ 1 200€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
39 213 € 49 932 € 24 748 € 32 385 € 28 888 € 23 006 € 15 679 € 31 175 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
37 489 € 48 720 € 23 652 € 30 183 € 26 301 € 22 624 € 15 168 € 29 521 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
37 484 € 36 094 € 23 652 € 30 183 € 26 301 € 22 624 € 15 168 € 29 298 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
37 484€ 36 094€ 23 652€ 30 183€ 26 301€ 22 624€ 15 168€ 29 298€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 116€ 223€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5€ 10 510€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 724 € 1 212 € 1 096 € 2 202 € 2 587 € 382 € 511 € 1 654 €
072
B.V.1.
Peniaze
985€ 814€ 471€ 1 837€ 835€ 95€ 14€ 275€
073
B.V.2.
Účty v bankách
739€ 398€ 625€ 365€ 1 752€ 287€ 497€ 1 379€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
9 € 18 € 25 € 32 € 39 € 80 € 324 € 678 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
45€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9€ 18€ 25€ 32€ 39€ 80€ 279€ 678€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
629 405 € 667 534 € 363 300 € 392 040 € 410 847 € 358 204 € 369 883 € 407 193 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
65 578 € 61 477 € 70 240 € 75 058 € 83 513 € 78 635 € -19 167 € 10 281 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 140 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 900 000€ 900 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-945 826 € -937 063 € -932 245 € -923 790 € -928 668 € -926 470 € -897 022 € -881 666 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
42 723€ 42 723€ 42 723€ 42 723€ 37 845€ 37 845€ 37 845€ 37 845€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-988 549€ -979 786€ -974 968€ -966 513€ -966 513€ -964 315€ -934 867€ -919 511€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-135 899 € -8 763 € -4 818 € -8 455 € 4 878 € -2 198 € -29 448 € -15 356 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
563 826 € 604 104 € 293 059 € 316 982 € 327 333 € 279 569 € 389 050 € 396 911 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 202 € 3 203 € 21 593 € 21 593 € 10 004 € 1 581 € 3 485 € 1 577 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 904€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 581€ 1 581€ 1 581€ 1 581€ 1 581€ 1 581€ 1 581€ 1 577€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 621€ 1 622€ 20 012€ 20 012€ 8 423€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
560 624 € 600 901 € 271 466 € 295 389 € 317 329 € 277 988 € 385 565 € 395 334 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
10 535 € 63 942 € 2 970 € 15 255 € 16 856 € 8 362 € 12 860 € 18 264 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
10 535€ 63 942€ 2 970€ 15 255€ 16 856€ 8 362€ 12 860€ 18 264€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
522 946€ 480 946€ 267 946€ 267 946€ 267 946€ 267 946€ 367 946€ 367 356€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
148€ 502€ 1 322€ 2 148€ 1 680€ 1 664€ 2 029€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
26 995€ 56 013€ 48€ 10 866€ 30 379€ 3 095€ 7 685€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 € 1 953 € 1 € 1 € 1 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1€ 1 953€ 1€ 1€ 1€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé