Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SANUS, nadácia preventívnej medicíny

2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 163€ 453€ 1 367€ 600€ 890€ 153€ 326€ 419€
02
502
Spotreba energie
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
05
512
Cestovné
0€ 34€ 517€ 668€ 121€
06
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 31€ 44€ 19€
07
518
Ostatné služby
14 162€ 14 566€ 19 334€ 14 847€ 15 206€ 19 851€ 15 994€ 18 448€
08
521
Mzdové náklady
550€ 560€ 315€ 315€ 0€ 812€ 1 032€ 1 727€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
122€ 111€ 62€ 62€ 0€ 9€ 11€ 16€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 64€ 55€ 0€ 58€ 53€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
178€ 195€ 202€ 168€ 188€ 163€ 423€ 355€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
182 614€ 196 573€ 273 825€ 247 338€ 246 029€ 310 578€ 277 387€ 249 970€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
34 434€ 26 751€ 33 943€ 48 411€ 52 566€ 25 477€ 80 983€ 85 275€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
233 223€ 239 209€ 329 177€ 311 797€ 314 879€ 357 605€ 376 901€ 356 384€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
0€ 470€ 650€ 0€ 1 070€ 560€ 150€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 11€ 72€ 747€ 471€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
11 709€ 13 194€ 16 141€ 15 000€ 16 628€ 16 843€ 18 940€ 17 712€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
765€ 942€ 900€ 3 370€ 100€ 868€ 936€ 2 660€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
270€ 463€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
217 048€ 223 324€ 307 768€ 295 749€ 272 968€ 330 036€ 349 997€ 335 245€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
229 522€ 237 930€ 325 459€ 314 119€ 290 777€ 348 649€ 371 233€ 356 088€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-3 700€ -1 279€ -3 718€ 2 323€ -24 103€ -8 956€ -5 668€ -296€
76
591
Daň z príjmov
0€ 36€ 90€ 19€ 0€ 13€ 171€ 89€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-3 700€ -1 315€ -3 808€ 2 304€ -24 103€ -5 839€ -385€