Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
39 026€ 28 753€ 18 471€
02
502
Spotreba energie
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
4 402€
05
512
Cestovné
220€ 393€
06
513
Náklady na reprezentáciu
722€ 13€
07
518
Ostatné služby
136 136€ 111 187€ 103 212€
08
521
Mzdové náklady
32 771€ 15 061€ 6 000€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
10 217€ 4 072€ 1 087€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
339€ 49€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
19€ 182€ 160€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
60€ 30€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
1€ 0€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
831€ 99€ 548€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
91€ 76€ 75€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 912€ 1 912€ 1 072€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
260€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
227 006€ 161 797€ 130 656€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
78 655€ 49 341€ 29 299€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
60 000€ 65 376€ 60 192€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
1€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
37 440€ 28 752€ 17 194€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
7 828€ 8 596€ 2 968€
70
664
Prijaté členské príspevky
425€ 1 706€ 2 259€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
13 128€ 25 118€ 11 291€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
13 149€ 8 256€ 5 316€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
210 625€ 187 144€ 128 518€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-16 381€ 25 348€ -2 138€
76
591
Daň z príjmov
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-16 381€ 25 348€ -2 138€