Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia SPP

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia SPP, Bratislava'
za rok 2016

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 6 000 € Obec Kamienka realizovala v programe Municipality projekt: Revitalizácia detského ihriska a interiéru Materskej školy v Kamienke (okr. Humenné). Projekt riešil odstránenie nevyhovujúceho stavu exteriéru, detského ihriska v areáli Materskej školy v Kamienke. Najprv boli odstránené nevyhovujúce prvky ihriska a potom boli osadené nové certifikované prvky, ktoré sú bezpečné pre deti. Detské ihrisko po revitalizácii pozostáva zo zostavy MEGA L-DEN, pieskoviska s drevenými hranolmi a certifikovaného kolotoču. Finančný dar bol použitý na zakúpenie certifikovaného detského ihriska spolu s kolotočom a pieskoviska s drevenými hranolmi.
b) podpora a rozvoj športu 12 000 € Mesto Michalovce realizovalo v programe Municipality projekt: Obnova detského ihriska na sídlisku JUH v Michalovciach. Hlavným cieľom projektu bolo revitalizovať sídliskové detské ihrisko. Ide o detské ihrisko, ktoré vzniklo v časoch realizácie tzv. komplexnej bytovej výstavby a aktuálne už bolo nefunkčné, zdevastované a nebolo z bezpečnostného a legislatívneho hľadiska vyhovujúce k užívaniu. Vzniklo tak príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v medzi blokovom priestore na sídlisku JUH. V medzi blokovom priestore ulíc Špitálska a Murgaša tak pribudla zostava s domčekom, šmýkačkou, lezeckou stenou a s hojdačkou, malý detský kolotoč, prevažovacia hojdačka pre 4 deti a pružinová hojdačka - autíčko. Osadené detské zariadenia a zostavy sú certifikované a odskúšané v zmysle platných noriem. Finančný dar bol použitý na úpravu povrchu detského ihriska, nákup a montáž hracích prvkov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 6 000 € Obce Malé Raškovce realizovala v programe Municipality projekt: Zelená zóna v strede obce - Malé Raškovce. Zámerom projektu bola úprava pozemku a využitie voľného priestoru v strede obce na vytvorenie novej zelenej zóny - parku, ktorý budú využívať hlavne obyvatelia obce ako oddychovú zónu. Na začiatku realizácie projektu bol upravený terén a odstránené staré oplotenie pozemku. Po úprave terénu boli zakúpené okrasné kamene na zhotovenie chodníka a vchodu do altánku. Chodník a podklad altánku bol obložený obrubníkmi. Následne bol vybetónovaný podklad altánku. V priebehu leta boli vysadené okrasné kríky. Ohlasy obyvateľov boli na úpravu pozemku pozitívne. Finančný dar bol použitý na úpravu terénu, okrasné kríky a rastliny, altánok s osadením, na oplotenie, materiál na chodník, betónové lavice a na smetné koše.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 000 € Obec Ptičie realizovala v programe Municipality projekt: Oprava oplotenia cintorína. Hlavným zámerom projektu bolo skrášliť a zveľadiť majetok obce. Cieľom projektu bola oprava oplotenia cintorína v obci. Rekonštrukcia oplotenia cintorína bola urobená podľa stanovených predstáv. Aktuálne má cintorín pekné betónové oplotenie, čím sa zároveň skrášlilo okolie cintorína. Finančný dar bol použitý na kúpu, dopravu a montáž oplotenia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 000 € Obec Kamenica nad Cirochou realizovala v programe Municipality projekt: Kamenické dni 2018. Festival Kamenické dni 2018 sa uskutočnil v dňoch 29. - 30. 6.2018 na letisku v Kamenici nad Cirochou. Festival sa niesol v znamení podpory regionálneho športu, kultúry a zachovávania miestnych tradícií. Kamenické dni 2018 podporili pohybové aktivity u detí a mládeže, keďže na miestnom letisku, kde sa festival odohrával, bolo množstvo detských atrakcií (horolezecká stena, skákacie hrady, kolotoče, šmýkačky a pod.) a taktiež im bol predstavený menšinový šport - Taekwondo, prostredníctvom profesionálneho klubu Black Tiger Taekwondo Snina. Naplnený bol aj cieľ priniesť obyvateľom obce a návštevníkom podujatia kvalitnú miestnu kultúru prostredníctvom vystúpení domácich folklórnych súborov ako aj súborov z partnerských obcí - Ukrajiny a Poľska. Hlavnými hudobnými headlinermi boli v piatok 29. júna populárna skupina Gladiátor a v sobotu skupina Drišľak a Kabát Revival. Podporila sa aj myšlienka predstavenia miestnych a lokálnych tradícií, tým, že sa usporiadala súťaž vo varení gulášu, kde súťažné družstvá varili guláš na rôzne spôsoby, ale aj podľa miestnych zvykov. Dôležitý cieľ - filantropický - bol dosiahnutý usporiadaním už 2. ročníka Kamenickej kvapky krvi, kde pracovníci Červeného kríža odoberali a darcovia darovali najvzácnejšiu tekutinu. Táto akcia mala veľký ohlas a zaznamenaný bol vysoký počet darcov. Finančný dar bol použitý na osvetlenie, ozvučenie pódia, hudobné vystúpenia, tričká, grafické práce, inzerciu, plagáty, výrobu spotov, diskotéku a vystúpenie historickej skupiny šermu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 000 € Obec Sliepkovce realizovala v programe Municipality projekt: Rekonštrukcia, materiálno-technické vybavenie kuchyne kultúrneho domu v obci Sliepkovce. Cieľom projektu bolo zrekonštruovanie kuchyne v kultúrnom dome v Sliepkovciach. Projektom sa dosiahlo skultúrnenie a skvalitnenie služieb pre občanov obce. Kuchyňa kultúrneho domu je zrekonštruovaná a tým spĺňa hygienické potreby. Občania skvalitnenie služieb privítali pozitívne. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu a materiálno-technické vybavenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 000 € Obec Vojany realizovala v programe Municipality projekt: VII. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry. Hlavným cieľom projektu bolo nadviazať na šesť úspešných ročníkov podujatia a udržať tým tradíciu každoročného hudobného festivalu maďarskej kultúry, uskutočniť vystúpenia známych a populárnych umelcov, podnecovať kultúrnu uvedomelosť, zachovať národnostnú identitu a podporiť multikultúrne vnímanie regiónu. V roku 2018 sa mal uskutočniť VII. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry, avšak z dôvodu epidémie osýpok bola akcia na poslednú chvíľu zrušená. Preto bude nakúpený tovar využitý pri uskutočňovaní ďalších ročníkov festivalu. Finančný dar bol použitý na nákup altánku, kuchynských potrieb, nafukovacieho člnu, ozvučovacej či osvetľovacej techniky, cien pre víťazov, kancelárskych potrieb, stolov a stoličiek.
b) podpora a rozvoj športu 6 000 € Obec Staré realizovala v programe Municipality projekt: Rekonštrukcia detského ihriska. Cieľom projektu bolo zabezpečenie ihriska certifikovanými doplnkami, ktoré vyplnia priestor ihriska a budú nielen súčasťou vyučovacieho procesu, ale poslúžia aj ako prostriedok na vyplnenie voľného času pre deti z obce, keďže toto ihrisko je jediným detským ihriskom v obci. V rámci projektu sa zakúpili tri nové certifikované prvky a nové pieskovisko. Upravilo sa rozmiestnenie prvkov, čím sa aj opticky rozšírila plocha ihriska. V rámci realizácie sa odstránili staré prvky a zlikvidovalo staré pieskovisko. Posledný prvok bol umiestnený v časti s podobnými drevenými prvkami. Realizáciu previedla certifikovaná spoločnosť. Nové prvky sa tešia obľube u detí a sú využívané. Finančný dar bol použitý na nákup vyššie spomenutých prvkov detského ihriska a ich montáž.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 000 € Mesto Medzilaborce realizovalo v programe Municipality projekt: Zmodernizovanie interiéru obradnej miestnosti a chodby v Medzilaborciach. Cieľom projektu bola skrášlenie interiéru obradnej miestnosti a chodby v budove Mestského úradu v Medzilaborciach. V obradnej miestnosti a na chodbe v budove Mestského úradu boli spravené nové vnútorné omietky stien a stropu. V obradnej miestnosti bol namontovaný nový drevený podhľad, taktiež nový vstup do obradnej miestnosti a elektroinštalácia. Výrazne sa tak zlepšila a zmodernizovala estetika interiéru obradnej miestnosti a chodby v budove Mestského úradu v Medzilaborciach. Finančný dar bol použitý na opravu stavebných konštrukcií chodby a na rekonštrukciu chodby a obradnej siene.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Obec Čabalovce realizovala v programe Municipality projekt: Zriadenie Klubu seniorov. Výsledkom projektu bolo zriadenie Klubu pre seniorov v obci. Cieľom projektu bola zároveň podpora vzájomného stretávania sa seniorov a trávenia voľného času spoločne v komunite. Klub sa v súčasnosti plne využíva seniormi v obci. Samospráva organizuje pre nich zaujímavé akcie a aktivity. Ohlas ľudí na realizáciu projektu splnil očakávanie v pozitívnom smere. Klub seniorov sa plne využíva. V rámci aktivity finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu vchodových dverí a rekonštrukciu miestnosti (stierky stien, vymaľovanie).
g) ochrana a tvorba životného prostredia 6 000 € Obec Budkovce realizovala v programe Municipality projekt: Park pre všetkých. Projekt Park pre všetkých mal za cieľ skultúrniť prostredie za kaštieľom a dotvoriť tak celkovú relaxačno-oddychovú zónu. K projektu sa pripojilo aj detské a workoutové ihrisko a zároveň lesopark v okolí rieky Duša, kde sa osadila nová kovaná lávka. V rámci realizácie sa vytvorilo mini arborétum. Už dnes je výsadba ukončená a v priestoroch parku boli vysadené krókusy a jarné cibuľoviny. Zároveň sa vybudoval altán, kozub, cestičky a dominantným prvkom je platan s lavičkou okolo. Vznikol tak komplex pre šport, relax a oddych pre všetkých občanov obce. Najmä v horúcich letných dňoch bude tento park v bezprostrednej blízkosti potoka a s dostatkom drevín poskytovať príjemné prostredie na relax, šport alebo prechádzky či posedenie mladých rodín. Finančný dar bol použitý na drevené lavice, výstavbu altánu, záhradného krbu, zakúpenie rastlín a na štrk na chodníky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € Obec Zbudské Dlhé realizovala v programe Municipality projekt: Revitalizácia verejného priestranstva pred obecným úradom Zbudské Dlhé. Cieľom projektu bola revitalizácia verejného priestranstva v centrálnej časti obce. Rekonštrukciou a revitalizáciou verejného priestranstva pred budovou obecného úradu sa zmenila a vylepšila estetická stránka celého revitalizovaného priestoru. Osadením drevených lavičiek sa uvedený priestor stal malou oddychovou zónou pre návštevníkov obecného úradu alebo turistov, ktorí navštívia obec. Na informačnej tabuli si občania a turisti môžu prečítať informácie o zaujímavostiach a aktivitách v obci. Vysadená zeleň dodáva tomuto priestoru pocit pohodlia. Finančný dar bol použitý na revitalizáciu daného verejného priestranstva.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 000 € Obec Pozdišovce realizovala v programe Municipality projekt: Rekonštrukcia obecného rozhlasu. Táto potreba vznikla z dôvodu, že pôvodný rozhlas bol veľmi poruchový vzhľadom na svoj rok výroby a opotrebenie. Preto na základe projektovej dokumentácie bola zrealizovaná rekonštrukcia obecného rozhlasu. Po zrekonštruovaní celej siete sa zlepšila počutelnosť hlásených správ vzhľadom na lepšie a modernejšie parametre sústavy. Finančný dar bol použitý na prácu a materiál k rekonštrukcii rozhlasu.
b) podpora a rozvoj športu 8 000 € Obec Ľubiša realizovala v programe Municipality projekt: Športovo-zábavné ihrisko pre deti a mládež. Realizáciou projektu sa vytvorilo športovo-zábavné ihrisko v obci využiteľné takmer počas celého roka. Ihrisko vzniklo na nevyužitom priestranstve bývalého areálu základnej školy. Je situované v centrálnej časti obce a je voľne prístupné deťom a mládeži v obci. Športovo-zábavné ihrisko sa skladá z vežovej zostavy, hojdačky a dvoch pružinových hojdačiek (určených pre menšie deti). V okolí hracích prvkov je trávnatá dopadová plocha. Finančný dar bol použitý na zakúpenie hojdačiek, kotviaceho materiálu vrátane montáže.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 000 € Obec Jabloň realizovala v programe Municipality projekt: Rekonštrukcia súčasného drôtového rozhlasu prechodom na bezdrôtový digitálny rozhlas. Pôvodný drôtový rozhlas bol nahradený novým varovným a vyrozumievacím systémom - bezdrôtovým rozhlasom. V budove obecného úradu bolo zriadené nové vysielacie pracovisko. Ide o špeciálne vysielacie zariadenie, ktoré pracuje vo frekvenčnom prenosovom pásme 440 MHz. Hlavným cieľom bolo zvýšenie bezpečia obyvateľov obce. Iba včasným varovaním a vyrozumením pri mimoriadnych situáciách je predídené ohrozeniu životov a škodám na majetku obyvateľov obce. Realizáciou projektu sa dosiahla možnosť využívať najmodernejšie prostriedky zvyšovania bezpečia. V lokalitách obce na podperných stĺpoch verejného osvetlenia boli umiestnené bezdrôtové hlásiče v počte 14 kusov. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu starého drôtového rozhlasu na nový digitálny bezdrôtový rozhlasový systém.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 000 € Obec Petrovce nad Laborcom realizovala v programe Municipality projekt: Výroba mobilného pódia a rekonštrukcia hľadiska. Cieľom projektu bola výroba prenosného mobilného pódia, jej zadnej steny a konštrukcie na prekrytie, zakrývacej plachty, výmeny dosiek hľadiska a ich natretie vhodným povrchovým náterom, ako aj oprava poškodenej kovovej konštrukcie a jej natretia. V rámci projektu bola zrealizovaná výroba mobilného pódia a rekonštrukcia hľadiska s montážou a povrchovou úpravou na mieste realizácie. Mobilné pódium bolo vyrobené stolárom v dielni. Dosky boli opracované v dielni a nainštalované na konštrukciu hľadiska, kde boli následne ošetrené povrchovým náterom. Ohlasy občanov boli veľmi pozitívne a to kvôli tomu, že sa odstránil už takmer dezolátny stav pôvodných dosiek. Finančný dar bol použitý na práce na výrobu mobilného pódia a rekonštrukciu hľadiska.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € Obec Hankovce realizovala v programe Municipality projekt: Úprava verejných priestranstiev v strede obce. Zrealizovaním projektu: Úprava verejných priestranstiev v strede obce sa dosiahlo skrášlenie námestia v obci, kde sa stretávajú občania pri ceste na dopravné spoje. Občania zo susednej obce Dedačov tu majú prestupovú stanicu do svojej obce, občania pri voľnočasových prechádzkach s deťmi na detské ihrisko a taktiež tu prechádzajú priaznivci futbalu na futbalové ihrisko. Finančný dar bol použitý na úpravu verejných priestranstiev v obci.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Rímskokatolícka farnosť sv. Michala, Ľubiša realizovala v programe Municipality projekt: Revitalizácia a rekonštrukcia spoločenských priestorov s významom pre miestnu komunitu.. Projekt bol zameraný na revitalizáciu a rekonštrukciu spoločenskej miestnosti pre deti a mládež v RC v obci Ľubiša, ktorá bola prakticky nepoužiteľná. V rámci projektu sa podarilo vymeniť okná, zabezpečiť kúrenie elektrickými panelmi, vymurovať okná, vymaľovať strop a steny, bola vybudovaná nová elektroinštalácia a nové osvetlenie. Aktivity konajúce sa v danej miestnosti sú určené na stretávanie sa detí a mládeže. Realizujú sa tam rôzne workshopy, združovanie mladých z farnosti, spevokol, tvorivé dielne detí a rôzne aktivity pre deti a mládež, ako spoločenské hry a besedy. Finančný dar bol použitý na revitalizáciu a rekonštrukciu priestorov.
b) podpora a rozvoj športu 6 000 € Obec Rokytov pri Humennom realizovala v programe Municipality projekt: Rozvoj, podpora zveľaďovaní obcí, výstavba detského ihriska. Cieľom projektu bolo nabádať deti k využívaniu ich voľného času. V rámci projektu sa muselo najskôr pristúpiť k úprave pozemku, oploteniu pozemku a realizácii osadenia jednotlivých hojdačiek a preliezok. Ohlas bol od ľudí z obce veľmi pozitívny. Finančný dar bol použitý na hojdačky, pieskovisko, trampolínu, obrubníky, bránky, pletivo, trávu a na stavebný materiál.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 000 € Obec Čičarovce realizovala v programe Municipality projekt: Zveľadenie Domu smútku. Cieľom projektu bolo vymeniť zastaralé drevené okná a dvere na objekte Domu smútku a tým zveľadiť tento objekt. Priebeh prác bol plynulý, bezproblémový. Staré pôvodné drevené dvere a okná sa podarilo vymeniť za nové plastové. Po namontovaní dverí bolo nutné ešte riešiť pre krajší vzhľad vstupov položenie dlažby, ktorá bola riešená už svojpomocne a zároveň zveľadiť aj okolie dverí. Následne bola obnovená biela maľba v interiéri Domu smútku. Financie boli použité na zveľadenie Domu smútku.
b) podpora a rozvoj športu 6 000 € Obec Koškovce realizovala v programe Municipality projekt: Rekonštrukcia detského ihriska. Súčasné detské ihrisko v obci Koškovce bolo vybudované ešte v 70-tych rokoch minulého storočia zo železných rúrok. Nespĺňalo žiadne bezpečnostné ani hygienické normy. Touto rekonštrukciou sa vyriešila kompletná výmena všetkých hracích prvkov detského ihriska, ako aj vybudovanie bezpečnej dopadovej plochy s revitalizáciou verejnej zelene v jeho okolí. Výstavbou detského ihriska sa naplnili očakávania detí. Zefektívnilo sa ich trávenie voľného času. Finančný dar bol použitý na vybudovanie detského ihriska s dopadovou plochou.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 8 000 € Obec Drahňov realizovala v programe Municipality projekt: Realizácia oddychovej plochy. V rámci projektu sa vytvorila oddychová plocha v lokalite obce, kde je rómska komunita. Vznikol tak priestor verejne prístupný pre obyvateľov tejto lokality a to v podobe oddychovej plochy. Vytvorila sa spevnená plocha s kombináciou verejnej zelene, dotvorená prvkami ako parkové lavičky, stôl a odpadové koše. Realizáciou oddychovej plochy sa zútulnilo a skrášlilo životné prostredie ľuďom, ktorí v tejto lokalite žijú. Finančný dar bol použitý na práce v rámci realizácie oddychovej zóny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 000 € Obec Šamudovce realizovala v programe Municipality projekt: Oprava sociálnych zariadení a kuchyne Kultúrneho domu Šamudovce. Cieľom projektu bolo opraviť priestory v kultúrnom dome v obci. Priestory sú súčasťou kultúrneho domu, ktorý bude slúžiť na rôzne aktivity pre obyvateľov obce. V budove Kultúrneho domu boli prevedené všetky naplánované opravy a maľovky, ako aj výmena dlažby v miestnostiach a výmena starých WC, výmena dverí a zárubní. Obyvatelia sa hlavne tešia opravenej a vynovenej kuchyni, nakoľko stará miestnosť kuchyne nevyhovovala na prípravu občerstvenia na rôzne seniorské a mládežnícke akcie. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu sociálnych zariadení a kuchynky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 000 € Obec Lakšárska Nová Ves realizovala v programe Municipality projekt: Zveľadenie obce a skvalitnenie informovanosti. Cieľom projektu bolo zlepšiť celkový vzhľad obce. Centrum obce bolo postupne dotvárané zeleňou. Doplnená bola zeleň (stromy a kríky), mobiliár (lavičky), osadené boli informačné tabule a dotvorená bola hracia plocha na detskom ihrisku. Obec v tomto roku realizovala projekt osvetlenia čiernych miest a doplnila ho zriadením osvetlenia v parku pri detskom ihrisku, kde nebolo doposiaľ žiadne. Pre zlepšenie informovanosti obyvateľstva bolo nutné zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu rozhlasového vedenia v obci, ktorá nebola dlhodobo vykonávaná, no v súčasnosti je zrealizovaná na celom území obce. V rámci propagácie sa obec zapojila do projektu turistickej a cyklistickej mapy regiónu, ktorého výsledkom je veľká informačná tabuľa v centre obce a propagačné materiály – turistické mapy. Projektom sa zlepšil vzhľad obce, spokojnosť obyvateľov s informovanosťou na celom území a kladný ohlas obyvateľov aj návštevníkov (turistov a cyklistov). Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu rozhlasového vedenia, dopadovú plochu detského ihriska, mobiliár, parkové osvetlenie, informačné tabule, zeleň, fotografie zo vzduchu a záhradnícke úpravy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 6 000 € Obec Ruská realizovala v programe Municipality projekt: Zveľaďovanie a revitalizácia verejných priestranstiev obce Ruská. Prvotným cieľom projektu bol rozvoj, zveľadenie a revitalizácia obce. Cieľom vybudovania amfiteátra bola úspora finančných prostriedkov na prenájme javiska, zvýšenie kvality podujatia a spoločné trávenie voľného času rodičov a detí na miestnom ihrisku. V rámci tejto aktivity bola spravená vonkajšia omietka stien v tenkých vrstvách, nakúpené boli potrebné dosky a hranoly, ktoré sú uložené u dodávateľa v skladových priestoroch, aby na jar mohol byť dokončený celý amfiteáter. Ohlasy ľudí sú pozitívne, pretože v obci vznikajú nové priestranstvá, kde si môžu ľudia posedieť pri opekačke alebo sa socializovať iným spôsobom. Financie boli použité na budovanie amfiteátra.
e) podpora vzdelávania 8 000 € Obec Lastomír realizovala v programe Municipality projekt: MŠ Lastomír. Výmenou okien v MŠ v Lastomíre došlo k úsporám na energiách, aj ku skvalitneniu interiéru a exteriéru MŠ, čo bolo aj cieľom projektu. Projekt sa realizoval v priebehu letných prázdnin. Skvalitnilo sa prostredie, v ktorom sa pohybujú deti a predškoláci obce. Obec Lastomír poskytnuté finančné prostriedky použila na výmenu okien, opravu fasády, rekonštrukciu podláh a na maľbu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 000 € Obec Ivanka pri Nitre realizovala v programe Municipality projekt: Rekonštrukcia chodníka na Novozámockej ulici. Obec Ivanka pri Nitre vybudovala v obci chodník, ktorý prispel k zvýšeniu bezpečnosti občanov obce. Obec kladie dôraz na bezpečnosť žiakov základnej školy, ku ktorej významnou mierou prispel novovybudovaný chodník. Finančný dar bol použitý na práce na novom chodníku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 000 € Obec Udavské realizovala v programe Municipality projekt: Modernizácia - materiálne vybavenie Kultúrneho domu Udavské. Cieľom projektu bola modernizácia interiéru kultúrneho domu a zvýšenie jeho estetickej hodnoty, čo sa zakúpením nových stolov aj podarilo. Po výmene prietokového ohrievača v kuchyni sa dosiahlo vyššie funkčné využitie priestorov. Finančný dar bol použitý na zakúpenie prietokového ohrievača vody do kuchyne a na kúpu stolov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 8 000 € Obec Výrava realizovala v programe Municipality projekt: Vybudovanie premostenia cez potok v obci Výrava. V kultúrnom dome v obci Výrava bolo vykurovanie zabezpečené elektricky. Elektrické kúrenie bolo pri posledných zimách veľmi nákladne. Preto sa obec rozhodla pristúpiť k rekonštrukcii kúrenia formou zriadenia kotolne a zavedením ústredného kúrenia na celom prízemí obecného úradu, t. j. kultúrny dom a sobášna miestnosť. Ciele projektu boli naplnené a v tomto období je už naplno využívaná nová kotolňa, ktorá zabezpečuje vykurovanie prízemia, ktorého dve miestnosti sa využívajú aj na pracovné porady, ako aj pre ďalšie rôzne kultúrne podujatia. Finančný dar bol použitý na práce so zriadením kotolne.
b) podpora a rozvoj športu 6 000 € Obec Jablonov nad Turňou realizovala v programe Municipality projekt: OUTDOOR FIT PAKR. Cieľom projektu bolo vytvoriť miesto pre širokú verejnosť, ktorá si bude môcť vychutnať pohybové aktivity na čerstvom vzduchu, motivovať mládež k športovým aktivitám a vybudovanie zariadenia s neobmedzenou možnosťou cvičenia. Táto aktivita mala veľmi pozitívny ohlas, najmä u mladšej generácie. Vybudovaním outdoor fit parku sa zatraktívnil priestor športového areálu. Realizáciou tohto projektu sa prispelo k tomu, aby mládež aj športovci mali možnosti aktívneho športu. Vznikli tak podmienky na to, aby sa mohli zdokonaľovať a pracovať na sebe. Zároveň tak motivovali aj ostatných, ktorí možno len uvažujú o tom, či začať s aktívnym cvičením. Finančný dar bol použitý na konštrukciu outdoor fitness a montáž spolu s prácou a materiálom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 7 060 € Obec Žbince realizovala v programe Municipality projekt: Realizácia novej webovej stránky obce. Cieľom projektu bolo vybudovať moderné webové sídlo obce, ktoré umožňuje obojstrannú komunikáciu s občanmi obce prostredníctvom webovej stránky, ale aj mobilnej aplikácie. Koncom mesiaca októbra 2018 bola spustená prevádzka nového webu. Ohlas občanov na stránku je kladný, mnohí sa hneď zapojili do ankety prostredníctvom webovej stránky. Finančný dar bol použitý na tvorbu novej webovej stránky obce.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 512 € Obec Svetlice realizovala v programe Municipality projekt: Výmena okien a dverí na budove Kultúrneho domu. Cieľom projektu bola výmena okien a dverí na budove Kultúrneho domu v obci Svetlice. Nakoľko sa v sále Kultúrneho domu uskutočňujú rôzne spoločenské podujatia, okná a dvere boli už dosť staré a poškodené a výmena bola akútna. V zime sa sála Kultúrneho domu nedala vykúriť, nakoľko bol veľký únik tepla cez okná a dvere, ktoré netesnili. Výmenou okien a dverí sa okrem toho, že sa zamedzilo úniku tepla, zlepšil aj vizuálny vzhľad budovy Kultúrneho domu. Finančný dar bol použitý na plastové okná, dvere, stavebný a ostatný materiál.
e) podpora vzdelávania 900 € Obec Zemplínska Široká realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Učíme sa zážitkovo celý deň. Projekt bol zameraný na voľnočasové aktivity, aktivity po vyučovaní i počas neho, pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre deti zdravotne oslabené ale v konečnom dôsledku aj pre všetky intaktné deti v málotriednej ZŠ a MŠ. Zakúpením didaktických pomôcok, rastlín, náradia a iných dôležitých objektov sa dopomohlo k zavedeniu environmentálneho krúžku na základnej škole. Založil sa kútik živej prírody v interiéri, vytvorila sa skalka pred vchodom do ZŠ, esteticky sa revitalizovalo prostredie, ktoré slúži širokej verejnosti. Kvety, ktoré žiaci vypestovali v triedach a poctivo sa o ne starali v rámci environmentálnej výchovy sa darovali pri príležitosti slávnostného vystúpenia: október - mesiac úcty k starším, svojim starým rodičom. Stanovené ciele boli splnené nad očakávania, žiaci prejavili mimoriadny záujem o aktivity, mimoškolské činnosti, boli prijaté pozitívne reakcie okolia a rodičov. Finančný dar bol použitý na nákup potrebného materiálu, učebných pomôcok a na návštevu botanickej záhrady.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Zdravotnícke vzdelávanie v Žiline realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Paralympiáda. Prostredníctvom pohybových aktivít počas Paraolympiády sa rozvíjali silové a koordinačné schopnosti detí s telesným a mentálnym postihnutím. Cielene neboli športové disciplíny podmienené mimoriadnym fyzickým úsilím, vďaka čomu prežívali deti radosť z pohybu, prebudil sa u nich záujem o šport, boli motivované ku tráveniu voľného času pohybom a povzbudené ku snahe dosiahnuť v športe a v živote najvyššie méty. Súčasne žiaci SZŠ využili ponuku podpory k dobrovoľníctvu, rozvíjala sa u nich filantropia, tvorivosť, organizačné schopnosti, empatické cítenie a prosociálne správanie. Zažili pocit spolupatričnosti, získali nové skúsenosti a spoznali nové možnosti aktívneho trávenia voľného času. Finančný dar bol použitý na materiálne zabezpečenie potrebné k podujatiu.
e) podpora vzdelávania 900 € Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej , Prešov realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Energia z prírody. Spojená škola v Prešove vytvorila projektom ekonabíjačku v školskej záhrade. Vzdelávací a osvetový charakter projektu sa splnil podľa očakávania. Vzbudil sa veľký záujem u všetkých žiakov školy, u návštevníkov i rodičov. Žiaci si zdokonalili komunikačné i pracovné zručnosti. Posilnilo sa vedomie o využívaní alternatívnych zdrojov a premenil sa pasívny postoj k životnému prostrediu na aktívnu podporu povedomia o ekológii. Komunikačné zručnosti si študenti cvičili so zástupcom firmy OSVOcomp, ktorú oslovili k spolupráci. Kritické myslenie uplatnili v diskusiách o potrebe a realizácii projektu na svojej škole so spolužiakmi aj majstrami odborného výcviku. Povedomie o alternatívnych zdrojoch energie sa zvyšovalo aj upratovačkám a rodičom. Finančné prostriedky boli použité na veterný generátor, spojovací a stavebný materiál, tabule, pripojovacie zásuvky a na mediálnu propagáciu.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Gymnázium Jozefa Lettricha realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Farebný svet. Cieľom projektu bolo vytvoriť v škole krúžok: Farebný svet. Náplňou krúžku bola tvorba žiackych projektov na zlepšenie sveta okolo nás. Cieľom bolo podporiť rozvoj zručností žiakov, ich kritické myslenie a ich prezentačné kompetencie cez informačné technológie. Taktiež posilniť rovesnícke učenie a deti priblížiť praxi. Deti objavovali problémy, v tímoch mali navrhnúť riešenia a pokúsiť sa modelovať riešenie prostredníctvom robotickej stavebnice. Podarilo sa zabezpečiť materiálne vybavenie na prácu v krúžku Farebný svet. Krúžok úspešne pracuje od septembra a aj v priebehu roka sa na základe referencií jeho členov medzi ostatnými študentmi rozrastá. Financie boli použité na nákup LME EV3 základnej súpravy a LME EV3 doplnkovej súpravy.
e) podpora vzdelávania 900 € SYTEV realizovala v programe SPPravmeTo projekt: V YCčku s hrami. Projekt "V YCčku s hrami" obsahoval 18 herných piatkov s účasťou viac ako 200 deti a mladých ľudí. Išlo o zmysluplné trávenie voľného času deti a mládeže pri spoločenských hrách a stolnom futbale. Od priebežných nákupov spoločenských hier, cez prípravy projektu, po herné piatky každý týždeň a zhodnotenia na mesačnej báze sa plnili čiastkové ciele. Celý priebeh bol priateľský, neformálny a zábavný pre všetkých zúčastnených. Hlavným cieľom bolo vytvorenie aktivity v rámci činnosti mestského mládežníckeho parlamentu a mládežníckej klubovne YC "Herné piatky", ktorá bude kontinuálna. Finančný dar bol použitý na nákup spoločenských hier, kalčeta a úložného priestoru na hry.
b) podpora a rozvoj športu 800 € MHK Piešťany realizoval v programe SPPravmeTo projekt: Mládežnícky tréningový hádzanársky kemp. Cieľom projektu bolo zorganizovať a zabezpečiť tréningový kemp mládežníckych družstiev MHK Piešťany na tréningovej ploche so zodpovedajúcimi rozmermi. V súťažných zápasoch je výrazne citeľný hendikep tréningového procesu v malých telocvičniach a podobný tréningový kemp preukázateľne pomáha deťom v orientácii na ihrisku a v ich športovom raste. Zámerom projektu bolo počas tréningového kempu zlepšiť herné zručnosti začínajúcich hádzanárov a to na ihrisku, ktoré v Piešťanoch nie je zabezpečené. Tréningový kemp sa uskutočnil v termíne od 6.8.2018 do 12.8.2018. Financie boli použité na prenájom telocvične a časť ubytovania.
e) podpora vzdelávania 900 € Slovenský skauting, 75. zbor o.b. Jána Vojtaššáka, Spišská Nová Ves realizoval v programe SPPravmeTo projekt: Alžbetka v prírode - most medzi skautmi a deťmi z krízového centra Alžbetka.. Primárnym cieľom projektu bolo prispieť k zmysluplnému tráveniu voľného času pre deti a mládež z krízového centra Alžbetka zorganizovaním letného tábora. Zároveň tak nadviazať spoluprácu s týmto krízovým centrom a budovať vzťahy medzi deťmi a mládežou v centre a v meste. Sekundárnym cieľom bola podpora a aktivácia mladých dobrovoľníkov z radov skautov a budovanie ich aktívnych postojov k prostrediu, v ktorom žijú. Primárny cieľ sa naplnil, tábor so zmysluplným a hodnotným programom sa zrealizoval a nadviazala sa spolupráca s krízovým centrom. Boli zrealizované aj ďalšie stretnutia skautov a detí po tábore. Sekundárny cieľ bol naplnený tiež, mladí dobrovoľníci z radov skautov sa v hojnom počte zapojili do realizácie a to prispelo k budovaniu ich aktívnych postojov. Finančný dar bol použitý na nákup materiálneho vybavenia potrebného k zrealizovanému táboru a stretnutiam po ňom.
e) podpora vzdelávania 800 € SSOŠp EBG realizovala v programe SPPravmeTo projekt: OD NÁS PRE VÁS. Projektovým zámerom bolo podporiť žiakov pri ich ochote pomáhať iným. V rámci projektu žiaci pod vedením pedagógov pripravili a zrealizovali sériu aktivít pre deti zo SZP. Zrealizovali sa nasledovné aktivity: čistenie okolia potoka, tvorivé dielne s použitím odpadového materiálu, ktoré boli spojené s jednoduchými edukačnými aktivitami a, nácvik hudobno-dramatického predstavenia a jeho predvedenie v DD s DSS v Žiari nad Hronom. Pôvodný scenár predstavenia Plač Zeme, ktorý je dostupný v metodických materiáloch pre školský klub detí žiačky nahradili vlastným scenárom. Okrem toho si žiačky vyrobili a pripravili potrebné kulisy a rekvizity. Finančný dar bol použitý na materiál na čistenie okolia, na tvorivé dielne, kostýmy a perkusné nástroje k dramatickému predstaveniu.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Spojená škola internátna, Mičurova 364/1 Bytča realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Priblížme sa k prírode. V rámci projektu sa vytvoril EKO tím, organizátori zabezpečili dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do pracovných činnosti pri vybudovaní pexesa či zmyslového chodníka. Deti sa zúčastnili besedy o faune a flóre daného regiónu, výtvarnej súťaže, nazbierali a usušili liečivé byliny, ušili a naplnili vrecká na bylinky. Cez zážitkové učenie robili vychádzky do prírody, z odpadového materiálu vyrobili šarkanov vo voľnom čase v školskom klube a vytvorili domčeky pre hmyz. Ako športové podujatie si zabehali: Beh o jablko, ktorý organizátori aj patrične ocenili. Finančný dar bol poskytnutý na potrebné materiálne zabezpečenie pre jednotlivé aktivity a ceny za Beh o jablko.
e) podpora vzdelávania 900 € ZŠ sv. Don Bosca , ul. 1. mája 24,95301 Zlaté Moravce, ŠKD realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Tvorme spoločne. Cieľmi projektu boli pravidelné stretnutia s klientami ZSS v Olichove, od ktorých sa žiaci naučili tradičné remeslá a tiež základy posunkového jazyka, spôsoby komunikácie s handicapovanými ľuďmi. Formou tvorivých dielní deti mali možnosť naučiť sa základy hrnčiarstva, výroby voskových sviec, paličkovanie a košikárstvo. Pomocou týchto stretnutí sa budoval vzťah k handicapovaným ľuďom, deti sa viedli k láske k blížnemu a váženiu si svojho zdravia. Stretnutia boli dôležité aj z dôvodu výchovy detí, podporovania sociálneho cítenia a empatie. Klienti ZSS vďaka projektu nadobudli pocit užitočnosti a spolupatričnosti. Zmenil sa ich stereotyp života, na návštevy do školy sa vždy tešili. Celým projektom sa podporil proces integrácie a sociálnej inklúzie. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu potrebného k tvorivým dielňam.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Spojená škola realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Včelie kráľovstvo. Zrealizovaním krúžkovej činnosti zameranej na chov, starostlivosť a rozvoj včelárskeho kumštu v škole získali žiaci aktívny postoj k regionálnej výchove a environmentálnemu mysleniu. Projekt zabezpečil včelstvo aj so základnými včelárskymi pomôckami na školský hospodársky dvor, prehlboval touto skúsenosťou u detí potrebu byť vnímavými, empatickými, seba rozvíjajúcimi a uvedomujúcimi si závislosť človeka na včelách. Finančný dar bol použitý na nákup úľov a včelárskych pomôcok.
e) podpora vzdelávania 800 € Nezisková organizácia Voices realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Trenčiansky kvíz pre všetkých. Cieľom projektu bolo rozvinúť v stredoškolákoch, členoch dobrovoľníckeho tímu schopnosť spolupráce, manažérske a komunikačné zručnosti, aktívnosť, tvorivosť a zodpovednosť, vyjadrenie názoru, ale aj rešpektovanie názoru druhých. Trenčiansky kvíz pre všetkých o histórii a súčasnosti Trenčína sa nakoniec výstižne pomenoval Oflajn a podarilo sa ho úspešne dvakrát realizovať v termínoch 25.9. a 23.10. 2018. Zúčastnilo sa ho spolu viac ako 180 ľudí. V meste vzbudil živý záujem a pozitívny ohlas. Na projekte sa spolupracovalo s Galériou Vážka, kde sa kvíz Oflajn usporiadal, so stredoškolákmi z Gymnázia Ľudovíta Štúra, s Triple Fingers (originálna pútavá vizuálna identita a grafické práce), s podporenými subjektmi, ktorým sme darovali štartovné (Chránená dielňa Na ceste a Materské centrum Srdiečko), s Kultúrnym a informačným centrom Trenčín a s týždenníkom Pardon pri propagácii podujatí. Finančný dar bol použitý na prenájom priestorov, občerstvenie, grafické práce a propagáciu.
e) podpora vzdelávania 800 € Obec Ardovo realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Život pred miliónmi rokmi - hľadanie pravekých živočíchov v skamenelinách. Ciel projektu - aby deti nesedeli len doma za počítačom - bol splnené. Na akcii sa zúčastnil plný autobus detí. Dňa 6.10.2018 autobus detí odišiel hľadať poklady do kameňolomu do obce Kružná. Po príchode na miesto sa rozložil stan a uskutočnila sa prednáška geológa RNDr Ľudovíta Gaála PhD. Deti sa oboznámili s vývojom územia Slovenského krasu. Následne deti zobrali do rúk náradia a pod vedením učiteliek a vychovávateliek išli hľadať svoje poklady. Vytvorili si malé skupinky a už za pár minút sa ozvali výkriky: Ja som už našiel! S nájdenými pokladmi bežali za pánom geológom, ktorý ich vyhodnotil. Na konci dňa deti boli z toho veľmi nadšené, vyšantené, plné krásnych zážitkov a už sa teraz tešia na ďalšie hľadanie pokladov. Finančný dar bol použitý na dopravu, nákup náradia, honorár geológa a na propagáciu.
e) podpora vzdelávania 900 € KASPIAN realizoval v programe SPPravmeTo projekt: Zdravo v KASPIAN-e. Vďaka uskutočneniu jednotlivých aktivít sa podarilo podporiť zdravý životný štýl detí a mládeže navštevujúcej klub. V čase od 1.7.2018 do 30.11.2018 bol 81-krát otvorený klub, kedy mali deti a mládež voľne k dispozícii rôzne druhy ovocia a zeleniny, mohli využívať športové vybavenie klubu a boli zapájaní do rozhovorov na témy zdravia a zdravého životného štýlu. Aktivity sa zúčastnilo celkovo 204 detí a mladých ľudí, 4 pracovníci klubu a 6 dobrovoľníkov. Pozitívnym faktorom, ktorý ovplyvnil úspešný priebeh projektu je všeobecne vysoká návštevnosť klubu, vďaka ktorej zdravú stravu a športové potreby mohlo využiť veľké množstvo detí a mládeže. Pozitívneho hodnotenia sa dočkali tiež lektori oboch workshopov, ktorí s deťmi vedeli dobre komunikovať a nadchli ich. Finančný dar bol použitý na športové vybavenie a náčinie, ovocie a zeleninu, vodu, workshop a sociálneho pracovníka.
e) podpora vzdelávania 900 € Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Výskumník. Projektom "VÝSKUMNÍK" bolo cieľom nadviazať na predchádzajúci projekt a monitorovať kvalitu zložiek životného prostredia (vodu, vzduch, pôdu) v okolí školy a v mestskom parku, zároveň podporiť mladé talenty, ktoré sa zaujímajú o chémiu s aplikáciou v environmentalistike. V poobedňajších hodinách sa zrealizovali experimenty priamo v prírode okolia školy, ale aj v priestoroch školy v prípade zlého počasia. Do projektu sa zapojili nielen deti zo školského klubu, ale aj žiaci navštevujúce chemický krúžok. Deti prejavili o analýzy zložiek životného prostredia veľký záujem a svoje nadšenie pre chémiu vôbec netajili. Záujem o chémiu bol u žiakov vzbudený až do takej miery, že si kufríky chceli zakúpiť aj domov. Finančný dar bol použitý na nákup vedeckých kufríkov na analýzu vody, vzduchu a pôdy.
e) podpora vzdelávania 800 € ZVYKY A TRADICIE, o.z. realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Návrat k tradíciám. Počas tvorivých dielní sa vystriedalo celkom 25 účastníkov, niektorí ako noví a niektorí opakovane. Výsledkom tvorivých dielní bolo naučiť paličkovať špaňodolinskú čipku. V prvých dvoch termínoch sa účastníkom poskytlo ubytovanie. Ďalšie dve stretnutia sa uskutočnili ako jednodňové cez víkend. Finančný dar bol použitý na materiál potrebný k paličkovaniu, lektorku a na propagáciu.
e) podpora vzdelávania 800 € Rodičovské združenie pri Základnej škole v Pribete realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Hravé programovanie. Cieľom projektu Hravé programovanie bolo ukázať deťom, že programovania sa netreba báť, že programovať sa dá hravo a zábavne. Projekt naučil deti hľadať rôzne možnosti riešenia problému. Rozvíjali si sociálne kompetencie, komunikačné schopnosti, logické myslenie, čo im pomáhalo v ďalších predmetoch, predovšetkým v matematike, ale aj v bežnom živote. Prostredníctvom tohto projektu budú deti lepšie pripravené na prechod na druhý stupeň ZŠ. Ďalším cieľom projektu bolo priblížiť informatiku deťom, aby ju nevnímali len ako prácu s kancelárskym balíkom a prácu internetom. Finančný dar bol použitý na nákup didaktických pomôcok potrebných k učeniu PC programovania.
e) podpora vzdelávania 800 € ZŠ s MŠ Nižná realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Hejného matematika aj s rodičmi. Stretnutia s deťmi a rodičmi pri Hejného metóde vyučovania matematiky sa uskutočnili a stretli sa s veľmi kladnou odozvou u rodičov aj detí. Otvoril sa aj krúžok Hejného matematiky pre piatakov. Ďalšie stretnutia s rodičmi sa bude robiť podľa potreby. Finančný dar bol použitý na nákup učebných pomôcok k danej metóde.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Telovýchovná Jednota Oravan Námestovo realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Parkour a Workout Námestovo. Parkour a Workout Námestovo aktuálne zastrešuje takmer 140 mladých parkouristov vo veku 4-18 rokov z Námestova a jeho okolia. Cieľom projektu bolo materiálne vybavenie telocvične pre všetky deti. Zakúpené žinenky slúžia deťom počas pravidelných tréningov. Dostatočným materiálnym vybavením bola zabezpečená bezpečnosť, ale aj kvalita tréningov. Pravidelné tréningy v telocvični budú pokračovať do mája 2019 a začnú opäť na jeseň 2019. Financie boli použité na zakúpenie žineniek.
e) podpora vzdelávania 1 000 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže realizovala v programe SPPravmeTo projekt: The Izba. Hlavným cieľom projektu bolo aktivizovať mladých ľudí z regiónu Orava, aby začali svoj voľný čas využívať vo väčšej miere aj pre svoj osobný seba rozvoj. Tento cieľ sa podarilo naplniť, keďže sa okolo priestoru The Izba vytvorila skupina mladých ľudí, ktorá sa chce dobrovoľnícky podieľať na prevádzke tohto priestoru, oslovovať mladých ľudí a pýtať sa ich, čo je pre nich v ich voľnom čase dôležité. Aktivity, ktoré sú v rámci priestoru ponúkané, majú rozvojový charakter a pri ich plánovaní sa vychádza z aktuálnych potrieb mladých ľudí v oblasti ich osobného seba rozvoja. V rámci každej aktivity dobrovoľníci pracujú s hodnotením aktivít a pýtajú sa mladých ľudí, čo sa prostredníctvom týchto aktivít naučili. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu na výtvarné a gastronomické tvorivé dielne a úložný box na športové pomôcky.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Špeciálna základná škola Veľký Krtíš realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Malí záhradníci. Cieľom projektu bolo zriadiť fóliovníky, ktoré budú mať praktické využitie pre žiakov s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, umožnia inovatívne a zážitkové trávenie voľného času po vyučovaní. Ďalším cieľom bolo zriadiť pre ťažko a viacnásobne mentálne postihnuté deti a autistov pocitový chodník. Tento chodník má za cieľ priblížiť kontakt s prírodou formou zmyslového vnímania. V mesiacoch september - október sa žiaci starali o rastliny a kvetiny, v tomto období prebiehali aktivity na využívanie pocitového chodníka. Deti po tomto chodníku chodili bosé, po rôznych prírodných materiáloch. Chôdzou po rôznych materiáloch posilňovali klenbu chodidiel, udržiavali rovnováhu. Rodičia detí veľmi pozitívne hodnotili tieto aktivity a informovali sa o možnostiach využívania a účinkoch takejto aktivity. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu k vyhotoveniu špeciálnych náučných chodníkov a k pestovaniu rastlín.
b) podpora a rozvoj športu 900 € Šermiarsky klub Banská Bystrica realizoval v programe SPPravmeTo projekt: Mladí šermiari. V rámci projektu sa podarilo pomôcť deťom a ich rodičom v základnom materiálnom zabezpečení detí. Vybavenie detí sa viditeľne odzrkadlilo na ich celkovej motivácii ďalej športovať. Tréningový proces sa skvalitnil, zefektívnil a stal sa oveľa zaujímavejší a zároveň motivoval ďalšie deti k športovému šermu. Cieľ projektu sa čiastočne splnil, nakoľko sa ešte nepodarilo vybaviť športovými pomôckami a odevom úplne všetky deti. Finančný dar bol použitý na nákup športových pomôcok k šermu.
b) podpora a rozvoj športu 900 € Obec Pliešovce realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Pliešovce v pohybe. Dňa 30.6.2018 sa uskutočnilo podujatie "Pliešovce v pohybe" v športovom areáli obce. Organizáciou podujatia sa podarilo rozhýbať deti a mládež, ale aj dospelých vo viacerých súťažných disciplínach. Nosným programom boli bežecké preteky podľa vekového zloženia detí. Sprievodnými akciami boli napr. vystúpenie animátora, penová show, predvedenie hasičskej techniky, vojna s vodnými balónmi a iné. Podujatie malo veľmi dobrú odozvu a prišli ľudia nielen z obce ale aj z blízkeho okolia, dokonca v dôsledku zverejnenia na stránke obce aj ľudia zo vzdialenejších obcí. Cieľom projektu bolo hlavne zvýšiť športovú zdatnosť detí a mládeže, odtiahnuť ich od sledovania TV a počítačov, aby mali motiváciu hýbať sa a získať za to športovú kondíciu a malú odmenu. Podujatie bolo naplánované na ukončenie školského roka, kedy sa už nemuseli pripravovať na vyučovanie a zakončiť školský rok peknou bodkou. Finančný dar bol použitý na športové náradie, pomôcky na zabezpečenie priebehu podujatia, pitný režim, stravu, na animátora počas podujatia a iné materiálové vybavenie.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Stará Jedáleň realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Herné turnaje Klubu spoločenských hier Stará Jedáleň. Stará jedáleň, na čele s Evou Jurdíkovou, zorganizovala dva Pokémonové turnaje v Pokémon klubovni a jeden turnaj prestrelky NERF na dvore Starej jedálne. Pokémonové turnaje sa konali na konci školského roka 29.6.2018 a druhý na začiatku nasledujúceho 28.9.2018. Turnaj NERF sa konal 4.11.2018. Všetky akcie boli zorganizované v spolupráci s profesionálmi, ktorí sa týmto turnajom venujú. Pokémonových turnajov sa zúčastnilo 16-20 detí. Víťazi boli ocenení krásnymi Pokémonovými cenami. Na NERF súboji sa zúčastnilo 40 deti od 6-16 rokov vrátane chlapca na vozíčku, pričom všetky tímy, ktoré súťažili v tejto skupine mali jedného člena na vozíčku (k dispozícii bol druhý prázdny vozíček). Každá z akcií dopadla podľa očakávania a maximálny počet účastníkov bol naplnený. Okrem toho, že sa stretli deti, stretli sa aj rodičia a strávili spolu "susedské" priateľské popoludnie. Finančný dar bol použitý na organizáciu a zabezpečenie turnajov.
e) podpora vzdelávania 900 € Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, Prievidza realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Rovesnícka mediácia. Hlavným cieľom projektu boli tréningové aktivity rovesníckej mediácie, ktorú vnímame ako možný perspektívny nástroj zlepšovania klímy školy a je východiskom pre formovanie jej zdravej kultúry. Ide o zaškolenie a tréning žiakov a členov ZŠR do pozície rovesníckeho mediátora za účelom začlenenia školskej mediácie do prostredia školy a zmeny spôsobu nazerania na konflikty a ich riešenia. V prvom rade sa uskutočnil výber členov školskej rady a následne pobyt v Hoteli Remata s programom zameraným na tréningové aktivity rovesníckej mediácie. Finančný dar bol použitý na tréningový pobyt mladých mediátorov.
e) podpora vzdelávania 800 € Základná škola s materskou školou v Červenom Hrádku realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Učíme sa o prírode - učíme sa v prírode. Cieľom projektu bolo vybudovanie dreveného altánku, ktorý bude využívaný počas výučby žiakov priamo v prírode a pri organizovaní práce krúžkov s environmentálnym zameraním. ZŠ s MŠ v Červenom Hrádku si uvedomuje význam parku pri vzdelávaní žiakov k ochrane prírody. Vo vybudovanom altánku sa budú organizovať besedy s ochrancami prírody. Stanovené ciele sa splnili v plnom rozsahu. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie terénnych úprav, dodania a montáže altánku.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Živá planina realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Syseľ je náš učiteľ. Stanoveným cieľom projektu bolo zapojiť mládež do aktivít smerujúcich k ochrane biodiverzity za účelom nadobudnutia poznatkov o hodnotách svojho okolitého životného prostredia a vybudovania si vzťahu k nemu. Pre aktívne podieľanie sa na zveľaďovaní prírodného prostredia sú nevyhnutné praktické zručnosti, ktoré mladá generácia nadobúda priamo v teréne. Aktivít sa zúčastnilo 62 žiakov ZŠ I. B. Zocha z Revúcej. Zrealizované boli 3 terénne výjazdy. Žiaci aj učitelia boli rozdelení do viacerých pracovných skupín. Každá skupina mala vlastného vedúceho, ktorý koordinoval aktivity a vysvetľoval ich význam. Podieľali sa na prikrmovaní sysľov, somárikov aj čereblí, ktorým sa podával najmä suchý chlieb. Pomohli pri výrobe búdok pre čmeliaky, robili drenážne úpravy okolo jazierok - zber skál a tvorbu ochranného múru, do ktorého umiestňovali drevené boxy pre hniezdenie trasochvostov. Ďalej robili prehrádzku na spomalenie vody na potoku, ktorým sa podporí výskyt hlaváča pásoplutvého a čistili okrajové časti pasienkov od náletových drevín. Realizovaná bola prednáška v teréne spolu s ukážkou úkrytov pre plazy, ktoré boli robené z paliet a starej slamy, ako aj búdok pre netopiere, ktoré boli vyvesené na stromoch na okraji lesa. Finančný dar bol použitý na nákup potrebného materiálu a krmiva pre zvieratá, na dopravu a zhotovenie informačnej tabule o sysľoch a lokalite Biele Vody.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € Expression realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Ekovrecúška. Cieľom projektu bolo podporiť ekologické zmýšľanie u obyvateľov mesta Spišská Belá a okolia pri nakupovaní ovocia, zeleniny a pečiva zvýšením používania ekovrecúšok v obchodoch. Prostredníctvom motivačných prednášok bolo zámerom zlepšiť poznatky o bezodpadovom životnom štýle a motivovať obyvateľov nášho mesta k zníženiu produkcie zbytočného plastového odpadu. Taktiež prostredníctvom šitia a poskytovania ekovreciek zvýšiť počet obyvateľov mesta využívajúcich ekovrecúška pri nakupovaní a pomocou šitia a poskytovania ekovreciek zvýšiť angažovanosť mladých dobrovoľníkov v ekoproblematike. Aktivitami, ktoré sa uskutočnili sa podarilo naplniť ciele projektu. Vďaka prednáške o bezodpadovom životnom štýle a pri rozdávaní ekovreciek cez rozhovory so zákazníkmi v supermarketoch sa zvýšilo povedomie ľudí o tom, aký dopad na životné prostredie má používanie jednorazových mikroténových vreciek, a boli motivovaní k tomu, aby ich pri nákupe ovocia, zeleniny a pečiva nahradili ekovreckami. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie prednášky, nákup materiálu a propagáciu.
e) podpora vzdelávania 800 € Občianske združenie EDUJOY realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Jedlo ako dar, práca ako dar, slovo ako dar.... Cieľom projektu bolo zavedenie troch nových krúžkov na škole: Ja varím lepšie ako moja mama, ktorým sa podporilo plnohodnotné stravovanie a zdravší život školskej spoločnosti prostredníctvom organizovania kurzov varenia a workshopov venovaných zdravej a vyváženej strave, zameraných na osvetu, vzdelávanie a integráciu. V mesiaci november boli predstavené jedlá z rôznych kútov sveta, varili sa a piekli špeciality rôznych krajín. Druhý krúžok: Ja som lepší kutil ako môj otec podporil manuálne zručnosti študentov osemročného gymnázia vybudovaním oddychovej zóny v átriu školy v mesiacoch september-november, ktoré slúžia na relax aj ďalším generáciám. Udržateľnou prácou v rámci krúžku bude kosba trávnika, drevín, výsadba byliniek, krov i kvetov, základné stavebné činnosti, maľovanie plota a iné. V rámci tretieho krúžku: Divadelné krôčiky sa študenti naučili divadelnú adaptáciu rozprávky, ktorú predstavili v mesiacoch október a november pred rôznorodým publikom: najmladšie deti v predškolskom veku, seniori z DSS a členovia ZPMP (zdravotne a mentálne postihnutí) v Martine. Výťažok z dobrovoľného vstupného venovali charite. Finančný dar bol použitý na materiálne zabezpečenie krúžkov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Archeopark LIPTOV o.z. realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Detský kampus zážitkovej archeológie. Cieľom projektu bolo posilnenie vzťahu medzi deťmi a historickou tradíciou cez osobnú skúsenosť a bezprostredný zážitok. Účastníci spoznali technologické postupy a suroviny, ktoré od praveku slúžili a výrazne pomáhali človeku prežiť náročné environmentálne podmienky. Mnohé pre deti neznáme remeslá a zručnosti si tak mohli vyskúšať "in situ" v autentickom prostredí archeoparku a prežiť tak aktívne trávený čas v prírode. Deti sa naučili lepšie vnímať to, čo nám oddávna poskytuje príroda a vedieť toto dedičstvo chrániť. Pochopili zmysel zážitkového vzdelávania, čo viedlo k zatraktívneniu záujmu o našu históriu. Všetky aktivity boli propagované cez FB stránku, kde boli vo veľkej miere zdieľané. Vďaka tomuto projektu sú už na budúci rok zabezpečené a naplnené 2 turnusy detského pravekého tábora počas letných mesiacov. Finančný dar bol použitý na personálne náklady, na nákup náradia, materiálu a zabezpečenie stravy.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Spojená škola, Oslobodenia č. 165, Belá realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Belský borec terchovského regiónu. Hlavným cieľom projektu Spojenej školy Belá bolo vylákať deti von od počítačov, televízií, mobilov a darovať im nezabudnuteľný zážitok. Cez súťaž Belský borec z terchovského regiónu si osem-členné družstvá v dvoch vekových kategóriách zo základných škôl: Gbeľany, Varín, Belá a Terchová zmerali sily v prekonávaní minimálne 10 stanovíšť s prekážkami na približne 2,5 km trati. Prekážky boli náročné na kondíciu, obratnosť, rýchlosť, vytrvalosť. Niektoré stanovištia boli zamerané aj na overenie vedomostí, ako určovanie azimutu, určovanie liečivých rastlín, stromov a kríkov. Takto si deti otestovali nielen svoju kondíciu, ale aj poznatky o prírode a orientácii v nej. Na to, aby osem-členné družstvo bolo na trati úspešné, museli jednotliví členovia medzi sebou komunikovať, pomáhať si, povzbudzovať sa a súťažiť v hesle fair-play. Finančný dar bol použitý na nákup cien a medailí a športové pomôcok.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Špeciálna základná škola internátna sv. Klementa Hofbauera realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Nech je našou jedinou závislosťou šport. Hlavným cieľom projektu Špeciálnej základnej školy bolo podporiť športovanie detí, ich aktívne využívanie voľného času, rozvíjanie pohybových schopností a zručností, zlepšovanie ich fyzického a psychického zdravia a bojovať proti nepriaznivým vplyvom prostredia, v ktorom mnohé deti žijú. Cieľovou skupinou boli deti v školskom zariadení s mentálnym postihnutím, prevažne zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj ďalší žiaci školy a chovanci detského domova. Ich voľný čas sa obohatil o potrebný pohyb, začala sa pestovať v nich láska k športu, k zdravému životnému štýlu a formou súťaží boli deti správne motivované. Financie boli použité na nákup športového vybavenia a potrieb.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Centrum voľného času realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Účelná drevená stena. Vďaka postaveniu účelnej drevenej steny sa splnil cieľ projektu a rozšírili možnosti trávenia voľného času pre deti a mládež v okolí centra voľného času. Vyriešil sa problém s doteraz nevyužitým miernym svahom pri budove centra. Deti navštevujúce centrum sa potešili novej možnosti športovania a nakoľko sa v blízkom okolí nenachádza nič podobné, pozitívne prijali novú formu hrania sa. Drevená stena slúži nielen na lezenie, ale aj ako pomôcka pri rôznych súťažiach. Finančný dar bol použitý na drevené hranoly a dosky, iný materiál, lano, plexisklo a honorár pre realizátora projektu.
e) podpora vzdelávania 800 € Základná škola s materskou školou Selec realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Bylinková záhradka. Deti nadobudli pomocou projektu nové vedomosti a zručnosti, dozvedeli sa o význame byliniek pre zdravie, získali nové zručnosti pri ich výsadbe a ošetrovaní, dozvedeli sa možnosti ich spracovania a vyskúšali si aj použitie pri príprave čaju, nátierok. Zároveň si osvojili nové možnosti trávenia voľného času, nakoľko spolu s rodičmi a priateľmi vybudovali záhradku, o ktorú sa budú naďalej starať a využívať dopestované bylinky. Do činnosti sa zapájali spoločne a vzájomne si pomáhali, čím sa upevnili vzťahy medzi deťmi i medzi deťmi a dospelými, ktorí pomáhali. Pozitívne ohlasy boli od rodičov, starých rodičov a priateľov školy, ocenili snahu detí pri zisťovaní informácií o bylinkách, pri ich zabezpečení a výsadbe. Spolupracovali i pri výrobe keramických nádobiek na bylinky. Bola to príležitosť na vzájomné stretnutia a rozhovory. Finančný dar bol použitý na nákup potrebných pomôcok a materiálu k výrobe bylinkovej záhradky.
e) podpora vzdelávania 800 € Základná škola, Semerovo č. 110 realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Učiaca záhrada v semerovskej škole. Ciele projektu v troch fázach boli splnené. Revitalizoval a rozšíril sa už existujúci jahodový záhon, vysadil sa živý plot s jedlými plodmi, ako egreš, malina, ríbezľa a doplnil sa už existujúci slivkový sad novými odrodami ovocných stromov. Projektom sa spojili deti s prírodou, žiaci naďalej môžu pozorovať rastliny a živočíchy v bezprostrednom okolí školy. Žiaci sa zapojili do budovania prírodných systémov a za pomoci dospelej osoby sami vysadili živý jedlý plot, jedlý les, lúku a jahodový záhon. Žiaci sa začali starať o živočíchy, ako napr. vtáky, veveričky, motýle, čmeliaky a to tým, že ich kŕmili a dopĺňali im vodu. Tak ich mohli aj pozorovať, učiť sa o nich nové zaujímavosti, čím získali nielen teoretické, ale aj praktické zručnosti. Záhrada sa začala využívať aj na záhradnú terapiu so sociálne a zdravotne znevýhodnenými žiakmi. Finančný dar bol použitý na nákup sadeníc stromov, materiálu na výrobu kŕmidiel a ďalšieho potrebného materiálu.
e) podpora vzdelávania 800 € Základná škola J. A. Komenského v Revúcej realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť - zážitkové vzdelávanie v praxi. Projekt ZŠ Revúca bol zameraný na podporu ekovýchovy a získanie vedomostí zážitkovou metódou. Prvým zámerom projektu bola dvojdňová návšteva salaša spojená s dojením oviec a výrobou syra, no nakoniec sa musela z organizačných dôvodov zmeniť na návštevu ZOO. Uskutočnila sa exkurzia včelárstva, kde deti mohli nazrieť do včelieho úľa, čo sa tam deje, dozvedieť sa, ako vzniká med, ochutnať včelie produkty a vyrobiť si vlastnú sviečku. Okrem toho navštívili arborétum Mlyňany, kde umožnili deťom vidieť na vlastné oči dendroflóru Slovenska, ktorá simuluje vegetačné stupne Slovenska od Tatier až k Dunaju. Finančný dar bol použitý na dopravu účastníkov a vstupné do ZOO.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Združenie na záchranu Lietavského hradu realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Kontaktná hradná ZOO. Cieľom projektu, ktorý sa podarilo splniť, bolo vytvoriť na zrúcanine hradu malú kontaktnú ZOO, o ktorú sa budú starať nielen vlastníci hradu Lietava, ale aj mladí ľudia zo základnej školy v Lietave. Neoddeliteľnou súčasťou projektového cieľu bolo prehĺbiť v mladých ľuďoch záujem o aktívny život v prírode. Profesionálny stolári vybudovali novú drevenú "chovnú budovu" pre zvieratá a taktiež ohradili areál pre hradné alpínske kozy v rozmeroch cca 40x15 metrov. Zakúpili sa pletivá, drevené stĺpiky a ich kovové základy. Pre zvieratá bolo zakúpené seno, granule a žito na zimné ustajnenie. Na novej chovnej budove je taktiež informačný banner o projekte budovania kontaktnej ZOO v slovenskom aj anglickom jazyku. Finančný dar bol použitý na kozelec a jeho ohradenie.
e) podpora vzdelávania 800 € OZ Rusovčatá realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Príbehy Rusoviec. Deti prostredníctvom zážitkového poznávania získali vedomosti o Rusovciach a okolitom prostredí. Výsledkom projektu bolo zlepšenie sociálnych zručností detí, prehĺbenie vedomostí o tom, ako chrániť a zveľaďovať prostredie a okolitú prírodu, budovanie lokálnej hrdosti a zodpovednosti za činy. Z projektu majú prínos najmä deti, ktoré sa naučia viac o prostredí, v ktorom vyrastajú. Deti získali informácie o histórii a dôležitých miestach v obci. Prehĺbili si vedomosti o ochrane životného prostredia a zistili, prečo je ochrana a zveľaďovanie prostredia, v ktorom žijeme dôležité. Budovanie zodpovednosti a aktívneho postoja k vlastnému prostrediu u detí je prínosom pre celú komunitu. Finančný dar bol použitý na občerstvenie, lektora a propagáciu.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa Sabinov realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Škola, z ktorej deti po poslednom zvonení neutekajú. Projekt Cirkevnej základnej školy realizoval záujmové vzdelávanie, najmä rozvoj profesných a podnikateľských zručností a finančnú gramotnosť, ktoré sú potrebné pre výkon vybraného povolania. K cieľom vzdelávania patria aj podnikateľské zručnosti a finančná gramotnosť. V pravidelných intervaloch žiaci riešili v rámci predmetu aj občianske aktivity, formulovali a schvaľovali ústavu, riešili predvolebnú kampaň a voľby prezidenta. Predmet sa teší veľkej obľube a v školskom roku 2018-2019 bude prepojený s popoludňajšou krúžkovou činnosťou. Finančný dar bol použitý na nákup počítačovej zostavy, mikrofónov a materiálu do záhradky.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Stredná odborná škola drevárska a stavebná realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Remeslo má zlaté dno. V rámci projektu: Remeslo má zlaté dno žiaci školy pripravili výrobky na predaj, ako podnožky, varešky, lopáre, kliešte na gril, vankúše, zástery, mydlá, košíky z pedigu či maľované poháre. Zároveň pripravili aj plagát, ktorý bol vyvesený v meste a širokom okolí, ako aj zverejnený v regionálnej tlači. V spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou, ktoré zapožičalo priestory a techniku sa dňa 15.9.2018 uskutočnil Deň remesiel, na ktorom žiaci prezentovali všetky učenské odbory. V rámci akcie sa konal aj kultúrny program, ktorý pripravili dobrovoľníci zo školy organizátora, zo základnej školy Krásno, ZUŠ Krásno a CVČ Čadca. Počas programu bola žrebovaná tombola, ktorú darovali miestni podnikatelia. Akcie sa zúčastnil primátor mesta a obyvatelia domova sociálnych služieb Krásno nad Kysucou, ktorým bol venovaný výťažok z akcie vo výške 618,30 €. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu potrebného k výrobkom, propagáciu, honorár pre organizátora projektu a pitný režim.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € Obec Nové Sady realizovala v programe SPPravmeTo projekt: "Pozri babka, odmena nemusí byť iba sladká". Cieľom projektu bolo motiváciou a ukážkami toho, čo deti a mládež môžu pre seba urobiť, povzbudiť ich k lepšej životospráve a zdravému pohybu. Pridanou hodnotou projektu bola spolupráca so starými rodičmi a rodičmi, ktorí s veľkou obľubou odmeňujú svoje vnúčatá a deti najmä sladkosťami a odbremeňovaním od povinností. Deti sa mohli naučiť správne hýbať, naučiť sa počúvať svoje telo, pripraviť si výživné raňajky, desiatu a uľahčiť tým mamičkám chystanie jedál do školy. Akcia sa spojila s iným podujatím do jedného víkendu. Finančný dar bol použitý na materiálne zabezpečenie, tlačiarenské služby a na odmeny.
e) podpora vzdelávania 800 € SARAHS SK, n.o. realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Periferné koncentrácie súčasnosti – autentická kultúra v regiónoch / EQO 2018. Cieľom aktivity EQO 2018 bolo rozšíriť podujatia, ktoré by aktívne pracovali s mládežou a sociálne vylúčenými mladými ľuďmi v čase mimo vyučovacieho procesu. Zámerom bolo formou výkladov rozvíjať kritické myslenie v kontakte s autentickou kultúrou, zvyšovať povedomie o možnostiach súčasného umenia zapojením do interaktívnych foriem. V rámci projektu sa realizovali diverzifikované výstupy, ktoré nadviazali na programovú štruktúru. Išlo o streetpark a graffiti akciu, kde sa maľovalo na priehľadné fólie natiahnuté v parku kaštieľa. Konala sa komentovaná prehliadka výstavy Neofyt, burza oblečenia a kníh, prehliadka nezávislého rómskeho filmu Rebeli Official Lemešany spojeného s workshopom filmárskych techník, audiovizuálna inštalácia Osadofuturizmus spolu s interaktívnymi vývojovými hrami Hramelot spojené s čítaním kníh, kreslením a vystúpením hudobných skupín. Finančný dar bol použitý na personálne riadenie, cestovné a materiál k výrobe.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Združenie rodičov a priateľov Základnej a Materskej školy v Rudine realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Krúžok šikovných rúk. Zámerom projektu bolo otvorenie série krúžkov šikovných rúk pre deti a mládež v Rudine. Cieľom bolo rozvíjanie zručností detí a mládeže v oblastiach, ktoré sú dnes už na väčšine školách zabudnuté. Preferované bolo také zážitkové vzdelávanie, ktoré zabezpečí, že si účastník odnesie z krúžku reálny a hmotný zážitok, nie teóriu. Finančný dar bol použitý na nákup tlačiarne a na materiál a suroviny na výrobu.
e) podpora vzdelávania 800 € Spojená škola realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Komunitná záhrada Nezábudkovo II.Podtitul: Z ruže kvet, zo semena rastlina. Primárne najdôležitejšie ciele ako učenie sa v prírode: vlastiveda a prírodoveda a iná krúžková činnosť prebiehali v jesenných mesiacoch v záhrade, a tým boli tieto ciele naplnené. Došlo pri nich k rozvíjaniu pracovných návykov formou pracovnej terapie, k spoznávaniu rastlín zážitkovou formou. Environmentálne zmýšľanie sa budovalo aj formou krúžkov. Komplexné riešenia ako výsev, sadba, starostlivosť, ošetrovanie, starostlivosť počas vegetácie, ochutnanie, zber, zaváranie či štepenie stromov je cieľom dlho dobejším, ktorý je viazaný na rast rastlín v určitom časovom období. Finančný dar bol použitý na drevenú pergolu a drevo na vyvýšené záhony.
e) podpora vzdelávania 800 € Protect work realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Motivujeme-vzdelávame-oceňujeme. Cieľom projektu bolo priniesť mladým ľuďom z vidieckeho regiónu Záhorie výzvu v podobe zmysluplných voľnočasových aktivít a dobrovoľníckej činnosti, prispieť k zlepšeniu kvality života mladých ľudí a k zvýšeniu zručností potrebných pre život a budúce uplatnenie sa na trhu. Projektom sa priviedli mladí ľudia k zážitkom, ktoré formujú ich hodnoty a aktivity ich motivovali aby začali na sebe pracovať. Odhalili svoje silné stránky, objavili vnútornú motiváciu a získali chuť pomáhať svojmu okoliu. Naučili sa komunikovať lepšie s inými ľuďmi, počúvali o ich problémoch, počúvali ich príbehy a aktívne, empaticky a citlivo reagovali na vypočuté. Finančný dar bol použitý na potrebný materiál na aktivity a odmenu pre mentora.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 300 € Cirkevný zbor Evanjelickej Cirkvi a. na Slovensku Roštár realizoval projekt: Oltár kostola ECAV v obci Roštár. Finančný dar bol cenou za získanie titulu Pamiatka roka 2016.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 300 € Obec Nitrianska Blatnica realizovala projekt: Rotunda sv. Juraja. Finančný dar bol cenou za získanie titulu Pamiatka roka 2016.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 300 € Ing. Miroslav Trnka realizoval projekt: Meštiansky dom. Finančný dar bol cenou za získanie titulu Pamiatka roka 2016.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 300 € Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku realizoval projekt: Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy. Finančný dar bol cenou za získanie titulu Pamiatka roka 2016.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Andrea Danková realizovala projekt: Farebná škôlka. V rámci projektu Farebná škôlka bola zmenená fasáda škôlky na krásne, farebné a veselé prostredie. Deti sa zoznámili s autorskými rozprávkami, ich hrdinami a prostredím, kde sa rozprávka odohráva. Deťom sa veľa čítalo aj doma. Témou: Spoznaj čo najviac rozprávok si deti vytvorili vlastný repertoár rozprávok a ilustrovali si ich dej a postavy v denníku. Pozvaní boli aj starí rodičia, ktorí prišli čítať rozprávky do škôlky. Deti sa zoznámili s ilustrátorom kníh a tak sa im priblížilo ako vzniká ilustrácia. Deti následne ilustrovali rozprávky, navrhli rozprávky na veľkých plagátoch, čím vytvorili galériu návrhov. Jednotlivé triedy vybrali jednu z rozprávok a vytvorili návrhu banneru rozprávky, ktorú by chceli mať vo svojej spálni a jedálni. Rodičia napokon vymaľovali rozprávkovými postavičkami v škôlke miesta, kde deti trávia čas. Spoločnou aktivitou rodičov, pedagógov, umelca a detí vymaľovali tak obrázkové steny. Finančný dar bol použitý na farby a materiál na maľovanie stien vrátane odmien.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 750 € Ľubica Oreská realizovala projekt: Pomoc deťom v Krízovom stredisku DÚHA. Pomocou finančného príspevku sa podarilo počas leta zabezpečiť deťom z krízového strediska DÚHA pestrý program a krásne prázdniny. Deti sa zúčastnili divadelného predstavenia na Novej scéne, ktoré sa im veľmi páčilo. Počas prázdnin niekoľkokrát navštívili Aquapark v Senci, kde sa dosýta vykúpali, využili všetky tobogany a vírivky. Na záver leta strávili ešte týždeň na rekreácii na Slnečných jazerách v Senci. Ubytovanie mali zabezpečené v 4-lôžkových bungalovoch priamo na brehu jazera. Za krásneho počasia si užili letné radovánky, hry, súťaže. Športovali, oddychovali a tešili sa zo života, čo nie je u týchto detí bežný jav. Organizátori sú presvedčení, že na chvíľu zabudli na svoje starosti a zažili prázdniny plné zážitkov, rovnako ako iné deti, ktoré mali v živote možno viac šťastia a nemuseli časť svojho detstva stráviť v zariadení, ako je DÚHA. Finančný dar bol použitý na vstupenky do divadla, aquaparku a na ubytovanie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 300 € Peter Bombara realizoval projekt: Spoločne pri bytovkách. Vďaka projektu boli zrealizované úpravy zelene okolia dvoch bytoviek a priľahlých plôch, konkrétne omladenie kríkov a čiastočne stromov spolu so zabezpečením odvozu zeleného odpadu. Boli vysadené trvalky, kríky a stromčeky v predzáhradke a vedľa bytoviek boli opravené ploty. Predzáhradky boli doplnené okrajmi záhonov, bola z nich odstránená stará suť a prebytočná hlina. Finančný dar bol použitý na zakúpenie trvaliek, stromov a kríkov, mini skleníka, substrátu, hnojiva, ohraničenie záhonu, stola, lavice a náradia.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Marián Kucharčík realizoval projekt: Kysucký pohár 2018. V rámci projektu bol dňa 29.9.208 zorganizovaný Hokejový turnaj - Kysucký pohár 2018. Dohodol sa prenájom ľadovej plochy na novom zimnom štadióne v Krásne nad Kysucou. Počas príprav turnaja sa dosiahol vyšší záujem ako sa predpokladal a zabezpečila sa účasť až 6-tich tímov zložených z amatérskych hráčov z Kysúc. Splneným cieľom projektu bolo napomôcť k rozšíreniu hokeja aj medzi sociálne slabšie skupiny a amatérskych či nepravidelných hráčov. Finančný dar bol použitý na prenájom ľadovej plochy v Krásne nad Kysucou.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Andrea Černáková realizovala projekt: Vynovený SNOEZELEN. Cieľom projektu bola revitalizácia miestnosti na terapiu SNOEZELEN pre klientov strediska domova sociálnych služieb. Stredisko Symbia si vo vlastnej réžii zabezpečovala vymaľovanie miestnosti, zatemnenie okien špeciálnymi závesmi, ktoré neprepúšťajú svetlo. Zamestnankyňa sa podieľala na nákupe vankúšov, ušití poťahov a na nákupe terapeutických vlákien. Práca v stredisku veľmi obohatila aj samotnú zamestnankyňu. Spoznala príjemných, obetavých ľudí, ktorí sa starajú o postihnutých klientov, ale spoznala aj klientov zariadenia, ktorí sú nesmierne srdeční a vďační za spoločnosť a záujem o nich od kohokoľvek. Finančný dar bol použitý na zakúpenie optických terapeutických vlákien, kotúčov do space projektora, látok na poťahy, vankúšikov a na dopravu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 700 € Helena Skalská realizovala projekt: Kladková posilňovacia veža. Zámerom projektu bolo vytvoriť priestor pre 18-ročného talentovaného hendikepovaného športovca na realizáciu tréningových jednotiek zameraných na kondičnú prípravu so špecializáciou na stolný tenis vozíčkarov. Janko od inštalácie posilňovacej veže pravidelne cvičí viackrát denne, čo mu umožňuje vzhľadom na jeho pohybové obmedzenia umiestnenie veže v jeho izbe. V rámci rehabilitácie využíva žinenku a rebrinu primárne na precvičovanie chrbtového svalstva. U Janka je viditeľné nadšenie, radosť z možnosti pohybu a nového druhu cvičenia zameraného na zlepšenie kondície pre stolný tenis vozíčkarov. Finančný dar bol použitý na zakúpenie kladkovej posilňovacej veže.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Katarína Koleničková realizovala projekt: Pohybom ku zdraviu. Zámerom projektu bolo zakúpenie športového vybavenia na podporu pohybovej prípravy žiakov I. stupňa Základnej školy na Mlynskej ulici v Senci. Zakúpené športové potreby: kužele, prekážky, gymnastické podložky, športové lopty a siete budú využívať žiaci I. stupňa prevažne prváci a druháci, či už na vonkajšom ihrisku alebo v zimnom období v interiéri školy. Finančný dar bol použitý na zakúpenie športových potrieb.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € Viera Veselá realizovala projekt: Svet okolo nás. Cieľom projektu bolo zabezpečiť interaktívnu tabuľu, kde okrem rozvoja počítačovej gramotnosti bolo zámerom priviesť deti k vzájomnej spolupráci. To preukázali pri organizovaní spoločných aktivít v materskej škole, kde sa zúčastnili i deti z rómskej osady Glejovka. Finančný dar bol použitý na nákup interaktívnej tabule.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 650 € Robert Maguth realizoval projekt: Zveľadenie priestorov a podpora stretávania rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Cieľom projektu bolo zveľadiť a zútulniť bezbariérové priestory na spoločné stretávanie rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom z okresu Spišská Nová Ves a okolia. Priestory sa vyčistili, pripravili na rekonštrukciu, vymenili sa pôvodné okná, elektroinštalácia, svietidlá, podlahové krytiny, vymaľovali sa steny, nalepili tapety, koberec a nainštalovali sa špeciálne pomôcky v jednotlivých miestnostiach. Na základe týchto plánovaných aktivít a ich úspešnej realizácie sa centrum Robinson podarilo 22.9.2018 slávnostne otvoriť a zahájiť poskytovanie prospešných aktivít pre rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím. V príjemnom a útulnom prostredí sa rodičia detí môžu vzájomne stretávať, podporovať, zdieľať svoje skúsenosti a deti môžu pod odborným dohľadom podstupovať špeciálne terapie a rehabilitácie. V spolupráci s rodičmi sa zamestnanec SPP pri realizácii projektu podieľal na úprave priestoru pred rekonštrukciou, odstránení pôvodných podlahových PVC krytín, nákupe a položení nových krytín, koberca, podlahových líšt a tapiet. Finančný dar bol použitý na nákup kobercov a PVC krytín, nástenných dekorácií a iného potrebného materiálu k rekonštrukcii.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 550 € Emília Koleníková realizovala projekt: Učíme a hráme sa v prírode. Projekt: Učíme a hráme sa v prírode prebiehal spôsobom blízkym deťom. Hlavným cieľom bolo, aby sa v nich vzbudil záujem o svet, aby z týchto detí vyrástli zodpovední ľudia, ktorí si budú prírodu vážiť a budú sa v nej cítiť dobre a zároveň zapojiť deti aj učiteľky k zážitkovým aktivitám. Deti mali vytvorený priestor v okolitom prírodnom prostredí v parku. Aktivity boli zamerané na vzdelávacie aktivity, zručnosť, kreativitu a myslenie s využitím prírodného prostredia či rôznych prírodných didaktických materiálov. Deti jednotlivé aktivity zaujali nielen tým, že sa organizovali v prírode, ale aj vďaka zakúpeným učebným pomôckam. Finančný dar bol použitý na nákup učebného materiálu a pomôcok.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 750 € Gabriela Krnáčová realizovala projekt: Jarné upratovanie s OZ Priatelia Rače (ďalej len "PR"). Členovia OZ Priatelia Rače zorganizovali na sobotu 21. apríla 2018 už tretí ročník čoraz obľúbeného podujatia Veľké jarné upratovanie. Už od ôsmej ráno postávali na stanovištiach na Východnom, v Rači a Krasňanoch koordinátori združenia a netrpezlivo čakali na rozvoz náradia a príchod prvých brigádnikov. Od deviatej sa koordinátori aj s pracovitými Račanmi rozdelili na menšie skupinky tak, aby spoločne urobili čo najviac naplánovaných aktivít. Na pasekách na Východnom sa čistili chodníky a ihrisko od buriny, v okolí KS Impulz likvidovali čierne skládky, na Šajbách sa vo veľkom kosilo a brigádnici pripravili úplne nový voľnočasový priestor na posedenie a opekanie pre rodinky. Krajší vzhľad získal aj frekventovaný chodník popri hlavnej ceste, Pri šajbách, využívaný chodcami aj cyklistami, ktorý už pre burinu takmer nebolo vidieť. Sklabinská ožila deťmi z OZ Mládež ulice, ktoré tiež prišli pomôcť a postarali sa o vyčistenie ihriska. Na Dopravnej, okrem nových náterov na kovových zhrdzavených prvkoch, sa brigádnici sústredili na vyzbieranie odpadkov rozfúkaných po zime, rovnako, ako tím v Krasňanoch, ktorý si na mušku vzal park na Hubeného. Mamy s deťmi rekultivovali časť školského dvora na Tbiliskej, zatiaľ čo ďalší brigádnici čistili park J. M. Hurbana a jeho okolie a časť brigádnikov nezabudla ani na vyčistenie jarku pozdĺž električkovej trate či okolia Nemeckého kultúrneho domu. Napriek tomu, že bol krásny letný deň a v Bratislave a množstvo iných zaujímavých podujatí, ktoré lákali rodiny s deťmi, upratovať a pomáhať prišli desiatky Račanov a odviedli kus dobrej práce. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie nákladov a pomôcok na brigádu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Martin Kečkéš realizoval projekt: Zážitkové vzdelávanie. V roku 2016 komunita rodičov v Ivanke pri Dunaji zriadila prvé Átrium Dobrého pastiera na Slovensku. Jedná sa o jedinečný projekt svojho druhu, keďže spája montessori pedagogiku a zároveň kladie dôraz na rozvoj činností a budovanie charakteru. Bez realizácie tohto projektu by pravdepodobne Montessori Átrium Dobrého pastiera zaniklo, alebo by fungovalo len vo veľmi obmedzenej miere. Átrium od konca septembra 2018 otvorilo svoje dvere a opätovne slúži svojmu účelu a poskytuje priestor pre zážitkové vzdelávanie tak ako tomu bolo aj v minulosti. Finančný dar bol použitý na nákup nábytkového vybavenia a kreatívneho materiálu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 700 € Daniela Béberová realizovala projekt: Nádej pre Matthiaska. Mathias je skoro celý deň pripútaný k invalidnému vozíku. Pravidelnou jógou a masážami sa znižuje potreba ďalších operácií. Mathias je húževnatý chlapček, bojovník, športovec, ktorý sa aj napriek svojmu handicapu zúčastňuje športových súťaží, ktoré jeho mamina zdieľa aj na sociálnych sieťach, čím je možné vidieť jeho veľkú snahu a posun. So svojou maminou sa venuje poznávaniu Slovenska, vybehnú aj do susedného Česka. Mathias sa dokonca zúčastnil Detského cyklomaratóniku v Seredi, NN Urban City Kids, splavu, Kráľovského behu na 5 km, Cyklocesty Rovinka, Sparťana Race Slovakia či Sparťan Kids Slovakia. Toto všetko stíha handicapovaný chlapček so svojou maminou vo voľnom čase. Je integrovaný na bežnej základnej škole, kde dosahuje veľmi dobré výsledky. Keďže je veľmi aktívny je potrebné aby sa jeho zdravotný stav udržiaval v minimálne takom stave ako je teraz. Nato sú potrebné rehabilitácie, masáže a jóga, ktoré mu pomáhajú k uvoľneniu jeho napätého svalstva. Jóga mu pomáha s harmonizáciou a meditáciou a učí ho uvoľniť sa od celodenného napätia. Taktiež jóga ho učí správne dýchať, nakoľko má diagnostikovanú Bronchiálnu astmu. Finančný dar bol použitý na masáže a jógu
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € Slávka Valková realizovala projekt: Pomoc psíkom v útulku. Situácia na východnom Slovensku je z pohľadu situácie opustených zvieratiek na zlej úrovni. Do útulku v Košiciach je denne prijatých priemerne 20 hlásení. V rámci projektu Pomoc psíkom bolo v útulku nakúpené krmivo. Financie boli použité na zakúpenie potravy pre psíkov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € Jindřich Janeček realizoval projekt: Muzikoterapia ako cesta ku rozvoju osobnosti zdravotne postihnutých ľudí. Zámer projektu, skvalitniť a rozšíriť portfólio používaných hudobných nástrojov pri odbornej činnosti, muzikoterapii, ktorú realizuje kvalifikovaný muzikoterapeut s mentálne a psychicky zdravotne postihnutými klientmi Domova sociálnych služieb SYNNÓMIA v Žiline, sa podaril zrealizovať v plnej miere. Výrazne sa zefektívnil celkový vplyv muzikoterapie na zdravotne postihnutých ľudí, čím stúpla i celková úroveň poskytovanej sociálnej služby v DSS SYNNÓMIA v Žiline. Finančný dar bol použitý na zakúpenie hudobných nástrojov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 700 € Leopold Böttcher realizoval projekt: Detské 4 živly 2018. Projekt Detské 4 živly sa uskutočnil v termíne od 10.-12. augusta 2018 v Banskej Štiavnici. Okrem tradičného filmového programu (vrátane projekcie so živým dabingom) Detské 4 živly ponúkli účastníkom tento rok až tri rôzne tvorivé dielne. Dve priamo prepojené na animovaný cyklus Websterovci a jednu veľmi úzko spojenú práve s miestom konania - Banskou Štiavnicou. Išlo o otvorenú výtvarnú dielňu Websterovci (20 účastníkov), animačnú dielňu Websterovci (pre limitovaný počet prihlásených účastníkov - 18) a Lakiho Mestečko, Potulka po stopách psíka Lakiho, a workshop tvorby mapiek (35 účastníkov). Ohlasy účastníkov hodnotili podujatie veľmi vysoko a s vďakou. Finančný dar bol použitý na filmové licencie a lektorky.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Ivan Šimo realizoval projekt: Športom ku zdraviu. V rámci projektu: Športom ku zdraviu bolo zorganizované podujatie: Deti na hokej. Tento ročník bol výnimočný tým, že sa ho zúčastnilo veľa dievčat. Akcia sa konala dňa 28.9.2018 v priestoroch Zimného štadióna v Novom Meste nad Váhom. Počet zúčastnených bol 99 detí vo veku od 4 do 13 rokov. Podujatie oslovilo všetky deti, ktoré majú záujem pokračovať v ľadovom hokeji na hokejových tréningoch organizovaných Hokejovým klubom Nové Mesto nad Váhom. Pre veľký záujem detí a rodičov o ľadový hokej boli dokúpené a zabezpečené hokejové výstroje. Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom má v pláne určite pokračovať v podobných projektoch pre deti. Finančný dar bol použitý na zakúpenie hokejových výstrojov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 700 € Juraj Markovič realizoval projekt: Poleťme do stratosféry: podujatie plné zážitkov pre deti, rodičov, starých rodičov a obyvateľov sídliska v Petržalke. Výstupom projektu bolo zorganizovanie komunitného podujatia pre obyvateľov sídliska, deti petržalských škôl, rodiny s deťmi a starých rodičov. Na podujatí sa zúčastnilo cca 300 ľudí. Súčasťou podujatia boli hudobné vystúpenia študentov gymnázia, netradičné a zaujímavé workshopy z chémie (výroba slizu, jedlé červy, horiace ruky, rezanie rúk, chemické fúkanie balónov, farbenie vlasov a pod.), z programovania a fyziky (optická hra a fyzika v pohybe) či workshop matematické hádanky. Spomedzi tvorivých dielní si deti mohli vyskúšať tvorivé dielne (výrobu náušníc, maľovanie tašiek, výrobu odznakov, výrobu TUTU), či skúšanie kostýmov a maľovanie na tvár. Pre deti bol pripravený taktiež orientačný beh, futbalový zápas veľkí vs. malí a turnaj v pingpongu. V závere programu bola Science show. Podujatia sa zúčastnila Spoločnosť pre vesmírne aktivity, ktorá sa venuje popularizácii kozmonautiky na Slovensku. Vypustili sa do stratosféry doposiaľ najdlhšie letiaca stratosférická sonda. Signály zo sondy zachytili rádiostanice z okolitých krajín, dokonca aj z Bukurešti. Podujatie bolo organizované spoločne s cca 40 študentmi Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa. Na podujatie prišli deti ZŠ v Petržalke, obyvatelia Petržalky, tri deti s postihnutím na vozíčku, deti z detského domova Studienka a z nízko-prahového centra Kaspian. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu k workshopom, občerstvenie a na tlač plagátov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 800 € Eva Gorcsosova realizovala projekt: Výnimočný tábor. Už v poradí 14. letný tábor pre zdravotne postihnuté deti sa konal v dňoch 22.-27. júla augusta 2018 v hoteli DAM Košická Belá. Uvedené zariadenie využíva OZ Usmej sa na mňa už niekoľko rokov, nakoľko svojou polohou a poskytovanými službami plne pokrýva špecifické potreby hendikepovaných detí. Tábora sa zúčastnilo 50 zdravotne postihnutých detí vo veku od 6 do 25 rokov. O deti sa staralo 16 vedúcich a asistentov (dobrovoľníkov). Program sa každý rok nesie v duchu deťom dobre známej rozprávky. Tento rok padla voľba na známu rozprávku Vlk a sedem kozliatok. Večerné programy boli plne v réžii mladých asistentov z radov sluchovo postihnutých študentov, ktorí pripravovali pre deti rôzne súťaže, zábavné hry a scénky. Aj staršie deti mali možnosť sa podieľať na príprave programu a mnohí z nich pri tom objavili schopnosti, o ktorých netušili ani oni, ani ich okolie. Do všetkých programov sa deti zapájali s obrovskou chuťou a radosťou. Pre deti to bol opäť nezabudnuteľný týždeň plný krásnych spomienok, zážitkov a nových skúseností. Finančný dar bol použitý na ubytovanie, stravu a dopravu asistentov, zdravotníka a vedúcich, ktorí pracovali na tábore ako dobrovoľníci.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € Emília Boórová realizovala projekt: Eko osada - miesto na život. Cieľom projektu bola úprava kruhového objazdu v obci Veľké Úľany. Kruhový objazd je upravený a detský kútik využívajú deti. Úpravy vznikali cez leto spoločnými alebo individuálnymi brigádami. Cez leto bol kútik dosť využívaný a dokonca ho využívali aj rodičia a deti z iných ulíc a boli milo prekvapení. S osadením stola a lavíc sa bude pokračovať na jar. Finančný dar bol použitý na materiál na detskú šmykľavku, hojdačku a pieskovisko.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 700 € Marek Chrastina realizoval projekt: Nevšedný deň na sídlisku. Hlavným cieľom bolo aktivovať miestne komunity a začleniť ich do diania na sídlisku aj do starostlivosti o svoje okolie. Väčšina aktivít a stretnutí prebiehala na detskom ihrisku, ktoré sa spoločne už niekoľko rokov obnovuje. Počas roku 2018 sa zorganizovalo niekoľko brigád a menších akcií pre deti. Počet aktívnych rodičov sa rozšíril, záujem o informácie o dianí už má viac ako 50 rodín. Pomocnú ruku podalo aj viacero správcov, čo pomáha pri uskladnení náradia, materiálu, zimnom uskladnení plastových hračiek, odrážadiel a pod. Za pomoci iných aktívnych rodičov sa podarilo získať príspevky na nové herné prvky na ihrisko, ale chýbali financie na prepravu a inštaláciu. Dnes sú prvky dodané, nainštalované a úspešne otestované deťmi zo sídliska. Najkrajšia komunitná akcia bola dňa 8.12.2018 - predvianočné posedenie s vianočnými tvorivými dielničkami v miestnej knižnici. Finančný dar bol použitý na záhradné náradie, športové potreby a občerstvenie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Daniela Lengyelová realizovala projekt: Horolezecký a dobrovoľnícky workshop - čistenie brala táboriska. Projekt série horolezeckých workshopov prebiehal od júna do novembra 2018 a počas tohto obdobia bola spustená séria brigád, kde profesionáli spolu s dobrovoľníkmi, ale aj inými horolezcami čistili skalné bralo hradu Lietava. Turisti, ktorí hrad navštevovali počas podujatí boli prekvapení ako je možné dostať sa na tak neprístupné miesta a že záchrana táboriska spočíva aj v monitoringu a čistení skaly na ktorom táborisko stojí. Mnohí nielen ocenili aktivity združenia, ale aj v rámci svojich možností pomohli, podali pomocnú ruku pri zásobovaní horolezca na lane, likvidácii náletových drevín, prípadne pri varení obedu. Ciele projektu sa podarilo naplniť, oživila sa tradícia prednášok a kultúrnych akcií, ktoré cielene pritiahnu na hrad aj vzdialenejších aktivistov z Čiech, z Bratislavy a pod. Workshopy trvali až do decembra. Finančný dar bol použitý na nákup stravy pre horolezcov a ich prácu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Zoltán László realizoval projekt: Podpora mládežníckeho futbalu. Cieľom projektu bolo vytvoriť lepšie podmienky pre športovanie detí. Vďaka grantovému programu boli obstarané pre mladých futbalistov nové lopty, športové oblečenie a ďalšie športové pomôcky. Finančný dar ocenili tak hráči, ako aj tréneri a rodičia futbalistov. Ciele projektu boli naplnené, hráči prijali nové oblečenie s nadšením. V nových dresoch majú deti väčšiu sebaistotu a zároveň pomôcky slúžia na zabezpečenie kvalitnejšej prípravy počas tréningov. V júli do klubu prestúpilo až šesť nových hráčov, vďaka čomu sa vytvorilo spoločné družstvo mládeže vo vekovej kategórii U13 so susednou dedinou. Finančný dar bol použitý na zakúpenie dresov, lôpt a futbalových búnd.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Zuzana Kučerová realizovala projekt: Hádzanárske Minižabky. Zámerom projektu Hádzanárske Minižabky bolo podporiť deti v ich trávení voľnočasových aktivít, aby deti svoj voľný čas trávili aktívne a zmysluplne. Aby sa deti rozvíjali v športe a v tímovej spolupráci je potrebné im vytvoriť na to podmienky a príležitosti. Deti sa veľmi tešili novému vybaveniu a novým pomôckam. Staršie deti pomáhali mladším pri plnení športových úloh. Pomocou zakúpených pomôcok sa trénerom lepšie pracuje na tréningových jednotkách, deti majú stále nové podnety a na tréningy sa veľmi tešia. Počas trvania projektu deti absolvovali veľa tréningových jednotiek, na ktorých využívali zakúpené pomôcky. Finančný dar bol použitý na nákup materiálneho vybavenia k zlepšeniu tréningového procesu: športový odev, hádzanárske brány a lopty.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Miroslav Paučo realizoval projekt: Matičiarik v novom. Detský folklórny súbor Matičiarik z Banskej Bystrice si vďaka finančnému príspevku mohol zakúpiť nové trojprackové opasky a nové horehronské klobúky, nakoľko staré opasky a klobúky už boli v havarijnom stave. Spomínané výrobky sú zhotovené majstrami svojich remesiel z prírodných materiálov a podľa tradičných postupov, preto je ich cena primeraná ich vzácnosti. Nové krojové súčasti si hneď všimli aj diváci na poslednom vystúpení detského folklórneho súboru v projekte: Urpín a deti, ktorého sa zúčastnilo vyše 3000 divákov. Deťom sa nové opasky a klobúky veľmi páčia, pretože prostredníctvom nich spoznávajú ľudový odev a tradície regiónov, ktoré súbor spracováva vo svojich choreografiách. Finančný dar bol použitý na nákup tradičných chlapčenských klobúkov a opaskov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € Ľudmila Fecaninová realizovala projekt: kurz rešpektovať a byť rešpektovaný (R+R). Cieľom kurzu bolo osvojiť si zásady a zručnosti rešpektujúcej komunikácie, či už vo výchove detí alebo aj v rámci komunikácie na pracovisku a v bežnom živote. Počas kurzu si účastníci vypočuli teóriu a následne v rámci rôznych cvičení mali možnosť sa naučiť tieto teoretické poznatky, lepšie ich pochopiť a následne použiť v praxi. Na konci kurzu dostali účastníci certifikát o absolvovaní kurzu. O kurz prejavili záujem mnohí záujemcovi, takže sa kurz rýchlo naplnil. Kurz sa konal 8.9., 15.9., 6.10. a 13.10. vždy v sobotu od 9,00 do 16,30. Ohlasy od účastníkov boli mimoriadne pozitívne. Finančný dar bol použitý na kurzovné.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Ivan Papay realizoval projekt: Pokračovanie programu špecializovaných hračiek pre deti so zrakovým postihnutím. Projekt bol pokračovaním programu špecializovaných hračiek pre deti so zrakovým postihnutím. Výrobok vyrábala Združená stredná škola drevárska vo Zvolene. Hračka je momentálne vo výrobe. Zamestnanec SPP projekt vedie už druhý rok a tentokrát sa jeho tímu podarilo vytvoriť úplne nový dizajn hračky založený na pôvodnom princípe. Už pri prípravách sa dalo povedať, že projekt splní očakávania. Hračka podporuje a zrýchľuje osvojovanie si tvarov, podporuje jemnú motoriku, ktorá tvorí základ pri výučbe Braillovho písma. Rovnako dôležitý je aj rozvoj predstavivosti o tvaroch, ktoré sú pre vidiacich samozrejmosťou. Finančný dar bol použitý na technický design a technologický postup.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 750 € Jakub Ondrejka realizoval projekt: Jednodňová reštaurácia komunity Krasňanský zelovoc. Samotné podujatie Restaurant Day sa konalo pred komunitnou záhradkou Krasňanský zelovoc na Cyprichovej ulici v sobotu 26.5.2018. Od rána skupina 20 dobrovoľníkov pripravovala priestor, stavala stany, kuchyňu, pódium pre hudobné vystúpenie. Akcia sa konala v koordinácii s detským športovým dňom Rodinného centra Ráčik, ktorý sa konal na atletickej dráhe centra voľného času na Hliníckej ulici. Brány reštaurácie sa otvorili napoludnie. Ako prví návštevníci prišli rodiny zo športového dňa. Priestor reštaurácie bol plný hostí až do neskorého poludnia, všetko jedlo, pitie a koláče sa minuli. Do príprav a realizácie akcie sa zapojilo 50 dobrovoľníkov z okruhu rodín Krasňanského zelovocu a ich priateľov. Na Restaurant Day prišlo odhadom 500 návštevníkov, vrátane račianskeho starostu a niekoľkých poslancov a poslankýň miestneho zastupiteľstva. Finančný dar bol použitý na prenájom zariadenia, na stojany na triedenie smetí, prenájom ekotoalety, reklamného banneru, hudobnú produkciu a na tašky s potlačou.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 750 € Miroslav Dudlák realizoval projekt: Benefičný koncert na sídlisku na podporu Starej Jedálne. Vianočný punč Starej Jedálne sa konal v sobotu 15.12.2018 v areáli Strednej odbornej školy na Kadnárovej ulici v Bratislave v bezprostrednej blízosti Starej Jedálne. Do Starej jedálne prišlo množstvo priateľov, susedov, známych. Spoločne si táto komunita dala punč a oslávila celoročnú prácu na rekonštrukcii budovy. Na akcii vystúpil gitarista Miro Jilo so svojim programom pre deti a saxofonista Martin Chrenko. Podujatia sa zúčastnilo približne 400 hostí, nechýbal starosta Rače a viacero miestnych poslancov. Približne 100 hostí absolvovalo aj prehliadku stavby - rekonštrukcie Starej Jedálne. Finančný dar bol použitý na ozvučenie a osvetlenie, kultúrny program, prenájom stanov a toalety, na plyn do ohrievačov a vianočné dekorácie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 750 € Iveta Rigerová realizovala projekt: Festival Hviezdne noci Bytča. Festival Hviezdne noci absolvoval svoj 4. úspešný ročník, na ktorom sa podarilo zrealizovať 30 filmových projekcií, 30 koncertov, 12 divadiel, 9 diskusií a prednášok, 10 literárnych čítačiek, 5 výstav, veľkolepý videomapping na vodnú stenu, komentovanú prehliadku výtvarného programu, komentované prehliadky mesta a niekoľko sprievodných podujatí. Z toho 26 podujatí bolo zameraných na detského diváka. Vďaka projektu sa tiež sa podarilo realizovať dva koncerty skupín Tante Elze a Diego. Od vystupujúcich umelcov boli len pozitívne ohlasy a od divákov rovnako. Na festivale sa zúčastnilo okrem základného festivalového tímu 30 dobrovoľníkov z celého Slovenska a miestni podporovatelia. Stanovené ciele ako kultúrny rozvoj mesta, edukačná funkcia, turizmus či budovanie komunity boli splnené. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie kultúrneho programu v podaní slovenských kapiel Tante Elze a Diego.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 750 € Ing. Martin Prilinský realizoval projekt: Podpora podujatia Deň rodiny. Podpora podujatia Deň rodiny sa uskutočnil v termíne 30.6.2018 v areáli Centra sociálnych služieb Bôrik v Nitrianskom Pravne. Realizáciou projektu sa prispelo k skvalitneniu dôstojného a plnohodnotného života klientov zariadenia sociálnych služieb, aby sa cítili v kruhu svojich rodinných príslušníkov ako doma. Zabezpečila sa hudobná produkcia, vystúpenie folklórnej skupiny Heligonkári spod Kľaku, ktorá priniesla hudbou a spevom radosť klientom zariadenia, ich rodinným príslušníkom, ale aj zamestnancom Centra sociálnych služieb Bôrik. Finančný dar bol použitý na ozvučenie, na prípravu občerstvenia a zabezpečenie kultúrneho programu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Katarína Húšťavová realizovala projekt 5. ročník klubovej súťaže CMK BB pre deti a mládež. 5. ročník klubovej súťaže ŠK CMK Banská Bystrica sa konal 16.6.2018 v areáli Sport Resort Slovenka na Moštenici. Ciele projektu boli naplnené a turnaj dopadol výborne a s pozitívnymi ohlasmi. Na základe reálneho finančného rozpočtu na súťaž si organizátori mohli dovoliť súťaž otvoriť aj pre pretekárov z iných klubov, aby boli zápasy zaujímavejšie a skúsenosti pre miestnych pretekárov hodnotnejšie. Čo organizátorov najviac teší, sú ohlasy nielen miestnych pretekárov a rodičov o tom aká bola súťaž príjemná, dobre zorganizovaná a pripravená, ale aj od pozvaných hostí z ostatných klubov, ktorí povedali, že súťaž s tak príjemnou atmosférou už dávno nezažili a už teraz tešia na ďalší ročník a dúfajú, že budú opäť pozvaní. Finančný dar bol použitý na tričká pre účastníkov a ceny pre víťazov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Jozef Č., v grantovom programe O krok vpred, získal pre príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Daniela P., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Moniku príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Milan D., v grantovom programe O krok vpred, získal príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Miriam N., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Máriu príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Anna G., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Nikolu príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Mária K., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Sylviu príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Ivana Š., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Branislava príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Barbora K., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Alexa príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Ivan V., v grantovom programe O krok vpred, získal pre Ivana príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Richard H., v grantovom programe O krok vpred, získal pre Kristínku príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Jozef P., v grantovom programe O krok vpred, získal pre Silviu príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Jana S., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Kristínku príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Katarína M., v grantovom programe O krok vpred, získala príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Oľga Ď., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Oľgu príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Edita O., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Martinu príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Lucia T., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Lauru príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Anna D., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Juraja príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Erika G., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Ninu príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Patrícia F., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Dávida príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Milan B., v grantovom programe O krok vpred, získal pre príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Jana M., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Jozefa príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Alexandra Š., v grantovom programe O krok vpred, získala príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Miroslava Š., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Maxa príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Katarína T., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Katarínu príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Darina T., v grantovom programe O krok vpred, získal apre Moniku príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Oľga Š., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Michala príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Michaela Z., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Sebastiána príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Jana F., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Filipa príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Ľubomíra M., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Tomáša príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Mária L., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Andreja príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Martina P., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Jakuba príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Veronika V., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Jakuba príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Anna M., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Borisa príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Ján K., v grantovom programe O krok vpred, získal pre Michaelu príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Simona M., v grantovom programe O krok vpred, získala príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Paulína K., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Sabínku príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Dana Z. v grantovom programe O krok vpred, získala pre Lukáša príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Ľudmila B., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Michala príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Daniela P., v grantovom programe O krok vpred, získala pre Borisa príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Mária K., v grantovom programe O krok vpred, získala príspevok na liečbu v Adeli Medical centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Občianske združenie DOMOV pri špecializovanom zariadení KOTVA v Brezne realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Klientovi Lackovi boli zakúpené viaceré rastliny. Lacko spolu s personálom presádzali kvietky do črepníkov a rozmiestňovali po izbe a zariadení. Má z nich veľkú radosť a dôsledne sa o ne stará. Podarilo sa zútulniť jeho izbu a vytvoriť atmosféru, ktorá mu pripomína domov a detstvo keď pomáhal rodičom v záhradke a staral sa s láskou o kvietky. Po zakúpení rastlín si Lacko zdokonaľoval zručnosti týkajúce sa starostlivosti o izbové rastliny. Staral sa o kvietky najskôr s pomocou personálu a potom sám. Finančný dar bol použitý na nákup potrebných prvkov k výsadbe izbových rastlín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Domov sociálnych služieb Rozsutec realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Pani Margitka sa naučila zapnúť prenosný PC príslušným tlačidlom na klávesnici. Vie zadať heslo a prihlásiť sa. Na ploche dokáže myšou vyhľadať dokument, v ktorom predtým pracovala a vie ho aj sama otvoriť. Pani Margitka sa tiež naučila vyhľadať a opraviť chyby v texte. So sprievodným slovným komentovaním vie nájsť ikonku na uloženie dokumentu, jeho zatvorenie a vypnutie PC. Pani Margitka sa rýchlo naučila základnú manipuláciu s PC. Pri každom ďalšom stretnutí si väčšinou pamätala, čo sa naučila na predchádzajúcom stretnutí. Finančný dar bol použitý na nákup PC, softvéru, púzdra a na písacie potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € „Fénix", Zariadenie sociálnych služieb Levice realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Zakúpením bavlny, vlny, koráliek a stúh mohla klietka vyrábať rôzne predmety, a tým aktívne vypĺňať svoj voľný čas či trénovať si jemnú motoriku. Bol podporený jej talent, zručnosti a vzhľadom na jej sociálnu situáciu a jej pocit osamelosti. Podporila sa u nej aj psychická sviežosť a pocit sebarealizácie. Jej výrobky boli aj na výstave v rámci NSK a klientka mohla nimi obdarovať ľudí, ktorých chcela. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu k výrobe.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 190 € Zariadenie sociálnych služieb ,,DOMUM" Krškany realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Hlavným cieľom projektu bolo zamerať sa na Petrovo zmyslové vnímanie, a tak zlepšiť kvalitu jeho života. Sociálny pracovník spolu s koordinátorom projektu zakúpili Petrovi rezonančnú leňošku. Inštruktor sociálnej rehabilitácie, kľúčový pracovník, zdravotná sestra a opatrovatelia sa mu venovali metódami aktivizácie zmyslov, opakovania činnosti, muzikoterapie, povzbudzovania, čím oboznámili Petra s relaxačnými a stimulačnými účinkami leňošky. Peter bol spokojný a usmiaty, čím sa mu ľahšie spolupracuje s personálom pri vykonávaní každodenných činností. Finančný dar bol použitý na kúpu rezonančnej leňošky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 360 € Centrum sociálnych služieb Slniečko realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Terezka nemá vzhľadom k svojmu ochoreniu žiadne predstavy o živote. Nedokáže vyjadriť svoje pocity, na oslovenie nereaguje a nevie sa orientovať v čase a v priestore. Cieľom projektu bolo zabezpečiť Terezke individuálnu canisterapiu. Terapia bola vykonávaná odborne s terapeutmi a psíkmi po 30 minút 12-krát. Canisterapia má merateľné výsledky a zlepšuje koncentráciu, čo výrazným spôsobom ovplyvňuje adaptáciu na nové prostredia. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie odbornej canisterapie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € AZZP v Trenčíne realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu bolo aby sa Petra pod vedením hlasovej pedagogičky zdokonalila v sólovom speve, zlepšila si svoj hlasový prejav a techniku a najmä sa naučila pracovať s trémou. Jej prejav bol tak sebavedomejší a profesionálnejší natoľko, že sa odvážila spievať sólové piesne v divadelných predstaveniach klubu ARCO a v decembri sólovo vystúpila na vianočnom predstavení. Radosť a úspech ovplyvní jej ďalší život. Finančný dar bol použitý na kúpu mikrofónu a zabezpečenie hlasovej pedagogičky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Aleš má diagnostikované DMO s pridruženou schizofréniou a telesným postihom. Jeho víziou bolo pripraviť a vydať aspoň tri zbierky básni a jednu knihu prózy a namaľovať podľa svojich predstáv aspoň jeden obraz. Chcel sa zdokonaľovať v grafickom dizajne aby si mohol grafikou sám zarábať na svoje potreby. Zbierka je pripravená na vydanie, avšak chýbajú tam úvodné texty autora a niekoľko básní. Alešova Mamka ťažko ochorela, čo Aleš veľmi ťažko znášal a nebol schopný dotvoriť ďalšie básne a ani úvodný text. Jeho stav sa nedávno zlepšil a tak pokračuje spoločne na dopracovaní zbierky básní. Tie básne, ktoré napísal prešli korekciou a taktiež aj posudkom literárneho kritika. Najväčším faktorom celej realizácie projektu bola Alešova psychická pohoda, ktorá od septembra bola narušená. Finančný dar bol použitý na korekciu, grafickú úpravu a prípravu textov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Domov sociálnych služieb Rozsutec realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Edko sa naučil používať tablet, vie na ňom samostatne pracovať, vie ho sám vypnúť i zapnúť. Pomocou tabletu vie Edko priradiť vlajku ku konkrétnemu štátu a naopak. Taktiež vie priradzovať športovcov k štátom odkiaľ pochádzajú. Edko takto môže tráviť čas aj v spoločnosti, už nikomu nenadáva a je rád, že on má tablet a môže na ňom pracovať, čo je dokázané jeho hovorením o tom ostatným. Mimo zariadenia začal chodiť Edko častejšie von, bol si kúpiť tablet, časopisy i Atlas sveta, nemal s nikým problém, dokonca bol rád, že ide s niekým von. Netrávil čas na svojej izbe ale zblížil sa s ostatnými, čo bolo veľmi podporujúce pre Edka samotného. Finančný dar bol použitý na kúpu tabletu, časopisov a kníh.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Pomocná ruka nádeje realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Mário sa dostal do spoločenského diania, čo veľmi dobre na neho pôsobilo. Pri aktivitách boli viditeľné pozitívne zmeny vnímania, spokojnosť a predovšetkým psychická vyrovnanosť. Mário absolvoval rehabilitácie v Adeli centre v Piešťanoch a v Soprone. Neurorehabilitácia Sopron bola účinne prepojená so socializáciou. Pozitívne vplývala na Mária aj návšteva kultúrnych podujatí a stretnutie s kamarátmi, ktorých poznal kým bol zdravý, čím stimuloval spomienky. Finančný dar bol použitý na realizáciu rehabilitácií a na stretnutie s priateľmi v centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 630 € CSS Nádej Dolný Lieskov - ZPB Stupné realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Hlavným cieľom klienta bolo získanie dobre platenej práce, bývania a následne osamostatnenie sa. Veľmi rád by si našiel prácu čo najbližšie od svojho brata, aby mohli byť častejšie spolu. V prevažnej väčšine pracovných ponúk, o ktoré má klient záujem je jednou z hlavných podmienok prijatia nutnosť vlastniť vodičský preukaz skupiny B. Zároveň si tiež uvedomuje, že v dnešnej dobre je pre samostatne fungujúceho človeka vodičský preukaz takmer nutnosťou. Vďaka finančnému príspevku bol klientovi zabezpečený a zaplatený kurz v autoškole.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Arcidiecézna charita Košice - (ADCH), Charitný dom pre mládež Vranov nad Topľou-(CHDM) realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Miroslav sa chcel naučiť ovládať PC a to sa mu úspešne darí pomalými krokmi za pomoci sociálnych pracovníčok. Je veľmi natešený, že je v dennom kontakte so všetkými, ktorí pre neho niečo znamenajú. Je samostatnejší, nemusí prosiť ostatných, aby mu dovolili použiť ich notebook. Po usmernení a pomoci pracovníkov je viac samostatnejší v používaní sociálnych sieti, hľadaní práce, naučil sa písať životopis, poslať žiadosť. Miroslav je mladý človek, ktorý sa teší z nového notebooku a z realizovania v tom najpozitívnejšom slova-zmysle. Je to vidieť pri spätnej väzbe, rozhovoroch, povzbudení, pomoci od pracovníkov. Finančný dar bol použitý na kúpu notebooku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 650 € Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu bolo Ladislava naučiť svojpomocne pracovať v záhradke. Pestovať drobnú sezónnu zeleninu, ovocie, liečivé bylinky, ktoré naďalej aj spracúva. Nadradeným cieľom bolo osvojovať si zručnosti pri čistení dozretej zeleniny a ovocia, krájaní a sušení. Klientovým snom bolo byť užitočným a postupne si osvojovať zásady pri vedení domácnosti, čo je vďaka jeho aktivite na dobrej ceste. Rád by v budúcnosti vypomáhal ako pracovná sila v kuchyni. Finančný dar bol použitý na kuchynské potreby ako sušička, mixér, odkôstkovač a potrebnú literatúru.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € CVAK - Centrum vzdelávania, aktivity, kreativity realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu a klientky samej bolo vytvoriť si vlastnú mobilnú bylinkovo-okrasnú záhradku, o ktorú by sa starala len ona sama. Zámerom bolo vedieť spracovať úrodu z nej a vytvoriť si "vlastnú značku". Jarka nezabudla rastliny polievať, čistiť ich od suchých listov. Pomoc potrebovala iba pri dávkovaní hnojiva na okrasné kvety. Ďalším cieľom klientky bolo naučiť sa, ako ich spracovávať. Najviac sa Jarke páčilo a aj darilo s levanduľou. Usušené kvety levandule olúpala a následne nimi plnila "levanduľové bábiky". Ostatné byliny tiež usušila a naplnila do vrecúšok, aby sa z nich dali pripraviť bylinné čaje. Inšpiroval ju pritom časopis Záhradkár. Finančný dar bol použitý na nákup záhradkárskych potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 450 € Občianske združenie DOMOV pri špecializovanom zariadení KOTVA v Brezne realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Klient využíva náradie pri rôznych opravách a pri rôznych činnostiach, pri odstraňovaní závad. Náradie má umiestnené v garáži. Klientovi je dostupné, keď ho potrebuje. Majstrovanie a opravovanie je vhodný spôsob ako si klient rád vypĺňa voľný čas, získava nové zručnosti a novým činnostiam priučí aj iných klientov. Pri majstrovaní mu pomáhal a usmerňoval zamestnanec zariadenia. Pán Ľubomír sa podieľal na nákupe náradia spolu s personálom. Ľubko počas večerov študoval časopisy Urob si sám, aby nadobudol nové informácie a rady pre kutilov. Po naštudovaní materiálov sa pustil do opráv a do majstrovania. Finančný dar bol použitý na nákup náradia a ostatného materiálu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 450 € Občianske združenie SPOLUCÍTENIE realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu, ale najmä samotného klienta je žiť tak ako žil kedysi keď pracoval a vytvoriť v rámci zariadenia chránenú dielňu, kde by zarábal. Tak si neuvedomuje svoj hendikep a cíti sa užitočný pre spoločnosť, ale najmä pre zariadenie, v ktorom trvale žije. Vytvoriť chránenú dielňu je pre zariadenie administratívne a technicky náročné, a preto sa podarilo zrealizovať len čiastkové ciele. Podarilo sa nájsť priestor na dielňu a čiastočne vybaviť dielňu náradím. Pán Mucha vyrobil výrobky na predaj pre Deň otvorených dverí v CSS Horný Turiec, na Vianočné trhy v meste, ale aj na výstavu vianočných výrobkov vo foyer Žilinského samosprávneho kraja. Finančný dar bol použitý na zakúpenie drevárskeho náradia a pracovného stola.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € "OZ BELASÝ MOTÝĽ" realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Pomocou projektu sa podarilo naplniť všetky ciele v predkladanom projekte. Michaela sa nielen adaptovala do kolektívu, ale aj naplno využívala svoj voľný čas zmysluplnými aktivitami a to maľbou na hodváb, výrobou anjelov z paverpolu a výrobou domácich mydielok. U klientky nastalo viditeľné zlepšenie jemnej motoriky rúk a zmiernenie trasenia rúk zapríčinené zdravotným ochorením klientky. Všetky výrobky, ktoré Michaela vyrobila, zabalila do dekoračného papieru a darovala počas vianočných sviatkov pri príležitosti Vianočného posedenia v ZSS iným ľudom s ťažším ochorením ako má ona. Na toto podujatie sa veľmi tešila. Finančný dar bol použití na nákup materiálu určeného na arteteraputické techniky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 260 € Nádej pre Rozsutec, o. z. realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľ projektu sa naplnil čiastočne a klientka na dosiahnutí cieľa neustále pracuje. Danka však rýchlo pochopila spôsob, akým sa šije na stroji. Ťažkosti jej robí koordinovanie pohybu nohy a rúk. Dokáže na stroji ušiť jednoduché predmety ako obliečky na vankúš, peňaženku, jednoduchú hračku. Pri šití potrebuje pomoc inej osoby a to najmä pri udržiavaní správneho smeru šitia. Danka sa zatiaľ nenaučila navliekať niť do stroja. Vie stroj zapojiť do elektrického napätia a zapnúť. Prenášanie strihu z predlohy sa Danka zatiaľ nenaučila, pretože má strach, že poškodí látku. Už samotný prenesený strih vie samostatne vystrihnúť podľa nakreslenej línie. Prvý krát šila na šijacom stroji 31.7.2018. Najskôr si vyskúšala šitie na staršej látke. Keďže jej to išlo veľmi dobre, s pomocou ušila jednoduchý plecniak. Finančný dar bol použitý na šijací stroj a šijacie potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 380 € Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Ciele projektu sa naplnili čiastočne. Príprava koncertu neznamenala pre Réku len hodiny spevu, ale aj dohodnutie priestorov, občerstvenia, spolupráca pri zostavovaní repertoáru a iné. Pri realizácií projektu si s podporou tímu trénovala ďalšie úlohy spojené s organizovaním koncertu - písala si zoznam pozvaných hostí, navrhovala si pozvánku, vybavovala si tlač pozvánok a učila sa odoslať pozvánky poštou. V rámci socializácie využila aj verejné služby (návšteva kaderníckeho a kozmetického salónu), s podporou pracovníčok si kúpila spoločenské šaty. Cieľ, ktorý bol splnený len čiastočne bolo natočenie koncertu profesionálom na DVD. Koncert bol natočený len amatérsky na videokameru. Finančný dar bol použitý na ozvučovací systém, USB kľúč, občerstvenie, pozvánky a úpravu zovňajšku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb - pre stredisko DSS Symbia realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Čiastkovým cieľom bol osobnostný rozvoj klientky. Zuzana sa v rámci projektu venovala rôznym činnostiam a aktivitám, pri ktorých bola nevyhnutná komunikácia. V Symbii pracovala najmä kolektívne, kde každý účastník niesol zodpovednosť za svoju časť práce. Zuzana si vybrala čo ju zaujíma a vlastným tempom, i keď za asistencie, pomaly lúskala knihy s použitím hovoriaceho pera. Páčilo sa jej, že si hneď vedela overiť, či si dobre zapamätala nové zaujímavosti. Pri hraní spoločenských hier v kolektíve zase išlo o vzájomné zbližovanie sa, pestovanie trpezlivosti a hľadanie vhodného komunikačného kanála, aby bola asistencia poskytovaná čo najmenej. Komunikácia prostredníctvom písmen na magnetickej tabuli bola tiež dobre zvolená činnosť. Zuzana si prostredníctvom vyrobených kartičiek môže sama vybrať aktivitu, ktorej sa chce venovať v ten deň. Pri použití iných pomôcok si zas trénuje jemnú motoriku a úchop. Finančný dar bol použitý na nákup pomôcok a hier rozvíjajúcich komunikáciu a slovnú zásobu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 695 € Štvorlístok pre každého realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Ciele projektu boli splnené a aj sen Mariána. Strašne sa tešil na takzvanú výrobu filmu. Ostal však trošku sklamaný, keď zistil, že jeho zábery sú ešte nekvalitné. Stále tvrdil, že on držal správne kameru a nechápe prečo sú také nekvalitné. Bolo mu vysvetlené, že často krát zabudne na záber a uprednostňuje len rozhovor, ale čím ďalej to bude skúšať, tým lepšie zábery zaznamená. Záznamy robil s veľkým elánom. Kontaktoval ľudí, pristupoval k nim s úctou. Jeho vyjadrovanie sa niekedy vyrovnalo profesionálom. Finančný dar bol použitý na PC s potrebným programom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Centrum sociálnych služieb Dúhový sen realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Peter pri terapeutickej činnosti dokáže za pomoci všestranne využiť notebook a všetky potrebné náležitosti s ním. Veľkým pozitívom pri tejto činnosti bolo zážitkové učenie, keďže sa doposiaľ s týmto druhom činnosti nestretol bolo pre neho nové a nepoznané a vzbudzovalo to v ňom veľa pozitívnych emócii. Finančný dar bol použitý na kúpu notebooku, myši, USB kľúča a tlačiarne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 950 € Arcidiecézna charita Košice - Denný stacionár sv.Štefana realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Maroš sa naučil samostatne a pravidelne tkať koberce na tkáčskom stroje. Taktiež sa naučil využívať dolné končatiny pri činnosti. Pri tvorení výrobkov si vie samostatne a vkusne vybrať jednotlivé farby. Vie si samostatne ukončiť koberec, opraviť aj popárať koberec. Vzhľadom na neskoršie dodanie krosien a celé posunutie harmonogramu nebol posledný čiastkový cieľ - predaj výrobkov/kobercov nenaplnený. Finančný dar bol použitý na kúpu krosien a ostatného materiálu k výrobe kobercov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Pán Richter získal väčšiu mieru samostatnosti ako pri pohybe, tak aj pri vykonávaní samoobslužných činností v DSS. Klient má možnosť sa vo zväčšenej miere zapájať do aktivít zariadenia, čo nebolo doteraz možné. Uskutočnilo sa niekoľko stretnutí v rámci pracovného tímu v zložení: logopéd, kontaktný pracovník, sociálny pracovník a klient za účelom zistenia potrieb klienta s ohľadom na používanie nového elektrického vozíka, kde sa prebrali s pánom Richterom jeho plány a ciele. Zároveň bolo potrebné hovoriť o spôsobe ako ich s novým vozíkom dosiahnuť a diskutovať o prekážkach, ktoré je treba pri tom prekonať. Pán Richter plánuje vďaka novému vozíku nové aktivity v DSS, ale aj mimo neho, ako sú kratšie výlety mimo zariadenia, spoločenské podujatia, ktoré sa pre neho stali dostupné. Môže stráviť viacej času v spoločnosti matky, ktorá býva v zariadení pre seniorov. Finančný dar bol použitý na čiastočné uhradenie vozíka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Nádej pre Rozsutec, občianske združenie realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu a hlavne klientky samej bolo rozvíjať svoje zručnosti a kreativitu. Jej víziou bolo komunikovať s predavačmi, samostatne nakupovať korálky, vyrábať ich a predávať na rôznych akciách. V rámci projektu bola zvýšená samostatnosť Martušky a tiež jej schopnosť byť nápomocná pre druhých. Klientky Marienka, Monika a sociálna terapeutka nakupovali priebežne korálky a rôzne komponenty na výrobu jednotlivých šperkov. Martuška vyrobila náramky aj pre ostatných klientov, čo bolo pre Martušku veľmi motivujúce. Marienka, Monika a terapeutka Veronika sa zúčastnili spolu s Martuškou na Radničkiných trhoch, kde prebiehal samotný predaj. Martuška si tak mohla vyskúšať komunikáciu so zákazníkmi, ktorí mali záujem o jej výrobky. Tiež prijímala peniaze a samozrejme vydávala. Finančný dar bol použitý na kreatívne knihy, časopisy, sadu nástrojov, navliekací materiál a iné komponenty.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Domov sociálnych služieb Čeláre-Kírť realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Klient Roman počas realizácie projektu nadobudol množstvo nových pracovných a sociálnych zručnosti. Pri výkone činnosti bol vždy trpezlivý a pozorný. Nadobudnutím nových zručností si skvalitnil každodenný život a získal novú šancu uplatnenia sa v spoločnosti a na trhu práce. Nakoľko už klient ovládal základné techniky pletenia z prútia, bolo pre neho ľahšie si osvojiť techniky pletenia z pedigu. Možno jeho práce ešte stále nie sú dokonalé, ale na trhu sa mu predsa podarilo z nich predať niekoľko kusov. Postupom času sa určite celkom zdokonalí v tejto činnosti. Finančný dar bol použitý na nákup pedigových šénov, pedigu a iných potrebných pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € AZZP v Trenčíne realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Marián vzhľadom na dostatočné opakovanie jednotlivých úkonov pomerne dobre osvojil ich vykonávanie. Dosiahol korektný sed, bol v ňom uvoľnený a balančne reagoval veľmi dobre. Práca horných končatín bola ešte strnulá a po niekoľkých opakovaniach jednoduchých cvikov verbalizoval únavu. Z hľadiska jemnej motoriky sa zlepšili manipulačné zručnosti – pri zapínaní karabín, praciek, nasadzovaním si kefy na koňa na ruku, prekladaním oťaží z jednej ruky do druhej a pod. Pozornosť sa taktiež v rámci hipoterapie zlepšila, nakoľko dostával od koňa okamžitú spätnú väzbu na neadekvátny pohyb na jeho chrbte. Tým, že Marián bol vysoko motivovaný pre jazdenie, veľmi sa snažil. Finančný dar bol použitý na hipoterapiu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 200 € Detský klub zdravotne postihnutých deti a mládeže v Košiciach realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Počas projektového obdobia sa zoznámil Michal s mnohými aktívnymi hráčmi - boccistami a svojou chuťou športovať "nakazil" aj ostatných klientov DSS. Ako sa predpokladalo, začal okolo seba organizovať tréningy, na ktoré pozýva aj ostatných záujemcov a teší sa na ďalšie turnaje. Dá sa teda povedať, že sa stal aktívnym členom širšej skupiny ľudí, s ktorými zdieľa svoje športové nadšenie, ktoré mu dáva do života novú energiu. Finančný dar bol použitý na nákup športových pomôcok k športu boccia, rampy a sady lôpt.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Nadácia Pomoc druhému realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu bolo zabezpečiť vhodnú rehabilitačnú pomôcku do domáceho prostredia, aby mala Dominika možnosť každodenne pracovať na svojom zdravotnom stave. Dominika sa pomocou zakúpeného prístroja snaží čo najviac posunúť vpred a dopracovať sa k samostatnej chôdzi. Dominika naďalej študuje a chce sa podobne ako jej rovesníci začleniť do bežného života. Po ukončení štúdia si plánuje nájsť vhodné zamestnanie a osamostatniť sa. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný bicykel.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Viacúčelové zariadenie pre seniorov realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Klientka sa aktívne zúčastnila sadenia muškátov, aktívne sa starala o ich zalievanie a údržbu. Prostredníctvom projektu sa jej podarilo skrášliť svoje okolie, svoje okno a záhradku, kde chodieva počas dňa. Aktivita ju podporila v tréningu jemnej motoriky a v pohybe. Jej osobný cieľ, vypestovať kvety a starať sa o ne, bol naplnený. Prostredníctvom pestovania kvetov sa zabezpečila estetizácia prostredia, v ktorom klientka žije. Klientka chce vypestovať kvety na výzdobu okna svojej izby a exteriéru záhrady, do ktorej rada chodieva. Klientka realizáciou svojho záujmu a cieľa bude inšpirovať ostatné klientky v pestovaní kvetov. Ostatní klienti a jej rodina sa tešili z toho, že sa sebarealizuje. Financie boli použité na kúpu mobilnej záhradky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 200 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Hlavný cieľom projektu bolo zlepšenie kvality života Matúška prostredníctvom možnosti a schopnosti komunikovať s ľuďmi. Všeobecne je jeho prejav pokojnejší a je vidieť, že sa počas pobytu cíti lepšie. Začal viacej vnímať okolie a spolupráca s personálom sa tiež zlepšila. Počas obedu je tiež pokojnejší, nekričí, nezatvára oči a nepokúša sa rozhadzovať jedlo. S pomocou tabletu so špeciálnym komunikačným programom dokáže na vyzvanie personálu vyjadriť niektoré názory a potreby, napríklad súhlas, nesúhlas, vôľu skončiť činnosť, smäd a hlad. Samostatne zatiaľ komunikovať nevie. Tablet zároveň pôsobí aj ako motivácia, najmä pre Matúškov samostatný pohyb mimo vozíka, ale aj pri iných činnostiach počas dňa, čo taktiež prispelo k zlepšeniu spolupráce s personálom. Finančný dar bol použitý na nákup tabletu so špeciálnymi programami aj s inštaláciou.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Vstúpte, n. o. realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Pravidelná práca Mirky so skúsenou logopedičkou priniesla počuteľný pokrok. Mirka začala smelšie vyjadrovať svoje potreby, rozšírila sa jej slovná zásoba. S logopedičkou spolupracovala najmä na čiastkových cieľoch, ako vyvodenie a utvrdenie pojmov, zreteľná artikulácia, podpora verbálnej komunikácie či vyjadrovanie svojich potrieb. Do budúcnosti je dôležité, aby Mirka v tréningu svojich komunikačných zručností pokračovala. S napĺňaním týchto cieľov jej budú pomáhať asistentky v podporovanom bývaní, ale aj dobrovoľníčky - študentky, ktoré ju navštevujú. Finančný dar bol použitý na sedenia s logopedičkou a učebný materiál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Namaľované obrazy klienta Jozefa tvoria súčasť interiéru zariadenia sociálnych služieb a v mesiaci december boli prezentované aj na vianočných workshopoch a výstavách. Vyhodnotením projektu sa však plány klienta do budúcnosti nekončia. Plánuje naďalej pokračovať v začatej práci a venovať sa maľovaniu vo svojom voľnom čase. Svojimi obrazmi plánuje naďalej prispievať k výzdobe interiéru zariadenia aj v budúcnosti. Úspechom by bolo aj zorganizovanie vernisáže, keď bude mať klient namaľovaných väčší počet obrazov. Finančný dar bol použitý na nákup maliarskych pomôcok a potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 400 € Spojená škola realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Od pomôcky sa očakávalo zjednodušenie každodenného života klienta Patrika, aby mal fixované telíčko a mohol sa bez zábran venovať vzdelávaniu. Aby ho učenie nebolelo, aby doslova u neho neplatilo, že učenie sa rovná mučenie. Taktiež bolo cieľom eliminovanie rušivého elementu pri výučbe - matky. Patrik stoličku miluje a v škole je rád. Učenie je odteraz pre neho jedným veľkým dobrodružstvom, na ktoré sa vydáva vlastnou stoličkou. Spoznáva nepoznané. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie špeciálnej fixujúcej stoličky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Spojená škola internátna realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Mário začal používať počítač, ale ešte ho nedokáže tak dokonale ovládať, ako bežne vidiaci človek. Musí sa naučiť ešte veľa klávesových skratiek, pomocou ktorých dokáže PC ovládať na úrovni vidiacich používateľov. Napredovanie je však značné. Zdokonaľovanie pri ovládaní PC mu pomáha pri jeho pocite izolácie. Finančný dar bol použitý na zakúpenie notebooku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 450 € Pre Michala, o. z. realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. U Michala sa postupne zlepšuje chôdza, správne držanie tela, spevňuje sa mu chrbtové a brušné svalstvo, čo je dôležité hlavne v tomto období, keď Michal výrazne narástol do výšky. Hipoterapia a plávanie sú činnosti, ktoré má rád a snaží sa spolupracovať pri ich realizácii. Orientuje sa v novom prostredí, spoznáva nových ľudí, prejavuje radosť z pohybu a nových vzťahov s ľuďmi či zvieratkami. Obidve činnosti mu poskytujú nové podnety, na ktoré sa musí naučiť reagovať, prinášajú mu radosť a zlepšujú kvalitu života. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie hipoterapie a plávania.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 580 € "KREATÍV" Zariadenie sociálnych služieb Klasov realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Klient si prostredníctvom tohto projektu splnil svoj vysnívaný sen, mať vlastnú ozvučovaciu aparatúru. Je vysoko pravdepodobné, že týmto spôsobom sa kvalita klientovho života v zariadení zvýšila a jeho dni nie sú stereotypné, ale sú naplnené zmysluplnou činnosťou. Počas roka 2018 ozvučoval 9 rôznych podujatí. Vďaka finančnému daru bola zakúpená kompletná DJ konzola s mixom a duálnym CD/USB prehrávačom, 12" reprobox so zabudovaným zosilňovačom, mikrofón, stojan a slúchadlá.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € OZ Jelšovka realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Pozitívny dopad na klienta je vidno nielen v tom, že je telesne aktivizovaný, ale sa aj viac socializuje. Pravidelné používanie rehabilitačných pomôcok, denno-denné využívanie masážneho matraca a bazálna stimulácia trikrát do týždňa bola prospievajúca. Finančný dar bol použitý na nákup masážneho matraca a stimulačných pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 625 € Domov n.o., Partizánske realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Pán Pavel sa zoznámil s canisterapiou. Spoznával svet terapeutických psov, ich vek, mená, farbu, plemená a naučil sa vytvárať si so psami vzťah a kontakt, pričom zapájal kognitívne funkcie. Intenzívna komunikácia spôsobila, že sa klient vrátil do detstva a dospievania, keď mu počas vojenskej služby bol pridelený pes. Po každej terapii sa klientovi merali fyziologické funkcie, ktorých výsledok bol stále lepší. Finančný dar bol použitý na canisterapiu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 400 € Centrum sociálnych služieb Kamence realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Pani Anna pomocou mobilného setu Snoezelen zmysluplne trávila svoj voľný čas v pohodlí svojej izby, čo si aj veľmi želala. Keďže je pani Anna imobilná, vyhovuje jej, že pomocou mobilného setu Snoezelen prebiehajú rôzne aktivity priamo na jej izbe. Terapia v jej prípade prebieha na lôžku alebo v kresle a je zameraná hlavne na relaxáciu, bazálnu stimuláciu, rehabilitáciu. Pani Anna rada spieva, preto na jej izbe prebieha aj muzikoterapia, reminiscenčná terapia a to všetko pomocou mobilného setu Snoezelen, ktorý navodí príjemnú atmosféru. Finančný dar bol použitý na mobilný snoezelen set.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 550 € Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. S pracovníkom si Janko vybral, zakúpil a vyzdvihol v predajni notebook, program na písanie a tašku na notebook. Janka učenie a práca na notebooku veľmi bavila, stále je potrebné však opakovaním získané zručnosti utvrdzovať. Nakoľko je Janko zamestnaný aj v chránenej dielni nie vždy sa podarilo zladiť jeho pracovný program s možnosťami tímu. Na začiatku mesiaca október sa Janko učil s pracovníkom tvorbu foto prezentácie na svojom notebooku, kde vytváral prezentáciu fotiek svojej kamarátky, ktorá plánovala koncert. Na základe rozhovorov sa Janko spolu s podporným tímom rozhodol spracovať prezentáciu fotiek, ktoré následne púšťal na svojom notebooku počas koncertu. Tieto činnosti absolvoval pod dohľadom pracovníka a bol rád, že sa mohol naučiť novým zručnostiam. Finančný dar bol použitý na kúpu notebooku a tašky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Senior pri Domove MARIE realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Pani Gitka od začiatku realizácie tohto projektu ušila mnoho nielen užitočných vecí, ktoré uľahčujú život klientom zariadenia, ale aj mnoho dekoračných ozdôb, ktoré zdobia nielen dom, ale potešili nejedného klienta či príbuzného a známych. Všetky výrobky, ktoré spoločne s ostatnými klientmi pani Gitka ušila a vyzdobila sa postupne objavujú na jednotlivých akciách, na ktorých sa klienti zúčastňujú. Keďže mnoho ľudí prejavilo záujem o jej výrobky, rozhodla sa dať svoje výrobky aj na vianočné trhy v Domove Márie. Finančný dar bol použitý na materiál k tvorivej činnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Domov nad mestom občianske združenie pri DD a DSS pre dospelých realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. O výrobu predmetov zo skla sa pani Helena zaujímala už dlhodobejšie. Realizácii techniky zdobenia sa začala venovať až po nákupe komponentov, na ktoré sa získali peniaze práve vďaka projektu. Keďže je pani Helena veľmi zručná, niektoré z jej výrobkov už v septembri putovali na jesennú výstavu, ktorú organizuje Žilinský samosprávny kraj. V októbri a novembri bola organizovaná vernisáž spojená s posedením a pohostením, na ktorej si zamestnanci a obyvatelia zariadenia mohli pozrieť, čo všetko sa podarilo zo skla pani Helene, za niekoľko mesiacov, vytvoriť. Klientka prejavila obrovskú radosť z toho, že o techniku spracovania, zdobenia výrobkov zo skla prejavili záujem viacerí obyvatelia i zamestnanci zariadenia. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu k tvorivej činnosti zo skla.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 450 € "SVETLO" Zariadenie sociálnych služieb realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Klientka veľmi aktívne počas plnenia projektu spolupracovala. Klientka dostala možnosť sa úspešne realizovať výsadbou a starostlivosťou o mobilnú záhradku, posilnili sa jej seba kompetencie, sama sa často vyjadrila: "To by som neverila, že to bude také pekné, že zvládnem aj herbár". Trávila denne čas vonku, bola v kontakte s prírodou, precvičovala jemnú motoriku a pohyb svalov rúk aj vrchnej časti tela. Bola motivovaná k samostatnejšiemu ovládaniu vozíka pri presune k záhradke z interiéru do exteriéru, vytvorila si pracovný návyk, pravidelnou starostlivosťou o záhradku, tvorbou herbáru a následnou výstavou "Moja záhrada" si posilnila sebavedomie, bola vždy pozitívne naladená. Finančný dar bol použitý na nákup mobilnej záhradky, záhradníckych potrieb a rámov na rastlinky z herbára.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Pani Mária sa oboznámila so základnými funkciami stacionárneho bicykla, bola aktívna a zapájala sa. Pri nasadaní a vysadení zo stacionárneho bicykla potrebovala pomoc a oporu fyzioterapeutky. Postupne sa pomoc fyzioterapeutky obmedzovala a pani Mária pod dohľadom samostatne nasadla a vysadla zo stacionárneho bicykla, čím sa zvýšila jej samostatnosť. V rámci pravidelného bicyklovania sa u pani Márie docielila psychická pohoda a posilnila sa aj hybnosť a stabilita dolných končatín. Zakúpenie stacionárneho bicykla z finančného daru malo na jej psychickú, ako aj telesnú stránku pozitívny vplyv.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Harmónia - ZpS, DSS a útulok, organizačná jednotka útulok realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Klientovi sa zlepšila pohyblivosť. Klient vďaka rehabilitačným cvičeniam na rotopede zvláda prejsť väčšie vzdialenosti a zabezpečuje si seba obslužné úkony - nákupy si realizuje samostatne. Chôdza je istejšia, pohyblivosť celého tela je stabilnejšia. Prístup k cvičeniu je pozitívny, je viditeľné celkové zlepšenie a dobrá nálada. Klient tak získal priestor pre fyzickú aktivitu aj v nepriaznivom počasí. Finančný dar bol použitý na kúpu rotopedu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Platan, zariadenie sociálnych služieb realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Nakoľko najobľúbenejšou činnosťou klienta bolo čítanie, čítačke kníh sa veľmi potešil. Spolu s čítačkou mu bolo zakúpených 10 e-kníh. Juraj má veľmi rád súkromie a aktivity, ktoré nevyžadujú účasť v skupine. Čítačku používa nielen v rámci voľného času, ale berie si ju aj do služby na vrátnici, kde pracuje v chránenej dielni. Čítačka kníh bola výborne zvoleným predmetom pre tohto klienta. Finančný dar bol použitý na zakúpenie čítačky kníh.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 100 € Radosť žiť realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu bolo klientove začlenenie do rehabilitácie a cvičenie na prístroji Rotren Solo, ktorý je určený na precvičovanie pasívnych dolných končatín silou paží cvičiteľa. Cieľ sa pani Anne splnil, nakoľko pomocou tohto prístroja sa jej obohatila každodenná rehabilitácia a to aj cez sviatky a víkendy, kedy si sama zacvičí na prístroji Rotren Solo v pohodlí svojej izby. V priebehu cvičenia sa pani Anna učí koordinácii a cvičením tiež dochádza k zapojeniu svalstva trupu, ktoré inak pri nedostatku pohybu, prípadne pripútaniu na vozík veľmi rýchlo ochabujú. Pani Anna je s prístrojom veľmi spokojná, keďže s ním dokáže cvičiť sama v pohodlí svojej izby. Svoj voľný čas trávi zmysluplne a to pri vedomí, že robí niečo pre svoje zdravie a svoju samostatnosť. Finančný dar bol použitý na nákup prístroja Rotren Solo.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Domov sociálnych služieb pre dospelých realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Víziou klientky bolo prostredníctvom príbehov osloviť čitateľov zdravých i tých, ktorí trpia závislosťou na alkohole, aby sa nevzdávali a čerpali silu z nich pri zvládaní ťažkých životných situácií i veľmi rýchlo sa šíriaceho "vírusu" v podobe alkoholu. Realizáciou projektu chcela podporiť všetkých, ktorí si neveria a boja sa vystúpiť z bludného kruhu tejto zákernej závislosti. Finančný dar bol použitý na PC, tlač a viazanie knihy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € JASANIMA - Domov sociálnych služieb realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Prvý cieľ projektu ohľadom chôdze Štefana s francúzskou barlou bol splnený. Štefan vie urobiť zopár krokov sám s pomocou francúzskej barle, čo je oproti tomu, že sa pohyboval iba s pomocou invalidného vozíka veľký úspech. Mobilizácia bude pokračovať aj naďalej, aby mal pocit samostatnosti a nezávislosti ešte väčší. Druhý cieľ projektu ohľadom maľovania obrazov je zatiaľ nesplnený. Ako uvádza Štefan, na maľovanie potrebuje inšpiráciu a to zatiaľ nemá. Maľovanie zatiaľ nie je pre neho dôležité. Jeho cieľom je chodiť bez pomoci a podpory, aby mohol ísť "znovu domov". Finančný dar bol použitý na nákup šliapacieho trenažéra.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Domov sociálnych služieb Libertas realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Do klientovho programu sa zapracovala aj starostlivosť o zvieratá, čistenie chlievikov, práca na záhradke, a preto potreboval domček na ukladanie náradia. Pracovné náradie má už Vladko v blízkosti, nemusí si chodiť do druhej budovy pre náradie, čím sa jeho nadšenie a ochota pracovať znásobila. Klient sa aktívne podieľal už na skladaní záhradného domčeka a na osadení na tom mieste, ktoré si sám vybral. Domček slúži ako úložisko pracovného náradia, a tým uľahčuje prístup k náradiu Vladkovi a ostatným. Je blízko záhradky a sliepok. Finančný dar bol použitý na nákup záhradného domčeka a náradia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € "SVETLO" Zariadenie sociálnych služieb realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Klientka sa začala realizovať v novej záujmovej aktivite, drotárstve, zlepšili sa jej komunikačné zručnosti. Prostredníctvom aktivít odovzdávala tradičné remeslá - drotárstvo. Prezentáciou na tradičnom jarmoku v Zlatých Moravciach sa prispelo k rozvoju jemnej motoriky u klientky, vďaka novým podnetom sa zlepšili jej tvorivé zručnosti a vďaka realizovaným aktivitám sa klientka integrovala do bežného života. Finančný dar bol použitý na nákup pomôcok a materiálu k drôtovaniu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Rodičia a priatelia ZŠ vo Svätom Antone realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Klientka sa v rámci projektu veľmi snažila, determinujúce je však prostredie v ktorom vyrastala a vyrastá. Čiastkové ciele boli splnené okrem čiastkového cieľa - pravidelné tréningy v telocvični a vlastná tvorba. Oproti začiatku projektu je klientka pokojnejšia, vyrovnanejšia a cieľavedomejšia. Prostredie však determinuje jej cítenie, myslenie, správanie a zacyklenie problémov môže znamenať aj celkový neúspech - nenaplnenie vízie klienta. Pozitívom je, že klientka si sama stanovila víziu a napriek krízovým obdobiam na nej trvá. Odmieta sa zaoberať myšlienkou že to nezvládne - napr. nad umiestnením do detského domova neuvažuje. Finančný dar bol použitý na nákup oblečenia, hygienických potrieb a potrieb do školy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 850 € Spojená škola. J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Majko sa naučil s pomocou chodítka pohybovať po priestoroch triedy, školy, ako aj v jej blízkom okolí. Dennodenným nácvikom chôdze sa zlepšilo jeho držanie tela, pohybové schopnosti, nadobudol lepšiu kondíciu. Zvýšila sa jeho motivácia prekonávať prekážky, získal slobodu v samostatnom pohybe, pocit užitočnosti, keďže ho učitelia poverovali úlohami, ktoré dovtedy plniť nemohol. Vo vzpriamenej polohe mohol vykonávať činnosti ako napr. hra s loptou, práca v stoji pri interaktívnej tabuli. Všetky tieto skutočnosti priaznivo ovplyvnili jeho socializáciu a celkový psychický vývin. Finančný dar bol použitý na špeciálne stabilizačné nohavičky a chodítko.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Keďže pani Barbora sa rada venuje ručným prácam, obzvlášť technikám, ktoré, sa venujú výrobkom z papiera, touto činnosťou trávi každú voľnú chvíľu. Z práce sa nesmierne teší a vyrobené produkty skrášľujú interiér zariadenia, ocenia ich aj iní klienti v ZSS a taktiež i návštevníci a dobrovoľníci v ZSS. Finančný dar bol použitý na nákup maliarskych a papierových potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Relevant n.o. realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Prvým a nadradeným cieľom bolo osamostatnenie sa klientky. Patrícia začala krátko po odštartovaní projektu fungovať v režime "ja sama", pričom okrem ubytovania odmietala poskytovanie ďalších služieb zo strany organizácie. Prestala pravidelne navštevovať školu, zanechala dobrovoľnícku prácu v Depe ako aj opatrovanie seniorov. Na to sa nabalilo demonštratívne správanie a vzdor. Niekoľko mesačná kríza doznela až koncom októbra 2018. S pozitívnou zmenou klientkinho postoja prichádzala napokon aj postupná obnova dôvery. Patrícia pokračovala napokon v štúdiu, znovu požiadala koordinátora opatrovateľskej služby o opatrovanie seniorov a zúčastňuje sa zážitkového outdoorového vzdelávania s pracovníkmi organizácie. Súčasťou nadradeného cieľa bola práca na samostatnom bývaní, pravidelným sporením. Klientka ukončila druhý ročník a pokračuje posledným tretím ročníkom denného štúdia. Pri hľadaní vhodného zamestnania si Patrícia vyskúšala prácu upratovačky, pracovníčky Dielne pre život pri výrobe potlače tričiek a hrnčekov, pracovníčky v pekárni, prácu opatrovateľky seniorov ako i pomocníčku v kuchyni. Už v minulosti Patrícia absolvovala opatrovateľský kurz, teraz k nemu pridala potravinový preukaz. Klientka Patrícia veľmi rada športuje. V rámci realizácie projektu boli zakúpené maliarske potreby, kurz varenia, účasť na psychosociálnom výcviku a kolieskové korčule.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 750 € Archa, n. o. realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Vďaka špeciálnej posteli sa Katke spánok výrazne zlepšil. Personál si posteľ nevie vynachváliť, zlepšila sa manipulácia s Katkou, jej prenos z postele na vozík a naopak. Katka na posteli nielen spí, ale už dokáže aj oddychovať, resp. si pozerá knihy. Vďaka rôznym hrám si precvičila svoju jemnú motoriku rúk a prstov, aj koordináciu oko - ruka. Posteľ Katke bude slúžiť naďalej. Všetky hry sú zaradené do jej denných terapií, aktivít, krúžkov a činností. Finančný dar bol použitý na nákup špecializovanej postele a interaktívnych hračiek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 800 € SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Benjamín si pomocou vytvorených interaktívnych pracovných listov na matematike precvičoval číselný rad, sčítanie a odčítanie a zapisovanie viacciferných číslic. Na hodinách slovenského jazyka si zlepšoval čitateľské zručnosti a názorne precvičoval gramatiku. Interaktívna tabuľa pomohla aj ako relaxačná a motivačná zložka vyučovania a slúži všetkým žiakom v triede. Finančný dar bol použitý na zakúpenie interaktívnej tabule.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € OZ Úsmev pre Maťka realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. V rámci projektu sa podarilo zakúpiť na mieru vyrobený Rotren solo x. Jedná sa o špeciálny zdravotný bicykel. Maťko chce chodiť a behať so svojimi kamarátmi a pomocou Rotrenu sa mu budú zlepšovať pohybové schopnosti. Finančný dar pokryl takmer celú čiastku rehabilitačného stroja Rotren solo x.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Archa, n. o. realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Hlavným cieľom klientky Majky bolo zlepšiť svoje správanie, naučiť sa vydržať pri práci a spolupracovať. Majka sa naučila pripraviť si jednoduché jedlo podľa pokynov personálu. Pomohla jej aj starostlivosť o kvety a bylinky, je viacej vytrvalá, trpezlivá. Je menej agresívna a nervózna. Finančný dar bol použitý na materiál ku kulinoterapii a gardenterapii.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb - pre stredisko DSS Symbia realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Hlavným cieľom projektu bolo, aby Ninka urobila pokroky v oblasti komunikácie s inými deťmi. Cieľ bol sčasti splnený. Tento cieľ je však dlhodobý a malé pokroky sa dejú postupne. Ninka aj s maminkou veľmi dobre spolupracujú, držia sa rád z RCA a cvičia doma s FONO programom pravidelne každý deň. Ninkina reč je postupne zrozumiteľnejšia. To aby sa Ninka vedela hrať a komunikovať s inými deťmi chce ešte veľa učenia, tréningu a času vzhľadom na jej diagnózu. V RCA je k dosiahnutiu tohto cieľa každý deň intenzívne vedená. Finančný dar bol použitý na Program FONO 2 a iné komunikačné pomôcky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € „VEK NÁDEJE“ Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Ciele projektu boli úspešne naplnené s rozvojom pracovných zručností. Projekt bol zameraný na umeleckú prácu klientky Gizky. Vychádzalo sa z predpokladu, že klientka mala schopnosť zlepšiť kvalitu svojho zdravia a života práve pracovnými návykmi a aktivitami spojenými s jej umeleckým cítením. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu k umeleckej výrobe.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 100 € Ostrov, n.o. realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Hlavným cieľom klientky pri výrobe tkaných kobercov bolo pokračovať v práci svojej starej mamy a tým zvýšiť svoj pocit užitočnosti pre okolie, čím došlo k zlepšeniu a zjednodušeniu integrácie do spoločnosti. Cieľ sa podarilo naplniť v plnej miere. Andrejka sa naučila tkať. Drobnosti, ktoré utkala, darovala svojim blízkym. Bola hrdá na svoju prácu a na to, že dokáže veľa urobiť už len s minimálnou pomocou. Finančný dar bol použitý na krosná s príslušenstvom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 550 € Ostrov, n.o. realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Julo samostatne pracujoval na počítači a zaregistroval sa na sociálnej sieti. Písal si básničky na počítači. Julo je veľmi dravý a čo chce, to dokáže. Najlepšou aktivitou bolo, že už na sociálnej sieti nemusel pracovať s pomocou druhých, ale dokázal komunikovať samostatne. Svoje básne už tak nemusí diktovať, ale sám ich píše. Finančný dar bol použitý na PC zostavu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Komunitná nadácia Liptov realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. V rámci projektu sa zrealizovala jedna aktivita a to zakúpenie handbajku pre Tomáša. Na druhý deň ako Tomáš obdržal handbajk najazdil 30 km, čo je neskutočné aj napriek faktu, že na druhý deň mal obrovskú svalovicu - jeho pocit radosti bol neopísateľný. Od toho dňa pravidelne so skupinkou 2-3 hendikepovaných športovcov jazdí. Je neskutočné sledovať, ako rýchlo sa začlenil do života aj touto formou. Už teraz má v pláne rôzne aktivity na budúci rok. Finančný dar bol použitý na kúpu handbajku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Klientka je vďaka projektu mobilná, chodí samostatne bez potreby sprievodu inou osobou, na dlhšiu vzdialenosť jej postačuje použitie jednej francúzskej palice. Pravidelným cvičením na bežiacom páse si udržiava pohyblivosť, zvyšuje silu, stabilitu a vytrvalosť dolných končatín. Klientka sa stále snaží zlepšiť si cvičením celkový zdravotný stav tak, aby mohla podstúpiť operáciu, ktorá sa zatiaľ neuskutočnila. Po nej chce postupne absolvovať rehabilitáciu operovanej končatiny a naďalej udržiavať hybnosť a silu dolných končatín tak, aby bola čo najdlhšie pohyblivá. Potom by sa rada natrvalo vrátila do svojej domácnosti. Finančný dar bol použitý na nákup bežeckého pásu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € "OZ BELASÝ MOTÝĽ" realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Pani Helenka si osvojila jednotlivé techniky výroby sviečok a mydiel z rôznych materiálov (palmový vosk, včelí vosk, glycerínová hmota). Pani Helenka si výrobou sviečok a mydiel našla vhodnú formu trávenia svojho voľného času. Táto činnosť jej pomáha odstraňovať aj pocity nervozity, ktoré u nej pretrvávali. Výroba sviečok a mydielok pani Helenke veľmi prirástla k srdcu a chcela by sa jej v budúcnosti ešte venovať. Vyrobené mydlá používa každodenne a nevie si ich vynachváliť. Pani Helenka sa veľmi teší, že sa vo svojom pokročilom veku naučila vyrábať niečo nové a že dokáže byť ešte užitočnou. Finančný dar bol použitý na materiál potrebný k výrobe sviečok a mydiel.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Domov nad mestom občianske združenie pri DD a DSS pre dospelých realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Keďže je pán Jozef športovo nadaný a vyjadril svoju túžbu zdokonaliť sa v niektorých športových disciplínach, do zariadenia bol zakúpený Holandský biliard a basketbalový kôš. Triafanie lopty do basketbalového koša dokáže pána Jozefa upokojiť. Trénuje si pri ňom trpezlivosť, presnosť, zručnosť i koordináciu tela. Pán Jozef sa často zúčastňuje rôznych športových súťaží a aktivít. Preto má potrebu sa stále zlepšovať. Pre tento účel bol zakúpený fotoaparát s funkciou video nahrávania. Pán Jozef si tak môže spätne pozrieť aká je jeho technika hry, aké robí chyby, prípadne si naplánovať vlastnú taktiku. Finančný dar bol použitý na zakúpenie fotoaparátu, športových potrieb a propagáciu pomocou článku v novinách.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 600 € Relevant n.o. realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu bolo absolvovanie vodičského kurzu pre klientku Moniku. Monika častokrát veľmi rada prišla a zdieľala informácie ako jej to išlo na jazde, ako sa jej darilo a v čom sa zlepšila. Zároveň sa splnili ciele ako stabilizovanie zdravotného stavu, absolvovanie psychologického a psychoterapeutického poradenstva, účasť na zážitkovom tábore a udržanie primeranej váhy a fyzickej kondície prostredníctvom pohybovej aktivity. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie kurzu na vodičský preukaz.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Platan, zariadenie sociálnych služieb realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Nákupom výtvarných potrieb a najmä maliarskeho stojana sa kreatívne vyjadrenie klienta povznieslo na vyššiu úroveň. Maľovanie berie ako profesionál, teší sa z každého obrazu, ktorý vytvorí. Maľovaniu a kresleniu sa venoval v altánku, ktorý je v zariadení. Finančný dar bol použitý na nákup maliarskych potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Vlastička bola v rámci projektu jednoznačne aktívnejšia, spokojná so zvýšeným záujmom personálu a prospievalo jej to. V ergoterapeutických činnostiach sa Vlastička cítila veľmi dobre, veľmi sa tešila hlavne z novej kvietkovanej metly a zástery a pri škrabaní zemiakov. Taktiež sa spresnil jej čas príchodu na stravu vďaka veľkým nástenným hodinám. Tvorivé činnosti robila tiež veľmi rada, niektoré stanovené išli ľahšie, ako napr. maľovanie omaľovánok, tvorba dekoratívnych zvonkohier, vianočných gulí či ozdobných rámikov. S pomocou personálu bola schopná vyšiť dva jednoduché obrázky v ráme. Finančný dar bol použitý na nákup ergoterapeutických pomôcok a materiálu na tvorivú činnosť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Klientka absolvovala výlet po zaujímavých historických pamiatkach rodného kraja a nadviazala kontakt so svojou rodinou. Klientka spolu s kamarátmi sa zúčastnila otváracieho ceremoniálu tradičných Žilinských slávnosti, čo obohatilo jej zážitky. Spoločné cestovanie upevnilo kamarátske vzťahy a viedlo k pozitívnej socializácii klientov. Klientka prejavila záujem o opätovné stretnutie z rodinou a hlbšie nadviazanie rodinných vzťahov. Chcela by naďalej spoznávať aj iné kraje Slovenska. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie dopravy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € MARGARÉTKA realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Prostredníctvom aktivít projektu sa Andrej naučil samostatnosti a potrebnej spoľahlivosti pri výrobe mydielok na predaj. Výroba bola bezchybná, po výrobe zhotovil papierovú krabičku, odfotil a mohol tieto výrobky propagovať aj na verejnosti ako ostatní zdraví rovesníci. Andrej sa naučil vyrábať mydielka rôznych tvarov, farieb a vôní. Pracoval samostatne, niekedy s pomocou. Andrej zažil sám proces od výroby až po predaj. Andrej bol dochvíľny, spoľahlivý, rád skúšal nové vône a formy, tešil sa na prácu. Finančný dar bol použitý na nákup potrebného materiálu k výrobe mydla.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € JASANIMA - Domov sociálnych služieb realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Prvým cieľom Milana bolo osvojiť si kompletný postup výroby sviečok od prípravy pomôcok a materiálu až po samotné vyhotovenie sviečok rôznych tvarov, vôní a farieb. Druhým cieľom Milana bolo naučiť sa a osvojiť si novú techniku - plstenie, ktorá pomôže aktivizovať jemnú motoriku rúk.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Annamaria n.o. realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Vyrobené výrobky bude mať možnosť prezentovať na jarmokoch, čo by mu pomohlo k nadviazaniu nových sociálnych vzťahov a k získaniu pocitu sebarealizácie. Počas tvorby sa naučil väčšej trpezlivosti. Milana práca v dielni na výrobu sviečok veľmi baví a chce sa naučiť aj iné spôsoby výroby sviečok. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu na výrobu sviečok.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Základná škola Gajary realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Rekonštrukcia školského tenisového kurtu. Vďaka realizácii projektu sa podarilo zrekonštruovať školský tenisový kurt. Odstránil sa starý antukový povrch a položil sa nový. Obnovil sa spotrebný tenisový materiál, ako tenisová sieť, kefu na antuku a tenisové loptičky. Cieľ projektu bol splnený k spokojnosti všetkých hráčov tenisu v obci Gajary a jeho okolia. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu antukového povrchu a na nákup tenisového príslušenstva.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Obec Unín realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Výstavba detského ihriska v parku. Cieľom projektu bolo vybudovanie detského ihriska v parku pre deti z obce Unín. Detské ihrisko je zložené z dvoj-hojdačiek, ľanovej pyramídy a nerezového kolotoča. Priestor ihriska sa doplnil osadením parkových lavičiek. Projekt bol zameraný na rozvoj fyzických aktivít u detí, ako aj ich mentálny rozvoj. Finančný dar bol použitý na výstavbu detského ihriska v parku.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Mesto Šamorín realizovalo v grantovom programe Regióny projekt: Detské ihrisko na Gazdovskom rade. Mesto Šamorín žiadalo prostriedky na projekt s názvom: Detské ihrisko na Gazdovskom rade. Cieľom projektu bolo rozšírenie detského ihriska na tomto mieste, ktoré bolo postavené v roku 2005. Každý rok samospráva investuje peniaze na rekonštrukciu, údržbu a obnovu detského ihriska a v roku 2016 boli umiestnené na tomto mieste vonkajšie fitnes prvky. Získané finančné prostriedky boli použité na nákup hracej lavičky a betónového pingpongového stola.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Obec Smolenice realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Osadenie lavičiek v kaštieľskom parku. Cieľom projektu bolo osadenie lavičiek do verejne prístupného parku, kde obec v spolupráci s OZ Naše Smolenice pred dvoma rokmi vyčistila bývalý Pálfiovský park, upravila terén, očistila ho od odpadu a vyhotovila chodníky cez park. O park sa obec taktiež pravidelne stará a kosí ho. Lavičky sa tešia veľkej obľube a park získal na atraktivite. Neskôr budú v parku osadené aj historické svietidlá. Finančný dar bol použitý na nákup a osadenie lavičiek.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Obec Hrnčiarovce nad Parnou realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Obnova informačných tabúľ. Cieľom projektu bola obnova troch informačných tabúľ v obci. Projekt bol určený pre širokú verejnosť obyvateľstva, najmä pre občanov žijúcich v obci. Občania tak získali dostupnejšie a komplexnejšie informácie o dianí v obci. Finančný dar bol použitý na zakúpenie informačných tabúl.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Mesto Nová Baňa realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Letná rozprávková čitáreň v MŠ Nová Baňa. Výsledkom projektu bolo vybudovanie malej oddychovej zóny a relaxačnej zóny. Projekt prispel k zlepšeniu sociálnej aktivity dieťaťa a naplneniu potreby sociálneho kontaktu s rovesníkmi a dospelými. Cieľom projektu bola podpora vzťahu dieťaťa k poznávaniu a učeniu. Finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie, tulivaky, lavičky, stoly, set matracov a paletové sedenie.
e) podpora vzdelávania 800 € ZŠ a MŠ Plavnica realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Objavujeme svet elektroniky. Cieľom projektu bolo prebudiť pozitívny vzťah v technickej oblasti u žiakov. V rámci projektu sa podarilo zakúpiť elektronické stavebnice a ďalšie elektronické pomôcky, ktoré rozvíjajú konštruktívne myslenie žiakov. Žiaci na hodinách techniky skúšali elektrické a svetelné obvody. Veľkú radosť mali, ak obvod správne zapojili a svetlá rozsvietili. V rámci zapojenia zvukových elektrických pomôcok si žiaci mohli vyskúšať aj rôzne zvuky. Finančný dar bol použitý na zakúpenie elektrického obvodu, laboratórneho zdroju Geti, kontaktného poľa, trafopájky, lupy s osvetlením a multimetra.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Obec Zemianska Olča realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Rekonštrukcia detského ihriska . Cieľom projektu bola výstavba oplotenia detského ihriska v miestnom parku popri miestnej komunikácii. Miestny park a ihrisko je tak verejne prístupné a najmä bezpečnejšie, nakoľko ho navštevujú deti do 14 rokov. Oplotením ihriska sa tak môže predísť najmä dopravným nehodám. Finančný dar bol použitý na oplotenie ihriska.
b) podpora a rozvoj športu 600 € ZŠ a MŠ Bohdanovce realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Obnova detského ihriska v materskej škole. Zámerom projektu bolo zakúpenie hracieho prvku do areálu materskej školy v Bohdanovciach. Hracie prvky podporujú u detí fantáziu a stimulujú ich potrebný pravidelný pohyb vonku. Deti sa v zakúpenom vláčiku veľmi radi hrajú a veľmi si ho obľúbili. Finančný dar bol použitý na zakúpenie vláčika s tunelom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € ZŠ a MŠ Dolný Smokovec realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Slobodný prístup k informáciám. Projekt bol zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní. Žiaci a učitelia získali voľný prístup k informačným zdrojom. Napojením školy na informačnú sieť bola poskytnutá žiakom možnosť využitia moderných technológií vo výučbe. Finančný dar bol použitý na zakúpenie zariadenia UBNT UniFi, káblu, konektora a iného pomocného materiálu.
b) podpora a rozvoj športu 600 € ZŠ Nižný Žipov realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Športom za zdravie. Využívaním zakúpených športových potrieb obec Nižný Žipov zmodernizovala a zatraktívnila výchovno-vzdelávací proces, konkrétne hodiny telesnej výchovy a činnosť záujmových krúžkov. Pohybom a športom škola vedie žiakov k zdravému životnému štýlu a tým prispieva k upevňovaniu ich zdravia. Finančný dar bol použitý na stolnotenisový stôl, rakety a zakúpenie lôpt.
e) podpora vzdelávania 600 € ZŠ Gy. Dénesa s VJM Plešivec realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Podzemná ríša. Cieľom projektu bolo oboznámiť žiakov so vzácnosťami podzemnej ríše. Projekt bol určený pre 168 žiakov. Žiaci spolu s učiteľmi navštívili jaskyňu Domica. Snažili sa pochopiť činnosť vody v jaskyni, všímali si živočíchy. Starší žiaci mali pripravené pracovné listy, ktoré mali vyplniť po prehliadke, mladší žiaci svoje zážitky z prehliadky nakreslili. Finančný dar bol použitý na vstupné do jaskýň a na zakúpenie učebných pomôcok.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Obec Dvory nad Žitavou realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Revitalizácia dvora obecného múzea. Areál obecného múzea nespĺňal estetické ani funkčné podmienky, bol zanedbaný a zarastený. Realizáciou projektu sa revitalizovalo, skrášlilo a sfunkčnilo okolie obecného múzea, ktoré slúži na organizovanie rôznych spoločenských podujatí v obci. Úpravou areálu sa vytvoril estetický a sfunkčnený verejný priestor, ktorý bude slúžiť aj na oddych a stretávanie občanov v obci. Finančný dar bol použitý na nákup trvaliek a ozdobných tráv, ozdobných drevín, substrátu, mulčovacieho materiálu, mobilných kvetináčov, osiva, trávnej zmesi a oddeľovacej lišty od trávnika.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € ZŠ a MŠ Kamienka realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Zahrajme sa na svadbu. Obec Kamienka je bohatá a hrdá na kultúrne tradície svojich predkov, ktoré uchovávajú folklórne skupiny v obci. Ciele projektu boli naplnené tým, že všetkým chlapcom boli zakúpené biele košele, nohavice a krpce a dievčatám boli zakúpené taktiež niektoré časti krojov. Kroje sa budú využívať na rôznych festivaloch a vystúpeniach. Finančný dar bol použitý na zakúpenie krojov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € ZŠ Vojčice realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Obnova informačných systémov. Obnovou informačných systémov je možné kvalitne zdokumentovať život v škole, jej aktivity, podujatia a v neposlednom rade sa zviditeľniť pred verejnosťou. Pomocou projektu sa uľahčilo dokumentovanie podujatí ako Olympijský deň, Európsky týždeň športu, či Tvoríme z plodov našich stromov, ktoré sa v roku 2018 v škole zorganizovali. Vďaka projektu sa zakúpil fotoaparát Canon PowerShot G7 Mark II.
b) podpora a rozvoj športu 600 € ZUŠ Spišská Nová Ves realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Obnova šatní tanečného odboru. Realizácia projektu spočívala v obnove šatní tanečného odboru ZUŠ v Spišskej Novej Vsi, čím sa podstatne zvýšila kvalita priestorov v šatni. Nové vešiakové steny svojim pevným uchytením prispievajú k bezpečnosti detí a zároveň vytvárajú komfortné prostredie, ktoré prispieva k vyučovaciemu procesu. Finančné prostriedky boli použité na stabilné vešiakové steny a lavice.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Obec Alekšince realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Futbalový turnaj o pohár starostu obce. Zámerom projektu bola podpora pohybových aktivít obce Alekšince. Cieľom projektu bolo ponúknuť šport ako doplnok k iným aktivitám a upevňovať vzťahy medzi obyvateľmi Išlo o zapojenie čo najväčšieho počtu obyvateľov rôznych vekových kategórií. Futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce sa konal 28.7.2018. Občanom bol spríjemnený ich voľný čas. Finančný dar bol použitý na zakúpenie cien pre víťazov, občerstvenie a propagáciu.
e) podpora vzdelávania 800 € ZŠ Trstené pri Hornáda realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Zázrak zvaný VODA. Zámerom celého projektu bolo znížiť spotrebu pitnej vody oproti predošlým rokom a vytvoriť v exteriéri vhodný vyučovací proces s využitím inovatívnych vyučovacích metód. Vytvorili sa zásobníky dažďovej vody v okolí školy a dažďovú vodu deti a učitelia využívajú na polievanie kvetov, umývanie tabúľ atď. Zásobníky sa vytvorili za pomoci rodiča s mini bagrom. Vzniklo tak jazierko, ktoré je súčasťou zachytávania dažďovej vody a zároveň slúži vo vyučovacom procese. Pri ňom je informačná tabuľa a vysadené rastliny. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu potrebného k zachytávaniu vody, exteriérové rastliny a informačnú tabuľu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Radava realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Informačná tabuľa s mapou obce Radava. Realizáciou projektu, osadením informačnej tabule s mapou obce v jej centre sa podporil rozvoj cestovného ruchu v obci. Uľahčila sa tak orientácia v obci pre návštevníkov, ktorí sú tu ubytovaní z dôvodu návštevy termálneho kúpaliska v Podhájskej. Finančný dar bol použitý na zakúpenie informačnej mapy.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Obec Diakovce realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Obnova detského dopravného ihriska. Zámerom projektu bola obnova detského ihriska. V areáli boli osadené zvislé a vodorovné dopravné značenia. Na niektorých miestach bolo opravené oplotenie, vyrovnané boli chodníky a osadená bola kamera. Obnova areálu mala veľmi dobrý ohlas. Dopravné ihrisko je od tej doby otvorené denne. Blízkosť detského ihriska, školských a predškolských zariadení zabezpečuje, že je ihrisko plné detí a rodičov. Revitalizovaním pozemku sa prispelo k ochrane životného prostredia a tak sa deti môžu hrať v zdravom prostredí, v ktorom sa môžu naučiť bezpečnému správaniu na cestách. Finančný dar bol použitý na dopravnú značku, pätku na uchytenie značiek a na stĺpiky.
b) podpora a rozvoj športu 600 € ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Rozvoj pohybovej kultúry u žiakov. Cieľom projektu bolo rozvíjať pohybovú kultúru v rámci telesnej výchovy a krúžkovej činnosti, pričom sa projekt zameriaval na florbal. Zakúpená bola kompletná výstroj s dresmi, ktoré sa využívajú pri reprezentácii školy na súťažiach. Výstroj sa používa aj pri krúžkovej činnosti v rámci školy. Žiakom sa zakúpená výstroj veľmi páči, spĺňa všetky parametre na realizáciu kvalitnej hry. Finančný dar bol použitý na zakúpenie brankárskej masky, hráčskej hokejky, loptičky a hráčskeho kompletu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € ZŠ s MŠ Halič realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Podpora tradičných zvykov Haličského podzámčia. Cieľom projektu bolo podporiť žiakov, ktorí navštevujú krúžok a snažia sa zachovávať tradičné zvyklosti predkov. Zoskupenie bolo podporené kúpou prenosného elektrického klavíra a syntetizátora, ktorým sú deti pri svojom speve doprevádzané. Projekt má prínos pre celé Haličské podzámčie združujúce cez 12 obcí. Finančný dar bol použitý na kúpu klavíra a syntetizátora.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Obec Osuské realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Obnova detského ihriska v areáli ZŠ a MŠ. Cieľom projektu bolo obnovenie prvkov pôvodného detského ihriska z 80. rokov, ktoré už dnes nevyhovuje súčasným estetickým ani bezpečnostným požiadavkám. Pôvodné prvky boli doplnené o lanovú pyramídu. Celý priestor sa tak zatraktívnil a je efektívne využívaný hlavne deťmi. Financie boli použité na zakúpenie lanovej pyramídy.
e) podpora vzdelávania 600 € ZŠ J. Erdélyiho s VJM Veľké Kapušany realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Rytmus, ako relax pre našich žiakov. Cieľom projektu bolo vybudovať z nevyužívanej triedy hudobnú učebňu, vybaviť ju hudobnými pomôckami a nástrojmi a celkovo zútulniť priestor. Zámerom projektu je vysvetľovať deťom učivo hudobnej výchovy názorne pomocou magnetických tabuliek a magnetických nôt. Okrem hodín hudobnej výchovy trieda slúži na relaxáciu a stretávanie sa citarového krúžku a speváckeho zboru. Ohlasy na nový priestor a pomôcky od detí aj rodičov sú veľmi pozitívne. Finančný dar bol použitý na magnetickú notovú osnovu, magnetické noty, magnetické tabuľky s notovou osnovou a magnetmi, zobcové flauty a na rámy na portréty skladateľov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € SOŠ-SzKI Kravany nad Dunajom realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Obnova sochy Abigél a jej okolia. Cieľom projektu bolo revitalizovať okolie sochy v parku. Pred začatím obnovy sochy a jej okolia bolo vyčistené jazierko, odstránené boli kríky, rastliny a iné buriny. Následne sa doplnili chýbajúce časti sochy a vymodelovali sa vonkajšie obrysy sochy. Nasledovali maliarske práce a zapojenie elektrického obvodového systému. Do stredu jazierka bolo umiestnené dvoj vývodové fontánové čerpadlo. Finančný dar bol použitý na materiál na sochu, výkopové a inštalačné práce a na práce na elektrickom vedení.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Mesto Poltár realizovalo v grantovom programe Regióny projekt: Vydávanie mestského občasníka. Hlavným cieľom projektu bolo vydávanie mestského občasníka pre občanov mesta, pričom účelom bolo prostredníctvom novín zvýšenie informovanosti občanov v oblasti kultúrneho a spoločenského života v meste. Projekt podporoval aktivity obyvateľstva v spoločenskom dianí a ich účasti na aktivitách mesta. Prínosom celkového projektu sú informácie, ktoré sa dostanú aj k občanom, ktorí nemajú prístup na internet, resp. starším, ktorí nemajú ani počítače a informácie v novinách sú pre nich dôležité. Finančný dar bol poskytnutý na grafické štúdio.
b) podpora a rozvoj športu 800 € ZŠ - Alapiskola Leles realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Rovnaké šance na športovanie pre všetkých. Cieľovou skupinou projektu boli žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, a preto nedokážu školu podporovať finančne. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť plnohodnotné vybavenie telocvične najviac využívanými pomôckami a náradím, aby rozvoj športového ducha a fyzického zdravia nebol u týchto žiakov zbrzdený. Finančný dar bol použitý na nákup športového vybavenia a úpravu asfaltového ihriska a doskočiska.
b) podpora a rozvoj športu 600 € ZŠ a MŠ Lipovce realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Rýchlejšie, vyššie a čo najďalej. V rámci rozvoja športovej gramotnosti a telesnej zdatnosti bol projekt zameraný na prehlbovanie zručností žiakov školy v ľahkej atletike, gymnastike, v športových disciplínach ako skok do diaľky či cvičenie na hrazde. Projekt zatraktívnil výučbu predmetu telesná výchova a športová výchova pre žiakov. Finančný dar bol použitý na vybudovanie pieskového doskočiska spolu s odrazovou doskou a na zakúpenie športového náradia do telocvične.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Obec Vidina realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Revitalizácie detského ihriska. Cieľom projektu bolo prispieť k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotný telesný a motorický rozvoj detí nielen v predškolskom veku, prispieť k zvýšeniu bezpečnosti týchto detí a celkovo k zlepšeniu vybavenia obce. Opravili sa opotrebované herné prvky ako hojdačky, preliezky, pieskovisko aj lavičky. Finančný dar bol použitý na obnovenie preliezok a hojdačiek.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € ZŠ Rudňany realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Zelený vstup do areálu školy. Cieľom projektu bolo vybudovať park po oboch stranách prístupového chodníka do areálu školy. Žiaci za pomoci učiteľov telesnej výchovy, pracovnej výchovy, prírodopisu a biológie vysadili rôzne druhy drevín a krov. Taktiež vyrovnali terén a dosiali trávne osivo. Hlavným cieľom projektu bolo vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, estetiku a vzťah k práci. Finančný dar bol použitý na zakúpenie substrátu, rastlín, drevín a kolíkov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Obec Veľké Úľany realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Revitalizácia Jazdeckého areálu "Lesopark" Veľké Úľany. Cieľom projektu bola rekultivácia jazdeckého areálu. Zámer bol v plnej miere naplnený. Rekultiváciou zakúpených drevín sa areál skultúrnil a vysadené dreviny chránia prostredie proti prašnosti a iným prírodným javom. Projekt prispel k zlepšeniu životného prostredia, zveľadeniu zelene, k zvýšeniu estetiky a obec nadobudla funkčnú a zdravotnú hodnotu. Finančný dar bol použitý na nákup drevín.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € ZŠ a MŠ Vysoká pri Morave realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Obnova detského ihriska. Cieľom projektu bolo obnoviť a zrekonštruovať časť detského ihriska, ktoré slúži na potreby detí navštevujúce MŠ a Školský klub detí. Konkrétne sa jednalo o úpravu pádových plôch pod hojdačkami a altánkami, pod ktorými bola v minulosti zodratá tráva a pri daždi sa v tom mieste držala voda. Ohlas po úprave bol veľmi pozitívny zo strany detí aj rodičov. Upravené časti sú pre deti omnoho bezpečnejšie. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu pádových plôch pod hojdačkami a altánok od firmy BAU-experta z Malaciek.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Mesto Šaštín-Stráže realizovalo v grantovom programe Regióny projekt: Renovácia parketovej podlahy v Dome Kultúry Stráže. Dom kultúry v mestskej časti Stráže slúži všetkým občanom, ktorých je viac ako 5 000 a je využívaný na zachovanie kultúrnych tradícií. Okrem usporadúvania kultúrnych podujatí slúži tiež na výstavy a prezentácie prác, organizovanie plesov a tanečných zábav. Cieľom projektu bolo zrenovovať opotrebovanú parketovú podlahu v dome kultúry, aby mohla slúžiť niekoľko ďalších rokov. Financie boli použité na brúsenie, napustenie a leštenie parkiet.
e) podpora vzdelávania 600 € Základná škola s VJM-Alapiskola realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Naši žiaci potrebujú moderné priestory. Projekt riešil výmenu časti nábytku, žiacke lavice a stoličky v učebni, ktorá slúži ako prírodovedná učebňa pre ročníky 1. - 4. a taktiež ako kmeňová učebňa pre štvrtú triedu. Cieľom projektu bolo, aby žiaci mali kvalitné a vhodné priestory na osvojenie potrebných vedomostí. Finančný dar bol použitý na zakúpenie nábytku a vybavenia do učebne.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Spojená škola Spišská Stará Ves realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Zachovávame goralské tradície spevom a tancom. Projektom boli podporené súbory Pieniny a Rovinka, ktoré zastrešujú deti od 3 do 15 rokov. Činnosť súboru sa opiera o zachovávanie goralského nárečia, tradíciu ľudovej slovesnosti či piesní a tancov daného regiónu. Deti tancujú v tradičnom goralskom kroji, ktoré však boli už veľmi opotrebované. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu k oprave krojov a na šitie.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Obec Pružina realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Rozšírenie detského ihriska v areáli MŠ v Pružine. Rozšírením detského ihriska v MŠ sa prispelo k rozvoju pohybových aktivít detí, ktoré ju navštevujú. Súčasné prvky detského ihriska spĺňajú všetky bezpečnostné kritériá pre umiestnenie v MŠ. Obec Pružina pravidelne vykonáva v tomto areáli aj revíziu všetkých detských prvkov. Danú iniciatívu privítali nielen deti z MŠ, ale aj zo ZŠ, ktoré sa v jedálni MŠ stravujú. Finančný dar bol použitý na osadenie detského kolotoča.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Základná škola v Giraltovciach realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Výstavba športoviska „Skok do diaľky“. Cieľom projektu bolo vybudovanie rozbehovej dráhy a doskočiska pre atletickú disciplínu skok do diaľky, ktoré v areáli školy doposiaľ chýbalo. Takýmto spôsobom sa táto disciplína priblížila žiakom a v súčasnosti je to veľmi obľúbený a atraktívny šport. V rámci projektu sa vytýčili rozmery rozbehovej dráhy a doskočiska, uložili sa obrubníky a do betónového podkladu bola upevnená odrazová doska. Podklad bol spevnený zámkovou dlažbou a na záver bolo doskočisko naplnené pieskom. Financie boli použité na zakúpenie obrubníkov, odrazovej dosky, piesku a zámkovej dlažby.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Obec Prečín realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Obnova detského ihriska. Cieľom projektu bola rekonštrukcia a obnova detského ihriska. Ihrisko, ktoré využívajú deti z miestnej MŠ a ZŠ bolo po množstve rokov používania už značne opotrebované, a preto bolo potrebné ho obnoviť. Jednalo sa hlavne o revitalizáciu plochy ihriska, kde sú postavené hracie prvky. Daný priestor sa ohraničil obrubníkmi, upravila sa plocha pod hojdačkami a prístupové chodníky sa spevnili betónom. Obnovou sa zlepšili podmienky, priestor sa skrášlil a najmä je pre deti bezpečnejší. Finančný dar bol použitý na osadenie obrubníkov, navezenie štrku a za prácu robotníkov.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Obec Malý Horeš realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Obnova detského ihriska. Cieľom projektu bola obnova detského ihriska pri Obecnom úrade v Malom Horeši zakúpením hracích prvkov - vahadlová hojdačka, kladina a pružinová hojdačka. Realizáciou projektu sa podporuje celkový telesný rozvoj detí a mládeže, zdokonaľuje sa koordinácia a zvyšuje fyzická samostatnosť. Zároveň sa stimuluje duševný rozvoj detí. Finančný dar bol použitý na zakúpenie hojdačiek a kladiny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Obec Mad realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Detský festival. Zámerom projektu bolo zrealizovanie Medzinárodného dňa detí v obci Mad. Išlo o celodenné detské zábavné podujatie, kde si mohli deti zasúťažiť a zabaviť sa. Podujatie prebehlo pod názvom Detský festival. Pripravené boli pre deti zábavné a športové súťaže a kreatívne dielne. O súťaže bol veľký záujem, každý bol odmenený cenami. Poobede sa konali kultúrne vystúpenia pre deti a zároveň bola pripravená pre záujemcov ukážka práce Dobrovoľníckeho hasičského zboru. Podujatia sa zúčastnilo veľa ľudí, detí a rodičov. Finančný dar bol použitý na atrakcie, hudobné vystúpenia, občerstvenie, materiál na súťaže, ozvučenie a zvukovú techniku.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Mesto Rimavská Sobota realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Výstavba street workoutovej zostavy na detskom ihrisku Sobôtka. Cieľom projektu bolo rozšírenie existujúceho detského ihriska o street workoutovú zostavu pre staršie deti vo veku 14-18 rokov v obytnej zóne Sobôtka. Ihrisko bolo zriadené na verejnom priestranstve, bolo postupne dopĺňané o hracie prvky zo strany mesta, ale aj aktívnych občanov mesta a obyvateľov lokality. Prístupné je nielen pre obyvateľov obytnej zóny, ale aj blízkeho sídliska Západ a všetkým obyvateľom mesta. Prínosom projektu bol hlavne rozvoj mestskej časti v rámci komunitného a regionálneho rozvoja. Finančný dar bol použitý na zakúpenie street workoutovej zostavy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Košické Oľšany realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Vydanie pamätnej publikácie k 730 výročiu obce Košické Oľšany. Cieľom projektu bolo vydanie publikácie 730. výročia obce Košické Oľšany. Na základe potreby získania čo najväčšieho množstva informácií a historických faktov obec oslovila Ing. Imricha Jelča, CSc. A prof. Ing Imricha Kažimíra, CSc. na jej spracovanie. Kniha bola odprezentovaná pred tlačou na rokovaní Obecného zastupiteľstva. Pre verejnosť bola kniha odprezentovaná po vytlačení v kultúrnom dome obce na podujatí "Úcta k starším" v októbri 2018. Finančný dar bol použitý na prípravu dokumentov a vydanie publikácie.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Obec Veľké Trakany realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Spoločný detský park snov pre malých šibalov. Hlavným cieľom projektu bola rekonštrukcia a rozšírenie detského ihriska v obci Veľké Trakany. V obci sa nachádza len jedno detské ihrisko, preto je veľmi dôležité, aby obec zabezpečovala funkčnosť a bezpečnosť ihriska. Počas realizácie došlo k osadeniu dvoch nových hracích prvkov od dodávateľa Playsystem s.r.o. Po doručení objednávky dňa 30.7.2018 boli prvky namontované zamestnancami z obecného úradu. Vďaka projektu budú môcť deti využívať svoj voľný čas na vynovenom ihrisku. Finančný dar bol použitý na pružinovú hojdačku a nerezovú lavičku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Mesto Detva realizovalo v grantovom programe Regióny projekt: Záhradná galéria Podpolianskeho múzea v Detve.. Cieľom projektu bola obnova schátranej a nevyužívanej záhrady Podpolianskeho múzea v Detve a jej využívanie ako ďalšieho priestoru Podpolianskeho múzea na kultúrne podujatia, výstavy, sprievodné podujatia Folklórnych slávností pod Poľanou, stretnutia a posedenia účinkujúcich, ale aj miestnych komunít a žiakov detvianskych škôl. Finančný dar bol použitý na betón, oceľovú výstuž, záhradný nábytok, zeleň, záhradné dekorácie a na stavebné a drobné práce.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Mesto Hriňová realizovalo v grantovom programe Regióny projekt: Prístup k informáciám v meste Hriňová. Vďaka projektu sa podarilo mestu Hriňová uskutočniť inštaláciu moderného informačného zariadenia, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti. Informačné tabule poskytujú základné informácie z oblasti administratívy, oznamov o kultúrnom dianí a činnosti miestnych spolkov a občianskych združení. Týmto spôsobom boli nahradené pôvodné, takmer 30 rokov staré informačné tabule, ktoré boli už značne poškodené. Nové informačné tabule vo forme toblerónov sú vhodnou alternatívou s praktickým vizuálnym a atraktívnym riešením. Umiestnené sú v centre mesta, v blízkosti administratívnej budovy mestského úradu a kultúrneho strediska. Obyvatelia tak majú priamy kontakt s aktuálnymi informáciami o dianí v meste. Finančný dar bol použitý na zakúpenie toblerónov a na ich inštaláciu.
b) podpora a rozvoj športu 500 € ZŠ a MŠ Čečejovce realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Objavme u detí radosť z pohybu na čerstvom vzduchu. Cieľom projektu bolo vytvoriť vhodné podmienky na možnosť vyučovania vo voľnej prírode a podmienky na regeneráciu síl. Vybudovaná oddychová zóna slúži na zážitkové vyučovanie v oblasti environmentálnej výchovy, odpadového hospodárstva, ochrany a tvorby životného prostredia na regeneráciu síl detí, žiakov a zamestnancov školy. Finančný dar bol použitý na zakúpenie lavičiek.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Obec Lehnice realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Rozšírenie detského ihriska v areáli MŠ . Cieľ projektu bol naplnený, nakoľko zlepšil poskytovanie základných služieb v obci (občianska vybavenosť) prostredníctvom rozšírenia a doplnenia voľnočasových zariadení. Zároveň rozšíril a obohatil športovo-oddychové miesto pre 92 detí z MŠ a 350 detí zo ZŠ a taktiež širokú verejnosť obce, kde môžu tráviť spoločný voľný čas. Využívaním jednotlivých detských prvkov deti získajú návyky aktívneho trávenia voľného času. Finančný dar bol použitý na osadenie detských prvkov do ihriska.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Obec Zuberec realizovala v grantovom programe Regióny projekt: Detské ihrisko Zuberec-Prte. Detské ihrisko je určené pre mladé rodiny žijúce v rozvíjajúcej sa časti obce, kde sa rozbieha individuálna bytová výstavba. Projekt bol určený pre deti a mládež, prípadne mladé rodiny pre ich voľnočasové vyžitie a športové vyžitie obyvateľov mesta. Realizáciou v časti Zuberec - Prte vznikli dva detské hracie prvky a futbalové bránky. Finančný dar bol použitý na kúpu hracích prvkov a futbalových bránok.
e) podpora vzdelávania 30 000 € Rodičovské združenie pri SOŠ v Šali realizovalo projekt: Podporou praktického vzdelávania k uplatneniu sa na trhu práce. Cieľom projektu bolo zabezpečiť a udržať východno-vzdelávací proces žiakov v študijných programoch so zameraním na chémiu, elektrotechniku a strojárenstvo na SOŠ v Šali. V rámci projektu sa zabezpečilo stravovanie v ŠJ Spojenej školy, podnikové štipendiá, odmeny za odborný výcvik, ktorý sa uskutočňoval v laboratóriách, dielňach školy a na zmluvných pracoviskách. Podnikové štipendiá boli vyplácané študentom v mesačných intervaloch na základe stanovených kritérií za prospech, správanie a dochádzku. Vzhľadom na študijné výsledky žiakov, ktorí nespĺňali kritériá na vyplatenie plánovanej sumy, boli finančné prostriedky okrem štipendií a odmien použité na stravovanie žiakov.
e) podpora vzdelávania 3 000 € HK HAVRANI Piešťany realizovalo projekt: Hokejbal - materiálne zabezpečeniepre malých športovcov. Cieľom projektu bolo podporiť mladé hokejbalové talenty, poskytnúť im možnosti rozvoja pohybovej aktivity a prilákať deti na športoviská za účelom ich komplexnej výchovy v priestoroch novovybudovaného hokejbalového ihriska v rámci areálu zimného štadióna. V rámci projektu sa tiež zabezpečilo oblečenie pre mladých športovcov a trénerov, ktorí denne pomáhajú v rámci tréningového procesu. Finančný dar bol použitý na zakúpenie hokejových minibránok, pomôcok na miešanie a stojany.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 602,18 € Žilinský športový klub realizoval projekt: Podpora snowbordingu. Cieľom projektu bola podpora mladých talentovaných snoubordistov v disciplíne slopestyle s možnosťou ich postupného štartu na pretekoch FIS – podujatia európskeho a svetového pohára. Tréningová príprava prebehla na Štrbskom plese a na ľadovci Hintertux. Finančné prostriedky boli použité na tréningovú prípravu a na nákup športového materiálu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € OKRAJ občianske združenie realizovalo projekt: Naša chránená dielňa. Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie trvalej udržateľnosti chodu chránenej dielne, v ktorej OKRAJ zamestnáva 5 ľudí. OZ mohlo v rámci projektu naďalej s klientami pracovať na ich začleňovaní do spoločnosti. Prevádzka chránenej dielne aj vytvorené pracovné miesta pre klientov budú pretrvávať aj po ukončení aktivít samotného projektu. Momentálne je prevádzka dielne stabilizovaná, nakoľko sa podarilo zabezpečiť mzdové náklady pre klientov. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie prevádzkových nákladov chránenej dielne.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € Dobrovoľné hasičské združenie – POLE realizovalo projekt: Projekt zástavby špeciálneho zásahového vozidla VW Crafter. Primárnym cieľom projektu bolo zabezpečiť podporu hasičského zboru DHZ Pole na dlhých zásahoch, krízových situáciách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu nastať nielen na distribučnej sieti Slovenského plynárenského priemyslu. Špeciálne vozidlo VW Crafter bolo doplnené o zástavbu ložnej plochy, ktorá umožňuje uskladniť výstroj a výzbroj a poskytuje zázemie zasahujúcim príslušníkom v podobe priestoru na oddych na 2 vyklápateľných lôžkach a možnosti prípravy pokrmov v kuchynke. Sekundárnym cieľom projektu bolo zabezpečiť operatívu DHZ Pole v dobe pred a počas nutného výjazdu k mimoriadnym udalostiam. Nadácia SPP prispela finančným darom na zástavbu špeciálneho vozidla VW Crafter vo výške 5000 €.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 200 € Nadácia Križovatka realizovala projekt: “MAMIČKA DÝCHAM”. Cieľom projektu „Mamička dýcham“ bolo vybaviť monitorom dychu každé lôžko na všetkých novorodeneckých a neonatologických oddeleniach na celom území SR. Monitor dychu je najúčinnejší spôsob, ako chrániť novorodenca pred SIDS. Syndróm náhleho úmrtia dojčiat (SIDS = Sudden Infant Death Syndrom) je pojem, ktorý označuje náhle úmrtia dojčiat do jedného roku života, ktoré nie je možné predvídať na základe zdravotného stavu, a ktoré aj po vykonaní pitvy, dôkladnej ohliadky miesta úmrtia aj dôkladnom preskúmaní lekárskej dokumentácie dieťaťa zostáva nevysvetlené. Finančný príspevok pokrýval 15 KS monitorov dychu Babysense I Model CU 100/2 Typ BF.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 450 € DFS Vienok realizoval projekt: 50-te výročie Detského folklórneho súboru/ DFS / Vienok. Súbor Vienok oslávil 14.4.2018 svoje 50. výročie Galaprogramom: Vienok spieva, hrá a tancuje v novej budove SND. V programe účinkovalo 118 členov súboru vo veku od 6 do 18 rokov, 5 členná ľudová hudba zložená z rodičov a priateľov súboru, 12 členná tanečná skupina rodičov. Program moderovali Pavol Plevčík a Richard Gorčík. Sála bola plná divákov, bývalých členov súboru, rodičov, detí a priateľov folkloristov. Program bol zostavený z najúspešnejších choreografií súboru  a premiéru mali dve programové čísla, ktorým boli ušité nové kroje.  Nové programové číslo v choreografii zakladateľky súboru Heleny Jurasovovej zaujalo divákov po stránke tanečnej, ale aj vizuálnej. Nové kroje, ktoré boli ušité na nový tanec boli vysoko hodnotené ale i veľmi vkusné a autentické. Finančný dar bol použitý na ušitie nových krojov.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € Tenisový klub Senica, občianske združenie realizovalo projekt: Podpora Tenisového klubu Senica. V priebehu roka 2018 sa Tenisovému klubu podarilo zabezpečiť tréningový proces pre viac ako 40 detí v zimnom a letnom období, zorganizovať 2 turnaje jednotlivcov v kategórií starších žiakov a detí do 8 rokov. Spolu sa na oboch turnajoch zúčastnilo takmer 70 detí z celého Slovenska. Okrem turnajov sa klub zapojil do regionálnych súťaží 8 mládežníckych družstiev, ktoré úspešne reprezentovali klub i mesto. Projekt zlepšil materiálno-technické vybavenie areálu Tenisového klubu, čo prispelo k zvýšenému počtu návštevnosti rekreačných hráčov a úspešnému náboru detí do tenisovej prípravky. Finančný dar bol použitý na trénerskú činnosť, cestovné, nájom, prenájom tenisovej haly, nákup tenisových loptičiek a zakúpenie materiálno-technického zabezpečenia.
e) podpora vzdelávania 1 100 € Centrum voľného času Šaľa realizovalo projekt: Vybavenie klubovne digitálnych technológií a robotiky v CVČ Šaľa. V Centre voľného času začali pracovať záujmové útvary: mladý vedec, mladý chemik, krúžok digitálnych technológií a robotiky, krúžok informatiky a programovania pre stredoškolákov. Vďaka projektu bolo možné doplniť technické vybavenie klubovne - počítač, stavebnice robotiky. Postupnou modernizáciou vybavenia klubovne digitálnych technológií a robotiky sa rozšírila možnosť zmysluplného využívania voľného času detí a mládeže. Skvalitnil sa činnosť záujmových útvarov Centra s technickým zameraním. Kúpou PC a stavebníc sa zvýšil záujem o prácu v krúžku digitálnych technológií. Zakúpená technika sa pravidelne využíva. Finančný dar bol použitý na zakúpenie počítača, adaptér a zostavu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € Horská služba Veľká Fatra, o.z. realizovala projekt: Zvyšovanie úrovne záchrany zdravia a života na horách. Podstatou projektu bolo zvýšiť úroveň horskej záchrany v pohorí Veľká Fatra a Lúčanská Malá Fatra, predovšetkým zvýšiť kvalitu zásahov, znížiť čakaciu dobu pacienta a minimalizovať pravdepodobné komplikácie používaním profesionálnej zdravotníckej techniky. Všetkých päť čiastkových cieľov v projekte, ktorým bolo priradené riešenie sa naplnilo kúpou profesionálnych zdravotníckych pomôcok, organizáciou nácvikov evakuácie, prednášok o bezpečnosti, údržbou ferraty a kúpou prostriedkov na osobnú ochranu záchranárov. To všetko posunulo úroveň horskej záchranárskej služby na vyššiu úroveň. Financie bolu použité na nákup špeciálneho záchranárskeho materiálu, obnovu výzbroje a výstroje, organizáciu prednášok a nácvikov a na údržbu ferraty.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € INTER BRATISLAVA, občianske združenie realizovalo projekt: Žlto-čierne sokolíčatá letia na sústredenie. Pomocou projektu mali možnosť mladší žiaci FK Inter Bratislava absolvovať sústredenie na najvyššej úrovni a tak sa zdokonaľovať vo svojich futbalových zručnostiach. Sústredenie bolo zamerané na intenzívnu 8-dňovú futbalovú prípravu, skvalitnenie pohybových, vytrvalostných, technických a herných zručností. Chlapcov má pripraviť nielen na jarnú časť súťaže, ale aj prichystať na zmenu herného procesu v ďalšej kategórií U-13. Ďalším prínosom výchovy kvalitných športovcov je zvyšovanie úrovne slovenského futbalu u nás a aj v povedomí zahraničných krajín. Viesť deti a mládež k športu a láske k športu má dopad na ich kvalitný duchovný a mentálny vývoj a na zdravie celej mládežníckej generácie, ktoré sa učia hodnotám, tímovému a kolektívnemu duchu. Širšou cieľovou skupinou je FK Inter Bratislava, ktorý má približne 300 aktívnych hráčov. Prínos projektu je však ďalekosiahlejší, keďže výchovou detí a mládeže k športu vychovávajú športovcov pre reprezentovanie Bratislavy a vo vyššej kategórií aj Slovenska. Už v tomto veku chodia chlapci reprezentovať aj výber Bratislavy na medzinárodných turnajoch. Finančný dar bol použitý na ubytovanie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 4 000 € International Women's Club of Bratislava, IWCB (Medzinárodný Klub Žien v Bratislave) realizoval projekt: Charitativná činnosť IWCB. Charitatívny Vianočný bazár 2017 sa konal 26.11. v Starej Tržnici. Zúčastnilo sa ho takmer 4 000 návštevníkov a dobrovoľníkov. Bazára sa zúčastnilo 30 ambasád a 4 medzinárodné školy, vo svojich stánkoch predávali výrobky, jedlá a nápoje typické pre svoje krajiny. Počas bazáru sa vyzbieralo 50 000 eur za vstupenky, lístky do tomboly, tichú aukciu a predaj na stánkoch. Všetky prostriedky napokon budú prerozdelené na neziskové a charitatívne akcie po celom Slovensku. Finančný dar bol použitý na uhradenie poplatkov Starej Tržnici, prípravu stánkov, pódia, elektriky, organizáciu dopravy, na výstavné a predeľovacie panely spolu s video a konferenčnou technikou.
e) podpora vzdelávania 2 000 € JCI-Slovensko realizoval projekt: Študentská osobnosť Slovenska akad.r. 2016/2017. Cieľom projektu bolo vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na VŠ z celého Slovenska, ich talent, úspešnosť a cieľavedomosť, predstaviť ich širokej verejnosti, čo sa do veľkej miery podarilo splniť. Jednotlivých 90 nominácií schvaľovali dekani príslušných fakúlt. Z nich vybrala rada garantov 12 výnimočných mladých ľudí, ktorí už teraz dosahujú významné úspechy na poli vedy, výskumu, umenia, športu atď. Aktívne na projekte spolupracovala Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémie vied. Absolútnym víťazom sa stal Mgr. Tomáš Fabšič z FEI STU v Bratislave. Finančný dar bol použitý na výrobu a distribúciu informačných bulletinov o študentských osobnostiach.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Občianske združenie „Spoločnosť slovensko-nórskeho priateľstva“ realizovalo projekt: Seminár o literatúre a slovensko-nórskych literárnych vzťahoch vrátane prezentácie tvorby slovenských a nórskych básnikov, podpora pracovno-vzdelávacích aktivít mladých slovenských výtvarníkov v Nórsku a nórskych študentov umeleckých smerov na Slovensku.. Tohtoročný projekt nadviazal na úspešnú spoluprácu s partnermi z minulých rokov. Projekt bol rozdelený do dvoch okruhov, pričom sa týkal oblasti literatúry a poézie a druhý oblasti výtvarného umenia, ktoré bolo sústredené na konkrétnu podporu mladých umelcov. Projekt pokračoval v partnerstve s galériou sklárskeho umenia v Bergene S12 Galleri og Verksted, ICT Art Gallery ako aj Klubom nezávislých spisovateľov. Cieľom projektu bolo priblížiť slovenským a nórskym študentom a priaznivcom poézie a literatúry všeobecne, tvorbu slovenských a nórskych autorov, ich témy, literárny jazyk a tvorivý prístup. V tretej fáze projektu bola podporená talentovaná slovenská výtvarníčka Patrícia Šichmanová. Finančný dar bol použitý na cestovné náklady, podporu umelkyne, prenájom galérie a prenájom bytu pre autorov výstavy.
e) podpora vzdelávania 2 500 € STU fakulta, Fakulta architektúry realizovala projekt: Michal Milan Harminc. Monografia predstavuje jedinečný knižný projekt, ktorého cieľom bolo zmapovanie života a rozsiahleho diela Michala Milana Harminca, nestora slovenskej architektúry. Opiera sa o vedecké poznatky autorov. Harminec realizoval okolo 300 architektonických diel na území nástupníckych štátov Rakúsko-Uhorska a bývalého Československa. Projekt zároveň prispel k identifikácii architektonických hodnôt a ochrane kultúrneho dedičstva. Text vedeckej práce bol odborne posúdený s mimoriadne kladným hodnotením renomovanými recenzentmi r vedeckých radov. Finančný dar bol použitý na grafické práce a prípravu tlačových podkladov pre vydanie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 100 € Základná škola Močenok realizovala projekt: „ Popoludnie s da Vincim“ . V rámci projektu sa v priestoroch Základnej školy Močenok zrealizovala pútavá výstava o živote a diele talianskeho majstra Leonarda da Vinciho. Na výstave sa postupne zúčastňovali pedagógovia a žiaci školy, neskôr i široká verejnosť. Žiaci vyšších ročníkov si pripravili krátku prednášku. Hlavným cieľom projektu bolo hlbšie spoznanie odkazu kultúrnych hodnôt génia 15. storočia a zvýšenie vzdelanostnej úrovne návštevníkom projektu v oblasti výtvarného umenia a svetovej kultúry. Financie boli použité na zakúpenie interaktívnej tabule s príslušenstvom.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Základná škola s materskou školou, Liptovský Ján realizovala projekt: Zaujímavo a hravo na hodinách matematiky . Hejného metóda je založená na rešpektovaní 12 kľúčových princípov, ktoré sú uložené do uceleného konceptu a napomáhajú, aby sa žiaci učili matematiku prostredníctvom objavovania s uplatnením heuristických metód. Prostredníctvom tohto projektu sa podarilo sprístupniť žiakom 2. - 5. ročníka učivo matematiky pomocou Hejného vyučovacej metódy a začleneným žiakom. Žiakov matematika takýmto spôsobom baví, získavajú vnútornú motiváciu, dobrovoľne chodia na krúžky. Na hodine sa veľa hýbu, prekračujú geometrické tvary, rátajú počet kociek vo vežiach atď. Deti sa vyskytujú v rôznych nastimulovaných prostrediach (autobus, les, pyramídy), čím pracujú aj s vlastnou fantáziou. Finančný dar bol použitý na nákup didaktických pomôcok.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 400 € Základná škola s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa realizovala projekt: Zmeň, čo zmeniť môžeš. Projekt "Zmeň, čo zmeniť môžeš" bol zameraný na vybudovanie relaxačno-kondičného priestoru v parkovej časti školského dvora pre žiakov, zamestnancov, rodičov, ale aj pre širokú verejnosť. Priestor je využívaný nielen v čase vyučovania, ale aj v popoludňajších hodinách počas celého týždňa. Široká verejnosť kladne ohodnotila vybudovaný priestor, ktorý napomáha návštevníkom spestriť pobyt v príjemnom prostredí. Finančný dar bol použitý na nákup dvoch kusov exteriérových fitnes prvkov - trenažéra veslovania a trenažéra rýchlej chôdze. 
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 15 000 € Zlatý kľúčik n. f. realizoval projekt: Zdravotnícke prístroje pre Intermediárnu jednotku na Detskej klinike LF UK a DFNsP Bratislava (DK). Cieľom projektu bolo zakúpenie prístrojového vybavenia Intermediárnej izby na Detskej kline LF UK a DFNsP Bratislava. Tento špičkový prístroj umožní pracovníkom kliniky adekvátne monitorovanie stavu pacientov. Infúzna a dávkovacia technika umožňuje kontinuálne monitorovanie stavu pacienta. Výraznou mierou sa tak zefektívnila a skvalitnila liečba detského pacienta v ich každodennej starostlivosti. Používaním medicínskeho zariadenia sa zvýši bezpečnosť a komfort detského pacienta a zároveň sa skvalitní úroveň zdravotnej starostlivosti na klinike. Finančný dar bol použitý na zakúpenie zostavy infúznej a dávkovacej techniky a na zakúpenie elektrického intenzívneho lôžka.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta realizovala projekt: AM Team Slovakia. Študentský tím s názvom AM Team Slovakia, ktorý sa venuje výstavbe športového monopostu v celosvetovej súťaži Formula Študent každý rokom musí postaviť podľa pravidiel súťaže malé vozidlo - formulu. Tento projekt je každoročne určený, aby sa študent vysokej školy oboznámil s reálnou praxou a nemal iba teoretické poznatky. Študenti si sami vozidlo navrhujú, konštruujú a zaobstarávajú si aj finančné prostriedky na výstavbu monopostu. Vzhľadom na obšírnosť projektu a problematiky týkajúcej sa s návrhom takéhoto monopostu vzniká veľa možnosti pre všetkých študentov Strojníckej fakulty reálne sa zapojiť, či už do tímu alebo aspoň formou bakalárskej alebo diplomovej práce s reálnym výsledkom. Cieľom projektu bolo navrhnutie/vyrobenie funkčného monopostu v kategórii Formula Študent so spaľovacím motorom s objemom do 690ccm. Finančný dar bol použitý na potrebné komponenty k výrobe (brzdové systémy, programový displej, materiál na výrobu aerodynamických častí).
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 400 € Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa realizovala projekt: „Športujeme s nadšením“. Hlavným cieľom projektu bolo zveľadenie a oprava športoviska v areáli školy s možnosťou poskytnutia športového vyžitia nielen kmeňovým žiakom školy, ale ponúknuť priestory aj verejnosti. Konkrétnou opravou bola výmena siete na multifunkčnom ihrisku, ktorá bola rokmi využívania ihriska značne poškodená a často nefunkčná najmä pri loptových hrách, keďže cez vzniknuté diery unikala lopta mimo hracej plochy. Zámer bol splnený, sieť bola postupne celá vymenená a tým sa skvalitnila možnosť športovania tým, že nevznikali nepríjemné situácie zdržujúce hru. Významne sa zvýšila kvalita športového zážitku i dodržania technických požiadaviek na záchytný systém športoviska využívaného na loptové hry. Okrem toho sa zvýšila aj estetická úroveň ihriska. Opravené športovisko je denne využívané v čase školského vyučovania na hodinách povinnej telesnej výchovy v dopoludňajších hodinách – približne 230 žiakov a popoludní ho využívajú pre športové záujmové útvary – futbal a bedminton skupiny detí zo školského klubu detí – v oboch útvaroch spolu 30 detí. Ihrisko je využívané aj počas hlavnej prestávky medzi vyučovacími hodinami. Okrem týchto aktivít je ihrisko 1x týždenne vyhradené pre pohybovo-športové aktivity organizácie „Adamova akadémia“, do ktorých je zapojených 32 detí aj z iných škôl. Počas voľných dní - sobota je ihrisko pravidelným rekreačným športoviskom pre skupiny mládežníkov z mesta Šaľa a v nedeľu pre futbalovú skupinu šalianskej katolíckej komunity – spolu približne 80 športujúcich. Finančný dar bol použitý na ochrannú sieť na ihrisko, výrobu sieťoviny a jej výmenu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 7 500 € Slovenský lyžiarsky zväz zdravotne postihnutých (SLZZP) realizoval projekt: Podpora zdravotne postihnutých lyžiarov. Slovenskí zdravotne postihnutí lyžiari dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky na vrcholných svetových podujatiach – zimné paralympijské hry, majstrovstvá sveta, európske a svetové poháre. V rámci projektu bolo cieľom zlepšiť podmienky pre súčasných, ale aj nových záujemcov o lyžovanie zdravotne postihnutých, so zámerom ich zapojenia do tréningovej prípravy a následnej účasti na športových podujatiach. Prostriedky boli použité na tréningovú prípravu a materiálne zabezpečenie športovcov. Vrcholom sezóny 2017/18 boli zimné paraolympijské hry v Kórejskom Pjongčangu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Nadácia Cvernovka realizovala projekt: Kreatívne centrum príležitostí pre sociálne znevýhodnených. Primárnym cieľom projektu bolo zlepšenie životnej situácie 2 ohrozených skupín obyvateľstva: ľudí ohrozených stratou bývania a mamičiek malých detí, ktoré patria k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie. Zvlášť ohrozené sú freelancerky, ktoré prakticky nemôžu zostať na materskej, pretože by okamžite prišli o zákazníkov (grafičky, web dizajnérky, architektky a pod.) Prvý pilier programu umožnil sociálne znevýhodneným ľuďom naštartovať zásadnú zmenu životného štýlu a dostali možnosť sa zapojiť do činností Kreatívneho centra. Druhý pilier umožnil 5 mamičkám - freelancerkám plynulý prechod z materskej dovolenky do práce vo forme príspevku na profesionálnu starostlivosť o deti, ktorá im pomôže naštartovať, či udržať si kariéru bez pocitu finančného nátlaku. Finančný dar bol použitý na honoráre sociálne znevýhodnených ľudí a na detské balíčky pre mamičky-freelancerky.
b) podpora a rozvoj športu 2 547 € Mestská časť Bratislava - Staré Mesto realizovala projekt: Úprava detského ihriska pri MŠ Brnianska . Projektom: Úprava detského ihriska pri MŠ Brnianska sa zvýšila bezpečnosť detí pri exteriérových aktivitách, ktoré vedú k lepšiemu telesnému a motorickému vývoju. Herná plocha spĺňa požiadavky a potreby najmladšej vekovej kategórie a zároveň bude plniť účel oddychovej a hracej zóny pre žiakov prvých tried ZŠ Dubová. Vykonanými úpravami sa zatraktívnilo prostredie areálu Materskej školy Brnianska. Finančný dar bol použitý na úpravu detského ihriska a hrací prvok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € OZ Vagus realizovalo projekt: VOLÁME SOS, ABY ĽUDIA NEZAMRZLI . Podporením projektu sa podarilo občianskemu združeniu udržať fungovanie projektov Streetwork a Domec a počas najchladnejšieho obdobia poskytovať ešte intenzívnejšie a kvalitnejšie služby pre ľudí bez domova. Projekt Streetwork zintenzívnil svoje aktivity počas teplotne rizikových období, projekt Domec zvýšil zase kapacitu a rozšíril ponuky pomoci a bol dostupnejší pre ľudí bez domova. Finančné prostriedky boli použité na prevádzkové náklady aktivít pre viac ako 1000 ľudí, ktorí sú klientmi OZ Vagus. Financie boli použité na spotrebu plynu, elektriky, zdravotnícky materiál, kávu, spotrebu potravín, antibakteriálne gély, spotrebu PHM a mechanické práce.
e) podpora vzdelávania 6 019 € 4K realizovalo projekt: Večera u Slováka – nová strava. Projekt umožnil výrobu diskusnej televíznej relácie "Večera u Slováka", konkrétne 13 dielov, v podobe dialógu dvoch osôb - profesionálov v oblasti teológie. Témou boli biblické texty, ktoré sa čítali v najbližšiu nedeľu v kresťanských kostoloch v kontexte aktuálneho diania v slovenskej spoločnosti a cirkvi. Projekt ponúkol nábožensko-občiansku publicistiku odlišnú od doteraz zaužívaných foriem aj obsahov podobných diskusií. Názov vychádza zo známeho biblického výroku: Nielen z chleba je živý človek. Finančný dar bol použitý na technické vybavenie potrebné k natáčaniu - kamery, svetlá a inú výbavu, na réžiu, scenár a postprodukciu.
e) podpora vzdelávania 15 000 € Občianske združenie EUROARCH realizovalo projekt: Deti a architektúra 2018. Cieľom projektu bolo žiakom objasniť prečo je potrebné navrhovať a budovať zelené budovy a zelené mestá. Ďalej cieľom projektu: Deti a architektúra 2018 bolo vzdelávať deti o tom, čo sú to zelené budovy, zelená architektúra a urbanizmus. Budovy a mestá sa dajú navrhovať aj tak, aby nespotrebovávali toľko energie, aby sa viac využívali aj obnoviteľné zdroje energie. Ďalším cieľom bolo deťom ukázať, na akom princípe tieto obnoviteľné zdroje energie pracujú, ako sa dá využívať energia slnka alebo ako sa dá zachytávať dažďová voda a následne využívať na zavlažovanie zelene v budovách alebo v mestách, atď. Vzdelávanie detí bolo realizované formou e-learningového kreatívneho kurzu, kde boli rôzne animácie a hry pre deti, ktoré objasnili deťom princíp fungovania zelených budov a zelených miest. E-learningový kurz končil kvízom, kde si deti mohli preveriť vedomosti, ktoré sa vďaka e-learningovému kurzu naučili. Po absolvovaní kurzu mali deti za úlohu nakresliť ich školu ako zelenú budovu a popísať, aké opatrenia navrhujú zrealizovať preto, aby sa aj ich škola stala zelenou budovou. Odborná porota následne vybrala zo všetkých zaslaných návrhov 20 najlepších prác. Finančný dar bol použitý na zhotovenie e-learningového kurzu.
b) podpora a rozvoj športu 15 000 € SfK – Sport for Kids o.z. realizovalo projekt: GOLF FOR KIDS. MERIDIAN GOLF TOUR má už svoje významné miesto v katalógu golfových projektov na Slovensku a teší sa veľkej priazni partnerov. Golf v sebe skrýva veľa vlastností, ktoré dokážu formovať človeka, profilovať ho, poodhaliť jeho charakter a osobnostné vlastnosti. Cieľom projektu bola myšlienka zaradiť deti do tohto výnimočného športu a rozvíjať v nich rešpekt voči súperom, taktnosť a toleranciu, ktoré sú dôležité vlastnosti nielen v športe ale aj v živote malých golfových nadšencov, formovať ich správanie a vystupovanie. Deti sa vďaka tomuto projektu dozvedeli veľa informácií o golfe a mali tak možnosť sa bližšie s týmto športom zoznámiť. Pri každom jednom turnaji MERIDIAN GOLF TOUR bol pre deti zabezpečený komplexný golfový spoločenský program. K dispozícii boli profesionálni tréneri, ktorí počas celého dňa oboznamovali deti nielen so základmi golfu, ale aj spoločenskej etiky a rozvíjali aj ich poznanie z hľadiska telesnej výchovy. Pre tých najmenších bol k dispozícii spoločný program za účasti rodičov, aby sa prelomila ich bariéra strachu a keď šport dokonale unavil malé telíčka, detský kútik s profesionálnym personálom bol zdrojom ďalšej skvelej zábavy. Financie boli použité na reklamné predmety, ceny na golfové turnaje, ubytovanie a na materiálne a technické zabezpečenie.
b) podpora a rozvoj športu 2 400 € Obec Prestavlky realizovala projekt: Nákup športovej výbavy pre mládežnícke futbalové družstvá u15 a u19. Cieľom projektu bolo skvalitnenie športového vybavenia mládežníckych futbalových družstiev TJ Prestavlky. Projekt skvalitnil tréningový proces, ktorý umožní mládežníckym družstvám dosahovať lepšie športové výkony. Finančné prostriedky boli použité na kúpu športovej výbavy.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € Občianske združenie Rodný môj kraj realizovalo projekt: Futbalový turnaj Rodný môj kraj - Starí páni 2018. Dňa 4. augusta 2018 sa na futbalovom ihrisku konal futbalový turnaj Rodný môj kraj - Starí páni 2018. Na tohtoročný turnaj prijali pozvanie vrátane domáceho družstva obce Rovinka a Dolné Kočkovce. V rámci prípravných aktivít boli zaobstarané darčekové predmety, tričká s potlačou, kvalitné víno, darčekové tašky, syrové výrobky, víťazné poháre a ocenenia pre najlepšieho hráča, brankára a najkrajší gól. Na občerstvenie boli zakúpené nápoje a ingrediencie potrebné na výrobu kotlíkového guľáša. Deň pred zápasom sa konali prípravné práce. Cieľom podujatia bolo zaktivizovať u dospelých a mládeže záujem o šport, motivovať širokú verejnosť, rodinných príslušníkov, športovcov, im blízke osoby, funkcionárov, dobrovoľníkov a priaznivcov futbalu. Finančný dar bol použitý na zakúpenie ocenenia, stravy a občerstvenia, na honorár pre moderátora spolu s ozvučením a na hudobnú kapelu.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € Tensta realizovala projekt: Dni Nadácie SPP na tenisovom turnaji Poprad-Tatry Challenger ATP. Cieľom projektu bolo poskytnúť pomoc a podporiť mladé tenisové talenty na východe, poskytnúť zábavu, prilákať deti na športoviská a dať im možnosť stretnúť veľké športové hviezdy. V dňoch 18.-23.6.2018 sa pravidelne za účasti profesionálnych trénerov zúčastnilo Tenisových dní SPP Poprad-Tatry množstvo detí, ktoré si tenis vyskúšali a boli pozvané do tenisových oddielov v Poprade-Tatrách. Deťom bol venovaný tréning s M. Mečířom, M. Kližanom, J. Kovalikom a autogramiáda tenistov. Vďaka daru Daniely Hantuchovej, rakete Dimitrova sa v dražbe vyzbierala nemalá čiastka, ktorá bola venovaná do centra pre starostlivosť o deti s autistickou chorobou. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie ozvučenia s moderátorom, autogramiády a na nákup oblečenia, loptičiek a rakiet.
b) podpora a rozvoj športu 6 000 € Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA, občianske združenie realizovalo projekt: Účasť štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018. Cieľom projektu bolo zabezpečenie účasti štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018. Projekt prebiehal od športovej prípravy v súlade so znením plánu, viacerých tréningových procesov a oficiálneho tréningu a oficiálneho súťažného procesu na MS. Športové výsledky, ktoré štátna reprezentácia SR v leteckej rally dosiahla v roku 2018 sú odzrkadlením podmienok vytvorených na udržateľnosť prevádzkového zázemia Klubu navigačného lietania AIR Sympatia. Finančný dar bol použitý na uhradenie odlietaných hodín pilotov a na nájomné.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Fascinujúce deti o.z. realizovalo projekt: Diagnostika FASD (Poruchy fetálneho alkoholového spektra). Cieľom OZ FASCINUJÚCE DETI je poskytovať rodinám s deťmi s FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) odbornú diagnostiku, špecializované terapie, psychologické a pedagogické poradenstvo. Na všetky tri oblasti potrebuje OZ finančnú pomoc, najviac na odborné diagnostiky, nakoľko nie je možné ich celé pokryť priamymi platbami od rodičov. Diagnostika je prvá a základná vec, ktorú treba spraviť, aby sa mohlo pracovať úspešne s rodinou. V rámci projektu bolo zistených 12 diagnostík FASD v období 1.2. - 30.6.2018 čo prekročilo vopred daný cieľ. Finančný dar bol použitý na mzdy zamestnancov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. realizovalo projekt: Školy, ktoré menia svet 2: Tretí tréning pre učiteľov a učiteľky občianskej náuky na ZŠ a SŠ. Projekt „Školy, ktoré menia svet 2” je zážitkový vzdelávací program pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ v rôznych regiónoch Slovenska, ktorého cieľom je dosiahnuť zmenu vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže smerom k rozvoju občianskych kompetencií a angažovanosti, kritického myslenia, mediálnej gramotnosti, tolerancie, ohľaduplnosti a hodnôt otvorenej spoločnosti. Svoj zámer napĺňali prostredníctvom série troch trojdňových tréningov počas celého školského roka 2017/2018, pričom daný projekt sa týkal realizácie kľúčového tretieho tréningu. Cieľom super intenzívneho tréningu s vysokou praktickou hodnotou bolo v spolupráci so skúsenými lektormi a expertmi reflektovať priebeh uplynulého školského roka z hľadiska úspešnosti školy v občianskych témach, plánovať budúci školský rok v zmysle nových učebných postupov a kontinuálne tak prepojiť medziročné vyučovanie na škole, získať nové zručnosti potrebné pre lepšiu realizáciu aktivít a pútavejšie vedenie vyučovania a pokračovať v tvorbe návrhu koncepcie novej občianskej náuky pre ZŠ a SŠ ako podkladu pre jej reformu na pôde MŠVVaŠ SR s celkovým verejnoprospešným cieľom úspešnejšie viesť žiakov a žiačky smerom k výchove k občianstvu. Financie boli použité na organizačné výdavky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 000 € Obec Vlčkovce realizovala projekt: „SENIOR FIT PARK VLČKOVCE“. Predmetom projektu bolo vybudovanie: Senior FIT Parku Vlčkovce osadením fitness zariadení prioritne pre seniorov. Počas celého roka môžu tak využívať niekoľko športových zariadení na udržiavanie a zlepšenie zdravotného stavu pohybového aparátu a zároveň predchádzať srdcovo-cievnym a neurologickým ochoreniam. Vo Vlčkovciach žije aktuálne 24 seniorov a v obci vznikla možnosť športového vyžitia aj pre ostatné vekové kategórie a návštevníkov obce. Finančné prostriedky boli použité na kúpu 5 fitness strojov, montáž a úpravu terénu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 15 000 € Plavecký a vodnopólový klub Vrútky realizoval projekt: Skvalitnenie prostredia sociálnych zariadení na Letnom kúpalisku vo Vrútkach. Cieľom projektu bolo skvalitniť zariadenie letného kúpaliska vo Vrútkach zakúpením nových sociálnych zariadení, nakoľko staré vybavenie nespĺňalo hygienické a kapacitné normy. Prevádzkovateľom letného kúpaliska je Plavecký vodnopólový klub, o.z. a mesto na vybudovanie nemalo financie. Vďaka finančným prostriedkom Nadácie SPP boli zakúpené dva prenosné WC kontajnery. Ostatné potrebné inštalačné práce boli zabezpečené svojpomocne členmi klubu. Kontrola hygienických noriem úradmi dopadla úspešne. Finančný dar bol použitý na zakúpenie dvoch WC kontajnerov.
e) podpora vzdelávania 800 € ASTRONOMICKÝ KLUB BRATISLAVA realizoval projekt: Fond na podporu astronómie. Astronomický klub Bratislava podporuje vedomostný rozvoj žiakov a študentov v oblasti astronómie okrem iných aktivít aj organizovaním celoslovenských sústredení a cesty po slovenských hvezdárňach. Cieľom projektu bolo, aby sa na akciách sprístupnila účasť aj záujemcom zo sociálne alebo ekonomicky slabších rodín, prípadne študentom, ktorí sa významnou mierou pričinili o dobré meno Slovenska v rámci medzinárodných olympiád. Za účelom tejto podpory vznikol Fond na podporu astronómie, kde nezávislá komisia bude posudzovať jednotlivé žiadosti a podľa finančných možností bude finančne podporovať žiadateľov tak, aby umožnila účasť čo najväčšiemu množstvu žiadateľov. Finančný dar bol použitý na astronomické sústredenia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 7 500 € Futbalový klub Slovan Levice realizoval projekt: Podporme FK Slovan Levice. Zámerom projektu bolo zachrániť, udržať futbalový klub FK Slovan Levice aj naďalej na vysokej ligovej úrovni. Podmienky v ktorých funguje futbalový klub nie sú najideálnejšie. Samozrejme aj uspokojovať záujmy a záľuby všetkých futbalistov, členov FK Slovan Levice. Cieľom bolo aj naďalej vytvárať podmienky, ktoré umožňujú všetkým futbalistom obohatiť svoj život po telesnej, fyzickej a duševnej stránke. Taktiež vytvoriť podmienky, aby mohli aj naďalej vo svojom živote dosahovať stále čoraz vyššie športové ciele a aby získali ešte mnoho športových úspechov. Finančný dar bol použitý na uhradenie poplatkov SFZ a ZFZ v rámci konania majstrovských zápasov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 15 000 € Slovenský tenisový zväz realizoval projekt: Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2018. Cieľom projektu bolo získať pre pravidelnú športovú činnosť množstvo detí, osobitne sa zamerať na deti do 10 rokov, pre ktoré sa budú organizovať športové súťaže. V rámci projektu sa zvýšila aktivita klubov v športovej príprave detí, vznikli tak podmienky pre pravidelné športovanie a atraktívne súťaže. Súťaže boli najlepšou motiváciou pre ďalšiu prípravu detí a významne podporujú aj aktivitu rodičov. V rámci súťaží sa deti stretli aj s bývalými reprezentantmi, ktorí sú pre deti veľkým vzorom. Prostredníctvom detí sa zvýšil záujem o tenis aj u rodičov. Mnohí začali s rekreačným hraním. Finančný dar bol použitý na propagáciu, detské tričká, šiltovky, usporiadanie regionálnych kôl, na stravu, ubytovanie, medaily a na diplomy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Národné osvetové centrum realizovalo projekt: Vlajková loď Slovenskej kultúry. Tradíciami bohatá obec Východná ožila už po 64. rok oslavami folklóru a ľudovej kultúry. Folklórny festival Východná je prehliadkou výsledkov pravidelnej a systematickej práce mnohých inštitúcií, organizácií, združení i jednotlivcov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Počas rokov svojej existencie festival výrazne prispieval k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt našej klenotnice kultúry. Festival sa uskutočňuje každoročne na prahu letnej turistickej sezóny v prvý júlový víkend v turisticky hojne navštevovanom prostredí v blízkosti Vysokých i Nízkych Tatier, v rázovitej a na ľudové tradície bohatej obci Východná. V dňoch 28. júna až 1. júla sa mohli návštevníci najväčšieho folklórneho festivalu tešiť na takmer 1 300 účinkujúcich. Organizátor, Národné osvetové centrum, cez ústrednú tému svadba predstavilo folklórne, spevácke a tanečné skupiny a sólistov, tiež detské súbory, rovnako aj ľudovoumeleckých remeselníkov a výrobcov. Počas štyroch dní návštevníci videli a ochutnali kus slovenských tradícii. Program vo štvrtok 28. júna otvorila folklórna skupina Kriváň z Východnej a finalisti Zem spieva. Finančný dar bol použitý na prenájom Humna v amfiteátri, tvorivé dielne, prenájom drevených stánkov a na Jarmok remesiel.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave realizovala projekt: Visegrad Film Fórum 2018 – "The Art of Cinematography". Siedmy ročník medzinárodného edukačného a networkingového podujatia Visegrad Film Forum sa konal 17. - 21. apríla 2018 na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Počas piatich dní sa uskutočnilo niekoľko prednášok, workshopov a prípadových štúdií za účasti medzinárodne uznávaných profesionálov. Tento rok sa jedna časť VFF s podnázvom The Art of Cinematography zamerala podrobnejšie na filmový obraz, nakoľko účasť potvrdil svetoznámy kameraman Slawomir Idziak. Finančné prostriedky boli použité na produkciu a technické vybavenie Visegrad Film Forum 2018.
e) podpora vzdelávania 4 500 € Nadácia Centra pre filantropiu realizovala projekt: Matchingová podpora projektov na crowdfundingovej platforma StartLab. Centrum pre filantropiu poskytuje prostredníctvom online platformy www.startlab.sk možnosť získavať financie na realizáciu aktivít a činností verejnoprospešného charakteru. Crowdfunding je spôsob získavania peňazí na podporu projektov prostredníctvom malých finančných príspevkov od veľkého množstva darcov. StartLab.sk je v súčasnosti jediná funkčná crowdfundingová platforma v SR. Slúži iba a výlučne na podporu projektov a produktov, ktoré pomáhajú plniť verejnoprospešný účel, alebo rozvíjajú inak dôležité hodnoty v súlade s misiou Centra pre filantropiu. Platforma nie je určená pre podnikateľské zámery. Platforma funguje už tretí rok, pričom počet projektov ako aj množstvo podporovateľov rastie. Zámerom projektu bolo, aby sa Nadácia SPP stala partnerom matchingovej schémy, kedy nadácia bude násobiť dary individuálnych darcov. Vďaka projektu sa podporili tri verejnoprospešné projekty systémom matchingu na crowdfundingovej platforme StartLab: projekt Chuť žiť, vedecký projekt Aby veda nebola bieda, projekt knižky Nezábudka a Divozel. Podporené projekty boli zamerané na podporu a rozvoj vedy a vedeckého výskumu, prevenciu, zdravie a vzdelávanie v ekológii. Finančne prostriedky boli použité na darčekové poukážky pre dobrovoľníkov, cestovné náklady, honoráre pre odborníkov a tlač knihy.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Nádej na život realizovala projekt: DETI A BLANKYTNÝ JADRAN. Cieľom projektu bolo pomôcť detským onkologickým pacientom zo sociálne slabších rodín, ktorí prešli traumou onkologických ochorení a toho času sú dispenzárne sledovaní v DFNsP v Košiciach. OZ Nádej na život zabezpečilo deťom cez CK Fifo ozdravný pobyt v chorvátskom meste Baško Polje v dňoch 15. - 24. júna 2018 už po 9. krát. Pobytu sa zúčastnilo 14 detí, ktoré vybralo podľa zdravotného stavu onkologické centrum, zdravotný doprovod a zástupcovia občianskeho združenia. Finančný dar bol použitý na pokrytie ubytovania a dopravy.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 080 € Viera – Láska – Nádej, o.z., pobočka Centrum Svetielko Bratislava realizovalo projekt: PES TERAPEUT. Intervencie s asistenciou psov, canisterapie prebiehali v Centre Svetielko v Bratislave po dohode s canis tímom individuálnou formou 60 minút na jedno zdravotne znevýhodnené dieťa. V centre sa vytvorili vyhovujúce podmienky v samotnej miestnosti, kde boli prítomní terapeuti so špeciálnymi psami, odborný pracovník Svetielka, rodič a detský klient. Dieťaťu sa venovali až tri špeciálne psy. Malí detskí klienti boli opakovane na canisterapii a tak sa medzi nimi, psami a terapeutmi vytvoril vzťah založený na dôvere. Finančný dar bol použitý na uhradenie canisterapie a dopravy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 000 € Divadlo Teatro, o.z. realizovalo projekt: Ešte raz, ale lepšie. Účelom projektu bolo vytvoriť divadelné predstavenie pod názvom "Ešte raz, ale lepšie". Predstavenie vznikalo v období od 5.2. do 18.5.2018. Skúšky prebiehali v Nemeckom kultúrnom dome v Rači, v Šajdíkových Humenciach a premiéra sa odohrala v DK Dúbravka. Sekundárnym účelom bol vznik divadelného predstavenia, ktoré je následne možné priniesť aj do odľahlých častí Slovenska ľuďom mimo hlavného mesta. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie technického a iného vybavenia potrebného k uskutočneniu predstavenia a zároveň na nájom priestorov, kde prebiehali kontinuálne skúšky.
b) podpora a rozvoj športu 4 000 € OZ Pedál realizovalo projekt: Prestavba bikrosovej dráhy v Petržalke na Haanovej ulici na pump track.. Cieľom projektu bola prestavba existujúceho zanedbaného športového areálu bikrosovej cyklistickej dráhy v Petržalke na Haanovej ulici a jej úprava na tzv. pumptrack pre širokú verejnosť. Areál je verejne dostupný, bez akéhokoľvek ohradenia, obmedzenia vstupu, bez úhrady a sprievodných komerčných aktivít. Montážne práce boli splnené v naplánovanom termíne od 1. mája a ukončené boli 11. mája 2018. Financie boli použité na úpravu priestoru, podkladový materiál a prenájom stavebnej techniky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Divadelné združenie GUnaGU realizovalo projekt: GUnaGU 2018 – Sloboda. Ciele projektu Sloboda boli bezprostredne naplnené. Jeho výstupmi boli dve pôvodné slovenské hry Viliama Klimáčka v réžii autora: Horúce leto 68, Vodka a chróm. Uvedené hry pripomínajú kľúčové momenty novodobej histórie Slovenska - okupáciu ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy (Horúce leto 68) a víťazstvo nad totalitou v novembri 1989 (Vodka a chróm). Premiéra Horúceho leta 68 bola 12. júna 2018 v divadle Gunagu a premiéra predstavenia Vodka a chróm bola 18. októbra 2018. Projekt mal mimoriadne kladnú rezonanciu u divákov, väčšina predstavení bola vypredaná. Nadácia SPP tak umožnila stabilizovať 34. sezónu divadla Gunagu. Finančný dar bol použitý na materiál na scénu a rekvizity, réžiu, inscenácie a manažéra divadla. Finančný dar bol použitý na výrobu scény, rekvizít, na materiál, autorské honoráre, texty a na marketingové aktivity.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € FK Košice - Barca realizoval projekt: Rozvoj mládežníckeho futbalu. Cieľom projektu bolo skvalitniť tréningové podmienky futbalového klubu FK Košice-Barca, vrátiť tak mládežnícke mužstvá do najvyšších ligových súťaží a vybudovať vlastné seniorské mužstvo. Všetky prostriedky boli použité pre družstvá, ktoré hrajú v danom klube. Finančné prostriedky boli použité hlavne na materiálno-technické vybavenie potrebné k tréningovému procesu a na dopravu na majstrovské zápasy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Kultúrne centrum Abova realizovalo projekt: Abovské folklórne slávnosti. Abovské folklórne slávnosti Euro Folk patria medzi ťažiskové folklórne podujatia v rámci Košického kraja, regiónu i širokého okolia Košíc. V tomto, už 50. ročníku Abovských folklórnych slávností, bolo cieľom organizátorov priniesť širokej verejnosti prierez tradičnej ľudovej kultúry - dedičstvo predkov so spracovaním témy: Abovská svadba, ktorá bola vybraná na základe prieskumu záujmu a mienky či už účinkujúcich alebo laickej i odbornej verejnosti. Festival sa konal dva dni, 16. - 17.6 2018. Súčasťou jubilejného 50. ročníka bola aj unikátna výstava obrazov a fotiek: Party v 21. storočí. Výstupom projektu bola prezentácia regionálnej tradičnej ľudovej kultúry, prezentácia víťazov regionálnych a krajských súťaží v oblasti folklóru - tanec, hudba, spev. Podujatie vzdalo tak hold kroju a tradíciám a prezentovalo aj tradičnú domácu kuchyňu. Financie boli použité na honoráre účinkujúcich, dopravu, propagáciu a výstavu: Party v 21. storočí.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Slovenský zväz orientačných športov realizoval projekt: Svetový deň orientačného behu. Dňa 23.5.2018 sa uskutočnil Svetový deň orientačného behu, na ktorom sa zúčastnilo približne 360 tisíc bežcov z 81 krajín. Podujatia boli organizované v mestských parkoch a v lesoch v 5 mestách na Slovensku. Cieľom podujatia bolo, okrem športového pohybu, vytvoriť pozitívny zážitok, ktorý privedie účastníkov aj na ďalšie podobné podujatia, resp. sa záujemci začnú orientačnému behu venovať aktívne. Na všetkých miestach sa podujatie stretlo s pozitívnymi ohlasmi a po podujatí sa viacerým klubom ozvali záujemci o pravidelný tréning. Finančné prostriedky boli použité na tlač máp a plagátov k podujatiu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Spoločnosť Parkinson Slovensko realizovala projekt: Medzinárodné športové hry parkinsonikov „ Parkinsoniáda 2018“. Cieľom organizácie športových hier s diagnózou pacientov Parkinsonova choroba bolo zviditeľnenie skupiny seniorov trpiacich na túto diagnózu a prezentovanie, že aj s touto chorobou sa dá kvalitne žiť. Podmienkou je neprestávať s aktívnym pohybom, nepodliehať depresiám a neizolovať sa v anonymite rodín. Bratislavský klub reprezentovalo na športových hrách 12 účastníkov. Zúčastnili sa aj tímy z Rakúska, Čiech a Poľska. Budúcoročné hry parkinsonikov sa budú konať v poľskej Poznani. Financie boli použité na uhradenie časti ubytovania, stravovania, prenájmu priestorov, reklamu, športové potreby a medaily.
e) podpora vzdelávania 500 € Stredná odborná škola polygrafická realizovala projekt: BLACK LINE – Linoryt. Cieľom súťaže bolo podporiť a oceniť žiakov stredných škôl, ktorí sa pripravujú na povolanie v príbuzných odboroch polygrafie. Medzinárodná úroveň súťaže dáva školám s príbuznými oblasťami vzdelávania priestor pre spájanie sa a rozvíjanie tvorivosti. Prirodzená konfrontácia súťažiacim ponúkala porovnať si individuálne tvorivé aj technické schopnosti. Nové poznatky získané vďaka súťaži mali za cieľ pomôcť vo výchovno-vzdelávacom procese škôl a preveriť nadobudnuté vedomosti a schopnosti súťažiacich. Súťaž vytvorila tak priestor pre nadväzovanie profesných ale aj neformálnych kontaktov medzi študentmi aj pedagógmi. Výsledok práce žiakov je sprístupnený v Galérii PETIT. Tá bola vytvorená pre žiakov, aby im ponúkla priestor na prezentáciu ich prác. Financie boli použité na zakúpenie grafického lisu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 40 000 € ART FILM FEST, n.o. realizovala projekt: ART FILM FEST 2018. Zámer potvrdiť svoju pozíciu a naďalej sa profilovať ako najväčší a najvýznamnejší medzinárodný filmový festival v Slovenskej republike akcentoval ART FILM FEST aj vo svojom 26. ročníku, ktorý sa po tretí raz konal v Košiciach v termíne 15. - 23. júna 2018. Festival predstavil filmové novinky, ktoré aktuálne rezonovali vo svete, priniesol na Slovensko snímky ovenčené cenami z prestížnych festivalov ale aj klenoty kinematografickej histórie, privítal a ocenil významné osobnosti a filmových profesionálov, zviditeľnil a spropagoval slovenské filmy. Dovedna sa v siedmich priestoroch premietlo 206 filmov zo 49 krajín sveta. V kinosálach sa uviedlo 268 projekcií o ktoré prejavilo záujem 22 242 divákov. Medzinárodná porota udelila cenu Modrého anjela za najlepší film dánskej snímke Tiesňové volanie režiséra Gustava Müllera. Cenu za najlepší krátky film získala švédska snímka Tieňové zvieratá režiséra Jerryho Carlssona. Cenu Hercova misia, za výnimočný prínos v hereckej profesii si osobne prevzali Zuzana Mauréry a Ivana Chýlková z Českej republiky. Zlatou kamerou boli dekorovaní poľská režisérka Agniezska Holland a ruský filmár Alexej German. Z Ceny prezidenta Art Film Festu sa tešil Fero Fenič, česko-slovenský filmár, rodák z východného Slovenska. Festival sprevádzali aj sprievodné podujatia, odborné a relaxačné akcie, diskusie, debaty, edukačno-filmové prednášky a platforma medzinárodného online festivalu ultrakrátkych filmov. Cieľ festivalu - spontánny divácky záujem a maximálna miera prístupnosti pre laickú, odbornú a mediálnu verejnosť bol úspešne naplnený. Finančný dar bol použitý na preklady a korektúry, na honoráre pre realizačný tím a spolupracovníkov, umelecké výkony, prenájom kín, festivalových priestorov, na ubytovanie pre účastníkov, na práva za poskytnutie filmov na festivalové projekcie, licencie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € OKRAJ občianske združenie realizovalo projekt: Naša chránená dielňa 2018. Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie trvalej udržateľnosti chodu chránenej dielne OKRAJ, oz. v ktorá zamestnáva 5 ľudí. Podpora projektu spočívala vo financovaní mzdových nákladov pracovníkov pre štyroch ZŤP pracovníkov, ktorí zapracovávali a osvojovali si možnosti balenia výrobkov, práce s registračnou pokladňou, komunikácie so zákazníkmi a upevňovali si svoje pracovné návyky. Finančný dar bol použitý na vyplatenie mzdových nákladov pracovníkov chránenej dielne.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € OZ Deťom pre život realizovalo projekt: Na bicykli deťom- charitatívna cyklojazda . Na bicykli deťom bol charitatívny projekt, ktorého cieľom bolo ukázať ľuďom, že bojovať s rakovinou sa oplatí. Zároveň jej organizátori chceli upozorniť na fakt, že úspešnosť vyliečenia sa detských onkologických pacientov je až 70%. Keďže bicyklovanie patrí medzi obľúbený šport mnohých Slovákov, tak týmto spôsobom chceli symbolicky verejnosť zapojiť do boja proti predsudkom, že rakovina je choroba smrteľná a stanovenie tejto diagnózy znamená pre pacienta stav konečný. Cieľ charitatívnej jazdy bol v Novej Dedinke. Počas nej sa vyzbierali finančné prostriedky na realizáciu relaxačno-rekondičných pobytov pre onkologických pacientov, ale aj na individuálnu dopravu pre choré deti zo sociálne slabších rodín. Finančný dar bol použitý na propagačné materiály, tričká a na financovanie individuálnej dopravy chorých.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € Asociácia súčasného divadla realizovala projekt: 22. ročník Divadelných ocenení sezóny DOSKY 2018. Divadelné ocenenia sezóny DOSKY sa od založenia v roku 1996 stali najznámejšou cenou odovzdávanou na Slovensku v oblasti divadla. Ročník 2018 sa uskutočnil v starej budove Slovenského národného divadla, ktoré je spoluorganizátorom podujatia. Z podujatia bol odvysielaný priamy prenos na STV2. Ceny boli udelené produkciám a výkonom všetkých žánrov, ktoré mali premiéru v minulej sezóne v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to v druhoch: činoherné divadlo, opera, muzikál, bábkové divadlo, balet i súčasný tanec. Ceny sa udeľujú na základe ankety slovenských kritikov, do ktorej sa každoročne zapájajú desiatky divadelných teoretikov, novinárov a publicistov. Víťazi si so sebou odniesli skutočnú drevenú dosku s postriebreným štítom. Financie boli použité na dramaturgiu, odvod do literárneho fondu a na vystúpenie účinkujúceho.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € Slovenský zväz kickboxu realizoval projekt: WAKO Majstrovstvá Európy seniorov v kickboxe 2018. Slovenský zväz kickboxu, národný športový zväz, mal tú česť, že mu bolo prvýkrát v histórii Svetovou federáciou kickboxu WAKO, resp. jej Európskou časťou WAKO Europe pridelené vrcholné podujatie kickboxu v Európe, Majstrovstvá Európy dospelých. Na podujatí s cca 800 účastníkmi z viac ako 36 krajín Európy prebehli v bratislavskej HANT aréne v dňoch 13. - 21. októbra 2018 boje o tituly Majstrov Európy v disciplínach K1, lowkick a kicklight, za účasti médií (TV, rozhlas, tlač, internet streaming, youtube...), pričom na záverečnom gala večeri finálových zápasov v piatok večer 19.10. 2018 sledovala zápasy hojná účasť divákov v športovej hale. Pre slovenskú reprezentáciu to bol vynikajúci šampionát. Finančný dar bol použitý na honoráre rozhodcov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 000 € OZ Slavonic Dance Theatre realizoval projekt: Filip Tůma - Vianoce 2018. Projekt priniesol do metropoly východného Slovenska koncert, ktorý zanechal stopu, povzniesol myseľ a rozveselil dušu. Vianočný koncert Filipa Tůmu v sprievode orchestra Opery Štátneho divadla Košice pod vedením dirigenta Igora Dohoviča predviedol umenie klasickej hudby. Hosťom večera bola operná diva, sólistka opery SND Mária Porubčinová. Vypredaná sála Štátneho divadla znela nádhernými slávnymi opernými áriami, duetami, či známymi talianskymi canzonettmi i vianočnými piesňami. Hostiteľom večera bol spevák, herec a moderátor Filip Tůma. Koncert sa uskutočnil 15.12.2018. Druhý koncert priniesol klasickú hudbu a operný spev do kultúrneho domu v Batizovciach. Koncertné umenie si prišlo vychutnať 350 divákov. Hosťom večera bola speváčka Nela Pocisková. Koncert sa uskutočnil 16.12.2018. Cieľom predkladaného projektu bola podpora rozvoja umenia, kultúry a kultúrneho diania na Slovensku, popularizácia kvalitnej klasickej hudby, opery, orchestra, slovenského interpretačného umenia a ich priblíženie laickému poslucháčovi. Záujem o klasickú hudbu sa vzbudil aj u mladého diváka. Finančný dar bol použitý na honoráre sólistov, symfonického orchestru a realizačného štábu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € OZ Útulný domov realizovalo projekt Historický festival s remeslami - zachráňme kaštieľ Jablonica. V rámci 1. ročníka festivalu remesiel na kaštieli v Jablonici si mohli návštevníci v doobedných hodinách vyskúšať tradičné remeslá, výrobu placiek, rezbárstvo, drôtovanie šperkov, streľbu z lukov a sokoliarov. Deti zaujalo divadielko, dospelých zase vystúpenia fakírov, šermiarov a žonglérov. K dispozícii boli stánky, kde sa predávali rôzne šperky, sladkosti, výrobky z kože, drevené potreby do kuchyne, meče, luky a iné výrobky. Taktiež bol pripravený gastronomický zážitok pre všetkých zúčastnených. Podujatie sprevádzala prehliadka kaštieľa a hospodárskej budovy a večer bol zakončený živou hudbou. Účasť na festivale bola veľká. Cieľ projektu bol splnený, rodiny strávili spoločné chvíle na kaštieli a tak venovali čas kultúre a histórii. Finančný dar bol použitý na zaplatenie remeselných stánkov s programom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € SMILE, no. realizovala projekt: POMÁHAME S ÚSMEVOM. Nezisková organizácia SMILE n.o. spravuje aktivity projektu POMÁHAME S ÚSMEVOM, ktorý je zameraný na rodiny, v ktorých dieťa/deti prechádzajú, prešli, či budú prechádzať náročnou a dlhodobou liečebnou procedúrou, transplantáciou kostnej drene alebo/a onkologickou liečbou. Aktivity projektu boli rozdelené do viacerých oblastí: podpora rodín v období doliečovania detských pacientov a v monitorovacej fáze, víkend pre rodičov, budovanie komunity detí a mladých ľudí s transplantovanou kostnou dreňou na Slovensku, letné rekondičné stretnutie Transplanťáci s úsmevom, práca na odborných seminároch, príprava brožúr a odborných informácií o procese transplantácie kostnej drene, digitalizácia sterilných boxov s hlavným cieľom zjemniť sociálnu izoláciu detského pacienta a sprevádzajúceho rodiča, spolupráca s pomáhajúcimi organizáciami na medzinárodnej úrovni a aktívna účasť na budovaní celoeurópskej siete pomáhajúcich organizácii v oblasti detskej onkológie. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie všetkých aktivít, najmä na psychologické poradenstvo, masáže, animátorský program, digitalizáciu či ubytovanie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Zohor realizovala projekt: „Traktér 2018“ – 3. ročník - divadelný festival ZOHOR. Tretí ročník Festivalu Traktér rozvinul kultúrne hodnoty, priblížil emócie a poukázal na rôzne aspekty morálky a prekročenia jej hranice. Festival Traktér tak bol ideálnym kultúrnym podujatím pre odovzdávanie kultúrnych hodnôt. Na festivale sa predstavilo 8 divadelných súborov a bránami festivalu prešlo 620 ľudí a 396 detí. Na festivale sa prezentovalo 105 ochotníckych umelcov. Samotná príprava festivalu bola realizovaná za pomoci 105 ochotníkov. Divákom tak bola ponúknutá pestrá paleta javiskového umenia v podobe rôznych žánrov. Festival pomohol tak pri nadviazaní kontaktov a súbory si tak mohli vymeniť divadelné skúsenosti. Finančný dar bol použitý na organizačné zabezpečenie festivalu.
e) podpora vzdelávania 22 500 € Centrum praktického vzdelávania právnikov realizovalo projekt: CVIČME V ŠKOLE - POĎME VON 2 - Spoločný pohyb generácií. V pokračovaní projektu Cvičme v škole - poďme von vzniklo vhodné prostredie pre kolektívne vykonávanie aktivít a pravidelné športové tréningy a pohybové aktivity v prírode. Vynovenie prostredia poslúžilo ako podpora motivácie k športu hlavne v kolektíve PRAF UK a jeho spriatelených jednotlivcov. Vytváranie vhodného prostredia bolo realizované prostredníctvom rekonštrukcie pohybového štúdia a posilňovne ako aj nákupu športových pomôcok. Pohybové aktivity v prírode boli realizované na dennej a viacdennej báze. Išlo o aktivity náročné aj menej náročné. V rámci projektu sa podarilo zorganizovať dva splavy, dvojdňový športový víkend pre zamestnancov, doktorandov a rodinných príslušníkov. Kvalita a pestrosť nového vybavenia sa stretla s mimoriadne pozitívnym ohlasom. Vznikol tak priestor s možnosťou pravidelného stretávania sa a plnenia spoločného cieľa mimo pracovných povinností. Finančný dar bol použitý na osvetlenie priestorov, vymaľovanie, zakúpenie športového náradia, na splav Hainburg - Bratislava, program športu v Slovinsku, gymnastickú podlahu, montáž, kurz jógy, revíziu elektroinštalácie a na projektovú dokumentáciu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 779,57 € Hospic Milosrdných sestier realizoval projekt: Byť súčasťou pomoci nevyliečiteľne chorým v poslednom štádiu choroby. Chorý človek, ktorého liečba onkologického ochorenia bola neúčinná, trpí v poslednom štádiu choroby neznesiteľnými bolesťami fyzickými a nezriedka i psychickými súvisiacimi s prijatím stavu, v ktorom sa pacient nachádza – zomiera. Hospic milosrdných sestier takýmto pacientom poskytuje starostlivosť a účelom projektu bolo zabezpečiť pre takýchto pacientom potrebné lieky, potreby a pomôcky a lieky na tíšenie bolesti. Vďaka týmto liekom a zdravotníckym potrebám sa zvýši kvalita posledných dní života pacientov. Finančný dar bol použitý na nákup zdravotníckeho materiálu a liekov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 30 000 € Komunita Kráľovnej pokoja realizovala projekt v grantovom programe Obnovme si svoj dom: Obnova fasády Kaštieľa Močenok. Zámerom projektu bolo pokračovať v realizácii I. etapy obnovy fasády kaštieľa v Močenku, s cieľom obnoviť a prezentovať pôvodný stav južnej, západnej a severnej časti východnej fasády hlavnej budovy kaštieľa. Práce sa zrealizovali na základe vykonaného reštaurátorského prieskumu. V rámci projektu boli vykonané práce na obnove fasády, obnove omietok na plochách stien spolu s obnovou plastických štukových prvkov. Výsledkom je kompletne obnovená južná časť západnej a čiastočne obnovená severná časť východnej fasády kaštieľa NKP. Návštevníci projektu boli povzbudení obnovou objektu, ktorý postupne nadobúda svoj obnovený historický šat. Finančný dar bol použitý na fasádu, obnovu omietok, spolu s obnovou plastických štukových prvkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 26 041,63 € Ing. Pavol Strmeň realizoval projekt v grantovom programe Obnovme si svoj dom: Obnova Bašty Pracháreň v mestskej pamiatkovej rezervácii Levoča. Bašta Pracháreň tvorí súčasť mestského opevnenia, vrátane jej náväznosti na parkánový múr a hradobnú priekopu. Predstavuje jednu z najstarších a najzachovanejších architektonických častí mestského opevnenia. Bašta bola však dlhú dobu pre havarijný stav, spôsobený požiarom nevyužívaná a neprístupná. V rámci projektu bola zrealizovaná výmena podlahy v interiéri, zároveň boli obnovené schody a schodisko, opravené boli zámočnícke konštrukcie spolu s opravou zvislých a vodorovných konštrukcií. Vykonané práce na Bašte tak nesporne prispeli k úspešnému zavŕšeniu komplexnej obnovy tejto významnej kultúrnej pamiatky, zapísanej v UNESCO, ktorá týmto môže byť sprístupnená od novembra 2014 širokej verejnosti. Finančný dar bol použitý na výmenu podlahy v interiéri, obnovu schodov a schodiska, opravené boli zámočnícke konštrukcie spolu s opravou zvislých a vodorovných konštrukcií.
Spolu 824 191,38 €