Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzitná nemocnica Bratislava

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
220 370 546€ 211 782 526€ 186 674 803€ 174 034 225€ 134 857 602€ 99 654 510€ 140 299 538€ 142 353 285€ 145 041 633€ 148 804 879€ 140 972 848€ 156 170 789€ 160 908 080€ 165 826 786€ 175 640 145€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
127 366 416€ 131 381 084€ 119 677 356€ 101 611 110€ 81 808 394€ 62 053 041€ 107 031 490€ 108 776 578€ 112 717 155€ 117 226 744€ 112 357 686€ 121 377 959€ 132 458 889€ 134 107 582€ 140 823 504€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
822 783€ 553 912€ 713 185€ 633 646€ 231 187€ 21 623€ 184 193€ 187 840€ 200 967€ 242 335€ 339 429€ 418 248€ 607 467€ 699 390€ 1 167 781€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
98 740€ 229 767€ 368 766€ 249 938€ 136 541€ 21 623€ 1 712€ 5 359€ 18 487€ 59 854€ 156 948€ 293 431€ 477 218€ 573 905€ 1 037 532€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
724 043€ 324 145€ 344 419€ 383 708€ 94 646€ 182 481€ 182 481€ 182 481€ 182 481€ 182 481€ 124 817€ 130 249€ 125 485€ 130 249€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
126 543 634€ 130 827 172€ 118 964 171€ 100 977 463€ 81 577 207€ 62 031 418€ 106 847 298€ 108 588 738€ 112 516 187€ 116 984 409€ 112 018 257€ 120 959 710€ 131 851 422€ 133 408 192€ 139 655 723€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
41 806 980€ 41 806 980€ 26 856 176€ 26 868 207€ 26 868 207€ 26 873 965€ 42 006 870€ 42 017 727€ 41 128 561€ 40 256 810€ 26 455 510€ 27 169 550€ 27 163 042€ 21 959 477€ 22 400 868€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
62 317€ 62 317€ 62 317€ 62 317€ 62 317€ 62 317€ 62 317€ 62 317€ 62 317€ 62 317€ 62 317€ 62 317€ 62 317€ 62 317€ 62 317€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
12 872 628€ 15 275 413€ 18 132 640€ 20 628 089€ 20 492 505€ 23 382 225€ 26 540 269€ 29 441 285€ 32 416 987€ 37 810 417€ 43 217 656€ 48 131 450€ 53 535 732€ 56 650 156€ 61 701 629€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
20 511 331€ 26 060 697€ 27 778 146€ 19 918 399€ 6 829 040€ 6 436 127€ 6 775 238€ 7 166 284€ 7 041 407€ 8 991 190€ 12 593 686€ 15 496 644€ 21 059 655€ 19 525 440€ 21 713 726€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
2 923€ 11 058€ 21 006€ 31 487€ 18 795€ 3 153€ 1 432€ 15 046€ 197 491€ 224 127€ 255 319€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
180 282€ 180 282€ 180 282€ 180 282€ 180 282€ 180 282€ 180 282€ 180 282€ 180 282€ 180 282€ 180 282€ 180 282€ 180 282€ 180 282€ 180 282€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
22 801€ 23 903€ 25 007€ 26 115€ 27 219€ 28 323€ 27 489€ 10 007€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
51 087 295€ 47 417 580€ 45 926 680€ 33 244 841€ 27 096 631€ 5 016 652€ 31 236 039€ 29 707 683€ 31 686 633€ 29 683 392€ 29 507 373€ 29 904 421€ 29 652 904€ 34 806 393€ 33 341 582€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
38 155€ 20 040€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
92 896 944€ 80 295 129€ 66 885 520€ 72 306 929€ 52 964 992€ 36 640 439€ 33 209 428€ 33 530 320€ 32 278 394€ 31 521 716€ 28 570 526€ 34 409 882€ 28 409 160€ 31 667 092€ 34 798 081€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
16 265 770€ 13 072 130€ 10 478 464€ 8 693 496€ 7 712 151€ 6 275 050€ 4 645 494€ 4 628 216€ 4 333 108€ 3 248 188€ 2 836 313€ 2 270 479€ 2 752 767€ 5 752 521€ 3 892 172€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
14 790 736€ 11 965 892€ 9 511 324€ 7 676 714€ 6 991 632€ 6 275 050€ 4 645 494€ 4 628 216€ 4 333 108€ 3 248 188€ 2 836 313€ 2 270 479€ 2 752 767€ 5 752 521€ 3 892 172€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
1 475 033€ 1 106 238€ 967 140€ 1 016 782€ 720 519€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
46 984 360€ 37 343 484€ 31 032 631€ 27 896 381€ 26 653 413€ 22 842 190€ 24 570 015€ 24 531 907€ 24 562 193€ 24 842 377€ 22 858 070€ 20 489 989€ 23 842 509€ 23 000 737€ 23 074 901€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
40 396 375€ 36 593 165€ 30 374 426€ 27 345 779€ 26 188 658€ 22 459 050€ 24 111 948€ 24 071 770€ 24 139 684€ 24 587 233€ 22 597 720€ 20 262 955€ 23 430 698€ 20 290 408€ 20 604 345€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
4 751 901€ 24 368€ 34 485€ 27 529€ 24 962€ 23 741€ 59 283€ 17 430€ 6 245€ 12 851€ 3 060€ 13 608€ 27 873€ 10 427€ 16 385€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
18 412€ 27 981€ 28 186€ 24 989€ 20 449€ 67 928€ 79 773€ 72 445€ 87 388€ 27 144€ 29 188€ 25 098€ 22 968€ 12 801€ 1 141€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
755 112€ 29 347€ 50 427€ 54 900€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
282 387€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
780 173€ 697 970€ 595 534€ 498 085€ 419 343€ 291 471€ 319 011€ 370 261€ 328 876€ 185 802€ 177 675€ 133 429€ 360 970€ 2 687 101€ 2 453 030€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
29 646 814€ 29 879 514€ 25 374 425€ 35 717 052€ 18 599 428€ 7 523 200€ 3 993 919€ 4 370 197€ 3 383 094€ 3 431 151€ 2 876 144€ 11 649 414€ 1 813 885€ 2 913 834€ 7 831 009€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
36 153€ 33 118€ 29 840€ 36 972€ 35 532€ 40 787€ 28 470€ 29 967€ 27 883€ 29 321€ 23 764€ 29 345€ 30 333€ 14 563€
087
2.
Ceniny (213)
3 637€ 3 235€ 4 011€ 3 171€ 1 326€ 1 302€ 1 223€ 1 172€ 768€ 763€ 435€ 379€ 726€ 1 427€ 1 260€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
29 607 024€ 29 843 162€ 25 340 574€ 35 676 910€ 18 562 571€ 7 481 110€ 3 964 226€ 4 369 025€ 3 352 359€ 3 402 505€ 2 846 388€ 11 625 271€ 1 783 814€ 2 882 074€ 7 815 186€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
107 186€ 106 313€ 111 927€ 116 187€ 84 216€ 961 030€ 58 620€ 46 388€ 46 084€ 56 419€ 44 636€ 382 948€ 40 030€ 52 112€ 18 559€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
107 186€ 106 313€ 111 927€ 116 187€ 84 216€ 33 130€ 58 620€ 46 388€ 46 084€ 56 419€ 44 636€ 382 948€ 40 030€ 52 112€ 18 559€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
927 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
220 370 546€ 211 782 526€ 186 674 803€ 174 034 225€ 134 857 602€ 99 654 510€ 140 299 538€ 142 353 285€ 145 041 633€ 148 804 879€ 140 972 848€ 156 170 789€ 160 908 080€ 165 826 786€ 175 640 145€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-239 806 557€ -223 437 254€ -175 717 250€ -166 272 841€ -244 753 016€ -211 888 762€ -114 115 675€ -66 408 942€ -24 608 337€ 13 607 385€ 42 743 834€ 95 730 544€ 33 622 176€ 68 622 434€ 90 276 574€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-239 806 557€ -223 437 254€ -175 717 250€ -166 272 841€ -244 753 016€ -211 888 762€ -114 115 675€ -66 408 942€ -24 608 337€ 13 607 385€ 42 743 834€ 95 730 544€ 33 622 176€ 68 622 434€ 90 276 574€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-223 513 375€ -175 705 035€ -167 229 773€ -244 753 016€ -211 888 762€ -156 166 392€ -66 414 798€ -23 736 167€ 15 586 185€ 42 548 085€ 95 085 102€ 32 106 501€ 64 337 435€ 90 520 789€ 93 729 194€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-16 293 182€ -47 732 219€ -8 487 476€ 78 480 175€ -32 864 254€ -55 722 370€ -47 700 877€ -42 672 775€ -40 194 522€ -28 940 700€ -52 341 268€ 63 624 043€ -30 715 259€ -21 898 356€ -3 452 621€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
457 451 165€ 435 027 575€ 362 086 470€ 339 895 645€ 379 141 019€ 310 954 941€ 253 819 719€ 207 416 613€ 168 962 234€ 134 578 136€ 97 496 142€ 59 697 907€ 126 459 015€ 96 026 827€ 84 345 213€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
46 095 117€ 48 493 681€ 23 917 885€ 22 933 470€ 10 480 173€ 9 983 709€ 535 800€ 595 440€ 1 966 700€ 5 901 273€ 5 542 267€ 4 505 120€ 4 459 913€ 4 427 097€ 3 781 955€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
46 095 117€ 48 493 681€ 23 917 885€ 22 933 470€ 10 480 173€ 9 983 709€ 535 800€ 595 440€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
1 966 700€ 5 901 273€ 5 542 267€ 4 505 120€ 4 459 913€ 4 427 097€ 3 781 955€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
93 076 754€ 100 659 485€ 90 100 637€ 73 921 719€ 38 794 352€ 5 636 075€ 4 066 843€ 1 613 203€ 2 743 276€ 4 548 771€ 6 781 406€ 9 698 892€ 11 289 300€ 13 871 258€ 13 280 626€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
93 076 754€ 100 659 485€ 90 092 600€ 73 921 719€ 38 794 352€ 5 636 075€ 4 066 843€ 1 613 203€ 2 743 276€ 4 548 771€ 6 781 406€ 9 698 892€ 11 289 300€ 13 871 258€ 13 280 626€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
8 037€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
493 785€ 558 923€ 441 678€ 352 505€ 386 924€ 356 957€ 354 302€ 335 293€ 299 890€ 256 043€ 205 733€ 245 498€ 150 402€ 429 372€ 238 505€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
493 785€ 558 923€ 441 678€ 352 505€ 386 924€ 356 957€ 354 302€ 335 293€ 299 890€ 256 043€ 205 733€ 245 498€ 141 361€ 405 764€ 238 505€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 9 041€ 23 608€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
317 138 839€ 284 668 818€ 246 979 600€ 242 041 282€ 328 832 900€ 293 887 381€ 247 771 956€ 203 781 860€ 162 861 550€ 122 781 231€ 83 875 917€ 44 157 578€ 87 456 143€ 54 639 992€ 67 044 127€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
71 641 050€ 88 996 375€ 102 631 087€ 87 394 519€ 153 961 625€ 141 880 352€ 122 210 326€ 104 010 037€ 85 999 467€ 66 951 299€ 45 263 680€ 28 315 319€ 64 096 271€ 40 938 563€ 44 739 607€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
160 528€ 185 969€ 110 622€ 782 439€ 364 693€ 126 720€ 645 569€ 488 897€ 748 529€ 1 471 731€ 5 554 514€ 143 763€ 113 960€ 1 972 880€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
83 208€ 104 394€ 79 748€ 83 354€ 81 504€ 67 722€ 67 001€ 49 107€ 45 053€ 40 789€ 42 658€ 50 691€ 49 665€ 38 710€ 34 167€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
1 771€ 0€ 0€ 11 322€ 5€ 5€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 147 460€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
163 264 099€ 83 309 797€ 66 898 376€ 65 729 539€ 114 764 327€ 8 927 858€ 5 156 363€ 3 194 391€ 2 899 017€ 1 280 746€ 937 788€ 59 946€ 350 870€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 947 251€ 10 087 979€ 7 324 271€ 6 913 069€ 6 243 108€ 5 845 564€ 5 791 989€ 5 705 368€ 5 488 417€ 5 354 986€ 5 423 053€ 4 550 549€ 4 235 274€ 4 140 681€ 3 873 500€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 80€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
75 337 305€ 99 447 391€ 67 978 585€ 79 176 476€ 51 878 009€ 135 732 507€ 112 249 079€ 89 128 290€ 66 539 419€ 46 646 855€ 25 646 909€ 10 194 515€ 17 755 901€ 6 651 263€ 15 188 245€
166
15.
Daň z príjmov (341)
966 398€ 54 768€ 71 633€ 71 202€ 37 933€ 15 764€ 8 338€ 4 057€ 44 156€ 0€ 0€ 69 686€ 190 885€ 2 381 075€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
3 449 979€ 2 073 504€ 1 396 912€ 1 332 000€ 1 188 804€ 1 071 943€ 1 024 426€ 982 248€ 909 029€ 867 680€ 881 589€ 688 354€ 637 567€ 588 653€ 606 909€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
256 822€ 337 429€ 401 240€ 143 981€ 59 930€ 107 862€ 45 930€ 44 098€ 45 331€ 33 237€ 37 658€ 34 471€ 54 746€ 72 062€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
145 086€ 10 663€ 50 415€ 1 774€ 3 604€ 30 916€ 372 648€ 23 505€ 26 220€ 26 063€ 112€ 122€ 325€ 101€ 1 017€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
143 936€ 141 156€ 100 523€ 155 670€ 165 312€ 126 332€ 138 355€ 150 029€ 118 146€ 95 751€ 92 377€ 116 661€ 100 832€ 63 506€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
646 670€ 646 670€ 646 670€ 646 670€ 646 670€ 1 090 818€ 1 090 818€ 1 090 818€ 1 090 818€ 1 090 818€ 1 090 818€ 1 090 818€ 23 103 257€ 22 659 108€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
646 670€ 646 670€ 646 670€ 646 670€ 646 670€ 1 090 818€ 1 090 818€ 1 090 818€ 1 090 818€ 1 090 818€ 1 090 818€ 1 090 818€ 23 103 257€ 22 659 108€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
2 725 939€ 192 205€ 305 583€ 411 421€ 469 599€ 588 331€ 595 494€ 1 345 614€ 687 737€ 619 358€ 732 872€ 742 339€ 826 888€ 1 177 525€ 1 018 359€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
772 662€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
2 725 939€ 192 205€ 305 583€ 411 421€ 469 599€ 588 331€ 595 494€ 572 952€ 687 737€ 619 358€ 732 872€ 742 339€ 826 888€ 1 177 525€ 1 018 359€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€