Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štátny fond rozvoja bývania

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 586 729 151€ 2 543 375 807€ 2 439 786 349€ 2 471 908 295€ 2 350 299 983€ 2 251 343 066€ 2 140 369 306€ 2 060 253 356€ 2 016 061 653€ 1 726 379 085€ 1 689 370 887€ 1 554 801 142€ 1 481 092 780€ 1 401 736 109€ 1 324 497 902€ 1 160 340 094€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 205 550 546€ 2 095 965 893€ 2 030 914 017€ 2 113 324 703€ 1 988 960 862€ 1 971 206 106€ 1 936 251 391€ 1 871 224 712€ 1 764 265 007€ 1 694 132 937€ 1 603 313 170€ 1 532 543 656€ 1 463 938 873€ 1 389 724 481€ 1 313 663 177€ 1 146 336 737€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
4 456 018€ 5 203 569€ 1 719 777€ 599 140€ 222 577€ 302 763€ 154 554€ 451 243€ 628 624€ 689 999€ 470 842€ 252 559€ 346 389€ 369 600€ 507 218€ 278 726€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
4 456 018€ 5 203 569€ 1 719 777€ 599 140€ 222 577€ 302 763€ 154 554€ 451 243€ 628 624€ 689 999€ 470 842€ 252 559€ 345 618€ 356 840€ 480 086€ 268 849€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 771€ 12 760€ 27 132€ 9 876€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
497 428€ 447 943€ 525 310€ 577 792€ 669 186€ 439 184€ 189 002€ 119 850€ 92 902€ 114 991€ 171 732€ 192 223€ 71 096€ 89 850€ 159 998€ 189 793€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
414 823€ 378 450€ 462 514€ 555 530€ 619 628€ 354 000€ 120 474€ 19 156€ 50 418€ 87 325€ 133 686€ 192 223€ 61 389€ 75 818€ 113 703€ 115 403€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
82 605€ 69 494€ 62 795€ 22 262€ 49 558€ 85 184€ 68 528€ 100 694€ 42 484€ 27 666€ 38 046€ 0€ 9 708€ 14 032€ 35 752€ 73 924€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 383€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€ 0€ 0€ 10 543€ 83€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
2 200 597 100€ 2 090 314 381€ 2 028 668 931€ 2 112 147 771€ 1 988 069 099€ 1 970 464 160€ 1 935 907 835€ 1 870 653 619€ 1 763 543 482€ 1 693 327 947€ 1 602 670 596€ 1 532 098 874€ 1 463 521 388€ 1 389 265 031€ 1 312 995 961€ 1 145 868 218€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
2 200 597 100€ 2 090 314 381€ 2 028 668 931€ 2 030 671 001€ 1 988 069 099€ 1 970 464 160€ 1 935 907 835€ 1 870 653 619€ 1 763 543 482€ 1 693 327 947€ 1 602 670 596€ 1 532 098 874€ 1 463 521 388€ 1 389 265 031€ 1 312 995 961€ 1 145 868 218€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
81 476 770€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
381 165 390€ 447 402 803€ 408 859 719€ 358 572 720€ 361 324 798€ 280 132 593€ 204 107 500€ 188 998 542€ 251 773 927€ 32 226 920€ 86 050 382€ 22 237 593€ 17 150 666€ 12 009 578€ 10 832 531€ 14 002 237€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 654 958€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 654 958€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
13 972 895€ 5 614 939€ 5 696 176€ 5 966 447€ 5 555 143€ 5 323 678€ 4 759 227€ 4 242 430€ 4 245 163€ 3 949 867€ 3 254 198€ 1 636 207€ 910 858€ 509 921€ 513 966€ 66€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
12 385€ 268€ 39€ 70€ 0€ 406€ 0€ 25€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
2 867€ 2 866€ 2 866€ 2 866€ 2 866€ 12 252€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
11€ -295€ 264€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
13 970 027€ 5 612 073€ 5 693 310€ 5 963 581€ 5 552 277€ 5 311 414€ 4 759 522€ 4 230 045€ 4 244 895€ 3 949 867€ 3 253 896€ 1 636 137€ 910 858€ 509 515€ 513 966€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
367 192 495€ 441 787 864€ 403 163 542€ 352 606 272€ 355 769 655€ 274 808 915€ 199 348 273€ 184 756 112€ 247 528 764€ 28 277 053€ 82 796 184€ 20 601 387€ 16 239 809€ 11 499 657€ 10 318 564€ 13 347 214€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
2 790€ 21 204€ 22 397€ 19 281€ 319€ 749€ 410€ 2 029€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
367 192 495€ 441 787 864€ 403 160 752€ 352 585 068€ 355 747 259€ 274 789 634€ 199 347 954€ 184 755 363€ 247 528 353€ 28 275 023€ 82 796 184€ 20 601 387€ 16 239 809€ 11 499 657€ 10 318 564€ 13 347 214€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
13 216€ 7 112€ 12 613€ 10 873€ 14 323€ 4 367€ 10 415€ 30 102€ 22 718€ 19 228€ 7 335€ 19 892€ 3 241€ 2 050€ 2 195€ 1 120€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
13 216€ 7 112€ 12 613€ 10 873€ 14 323€ 4 367€ 10 415€ 30 102€ 22 718€ 19 228€ 7 335€ 19 892€ 3 241€ 2 050€ 2 195€ 1 120€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 586 729 151€ 2 543 375 807€ 2 439 786 349€ 2 471 908 295€ 2 350 299 983€ 2 251 343 066€ 2 140 369 306€ 2 060 253 356€ 2 016 061 653€ 1 726 379 085€ 1 689 370 887€ 1 554 801 142€ 1 481 092 780€ 1 401 736 109€ 1 324 497 902€ 1 160 340 094€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 585 051 066€ 2 498 345 516€ 2 415 708 722€ 2 370 725 818€ 2 269 572 081€ 2 172 900 520€ 2 104 929 700€ 2 059 696 566€ 1 866 961 006€ 1 726 154 076€ 1 641 843 159€ 1 554 591 816€ 1 477 230 481€ 1 400 868 861€ 1 322 775 312€ 1 159 907 214€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
2 585 051 066€ 2 498 345 516€ 2 415 708 722€ 2 370 725 818€ 2 269 572 081€ 2 172 900 520€ 2 104 929 700€ 2 059 696 566€ 1 866 961 006€ 1 726 154 076€ 1 641 843 159€ 1 554 591 816€ 1 477 230 481€ 1 400 868 861€ 1 322 775 312€ 1 159 907 214€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
2 498 371 157€ 2 378 149 295€ 2 370 725 818€ 2 269 572 861€ 2 172 889 594€ 2 104 929 700€ 2 059 696 566€ 1 866 961 006€ 1 726 154 076€ 1 641 729 680€ 1 554 591 816€ 1 477 211 188€ 1 400 868 861€ 1 323 485 832€ 1 158 902 697€ 1 060 047 860€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
86 679 909€ 120 196 221€ 44 982 904€ 101 152 957€ 96 682 487€ 67 970 820€ 45 233 133€ 192 735 561€ 140 806 930€ 84 424 397€ 87 251 343€ 77 380 627€ 76 361 621€ 77 383 029€ 163 872 615€ 99 859 354€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 550 199€ 44 886 360€ 23 985 378€ 19 702 775€ 80 404 145€ 78 313 984€ 35 328 179€ 406 091€ 148 989 064€ 225 009€ 47 525 072€ 101 874€ 3 807 542€ 777 338€ 1 574 938€ 274 559€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
46 492€ 21 641€ 33 964€ 51 600€ 65 000€ 62 500€ 42 837€ 34 561€ 20 160€ 20 278€ 24 555€ 22 728€ 15 184€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
32 976€ 11 615€ 25 473€ 44 500€ 54 000€ 58 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
13 516€ 10 026€ 8 491€ 7 100€ 11 000€ 4 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
42 837€ 34 561€ 20 160€ 20 278€ 24 555€ 22 728€ 15 184€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 485 835€ 43 624 527€ 23 935 092€ 19 542 936€ 80 126 095€ 78 092 116€ 35 023 612€ 96 549€ 148 685 082€ 175 590€ 1 420 028€ 73 200€ 3 692 389€ 751 707€ 1 551 027€ 247 925€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 3 313 398€ 490 521€ 840 507€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 129 193€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
1 485 835€ 43 624 527€ 23 935 092€ 19 542 936€ 80 126 095€ 78 092 116€ 35 023 612€ 96 549€ 148 685 082€ 175 590€ 1 420 028€ 73 200€ 378 991€ 261 186€ 581 328€ 247 925€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
8 915€ 11 224€ 8 896€ 7 921€ 159 176€ 157 204€ 304 567€ 303 308€ 303 492€ 3 874€ 46 016 034€ 7 783€ 3 282€ 1 076€ 430€ 700€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
8 915€ 9 899€ 7 313€ 5 704€ 8 329€ 6 528€ 4 567€ 3 308€ 3 492€ 3 874€ 4 309€ 5 418€ 3 120€ 880€ 267€ 537€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 325€ 1 583€ 2 217€ 150 846€ 150 676€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 46 011 725€ 2 365€ 162€ 196€ 162€ 162€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
8 958€ 1 228 969€ 7 426€ 100 317€ 53 874€ 2 164€ 6 234€ 489€ 2 708€ 54 449€ 731€ 91 592€ 0€ 754€ 10 749€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
7 687€ 1 228 969€ 7 426€ 100 317€ 53 874€ 2 164€ 6 013€ 422€ 2 708€ 54 449€ 669€ 91 592€ 0€ 754€ 10 749€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 271€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
221€ 62€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
67€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
127 886€ 143 931€ 92 248€ 81 479 702€ 323 757€ 128 562€ 111 427€ 150 699€ 111 583€ 2 656€ 107 452€ 54 757€ 89 911€ 147 652€ 158 321€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
127 886€ 143 931€ 92 248€ 81 479 702€ 323 757€ 128 562€ 111 427€ 150 699€ 111 583€ 2 656€ 107 452€ 54 757€ 89 911€ 147 652€ 158 321€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€