Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad pre verejné obstarávanie

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
10 734 368€ 6 054 693€ 5 417 236€ 5 242 081€ 4 961 632€ 4 968 660€ 3 802 353€ 4 605 659€ 4 285 315€ 4 847 782€ 6 789 279€ 4 959 272€ 3 921 191€ 1 623 196€ 1 599 121€ 1 872 481€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 924 778€ 1 786 153€ 1 568 531€ 2 426 721€ 2 998 722€ 2 664 459€ 2 213 103€ 2 591 539€ 2 573 060€ 3 439 387€ 5 479 107€ 2 996 480€ 2 070 529€ 706 664€ 1 116 928€ 1 739 180€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
2 779 420€ 1 476 947€ 1 034 689€ 1 558 294€ 2 732 041€ 2 364 696€ 2 098 352€ 2 370 129€ 2 195 932€ 2 856 916€ 4 740 452€ 2 951 748€ 2 015 265€ 612 373€ 936 360€ 1 499 712€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
2 498 530€ 1 476 947€ 1 034 689€ 1 558 294€ 2 732 041€ 2 246 328€ 2 098 352€ 2 370 129€ 2 195 932€ 2 856 916€ 1 666 058€ 37 084€ 184 207€ 359 475€ 517 031€ 605 891€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 10 331€ 419 329€ 893 821€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
280 890€ 118 368€ 3 074 394€ 2 914 664€ 1 831 058€ 242 567€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
145 357€ 309 206€ 533 842€ 868 427€ 266 682€ 299 763€ 114 751€ 221 410€ 377 127€ 582 471€ 738 655€ 44 732€ 55 263€ 94 291€ 180 568€ 239 468€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
145 298€ 300 252€ 472 067€ 734 310€ 60 222€ 74 305€ 114 751€ 221 410€ 377 127€ 582 471€ 733 528€ 27 067€ 48 610€ 67 809€ 128 922€ 162 659€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
7 479€ 58 177€ 128 397€ 198 617€ 225 458€ 0€ 1 526€ 21 354€ 46 518€ 71 682€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
59€ 5 128€ 5 128€ 5 128€ 5 128€ 5 128€ 5 128€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
1 474€ 3 597€ 5 720€ 7 842€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
12 538€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
7 626 082€ 4 164 692€ 3 812 311€ 2 787 701€ 1 941 537€ 2 235 488€ 1 518 595€ 1 963 960€ 1 707 356€ 1 354 469€ 1 252 917€ 1 913 234€ 1 796 641€ 906 225€ 469 419€ 122 566€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
18 126€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
18 126€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
34 134€ 1 364€ 52€ 2 500€ 28 456€ 670 105€ 692 625€ 0€ 1 034€ 1 057€ 1 219€ 1 215€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 364€ 52€ 9€ 0€ 20€ 43€ 86€ 62€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
34 134€ 2 500€ 28 447€ 670 105€ 692 625€ 0€ 1 014€ 1 014€ 1 133€ 1 154€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
6 211 288€ 2 339 806€ 1 993 975€ 1 399 441€ 573 647€ 990 159€ 46 614€ 90 562€ 297 318€ 220 081€ 142 990€ 149 803€ 148 114€ 277€ 414€ 28 354€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
416 549€ 304 049€ 176 726€ 150 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
5 793 650€ 2 034 811€ 1 816 833€ 1 249 139€ 573 198€ 989 736€ 46 482€ 90 360€ 297 172€ 219 908€ 142 784€ 149 485€ 147 841€ 0€ 0€ 28 119€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 089€ 945€ 416€ 302€ 449€ 423€ 132€ 202€ 146€ 172€ 206€ 318€ 274€ 277€ 414€ 235€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 362 534€ 1 824 887€ 1 816 972€ 1 388 209€ 1 367 890€ 1 242 828€ 1 443 526€ 1 203 293€ 717 412€ 1 134 389€ 1 109 927€ 1 763 430€ 1 647 492€ 904 890€ 467 786€ 92 997€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
316€ 7 136€ 22 167€ 20 579€ 17 426€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 362 534€ 1 824 571€ 1 809 836€ 1 366 042€ 1 347 311€ 1 225 403€ 1 443 526€ 1 203 293€ 717 412€ 1 134 389€ 1 109 927€ 1 763 430€ 1 647 492€ 904 890€ 467 786€ 92 997€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
183 508€ 103 848€ 36 394€ 27 658€ 21 373€ 68 713€ 70 655€ 50 160€ 4 899€ 53 926€ 57 254€ 49 558€ 54 022€ 10 307€ 12 775€ 10 735€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
183 508€ 103 848€ 36 394€ 27 658€ 21 373€ 68 713€ 70 655€ 50 160€ 4 899€ 53 926€ 57 254€ 49 558€ 54 022€ 10 307€ 12 775€ 10 735€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
10 734 368€ 6 054 693€ 5 417 236€ 5 242 081€ 4 961 632€ 4 968 660€ 3 802 353€ 4 605 659€ 4 285 315€ 4 847 782€ 6 789 279€ 4 959 272€ 3 921 191€ 1 623 196€ 1 599 121€ 1 872 481€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
4 295 140€ 345 536€ 903 354€ 456 643€ 192 414€ 298 163€ 44 095€ 702 690€ 868 070€ 202 855€ -10 330€ 82 654€ -20 311€ -141 168€ -119 584€ -45 420€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
4 295 140€ 345 536€ 903 354€ 456 643€ 192 414€ 298 163€ 44 095€ 702 690€ 868 070€ 202 855€ -10 330€ 82 654€ -20 311€ -141 168€ -119 584€ -45 420€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
345 536€ 903 354€ 456 643€ 192 414€ 298 163€ 44 095€ 1 265 029€ 868 070€ 202 855€ -1 423 207€ 82 654€ -20 311€ -141 168€ -119 584€ -73 539€ 20 300€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
3 949 603€ -557 817€ 446 711€ 264 229€ -105 749€ 254 068€ -1 220 934€ -165 381€ 665 215€ 1 626 062€ -92 984€ 102 965€ 120 857€ -21 584€ -46 045€ -65 720€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
6 437 578€ 5 694 956€ 4 497 897€ 4 759 961€ 4 730 693€ 4 657 543€ 3 745 097€ 3 880 778€ 3 373 076€ 4 579 988€ 6 757 050€ 4 872 270€ 3 924 388€ 1 764 364€ 1 675 286€ 1 905 646€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
31 262€ 31 262€ 33 038€ 39 282€ 45 049€ 47 313€ 50 126€ 2 836€ 2 836€ 4 687€ 161 200€ 95 514€ 81 019€ 82 385€ 73 160€ 73 469€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
31 262€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
31 262€ 33 038€ 39 282€ 45 049€ 47 313€ 50 126€ 2 836€ 2 836€ 4 687€ 161 200€ 95 514€ 81 019€ 82 385€ 73 160€ 73 469€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
5 156 708€ 3 902 799€ 2 816 854€ 3 420 377€ 3 356 079€ 3 298 582€ 2 258 033€ 2 678 527€ 2 634 060€ 3 447 814€ 5 469 336€ 3 013 480€ 2 178 616€ 464 097€ 1 116 928€ 1 739 180€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
1 802 373€ 1 807 925€ 950 902€ 815 644€ 361 968€ 760 175€ 55 688€ 86 988€ 61 000€ 8 427€ 17 000€ 108 087€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
2 900 286€ 1 719 872€ 1 553 678€ 2 403 731€ 2 994 112€ 2 538 407€ 2 202 345€ 2 591 539€ 2 573 060€ 3 439 387€ 5 469 336€ 2 996 480€ 2 070 529€ 464 097€ 1 116 928€ 1 739 180€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
454 049€ 375 002€ 312 273€ 201 002€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
14 977€ 27 564€ 15 876€ 3 504€ 1 398€ 3 307€ 2 075€ 1 286€ 4 559€ 1 051€ 1 928€ 1 255€ 12 634€ 11 860€ 3 653€ 1 872€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
13 548€ 25 290€ 13 170€ 1 626€ 341€ 1 941€ 1 474€ 493€ 4 559€ 664€ 1 568€ 189€ 425€ 333€ 1 141€ 1 872€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 429€ 2 274€ 2 706€ 1 877€ 1 057€ 1 366€ 601€ 793€ 388€ 360€ 1 067€ 12 208€ 11 527€ 2 512€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 234 631€ 1 733 331€ 1 632 130€ 1 296 799€ 1 328 167€ 1 308 341€ 1 434 864€ 1 198 130€ 731 622€ 1 126 435€ 1 124 586€ 1 762 020€ 1 652 120€ 1 206 023€ 481 546€ 91 125€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
69 954€ 1 198€ 118 368€ 18 768€ 20 242€ 2 996€ 6 663€ 303 317€ 16 958€ 0€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
43 367€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
1 300€ 0€ 2 159€ 106€ 163€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
477 050€ 590 484€ 426 562€ 405 892€ 316 892€ 259 974€ 254 995€ 228 764€ 233 058€ 172 155€ 104 283€ 78 446€ 89 276€ 134 677€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
8 706€ 17 420€ 0€ 0€ 16€ 255€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
309 218€ 389 694€ 278 237€ 268 381€ 209 393€ 182 353€ 165 014€ 153 926€ 153 553€ 113 516€ 63 266€ 68 560€ 53 423€ 76 380€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
84 711€ 125 190€ 81 270€ 79 958€ 61 352€ 48 661€ 48 404€ 39 995€ 41 687€ 29 562€ 17 138€ 18 713€ 13 323€ 22 266€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
283 692€ 567 176€ 844 863€ 542 568€ 740 531€ 698 985€ 966 451€ 775 445€ 712 854€ 698 137€ 789 111€ 1 574 337€ 1 477 579€ 746 562€ 230 849€ 91 125€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 650€ 14 200€ 15 985€ 25 476€ 38 525€ 12 954€ 13 161€ 22 191€ 44 169€ 64 939€ 42 558€ 4 348€ 17 115€ 0€ 43 419€ 12 256€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
5 949€ 1 132€ 2 486€ 33 914€ 5 270€ 2 402€ 22 191€ 44 169€ 64 939€ 42 558€ 4 348€ 17 115€ 0€ 43 419€ 12 256€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 650€ 8 251€ 14 852€ 22 991€ 4 611€ 7 685€ 10 758€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€