Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia SPP, Bratislava'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 000 € Obec Malé Zlievce zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Výsadba okrasnej zelene a kvetov. Projektom sa dosiahlo zlepšenie celkového vzhľadu obce. Kvety boli vysadené do voľných záhonov, na verejné plochy, ale aj do drevených, plastových a betónových kvetináčov. Okrasné kríky a dreviny boli vysadené v rade. Po vysadení okrasných drevín a kvetov majú všetci občania obce Malé Zlievce krajšie a príjemnejšie prostredie. Finančný dar bol použitý na výsadbu okrasnej zelene.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 000 € Obec Budkovce zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Kultúrny dom na všetko. Pri rekonštrukcii sociálnych zariadení v kultúrnom dome sa kompletne vymenili rozvody odpadov a prívody vody. Nainštalovala sa nová sanita, znížili sa stropy, vymenili okná, obklady, dlažby, vykonali sa kompletné renovácie stien a vymenili sa dvere. Dnes sociálne zariadenia spĺňajú všetky požiadavky hygienické, ako aj estetické. Kultúrny dom poskytuje možnosti na usporadúvanie nielen verejných stretnutí, osláv, ale aj možnosti využitia sály na rôzne spoločenské aktivity a poskytuje občanom priestor aj na usporadúvanie rodinných stretnutí, osláv aj svadieb. Finančný dar bol použitý na demontáž a montáž nových rozvodov, na dlažby, obklady, výmenu dverí, dokončovacie interiérové práce, demontáž, montáž sanity a radiátorov.
b) podpora a rozvoj športu 6 000 € Obec Malé Raškovce zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Vybudovanie futbalového ihriska v obci Malé Raškovce. Vďaka projektu sa vybudovalo futbalové ihrisko, tesne vedľa detského ihriska, čím sa poskytli väčšie možnosti na využitie voľného času nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Na toto ihrisko boli zakúpené nielen futbalové brány, ale aj basketbalové bránky, ktoré budú taktiež slúžiť na lepšie využitie voľného času pre obyvateľov obce a pre deti a mládež zdržiavajúcu sa v obci. Finančný dar bol použitý na predbežnú úpravu a zrovnanie terénu, kúpu oplotenia, betónových tvárnic, kameniva, výsev trávy, na zakúpenie futbalových brán, basketbalových košov a betónových lavičiek.
e) podpora vzdelávania 6 000 € Obec Mojmírovce zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Vybudovanie modernej čitárne. Cieľom projektu bolo vytvorenie optimálnych podmienok pre zvýšenie záujmu o čítanie kníh. Z finančnej podpory obec zrealizovala stavebné úpravy, a to zníženie stropu, osadenie stropného prekladu, začistenie muriva, vystierkovanie, vymaľovanie, vybúranie zárubní a výmenu podlahy. Finančný dar bol použitý na nové moderné interiérové vybavenie, ako sú moderné svietidlá, kreslá, stolíky, knižnice, kvety a doplnky, čo prispeje k zvýšeniu komfortu užívateľov čitárne v obci.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Obec Petrovce nad Laborcom zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Obecné slávnosti 2019. Obec Petrovce nad Laborcom si v dňoch 28. 6. – 30. 6. 2019 obecnými slávnosťami pripomenula 765. výročie prvej písomnej zmienky o obci a zároveň aj oslávila 10. výročie miestnej dedinskej folklórnej skupiny ROKICA. Súčasťou osláv bol aj 8. ročník festivalu dedinských folklórnych skupín „O Petrovski kľuč“. Finančný dar bol použitý na honoráre pre účinkujúcich, ozvučenie, technické zabezpečenie, sprievodný program pre deti, propagácia, pamätné listy, fotodokumentáciu, výstavu ručných prác a ukážky ľudových remesiel.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 000 € Obec Vojany zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Rekonštrukcia rigolov v obci Vojany. Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti chodcov, zlepšenie kvality života obyvateľov a stimulácia ekonomického rozvoja obce Vojany a vyhnutie sa povodniam. Výsledkom rekonštrukcie rigolov v obci Vojany je správne a bezpečné odvedenie dažďových vôd. Finančný dar bol použitý na stavebné práce.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 000 € Obec Sliepkovce zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Materiálno-technické vybavenie kultúrneho domu. Cieľom projektu bolo materiálno-technické vybavenie kultúrneho domu. Projektom sa dosiahlo skultúrnenie a skvalitnenie poskytovania služieb občanom obce. Do kultúrneho domu boli zakúpené stoličky, nakoľko pôvodné už boli v nevyhovujúcom stave. Finančný dar bol použitý na zakúpenie stoličiek.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Obec Udavské zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Rekonštrukcia priestorov obecného kultúrneho strediska, obradnej miestnosti a vybavenie obecnej knižnice. Cieľom projektu bola rekonštrukcia priestorov obecného kultúrneho strediska, obradnej miestnosti a vybavenie obecnej knižnice. Obci sa podarilo zrekonštruovať priestory obecného kultúrneho strediska a čiastočne vybaviť čitáreň novým nábytkom. Po rekonštrukcii vnútorných priestorov prízemia a obradnej miestnosti na poschodí budú tieto priestory slúžiť na rozvoj kultúrnych aktivít všetkých vekových skupín obyvateľov a dôstojnému priebehu občianskych obradov. Finančný dar bol použitý na stavebné práce a zariadenie priestorov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 8 000 € Obec Ivanka pri Nitre zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Vytvorenie oddychovej zóny pri kultúrnom dome. Realizáciou projektu vznikla oddychová zóna pred kultúrnym domom a obecným úradom, ktorá bude slúžiť občanom a návštevníkom obce a bude zároveň priestorom pre menšie kultúrne akcie ako napríklad Mikuláš, Stavanie mája, Obecná zabíjačka – fašiangy. Finančný dar bol použitý na zemné práce, odvoz, likvidáciu odpadu, terénne úpravy, na zakúpenie okrasných stromov, krov, tráv, kvetov vrátane osadenia lavičiek.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 000 € Obec Čičarovce zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Rekonštrukcia a obnova kultúrneho domu. V rámci projektu obec vykonala rekonštrukciu kultúrneho domu a jeho priestorov, ktoré si vyžadovali opravu. Rekonštrukciou interiéru kultúrneho domu sa vytvorili vhodné podmienky pre realizáciu viacerých kultúrno-spoločenských aktivít. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu a obnovu kultúrneho domu.
e) podpora vzdelávania 3 200 € Obec Kamienka zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Revitalizácia interiéru materskej školy a zasadačky Obecného úradu v obci Kamienka. Projekt bol zameraný na modernizáciu interiéru materskej školy v Kamienke a vybavenia spoločenskej miestnosti obecného úradu pre neziskové organizácie. V rámci projektu sa zvýšila bezpečnosť detí využívaním certifikovaného interiérového nábytku, skrášlilo sa vnútorné prostredie priestorov škôlky a estetizovalo sa prostredie v rámci obecného úradu. Finančný dar bol použitý na zakúpenie stolov, stoličiek, nábytku a vybavenia.
b) podpora a rozvoj športu 6 000 € Obec Lastomír zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: ŠPORTOM K ZDRAVIU. Hlavným cieľom bol nákup športovej výbavy na cvičenie v exteriéri na čerstvom vzduchu. Dnešným trendom na obciach a v mestách sú vonkajšie ihriská na cvičenie s vlastnou váhou. Zakúpením 7 ks zariadenia fit parku sa vybudovala oddychovo-športová zóna, kde športujú viaceré generácie: deti od 14 do 18 rokov, športovci aj starší ľudia. Finančný dar bol použitý na exteriérový fit park.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Mesto Michalovce zrealizovalo v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Obnova detského ihriska v medziblokovom priestore v Michalovciach. Mesto Michalovce revitalizovalo sídliskové detského ihrisko v medziblokovom priestore ohraničenom ulicami: Verbovčík, Kukorelliho a Farská. Projektom sa vytvorilo prostredie, ktoré láka na zmysluplné a podnetné trávenie voľného času pre deti, rodičov a verejnosť. Finančný dar bol použitý na zakúpenie herných certifikovaných prvkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 7 500 € Obec Hankovce zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Vybudovanie parkovacích miest pred obecným úradom a kultúrnym domom a úprava zelene.. Zrealizovaním projektu sa vytvorili nové parkovacie miesta uprostred obce, kde sa najčastejšie stretávajú občania, či už pri kultúrno-spoločenských akciách, ktoré organizuje obec, takisto rodičia, ktorí vozia deti zo susedných obcí do materskej škôlky. Vybudovaním parkoviska vzniklo uprostred obce malé námestíčko, ktoré sa začalo skrášľovať úpravou verejných priestranstiev. Finančný dar bol použitý na úpravu parkovacích miest pred obecným úradom a úpravu zelene.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 000 € Obec Vrbnica zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Parkovisku pri Dome smútku. Cieľom projektu bolo vybudovanie plne funkčného parkoviska, spevnenej plochy, ktorá bude slúžiť plnohodnotne obyvateľom. Ciele boli naplnené a parkovisko spĺňa svoj účel. Ohlas obyvateľov na realizáciu tohto projektu bol dobrý, nakoľko už ľudia nevstupujú do domu smútku cez zablatenú plochu. Finančný dar bol použitý na materiál a stavebné práce na vybudovaní parkoviska.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Obec Pozdišovce zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Zakúpenie inventáru pre kultúrny dom. Cieľom projektu bolo zlepšenie využitia vnútorných priestorov kultúrneho domu. Zakúpením stoličiek v počte 100 ks sa sprístupnilo využívanie horného poschodia kultúrneho domu pre obyvateľov obce. Finančný dar bol použitý na kúpu stoličiek.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 7 000 € Obec Jabloň zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Park s fontánou v obci Jabloň. Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie parku s fontánou pre obyvateľov obce Jabloň. Vybudovaním parku sa vytvorilo miesto, kde sa budú občania stretávať, kde si môžu oddýchnuť. Využil sa obecný pozemok, ktorý doposiaľ nebol využitý, a prispelo sa tým ku skrášleniu obce. Ohlas ľudí z obce je len pozitívny, veľmi sa potešili, že je v strede obce park s fontánou, ktorá je aj osvetlená a v noci svieti rôznymi farbami. Finančný dar bol použitý na vybudovanie parku s fontánou.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € Obec Veľopolie zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Revitalizácia verejného priestranstva. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie estetického vzhľadu centra obce, vytvorením menšieho parku. Informačnou tabuľou obec chcela návštevníkov informovať o histórii obce a mapkou poukázať na zaujímavé lokality. V rámci projektu boli revitalizované priestory v centre obce. Pri stavebných prácach okrem úpravy svahovitosti terénu boli palisádami oddelené priestory od miestnej komunikácie. Upravený priestor sa následne vysadil okrasnými rastlinami a zeleňou. Informačná tabuľa obce formou fotomapy pomáha k lepšiemu zorientovaniu sa v obci, hlavne pre návštevníkov. Finančný dar bol použitý na zemné práce, betónové palisády, montáž, osadenie, materiál, výsadbu verejnej zelene a na zakúpenie informačnej turistickej tabule.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 000 € Obec Žbince zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome Žbince. Zrealizovaním rekonštrukcie kuchyne sa vytvorili štandardné podmienky pri realizácii kultúrno-spoločenských akcií konaných v kultúrnom dome v obci Žbince. Občania oceňujú rekonštrukciu ako prínos k ďalšiemu využívaniu priestorov kultúrneho domu. Finančný dar bol použitý na stavebné úpravy interiéru, dlažbu, obklady, elektroinštaláciu, osvetlenie, vzduchotechniku, vykurovanie, vybavenie kuchyne spolu s rekonštrukciou stropu a stien.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 000 € Obec Rokytov pri Humennom zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest aregionu. Cieľom projektu bola revitalizácia časti obce, zlepšenie a skrášlenie obce, ktoré poslúži občanom. Pri obecnom úrade zostal voľný pozemok na pokračovanie oddychovej zóny a následne tam bola vybudovaná fontána. Ohlas občanov na realizáciu bol mimoriadne pozitívny. Finančný dar bol použitý na úhradu materiálu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Obec Čabalovce zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: VYBAVENIE KUCHYNE KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ČABALOVCE. Nákupom nového vybavenia do kuchyne v rámci kultúrneho domu došlo k naplneniu stanoveného cieľa projektu. Zastaralý inventár kuchyne bol vymenený za nový a kvalitný, spĺňajúci podmienky vybavenia kuchýň kultúrnych domov v obciach. Vybavenie kuchyne kultúrneho domu spĺňa svoj účel, ale pôsobí aj veľmi esteticky a moderne. Finančný dar bol použitý na nákup vybavenia kuchyne.
b) podpora a rozvoj športu 7 500 € Obec Zbojné zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Dobudovanie detského ihriska a oddychovej zóny v obci Zbojné. Cieľom projektu bolo zatraktívniť okolie ihriska a zvýšiť bezpečnosť detí. Neupravený terén sa upravil, ihrisko sa vydláždilo gumovou dlažbou a pod altánok bola umiestnená zámková dlažba. Mládež i dospelí sa radi stretávajú na ihrisku. Po ukončení realizácie sa na ihrisku konal športový deň pre deti a pre dospelých súťaž vo varení guľášu, čo malo veľmi pozitívny ohlas. Finančný dar bol použitý na úpravu terénu, výkopové práce, kladenie dlažby, kamenivo, drevo a lavičku so stolom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 9 500 € Obec Chlmec zrealizovala v rámci grantového programu Municipality projekt s názvom: Montáž podlahového kúrenia a uloženie dlažby v kostole obce CHLMEC. Cieľom projektu bola montáž podlahového kúrenia a uloženie novej dlažby. V rámci projektu sa odstránila stará dlažba, domuroval sa schod k svätostánku. Ľudia sa zúčastňovali na jednotlivých prácach a prispievali tak k rýchlemu ukončeniu projektu. Kostol je krásne zrenovovaný a je v ňom teplo. Finančný dar bol použitý na dlažbu a škárovaciu hmotu na schodiskové stupne.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € "BK Nitra" realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Bedminton pre všetky deti aj vďaka SPP. Cieľom projektu bolo začleniť handicapované deti do spoločnosti zdravých detí prostredníctvom bedmintonu, vybudovať vzťah a návyk k športovej aktivite, ktorý bude napomáhať rozvoju koordinácie pohybov, jemnej motoriky, posilňovaniu svalov, spevneniu klenby nohy a nácviku rovnováhy u detí. Bedminton sa dokázali naučiť všetky deti bez rozdielu fyzického stavu. Finančný dar bol použitý na športové potreby a pomôcky k bedmintonu.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Združenie AGAD-kurzy realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: rozvoj IT zručností detí regióne Liptov. Cieľom kurzov bolo dosiahnuť u detí schopnosť vytvoriť kolektívny projekt, kde sa naučia spoločne plánovať, rozdeliť si úlohy, dodržať body osnovy, zmeniť názor, vymeniť si úlohy, upraviť plán, skorigovať detaily a dokončiť projekt v termíne. Ciele sa podarilo splniť nad očakávania, keďže záujem detí bol skutočne veľký. Deťom sa podarilo vytvoriť úžasné mini projekty, kde samy tvorili v duchu témy. Diskutovali, menili, zlepšovali a analyzovali bez zábran a s oduševnením. Finančný dar bol použitý na notebooky, príslušenstvo, projektor a 3D tlačiareň s 3D perom.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 800 € Nezisková organizácia Archa realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Dielne ľudskosti. Projekt bol určený pre mladých ľudí, študentov a študentky zo Súkromnej strednej pedagogickej školy v Topoľčanoch, ktorí sa chceli venovať dobrovoľníctvu. Žiaci sa naučili sociálnemu cíteniu, empatii, ľudskosti a novým zručnostiam. Cieľom projektu bolo, aby sa klienti, mladí ľudia z Domova sociálnych služieb, vďaka študentom a študentkám učili vzájomnej komunikácii, spolupráci, empatii, novým zručnostiam a podpore vzájomných vzťahov. Finančný dar bol použitý na nákup pomôcok a materiálov k jednotlivým tvorivým aktivitám.
b) podpora a rozvoj športu 950 € Združenie DELF realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: SPPolu na jednom lane. Cieľom projektu: „SPPolu na jednom lane“ bolo vytvoriť možnosti pre aktívne trávenie voľného času detí a mladých ľudí podporou lanových aktivít – lezenia na umelej lezeckej stene. Prevádzka lezeckej steny bola pravidelná a funkčná a umožňovala aj učenie prostredníctvom zážitku. Počas lezeckej sezóny 2019 sa vďaka pravidelným aktivitám zaznamenal zvýšený záujem lezcov, návštevníkov lezeckých podujatí a aktivít. Dôležitou súčasťou, ktorá pomáhala naplniť ciele projektu, boli aj veľké lezecké podujatia, napr. slávnostné otvorenie lezeckej steny či lezecká súťaž, ktorej sa mohla zúčastniť aj široká verejnosť. Finančný dar bol použitý na lezecké športové pomôcky, občerstvenie počas pretekov, ceny do súťaží a na polygrafické náklady.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Združenie Dlhovekosť realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Letný tábor miestnych remeselníkov s jarmokom. Cieľom projektu bolo zrealizovať letný remeselný tábor, ktorý sa veľmi páčil deťom aj ich rodičom. Tábor sa odohrával na farme vo Vinosadoch, kde sa deti spolu s farmárom učili starať o hospodárske zvieratá, pani farmárka učila deti dojiť kozy, ovce a spracovávať mlieko na syr, bryndzu a jogurty. Z vlny oviec na farme sa učili vyrobiť vlnené ponožky. Na farme je včelnica, v ktorej sa deti pod vedením včelára oboznamovali s včelárskym remeslom a učili sa spracovávať včelie produkty. Finančný dar bol použitý na strečový stan a stravu pre deti počas letného tábora.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Edulienka realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Vedecké pokusy. Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor mimo vyučovacieho procesu, v ktorom deti mohli využiť poznatky z prírodovedných predmetov (biológia, fyzika, chémia) v praktickej rovine, a takým spôsobom, aby dokázali pozorovať javy a získané poznatky aplikovať na realizáciu konkrétnych výstupov, ktoré mohli následne využiť alebo overiť si ich fungovanie vo svojom bezprostrednom okolí. Priebeh projektu v pozitívnom zmysle ovplyvnila skutočnosť, že deti, ktoré sa zúčastnili na aktivitách v rámci Vedeckých pokusov, mali dostatok vstupných informácií o globálnych témach. Vstupy k jednotlivým témam prebiehali formou diskusie a výstupov spôsobom spoločného vyvodenia záverov. Finančný dar bol použitý na laboratórne učebné pomôcky a nástroje.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Evanjelické gymnázium realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Poznávajme život našich predkov. Cieľom projektu bolo obohatiť žiakom gymnázia vedomosti z oblasti slovenských ľudových tradícií. V októbri sa v priestoroch gymnázia zorganizovali celodenné tvorivé dielne za účasti odborníkov z Matice slovenskej, ako aj s drobnými remeselníkmi z blízkeho okolia pod názvom „Poznávajme život našich predkov“. Okrem praktických ukážok a samostatnej práce spojenej s ľudovými výrobkami sa žiaci oboznámili aj s krojmi, ktoré zapožičala Matica slovenská. Tvorivých dielní sa zúčastnilo 15 odborníkov vo svojom odvetví. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre umelcov, zapožičanie krojov a materiál pre remeselníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 800 € Fond detí, n.f. realizoval v programe SPPravmeTo projekt: Divadielko. Cieľom projektu bol samotný nácvik divadelného predstavenia „Mechúrik - Koščúrik a kamaráti“, ktoré žiaci pod vedením pedagógov nacvičovali v záujmovom útvare: Hudobno – dramatický krúžok a na predmete dramatická výchova priebežne počas mesiacov september až december. Výstupom projektu bolo vydarené divadelné predstavenie, na ktoré sa všetci mladí herci veľmi tešili. Na slávnostnú premiéru sa prišli pozrieť všetci žiaci školy, rodičia, starí rodičia a pozvaní hostia. Finančné prostriedky boli použité na nákup mikroportov, kábla a mixážneho pultu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Združenie Gemerské grúne realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Environmentálna výchova - Živé sady. Cieľom projektu bolo prepojiť praktickú pomoc v krajine – osádzanie búdok, domčekov pre hmyz a ich následnú každoročnú údržbu, s príjemnou formou vzdelávania – workshopmi s odborníkmi. V septembri a októbri sa zrealizovali dva workshopy pre širokú verejnosť na tému včelárenie, včely a užitočný hmyz a druhý na tému vtáky a užitočné živočíchy. Uskutočnili sa prvé pozorovania a určovania obyvateľov príbytkov pre hmyz, vtákov a pozorovania včiel, ale aj praktická výučba o včelárstve. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre lektorov, odbornú literatúru, búdky a domčeky pre hmyz.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Gymnázium J.F.-Rimavského v Levoči realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: enviRObot. Realizáciou projektu enviRObot sa žiaci gymnázia snažili prepojiť svet IT, programovania a robotiky s environmentalistikou a obnoviteľnými zdrojmi energie. Žiaci v rámci projektu využili naprogramovaných robotov a zariadenia na meranie vhodných veličín doma či v škole. Výstupné informácie spracovali a analyzovali. Z výsledkov vypracovali energetické certifikáty na domáce spotrebiče, domy, autá a ohodnotili kvalitu vody. Na záver študenti navrhli odporúčania a možnosti, ako eliminovať či odstrániť nepriaznivé výsledky zistení. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie digitálnych meracích prístrojov, sond, senzorov kompatibilných s IT, riadiacej jednotky a súpravy alternatívnych zdrojov energie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 200 € Gymnázium Jozefa Lettricha realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Gymlet chráni našu planétu. Cieľom projektu bolo podporiť v škole aktivity na ochranu životného prostredia. V rámci krúžkovej činnosti sa zrealizovali všetky naplánované aktivity: očista okolia školy a sídliska, separácia odpadu v škole, príprava eko-predstavenia aj stavba a programovanie robotov eko-pomocníkov. V rámci projektu sa podarilo zabezpečiť spoluprácu a zosúladenie jednotlivých aktivít zameraných na ochranu životného prostredia. Finančné prostriedky boli použité na nákup nádob na separovaný odpad, programovateľnú stavebnicu a tlač školského časopisu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 800 € Gymnázium Pavla Horova, Michalovce, realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Úsmev pre seniorov. Cieľom projektu bolo vychovávať mladých ľudí, aby si uvedomovali, čo je bohatstvom ľudského života, aby si vážili vedomosti, prítomnosť a náklonnosť starých ľudí. Aby pochopili krehkosť ľudského života a jeho vzácnosť. Žiakom školy sa podarilo nadviazať pekný vzťah so seniormi z Domova dôchodcov. Počas spoločných stretnutí došlo k vzájomnému obohateniu. Žiaci učili dôchodcov rôzne výtvarné techniky a seniori im pri týchto činnostiach odovzdávali svoje životné skúsenosti. Oživili sa tiež tradície ľudovej kultúry našich predkov. Finančné prostriedky boli použité na materiál na kreatívne činnosti ako farby, drevo, keramika a silikónové formy.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Združenie HURBANKO realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Školská televízia Hurbanka Media. Cieľom projektu bolo umožniť ďalšie fungovanie Mediálneho krúžku, prostredníctvom ktorého sú deti vedené ku kritickému mysleniu a záujmu o dianie vo svojom okolí prostredníctvom natáčania reportáží. Žiaci v rámci Mediálneho krúžku natočili 10 reportáží z rôznych oblastí, od ochrany životného prostredia, kultúry, športu a udalostí na škole. V reportážach vystupujú viaceré známe osobnosti, od ktorých žiaci dostali veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Finančné prostriedky boli použité na nákup techniky.
e) podpora vzdelávania 900 € KASPIAN realizoval v programe SPPravmeTo projekt: Super leto v KASPIAN-e. V rámci projektu sa počas mesiacov júl a august 2019 uskutočnilo deväť výletov a akcií s deťmi a mladými. Cieľom projektu bolo podporiť zmysluplné a aktívne trávenie voľného času detí a mládeže prostredníctvom skupinových aktivít, budovať vzťah detí k prírode, rozšíriť poznatky o prírode, o Bratislave a jej okolí prostredníctvom neformálneho vzdelávania a zážitkov. Organizácia chce preventívne pôsobiť v oblasti sociálno-patologických javov a rizikového správania, ako je experimentovanie s alkoholom, vandalizmus, krádeže a bitky. Finančné prostriedky boli použité na vstupenky na rôzne podujatia, lístky na MHD, hygienické potreby, kancelársky papier a občerstvenie.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Združenie Kreatívne vedy realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Aha! Krásne čísla. V rámci projektu bol odprezentovaný neformálny spôsob vzdelávania – zahraničná interaktívna, matematická výstava „Aha! Krásna matematika“ viac ako 100 školám. Učiteľom sa sprístupnili metódy, ktoré budú môcť využiť aj vo vlastných triedach. V rámci projektu sa nadviazala spolupráca s profesormi Prešovskej univerzity z odboru pedagogika. Finančné prostriedky boli použité na prepis jazyka v počítačových systémoch.
e) podpora vzdelávania 800 € Nadácia Výskum Rakoviny realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Vedecké dielničky - detské vedecké laboratórium. Cieľom projektu bolo vytvoriť skutočné detské vedecké laboratórium, kde zostava prístrojov a zariadení umožnila pripraviť bezpečné experimenty v širšej škále náročnosti a časového horizontu. Nadácia Výskum rakoviny na tento účel poskytla priestory laboratória, inverzný mikroskop, laboratórny mikroskop, študentský mikroskop, počítač a dataprojektor. Zámerom bolo ukázať deťom krásu vedy, vedeckej práce a povzbudiť tých, ktorí inklinujú k bádaniu, aby nasledovali svoje sny a túžby. Za finančné prostriedky sa zakúpili dva študentské mikroskopy, digitálny ručný mikroskop, laboratórne váhy a set mikropipiet.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € NATURALISTA, o. z. realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: školská záHRAda - spojme sily, aby sme mohli rásť. Hlavným cieľom projektu školská záHRAda – spojme sily, aby sme mohli rásť, bolo revitalizovať časť školského pozemku ZŠ vo Svite na školskú záhradu v rámci „mimoškolských aktivít“. Spoločnými silami sa pretvoril priestor na aktívnu záhradu, ktorá sa bude v priebehu roka neustále meniť. Projekt tak prispel k ekologickému mysleniu a rozvoju detí a mládeže, k vytvoreniu vzťahu k prírode pomocou vzdelávania, hier, či prednášok. Finančné prostriedky boli použité na kúpu ovocných stromov, kvetov, bylín, materiálu, ďalekohľadov a honorárov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Občianske združenie Krasy terasy realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: tvory mesta. Cieľom projektu bolo pomocou neformálneho vzdelávania v čase školského klubu priblížiť žiakom školy environmentálne témy. V rámci projektu sa uskutočnilo 16 stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo od 10 do 40 detí. Na stretnutiach sa podarilo zmapovať areál škôl a navrhnúť nápady pre zlepšenia. V rámci projektu sa vysadili rastliny vo včeľom bufete, ošetril, poskladal a naplnil sa hrant, zrekonštruoval sa ping-pongový stôl s pomocou konzultácie lokálneho aktívneho občana a osadil sa kompostér. Na záver sa konala slávnosť s prezentáciou a divadlom. Finančné prostriedky boli použité na tlač metodickej príručky, kompostér, odmenu pre účinkujúcich, občerstvenie, stavebný materiál a web stránku.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 970 € Občianske združenie Bylinka realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Včelín pod Lipkou – chráňme včely spoločne. Cieľom projektu bolo vybudovanie Včelína s edukačným charakterom. Včelín bude slúžiť ako zázemie pre úle, aj pre realizáciu edukatívno-ekologických aktivít zameraných na chov včiel – semináre a včelárske krúžky. Finančné prostriedky boli použité na materiál na výstavbu včelína.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € Obec Trebatice realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Skládkam hovoríme nie!. Cieľom projektu bolo zvýšenie environmentálneho povedomia žiakov. Žiaci sa pravidelne venovali téme odpadu, recyklácie, druhotného využívania surovín a likvidácie odpadu. V rámci projektu analyzovali druhy odpadov v domácnostiach, skúmali znečisťovanie vody a vzduchu pomocou laboratórnych kufríkov, na besede sa žiaci zaoberali triedením a recykláciou odpadov a na exkurzii boli očitými svedkami toho, ako to vyzerá, keď sa neseparuje odpad a vzniká z toho zapáchajúca hora. Videli aj veľké kompostovisko, triediace linky na plasty a papier. Žiaci si projektom uvedomili dôležitosť triedenia odpadu. Finančné prostriedky boli použité na prenosné laboratórium, spotrebný materiál, exkurziu a odmenu pre lektora.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € OZ - Vrbovčan realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Komunitná záhrada - ekozóna mladých. V rámci projektu sa podarilo aktívne zapojiť do procesu výstavby komunitného centra okrem dospelých aj deti a mládež miestnej komunity, pričom získali aj poznatky od odborníkov o význame budovania a udržiavania lokálnych ekosystémov. Aktivity boli spojené s výsadbou vhodných drevín vo forme živých plotov, osadením 3 ks lavičiek pri detskom ihrisku pre vytvorenie oddychovej zóny, ako aj odbornými prednáškami o význame vhodnej zelene k zlepšeniu miestneho ekosystému. Finančné prostriedky boli použité na nákup rastlín, lavičiek a náradia.
e) podpora vzdelávania 1 000 € OZ Felix Bratislava realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Aj hudbou je človek živý. Projekt bol zameraný na ochranu a podporu hudobného a estetického vzdelávania detí a seniorov s dlhotrvajúcim pozitívnym vplyvom na zlepšenie ich kvality života – vybudovaním voľnočasového zariadenia – exteriérového hudobného vybavenia a pomôcok na dlhodobejšie použitie. V rámci projektu sa podarilo zrealizovať výrobu a osadenie dvoch hudobných exteriérových nástrojov – xylofónu a dendrofónu. Finančné prostriedky boli použité na nákup hudobných nástrojov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 300 € OZ Margarétka Lovinobaňa realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Mladí filantropi deťom s postihnutím. Cieľom projektu bolo podnietiť u detí a mladých ľudí spolupatričnosť, snahu pomôcť ľuďom v núdzi, uvedomenie si životných hodnôt, zodpovednosti a zároveň osvojiť si zmysluplné trávenie voľného času. Deti sa naučili, ako poskytovať pomoc rodinám, ktoré sa starajú o dieťa so zdravotným postihnutím a potrebujú finančné prostriedky na rehabilitačné pobyty pre deti. V rámci aktivít deti vyrábali ozdobné predmety a následne ich aj predávali. Finančné prostriedky boli použité na nákup spotrebného materiálu.
e) podpora vzdelávania 1 100 € OZ Renesančný Vinohradnícky Dom realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Textilná dielna. V rámci projektu sa podarilo zariadiť funkčnú textilnú dielňu, ktorá bude slúžiť nielen pre výrobu tašiek z recyklovaného textilu, ale aj na iné remeselné textilné činnosti: tkanie, uzlíkovanie, vyšívanie a šitie. Cieľom projektu bolo ukázať deťom, aké je náročné textil vyrobiť, a tiež to, že keď už je nepotrebný, dá sa výborne použiť na iné účely. Finančné prostriedky boli použité na tkací stav, šijací stroj, kolovrátok, snovadlá a odmenu pre lektora.
e) podpora vzdelávania 1 000 € OZ Tvorivá dielňa realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: "Na živo" - tvoríme spolu tu a teraz. Cieľom projektu bolo vytiahnuť deti od počítačov a virtuálneho sveta. Projektom sa podarilo zaujať deti a ich rodičov a poskytnúť im priestor na rozvoj manuálnych zručností pri výrobe hádzadiel na tvorivých dielňach. V rámci projektu sa zrealizovali tvorivé a modelárske dielne a jeden výtvarný workshop. Zorganizovala sa súťaž modelárov v hádzaní lietadiel. Súčasťou podujatia bola aj výstava zhotovených modelov. Finančné prostriedky boli použité na honorár pre lektorov, výtvarný workshop a nákup materiálu.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Ženský inštitút tvorivosti realizoval v programe SPPravmeTo projekt: Použité nezahoď. Cieľom projektu bolo umožniť zmysluplné trávenie voľného času deťom v meste a jeho okolí mimo vyučovacieho procesu a najmä priblížiť mladým ľuďom témy spojené s opätovným použitím vecí, neplytvaním a znížením spotreby. Výstupom projektu je vytvorený receptár: Použité nezahoď, do vrecka s TOP receptami a nápadmi, ktorý bol distribuovaný nielen účastníkom a ich rodičom, ale aj širokej verejnosti ako príklad dobrej praxe. Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálu na tvorivé dielne, technické zabezpečenie a tlač receptára.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Parkour Škola realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Parkour bezpečne a s radosťou. Cieľom projektu bolo zefektívniť tréningový proces a vytvoriť bezpečné prostredie pre deti v rámci športu – parkour. V rámci projektu sa podarilo zakúpiť mäkkú debnu a tým zvýšiť bezpečnosť a kvalitu tréningov s deťmi. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie švédskej debny.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 100 € Organizácia P-MAT realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Vzdelávanie dobrovoľníkov na aktivity v školskom roku 2019/20.. Cieľom projektu bolo kvalitne pripraviť dobrovoľníkov vo veku 16 až 25 rokov na prípravu a realizáciu aktivít P-MATu. V rámci projektu bola zorganizovaná Letná škola, zameraná na prípravu dobrovoľníkov na aktivity, ktoré sa pripravujú v tomto školskom roku. Finančné prostriedky boli použité na príspevok na ubytovanie a stravu.
e) podpora vzdelávania 1 000 € OZ Pnutie LUXUS realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Festival súčasného umenia DOM2019. Cieľom projektu bolo usporiadanie výstavy, ktorej nosnou témou je nutnosť prehodnotenia a sebareflexie jedinca voči spoločnosti. Festival DOM2019 v Novej Cvernovke bol úspešným podujatím z organizačného hľadiska, návštevnosti, dopadu na cieľové skupiny, ale aj zapojením mládeže do aktivít. Finančné prostriedky boli použité na vytvorenie dokumentárneho videa z podujatia a materiál na propagáciu videa.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 450 € Združenie Pohodovo realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Naše ekohuncútstva. Projekt „Naše ekohuncútstva“ je projektom aktívnych mládežníkov, ktorí sa naučili objavovať, identifikovať a skúmať ekoproblémy vo svojej komunite, navrhnúť, konzultovať ich s odborníkmi a realizovať ich netradičné riešenia, tzv. Ekohuncútstva (drobné nápady s veľkým dopadom v pomoci životnému prostrediu), zdieľať ich, šíriť a inšpirovať ostatných. V rámci projektu boli zrealizované kreatívne workshopy, kde zúčastnení šili eko-tašky a ekovrecúška zo starých záclon a textilu, tvorili beewrapy a ekoobaly, zamerali sa na spôsoby, ako znížiť odpad a plasty, vyrábali vlastné sviečky a ekodekorácie, tvorili bezobalovú ekokozmetiku a navrhli aj mnoho zero waste preventívnych riešení, ktoré zhŕňajú do e-booku. Finančné prostriedky boli použité na nákup kreatívneho textilného materiálu, šijací stroj a potravinový materiál.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Združenie PROAPIS realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Včelí deň. V rámci projektu sa uskutočnil 3. ročník podujatia Včelí deň. Cieľom projektu bolo rozšíriť povedomie o včelách, včelárstve a včelích produktoch medzi širokou verejnosťou a deťmi, ako aj podpora včiel na Slovensku prostredníctvom osvety na verejnosti, ukazovať, čo včelám pomáha a čo, naopak, škodí. V rámci podujatia sa uskutočnili vzdelávacie aktivity, ktorých cieľom bolo pozdvihnúť dôležitosť včiel a včelárskeho remesla na Slovensku. Finančné prostriedky boli použité na materiál na tvorivé dielne, prenájom, propagáciu, honoráre a občerstvenie.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Združenie Púpava realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Inštruktorom skokom. Zámerom projektu bolo vychovať novú generáciu inštruktorov, ktorí budú schopní samostatne a odborne organizovať kvalitné kurzy a vzdelávacie akcie, a tým sprostredkovať zážitkové vzdelávanie verejnosti. Podarilo sa zorganizovať víkendový pobyt, kde skupina 16 mladých inštruktorov absolvovala simulačný tréning v procese „end to end“ organizácie a zabezpečenia adaptačnej víkendovky pre fiktívneho klienta. Odborne tento tréning zastrešili dlhoroční skúsení lektori, ktorí sú taktiež dorastenci OZ Púpava. Finančné prostriedky boli použité na materiál, ubytovanie, dopravu a odmeny lektorom.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 800 € REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Študentský eko-monitoring a komunitné kompostovisko. Cieľom projektu bolo prispieť k zmene nastavenia a prístupu obyvateľov Modry k tvorbe a triedeniu odpadu prostredníctvom pôsobenia žiakov a študentov miestnych škôl a zároveň prispieť u zúčastnených žiakov a študentov k zvýšeniu povedomia o triedení komunálneho odpadu a k zlepšeniu sociálnych zručností. Projekt motivuje mládež pretaviť záujem o ochranu životného prostredia do lokálnej individuálnej starostlivosti. Aktivity projektu, zaškolenie študentov, umiestnenie košov na triedenie do každej triedy aspoň do jednej strednej školy, zainteresovanie mládeže určite prinesie pozitívne výsledky. Finančné prostriedky boli použité na grafické práce, tlač materiálov, príručku, webdizajn, tričká a nálepky.
e) podpora vzdelávania 1 100 € Rímskokatolická cirkev, farnosť Trstená, realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Viem, kto som. Hlavným cieľom projektu bolo podporiť mladých ľudí z mesta Trstená a okolitých dedín, aby budovali svoje pozitívne postoje a hodnoty, objavovali, kým v živote naozaj sú a uverili tomu, ako aj pomôcť mladým ľuďom v kritickom období ich života nájsť svoje miesto v spoločnosti a naučiť sa preberať zodpovednosť aj za miesto, v ktorom žijú. Mladí účastníci absolvovali zážitkové víkendovky, kde postupne objavovali svoju hodnotu, uvedomovali si, aké je dôležité stavať svoj život na hodnotách a začali sa viac zaujímať aj o svoje okolie a o druhých ľudí. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravu.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Slovenská Shinykokushin Karate Organizácia realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Voľnočasové aktivity v karate pre deti a mládež. Cieľom projektu bolo zapojiť čo najviac mladých ľudí do športovania, konkrétne do športu karate. Zorganizovalo sa niekoľko táborov, ktorých zámerom bola hlavne príprava zúčastnených na rôzne súťaže. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie Tatami puzzle.
b) podpora a rozvoj športu 1 450 € SOŠ technická Prešov - krúžok Mladý dobrovoľný hasič, realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Aby sme si mohli zmerať sily.. Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť časomieru na nezávislé meranie výkonov súťažiacich vo viacerých dráhach naraz v súťažiach dobrovoľného hasičského zboru, ktoré škola organizuje alebo spoluorganizuje. Aktivitami projektu sa poskytla deťom a mládeži možnosť tráviť zmysluplne voľný čas a vzbudzovať v nich pozitívne hodnoty a tímového ducha. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie športovej časomiery.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 900 € Spojená škola internátna realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Zahrajko. Hlavným cieľom projektu bolo eliminovať nežiaduce prejavy správania žiakov s mentálnym postihnutím a motivovať ich k efektívnej a zmysluplnej aktivite prostredníctvom príťažlivej záujmovej činnosti. V rámci projektu boli použité netradičné formy a metódy výchovno-vzdelávacej práce tak, aby sa využil pozitívny vzťah žiakov k pohybu a športu a boli tým motivovaní k eliminovaniu rizikového správania. Zároveň bolo zámerom projektu dosiahnuť, aby pobyt bol pre žiakov zaujímavý a príťažlivý. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie lezeckej steny do interiéru a protišmykovej žinenky.
e) podpora vzdelávania 1 030 € Spojená škola internátna Breziny realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Nádej pre každého. Cieľom projektu bolo podporiť žiakov pri tvorivej činnosti: vyrábanie výrobkov – tkanie kobercov, plstenie, šitie z modrotlače. Výťažok z predaja výrobkov bol určený pre deti zo sociálne slabých skupín obyvateľstva. V rámci projektu žiaci trávili veľa času pri nových a zaujímavých činnostiach, ktoré im rozšírili obzor v kreativite a skvalitnili zručnosť. Prezentácii produktov, ktoré vznikli vďaka projektu, bolo venované podujatie s názvom: „Prakovský deň tradícií“, na ktoré bolo pozvaných mnoho hostí. Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálu na tvorivé dielne.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € SPORT CLUB Senec realizoval v programe SPPravmeTo projekt: 2.Kolo Seneckej Ligy. V rámci projektu sa zorganizovalo 2. kolo Seneckej ligy za účasti hádzanárskych družstiev zo Senca, Kráľovej pri Senci, Veľkých Úľan, Piešťan, Pezinku a Simonotorya. Cieľom tohto turnaja bolo naučiť deti spolupracovať v kolektíve, naučiť ich bojovnosti a športovému správaniu. Finančné prostriedky boli použité na ocenenia pre športovcov a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Tanečno športový klub M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková realizoval v programe SPPravmeTo projekt: Slovak Open Championship 2019, medzinárodná súťaž v tanečnom športe, 8. ročník. Cieľom projektu bolo skvalitnenie organizovania medzinárodných a štatutárnych súťaží v tanečnom športe na Slovensku, zvýšenie povedomia o Slovensku v tanečnom športe a vo svete. Na súťaži bola zaznamenaná vysoká účasť tanečných párov na podujatí. V rámci projektu sa konala medzinárodná súťaž v tanečnom športe Slovak Open Championship 2019. Najdôležitejšou časťou dvojdňového tanečného festivalu boli Majstrovstvá Európy mládeže v 10 tancoch. Súťaž sa aj tento rok zaradila medzi najúspešnejšie súťaže konané vo svete a stala sa tak najvýznamnejšou súťažou zorganizovanou v SR v roku 2019 v tanečnom športe. Finančné prostriedky boli použité na osvetlenie priestorov, videoprojekciu, prenájom obrazoviek a iné súvisiace práce a služby.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitality realizoval v programe SPPravmeTo projekt: Pohybovými zručnosťami k zdravému životnému štýlu. Cieľom projektu bolo zvýšiť pohybovú zručnosť cvičiacich v združení Back to elements a motivovať ďalšie deti a mládež k pozitívnemu prístupu k športu. V rámci projektu prešiel priestor určený na cvičenie rekonštrukciou a zakúpili sa nové, kvalitné cvičebné pomôcky, ktoré robia cvičenie zaujímavým a tak ozvláštnia pohybové aktivity. Finančné prostriedky boli použité na kúpu cvičebných pomôcok.
e) podpora vzdelávania 800 € Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline realizoval v programe SPPravmeTo projekt: 6.ročník Detskej letnej jazykovej školy - ekogenerácie. Cieľom projektu bolo prostredníctvom vytvoreného inovatívneho vzdelávacieho programu podporiť učenie sa cudzieho jazyka a formovať ekologickú zodpovednosť mladých ľudí. Podporiť rozvoj kľúčových kompetencií a vytváranie medzigeneračných pút medzi účastníkmi vzdelávacích aktivít. V rámci projektu bola zorganizovaná Detská letná jazyková škola a dva medzigeneračné workshopy realizované v mesiaci september a október. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na pokusy, ekologické a didaktické hry, obedy a mobilný flipchart.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Združenie Včielkovo realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Informačné úle a medové raňajky. Cieľom projektu bolo informovať zainteresované osoby ohľadom včelárenia, porovnať rozličné životné prostredia včiel a priblížiť život včiel deťom. V rámci projektu sa nakúpili úle s príslušenstvom a včelstvom, liečivá a krmivá pre včelstvá a včelárske oblečenie. Zorganizovali sa medové raňajky v niekoľkých materských školách a jednej základnej škole pre deti 1. – 4. ročníka. Deti si užili aj netradičnú vianočnú besiedku spojenú s prednáškou Včielkovo. Finančné prostriedky boli použité na kúpu zariadenia na monitoring, úle, včelstvá, matky, krmivo pre včely, detské včelárske oblečenie a honorár pre realizátora projektu.
e) podpora vzdelávania 1 050 € Základná škola realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Včely volajú o pomoc. Cieľom projektu bola výchova mladých včelárov, pobyt v prírode a environmentálna výchova v praxi. V rámci projektu sa zakúpili produkty na rozšírenie a zveľadenie školskej včelnice, mini informačné tabuľky k drevinám na prehĺbenie vedomostí o medonosných drevinách, do drevených kvetináčov Trol sa vysadili medonosné a peľodajné rastliny. Osadili sa odpadové koše na separovaný zber, ktoré pomôžu triediť odpad, ktorý vzniká na včelnici. Finančné prostriedky boli použité na kúpu drevených kvetináčov Trol, odpadkových košov a informačných tabuliek k drevinám.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € Základná škola Jerguša Ferka realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Komu sa nelení, tomu sa zelení. Cieľom projektu bolo vybudovať komunitnú záhradu. V rámci projektu sa podarilo premeniť zanedbaný školský dvor na záhradu so vzdelávacími prvkami. Vybudovala sa eko-učebňa, vyvýšené záhony, osadili sa náučné tabule, zorganizovali brigády rodičov a detí, vyvešali sa úkryty pre hmyz a vtákov, vytvorilo sa sedenie z pníkov. Na dvore sa tak vytvorilo vhodné prostredie pre praktické a zážitkové učenie, kde žiaci zapájajú takmer všetky zmysly. Učia sa tu skúmaním, pozorovaním a vlastnou prácou. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie záhradných prvkov, kvetináčov, úkrytov pre živočíchy, výsadbu zelene a živého plota.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € Základná škola Pavla Križku v Kremnici realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Malá škola dobrovoľníctva. Cieľom projektu bolo prostredníctvom aktivít verejnoprospešného charakteru podporovať myšlienku solidarity a dobročinnosti medzi žiakmi, učiteľmi, rodičmi a komunitou mesta, učiť deti konať dobro a pomáhať druhým – rodinám s ťažko chorými deťmi, rodinám v núdzi a zvieratkám v útulku. V rámci projektu sa zrealizovalo niekoľko humanitárnych aktivít, ktoré zorganizovali žiaci a učitelia. K spolupráci boli pozvaní aj rodičia, starí rodičia a obyvatelia mesta. Naštartovala sa dobrovoľnícka činnosť v škole. Finančné prostriedky boli použité na výtvarný materiál, vstupné a dopravu do divadla.
e) podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola s materskou školou Nižná brána v Kežmarku realizovala v programe SPPravmeTo projekt: VeDeckáreň. Zámerom projektu bolo podporiť na škole činnosť krúžkov s prírodovedným zameraním, poskytnúť žiakom priestor a atraktívne aktivity pre aktívne trávenie voľného času, oboznámiť sa s prírodným prostredím regiónu, spoznávať nové, nepoznané oblasti v blízkosti svojho bydliska, zážitkovým učením si vytvárať trvalo pozitívny vzťah k prírode, zvýšiť kvalitu života jeho obohatením o zážitky z experimentovania. V rámci projektu boli zakúpené pomôcky a spotrebný materiál na experimentovanie, ktoré vytvorili komfortné vybavenie pre vedecké bádanie a výskumnícku činnosť žiakov mladšieho školského veku. Zorganizoval sa výlet do lesa – exkurzia s lesným pedagógom a exkurzia do Steelpark – centrum vedy v Košiciach. Finančné prostriedky boli použité na spotrebný materiál, logické hry, vedecký mikroskop, náučnú literatúru, robot a odmenu pre pedagóga.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 400 € Základná škola s materskou školou vo Voderadoch realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Igelitku si neprosím.... Cieľom projektu bola eliminácia používania igelitových tašiek, naučiť ľudí nevytvárať zbytočne odpad a upcyklácia odpadu. V rámci projektu sa zorganizovali stretnutia so spriatelenými školami a uskutočnila sa konferencia na tému ochrany životného prostredia. V obci žiaci spravili osvetu formou plagátov o všetkých výhodách využívania látkových tašiek z recyklovaného textilu. Urobili zbierku starého textilu, z ktorého vo voľnom čase začali šiť tašky, ktoré následne ďalšia skupina žiakov maľuje a dotvára do finálnej podoby. Zámerom je tašky zdarma vymieňať obyvateľom obce za igelitové tašky. Finančné prostriedky boli použité na kúpu šijacích strojov, textilnej galantérie, farieb na textil, papier, občerstvenie a dopravu.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola s MŠ v Badíne v rámci chemického krúžku Kremík realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Modrotlač v základnej škole. Projekt Modrotlač v ZŠ s MŠ Badín bol zameraný na invenčnosť, osobnú tvorivosť a chce viesť jednotlivé skupiny, deti i dospelých, k tomu, aby sa naučili vytvoriť si svoje vlastné jedinečné diela, kúsky oblečenia, doplnky, drobnosti, a to osobitou a historicky výnimočnou technikou modrotlače. V rámci projektu sa zrealizovalo 9 dielničiek modrotlače pre základné, stredné školy a širokú verejnosť, z ktorých práce boli predstavené na troch výstavách a modely odevov z modrotlače boli predvedené na troch módnych prehliadkach. Podarilo sa zakúpiť originálnu, viac ako sto rokov starú modrotlačovú formu. S niekoľkými modrotlačovými prácami sa žiaci úspešne zúčastnili dvoch celoslovenských súťaží. Finančné prostriedky boli použité na indigo, biele plátno, chemikálie, modrotlačovú formu, štetce, tlač a odznaky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 900 € Základná škola v Sľažanoch realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Analýza kvality vody v Čerešňovom potoku. Cieľom projektu bolo zakúpiť kufríky na analýzu kvality vody, ktoré žiaci využijú v prírodovednom krúžku realizovanom na Základnej škole v Sľažanoch. Pomocou kufríkov EcoLabBox žiaci v prírodovednom krúžku podrobnejšie skúmali kvalitu vody v Čerešňovom potoku v obci Sľažany. V mesiacoch máj, jún merali teplotu vody, vizuálne zisťovali farbu, zákal, zápach, pH vody z potoka indikátorovými papierikmi a digitálnym pH-metrom, tvrdosť vody stanovovali pomocou odparovania a hodnotili na základe vločkovania s mydlom. Pomocou kufríkov v mesiacoch september, október a november žiaci zisťovali ďalšie parametre kvality vody pomocou špeciálnych činidiel – hodnoty pH, obsah amónia, dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov a celkovej tvrdosti vody. Zozbierané hodnoty porovnávali a vyhodnocovali. Finančné prostriedky boli použité na kúpu 6 ks kufríkov EcoLabBox.
e) podpora vzdelávania 850 € Združenie občanov pre pomoc mentálne postihnutým deťom, pri Spojenej škole internátnej v Trenčianskej Teplej, realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Hrnčiarstvo, tradičné remeslo-forma záujmovej činnosti mentálne postihnutých detí.. Cieľom projektu bolo zmysluplné trávenie času detí s mentálnym postihnutím. V rámci integračných aktivít bol projekt určený aj pre skupiny detí zo základnej školy v Trenčianskej Teplej, pre dôchodcov obce a skautov obce. Vďaka práci na hrnčiarskom kruhu sa rozvinú u detí nové kompetencie pri práci s hlinou, naučia sa vzájomnej kooperácii a spolupráci v skupine, kolektíve, preberaniu na seba primeranej zodpovednosti. Finančné prostriedky boli použité na kúpu hrnčiarskeho kruhu.
e) podpora vzdelávania 900 € Združenie STORM realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Robím si, čo chcem. Cieľom projektu bolo ponúknuť deťom a mládeži širokú paletu voľnočasových aktivít, ktoré naplnia ich záujmy a potreby v ich prirodzenom prostredí. V rámci projektu sa zrealizovala terénna sociálna práca v celkovom počte 71 služieb a ambulantná práca v nízkoprahovom klube v celkovom počte 73 služieb, zakúpilo sa materiálne vybavenie slúžiace na aktívne a zdravé trávenie voľného času detí a mládeže. Vyvrcholením projektu bola komunitná akcia, ktorej cieľom bolo športovými, spoločenskými hrami a kultúrnym programom prispieť k zblíženiu miestnej komunity. Finančné prostriedky boli použité na športové potreby, spoločenské a terapeutické hry, knihy a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 850 € Organizácia ZEM DETÍ-KOŠICE realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Ako sa stať lepším. Cieľom projektu bolo kúpou boxovacích trenažérov umožniť deťom naučiť sa zvládať hnev a agresiu vhodným spôsobom, tak aby dieťa neubližovalo sebe a ani ostatným okolo neho. V rámci projektu sa realizoval nákup boxovacích trenažérov. Tieto slúžia deťom hlavne ako nástroj na zvládnutie svojich pocitov a emócií. Čas, ktorý dieťa strávi pri trenažéri mu poskytne chvíľu na to, aby negatívna emócia v dieťati odznela a ono sa upokojilo, naučí sa tak tieto emócie postupne regulovať. Finančné prostriedky boli použité na nákup boxovacích trenažérov a rukavíc.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Združenie Zmudri. o.z. realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: Premýšľaj kriticky a zmudri!. Cieľom projektu bolo zasiahnuť čo najväčšie množstvo študentov stredných škôl naprieč celým Slovenskom, bez obmedzenia veku alebo zamerania, zvýšiť záujem o tému kritického myslenia a prácu s informáciami. V rámci projektu sa zrealizoval kurz o kritickom myslení, vznikol stručný, ľahký a vtipný video kurz rozoberajúci kritické myslenie a ako bojovať proti hoaxom na internete. Kurz si získal všeobecne pozitívny ohlas nielen na domovskej platforme, ale aj cez iné kanály, ktoré kurz zdieľali. Finančné prostriedky boli použité na videoprodukčné plátno, grafické práce, online reklamu a technické riešenia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Základná škola J.F.Rimavského v Hnúšti realizovala v programe SPPravmeTo projekt: Záhrada, ktorá učí. Predmetom projektu bolo vybudovanie biozáhradky, ktorej prioritou bolo pestovanie byliniek – petržlenu, kôpru, rozmarínu, póru a zeleru. Pestovanie bylín sa bude využívať najmä v školskej jedálni. Ďalším cieľom bolo vyhľadať vodu a vybudovať studňu, ktorá je pre pestovanie byliniek a kvetov nevyhnutná. V rámci projektu sa podarilo vybudovať studňu, bylinkové záhony a skalku s výsadbou kvetín a drevín, a tým zároveň vytvoriť pre deti príjemné, esteticky zaujímavé prostredie na výučbu, ale aj oddych. Finančné prostriedky boli použité na kúpu byliniek, kvetov, zeminy, vŕtanie studne a rôzneho materiálu potrebného na realizáciu projektu.
e) podpora vzdelávania 1 400 € Združenie ZVONČEK realizovalo v programe SPPravmeTo projekt: 7.ročník - "Spoznávame život našich predkov"- remeslá, folklór, zvyky a tradície. Cieľom projektu bolo oboznamovať deti a mládež s ľudovými tradíciami, remeslami a folklórom. V rámci projektu sa pre deti zo znevýhodnených skupín obyvateľstva – s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, zo sociálne slabých rodín, z rizikového prostredia a z rómskych rodín, zorganizovali rôzne záujmové aktivity. Deti sa počas 10-dňového táborového pobytu prostredníctvom remeselných dielní zapájali do umelecko-záujmových činností, oboznamovali sa s rôznymi ľudovými remeslami a základnými pracovnými technikami. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie stravy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 300 € Ing. Viktor Daniel a Alexandra Danielová realizovali projekt obnovy Kúrie č. ÚZPF -10743/1 a okrasnej historickej záhrady č. ÚZPF -10743/2. Za obnovu kultúrnej pamiatky získali cenu Fénix Pamiatka roka.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 300 € Obec Nitrianske Pravno realizovala projekt opravy Zvonice drevenej. Za obnovu kultúrnej pamiatky získala obec cenu Fénix Pamiatka roka.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 300 € Truc sphérique, občianske združenie realizovalo projekt: NOVÁ SYNAGÓGA. Za obnovu kultúrnej pamiatky získalo združenie cenu Fénix Pamiatka roka.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 300 € Občianske združenie KATARÍNKA realizovalo projekt obnovy Kláštor františkánov - Kostol ruina sv. Kataríny Alexandrijskej - Františkánsky kláštor Katarínka” pri Dechticiach. Za obnovu kultúrnej pamiatky získalo združenie cenu Fénix Pamiatka roka.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 650 € Katarína Zodlová realizovala projekt Letný prímestský tábor. Projekt bol zameraný na realizáciu prímestského tábora počas letných prázdnin, s cieľom kvalitného a zmysluplného využitia voľného času, prostredníctvom rôznych aktivít a hier pre rozvoj ľudských hodnôt, prostredníctvom príbehu „Zootropolis“. Ústredná myšlienka bola „Make your dreams come true“ – Splň si svoje sny. Sprievodné myšlienky: vytrvalosť – nikdy sa nevzdávaj, čestnosť – lož má krátke nohy, priateľstvo – kto nájde priateľa, akoby našiel poklad, odvaha – zvládneš všetko, a ak to ešte nie je dobré, tak to ešte nie je koniec. Na tábore sa zúčastnilo 95 ľudí vrátane dobrovoľníkov a personálu. Finančný dar bol použitý na táborové tričká a motivačné predmety.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 650 € Stanislava Kvandová realizovala projekt Cesta za poznaním histórie obce Dolná Strehová. Projekt Cesta za poznaním histórie mal za cieľ často navštevovanú obec Dolnú Strehovú obohatiť o turistické tabule, kde si turisti prechádzkou do obce budú môcť prečítať zaujímavosti o obci a jej najznámejších pamiatkach. Jednalo sa o tabuľu z masívneho dreva, aby trvácnosť mapy bola dlhodobá. Zhotoviteľ zabezpečil mapu podľa zadania na komatexovej tabuli s pohľadom na celú obec a vyznačením zaujímavých lokalít. Finančný dar bol použitý na informačnú tabuľu a lavičku.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 800 € Monika Lelláková realizovala projekt Rehabilitáciou Sabínky k mobilite a samostatnosti. Sabínka je 5-ročné dievčatko, ktoré sa narodilo s ochorením 3-komorového hydrocefalusu, hypotóniou svalstva, mutáciou v géne doposiaľ neopísanou – riešenou v Slovinskom genetickom ústave. Sabínka cvičila a podporné terapie absolvovala s úsmevom a spokojnosťou. U Sabínky sa zlepšili motorické funkcie, dlhšie sa udrží v stoji, keď sa niečoho pridrží, dokáže s pomocou prejsť. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný pobyt v Adeli Medical Center.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Štefan Kolesár realizoval projekt Úpravy Barčianskeho parku. Zámerom projektu bola obnova parku. Park bol najprv vyčistený, boli odstránené pne a suché náletové dreviny. Následne boli vysadené rastliny a začala sa vytvárať oddychová zóna pre návštevníkov. Finančný dar bol použitý na záhradný materiál, kamenivo, jeho dovoz a čerpadlá.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Marianna Hvodliková realizovala projekt 3. ročník - Pliešovce v pohybe - 29. 6. 2019. Športová akcia „Pliešovce v pohybe“ je výnimočná tým, že rozhýbala občanov Pliešoviec, ale prišli bežci a športoví nadšenci aj z blízkeho okolia. Boli pripravené disciplíny v rôznych vekových kategóriách počas celého dňa a pre najmenších rôzne sprievodné atrakcie ako hod loptičkou, hra s padákom. Pre rodičov, ale aj deti bola počas dňa k dispozícii inštruktorka jogy. Hlavná aktivita BEH ZDRAVIA bola úspešná, nakoľko sa jej zúčastnilo viac bežcov. Cieľom projektu bolo rozhýbať čo najviac ľudí, čo sa aj podarilo. Každý si tu našiel svoju športovú aktivitu, či to bol beh, športové disciplíny, hasiči, policajti, interaktívne predstavenie, joga, kurz prvej pomoc alebo balónová vojna. Finančný dar bol použitý na ceny pre víťazov, identifikačné pásky a tričká pre organizátorov a dobrovoľníkov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 650 € Ivan Lučkai realizoval projekt Zelená trieda. Altánok vylepšil prostredie MŠ a ďalší úžitok sa prejaví už v školskom roku, keď deti na jar a v lete budú môcť plnohodnotne využiť priestor altánku s možnosťou hier, stravovania a učenia. Zároveň jedným z cieľov pri tejto výstavbe bolo spojiť rodičov a zamestnancov škôlky a nájsť si čas na spoločné aktivity a utuženie kolektívu aj mimo bežných školských dní. V rámci projektu bude potrebné ešte vykonať určité dokončovacie práce ako výsadba okolitej trávnatej plochy, vyhotovenie lavíc a stolov. Finančný dar bol použitý na materiál k výstavbe prístrešku.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 650 € Ivan Šimo realizoval projekt Posolstvo a korene goralskej kultúry.. Deti nacvičili nový program, ktorý približuje celý proces vzniku goralskej obce Rabčice, a to prostredníctvom najstarších goralských piesní spojených s inscenáciou života v obci v 17. storočí. Ciele projektu ako ušitie nových krojov, nácvik nového kultúrno-osvetového programu a jeho realizácia boli splnené. Rovnako sa uskutočnil workshop – Tvorivosť skrytá v čase. Finančný dar bol použitý na látky a ušitie nových krojov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 700 € Ľubica Oreská realizovala projekt Bitka o Bratislavu - Bratislava 1619. Projekt Bitka o Bratislavu – Bratislava 1619 bol úspešne zrealizovaný v stanovenom termíne 4. – 6. október 2019. Zámerom projektu bolo pripraviť kvalitné podujatie obohacujúce kultúrny program mesta o akciu vojenskej rekonštrukcie a nasledovať tak tento trend rozmáhajúci sa v okolitých krajinách. V deň konania podujatia dňa 5. 10. 2019 bol pre verejnosť od 10:00 hod. sprístupnený veľký dobový vojenský tábor, remeselné stánky a stánky s občerstvením. O 16:00 hod. sa uskutočnil hlavný bod programu – rekonštrukcia historickej Bitky o Bratislavu z roku 1619 podľa naštudovaných prameňov a odbornej literatúry. Bitku si prišlo pozrieť 400-500 divákov. S porovnaním návštevnosti minulých ročníkov, keď na akciu zavítalo okolo 1300 divákov, to bol, žiaľ, výrazný pokles návštevnosti, pretože tento rok nevyšlo počasie a pre silný a vytrvalý dážď sa mnoho ľudí nezúčastnilo. Finančný dar bol použitý na prenájom mobilných toaliet a smetných košov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 650 € Daniela Béberová realizovala projekt Staroba má byť dôstojná. Cieľom projektu bolo pomôcť obyvateľom zariadenia Náruč, ktorí kvôli zdravotnému stavu potrebovali špeciálne matrace a rotopedy, pričom si ich nevedia zakúpiť z vlastných zdrojov. Rotopedy im pomáhajú pri rozhýbaní už stuhnutého a vekom aj stiahnutého svalstva. Dekubitné matrace boli určené pre ležiacich pacientov, nakoľko je to veľmi účinná zdravotná pomôcka, ktorá predchádza preležaninám. Finančný dar bol použitý na zakúpenie matracov a rotopedov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 800 € Zuzana Mikitová realizovala projekt Adamkova cesta vpred. Hlavným cieľom bolo pomôcť nielen Adamkovi, ale aj jeho rodine. Zlepšiť jeho návyky, posilniť samostatnosť. Po intenzívnej rehabilitácii dosiahol Adamko ďalšie pokroky. Adamkova rehabilitácia trvala 2 týždne, bola zameraná na cvičenie v obleku Therasuit, masáže, stabilizačný a koordinačný výcvik a nácvik správneho stereotypu chôdze. Finančný dar bol použitý na rehabilitácie v centre Liberta.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Marta Bartoňová realizovala projekt Divadelná Sibírka. Ciele projektu boli podľa očakávaní naplnené, keďže divadelných predstavení sa mohli zúčastniť aj klienti, ktorí kvôli svojmu hendikepu kultúrne podujatia navštevovať nemôžu. Zároveň sa mohli zúčastniť aj klienti, ktorí sa na podobné podujatia nedostanú aj pre rôzne bariéry, a takto sa podarilo priniesť kultúru priamo za nimi. Finančný dar bol použitý na divadelné predstavenia.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 650 € Slávka Ochabová realizovala projekt Výstavba dreveného altánku v škôlkarskej záhrade. V škôlkarskej záhrade sa projektom zabezpečila výstavba dreveného altánku pre deti MŠ a ZŠ v Jablonci, ktorý im už dnes slúži na relax, oddych, výučbu i kultúrno-spoločenské akcie. Najväčší ohlas a úspech mal pri jeho samotnom slávnostnom otvorení a využití na kultúrno-spoločenskej akcii – Jabĺčkové hodovanie, ktorú organizovalo OZ Chrobáčiky pre deti a rodičov MŠ a ZŠ, ako aj iných obyvateľov obce. Počas akcie bolo prítomných cca 70 detí a 90 dospelých. Deti v altánku kreslili, vyfarbovali maľovánky s jabĺčkovou tematikou s koordinátorkou projektu, zamestnankyňou Slávkou Ochabovou, ktorá pomáhala aj pri natieraní altánku ochranou farbou. Finančný dar bol použitý na výrobu altánku s lavicami a stolmi.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 700 € Peter Vaštík realizoval projekt Senzorická záhrada na princípe snoezelen terapie. Zámerom bolo revitalizovať existujúcu záhradu a vytvoriť z nej oddychovú senzorickú záhradu, v ktorej budú dominovať taktilné chodníky, malé rekvizity, upravené kvetinové a bylinkové záhony. Na úprave sa podieľali aj klienti z Domova sociálnych služieb KAMPINO. Záhrada slúži na oddych a terapeutické činnosti, v rámci ktorých sa budú využívať viaceré pomôcky slúžiace na rozvíjanie zmyslov detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Finančný dar bol použitý na zakúpenie záhradných materiálov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 450 € Zuzana Zeleňáková realizovala projekt V knižnici je nám spolu fajn. Cieľom projektu bolo spríjemniť a zútulniť školskú knižnicu, kde žiaci trávia čas nielen počas vyučovania, ale aj popoludní vo svojom voľnom čase. Žiaci boli sedacími vakmi nadšení a naozaj sa im pracuje aj oddychuje v knižnici oveľa príjemnejšie. Vyvrcholením predprázdninového obdobia bol program pripravovaný ku Dňu matiek. Takýto program sa nacvičuje popoludní, keď žiaci už nemajú až toľko energie ako predpoludním. Sedacie vaky im pomohli trošku si oddýchnuť a načerpať nové sily, a potom spríjemniť samotný nácvik. Finančný dar bol použitý na nákup sedacích vakov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 800 € Mgr. Martina Kimáková realizovala projekt pomoc pre Samka na liečenie jeho nožičiek. Samuel sa zúčastnil v rehabilitačnom centre Liberta intenzívneho rehabilitačného programu TheraSuit v termíne od 19. 8. do 30. 8. 2019. Rehabilitácie mu pomáhajú k uzdraveniu nôh. Pokroky oceňujú najbližší, hlavne rodičia, okolie, ako aj učitelia. Finančný dar bol použitý na rehabilitácie v centre Liberta.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 700 € Miriam Paulínyová realizovala projekt Záhrada hrou v MŠ Nemecká. Zámerom projektu bolo vytvoriť v areáli detského ihriska minizáhradku, kde by sa deti učili pestovať zeleninu, bylinky a starať sa o ne. Súčasťou projektu bol nákup pestovateľských stolov, skleníkov, detského náradia, hotela pre hmyz i detského mikroskopu. V rámci spolupráce s denným stacionárom Impulz sa o bylinky starali aj samotní klienti spomínaného zariadenia. V októbri, v mesiaci úcty k starším, potešil aj ich lahodný bylinkový čaj pri spoločnom stretnutí. Finančný dar bol použitý na pestovateľské stoly, záhradné náradie a mikroskop.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 700 € Martin Krcho realizoval projekt Práca prináša nádej na nový začiatok. Projekt bol zameraný na vybavenie vznikajúcej cukrárne, ktorá zabezpečí zamestnanie ľuďom znevýhodneným na trhu práce. Hlavnou aktivitou projektu bol nákup drobného vnútorného vybavenia (taniere, hrnčeky, poháre, lyžičky, tácky, dózy...) a mlynčeka na kávu. Predpokladaný termín otvorenia je koncom roka 2019 alebo začiatkom roka 2020. Priestory sú však už pripravené. Cieľom projektu bolo pomôcť znevýhodneným ľuďom v integrácii v bežnom živote a poskytnúť im priestor na rozvoj pracovných zručností a sociálnej integrácii. To bude zabezpečené zamestnaním týchto ľudí v novovzniknutej cukrárni. K naplneniu tohto cieľa prispela hlavná aktivita projektu, nakoľko bez vybavenia cukrárne nie je možná jej prevádzka a vytvorenie pracovných miest. Finančný dar bol použitý na materiálne zabezpečenie cukrárne.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 400 € Martina Rendeková realizovala projekt Ako doma, tak aj v škôlke.. Projekt bol zameraný na zosúladenie domácej výchovy a výchovy v materskej škole, pričom dôležitým aspektom bolo, aby rodičia pochopili aj teoretické uchopenie používaných metodík v rámci montessori pedagogiky a dokázali ich efektívne využívať v domácom prostredí. Pochopením základných princípov sa zároveň zjednodušuje komunikácia medzi učiteľmi a rodičmi a lepšie sa darí dosahovať výchovno-vzdelávacie ciele pre konkrétne dieťa. Projekt bol zameraný nielen na rodičov, ktorých deti aktuálne navštevujú materskú školu, ale aj pre budúcich rodičov, a preto bol projekt organizovaný spolu s materským centrom. Finančný dar bol použitý na dataprojektor.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 550 € Eva Urbanová realizovala projekt "Lavičky pre naše detičky". Podstatou realizácie projektu bola kúpa lavičiek, setov pre deti z MŠ, aby mohli uskutočňovať rôzne aktivity na školskom dvore, tráviť čo najviac času na čerstvom vzduchu. Cieľom projektu bolo aj realizovanie environmentálnej výchovy počas edukácie v materskej škôlke vysádzaním stromčekov, kvetín, starostlivosťou o rastliny. Finančný dar bol použitý na zakúpenie záhradného materiálu a lavičiek.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 700 € Jindřich Janeček realizoval projekt Rozprávková komunita. Cieľom projektu „Rozprávková komunita“ bolo utužovanie komunitného nažívania v rámci Rodinného Centra Rozprávka v dvoch líniách. Prvou líniou bolo vytvorenie krúžkov, workshopov a prednášok, ktoré by prepájali generácie, rozvíjali sociálne zručnosti a participáciu. Druhou líniou na utuženie komunity bola podpora zdieľania použitého oblečenia formou Komunitného kútika zdieľania. V rámci tohto cieľa sa oficiálne v septembri sprístupnil Komunitný kútik zdieľania pre verejnosť, kde je možné voľne darovať nosené detské oblečenie a topánky až do veku 10 rokov dieťaťa. Finančný dar bol použitý na koše, vešiaky, dataprojektor a plátno.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Robert Maguth realizovalo projekt Rozvoj záujmových aktivít a podporných terapií v centre Robinson. Podporou projektu a zakúpením vybavenia sa podarilo rozšíriť možnosti aktivít organizovaných v centre Robinson pre podporu rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom. Tablet pomohol rozvíjať zmyslové vnímanie a zároveň udržanie pozornosti detí s viacnásobným postihnutím pomocou vhodných aplikácií. Notebook, tlačiareň, laminátor a fólie uľahčili prípravu edukačných pomôcok používaných pri špeciálnom vzdelávaní či kanisterapii a vytváraní symbolov na rozvoj komunikačných zručností. Finančný dar bol použitý na nákup notebooku, tlačiarne, tabletu a laminátoru s fóliami.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 700 € Marcela Gabrižová realizoval projekt Ihrisko pre Modráčik. Zámerom projektu bolo zveľadenie časti dvora tak, aby mohla byť využívaná najmä malými deťmi a ich rodičmi, ktorí navštevujú Materské centrum Modráčik. V rámci projektu bola revitalizovaná zeleň, osadené boli viaceré prvky ako drevený xylofón, preliezka, vytvorená malá štruktúrovaná plocha ako „pocitový chodník“ pre deti a osadené bolo nové pieskovisko. Viacero rozmanitých detailov v priestore plní účel stimulovania fyzického i duševného rozvoja detí, a tak sa priestor stal výborným miestom pre hru detí i odpočinok ich rodičov. Finančný dar bol použitý na kúpu a montáž exteriérových herných prvkov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Ján Onuška realizoval projekt Čaro hliny. V rámci projektu boli zrealizované aktivity, ktorých cieľom bola úprava emocionálneho naladenia detí, potlačenie agresívnych prejavov, rozvoj jemnej motoriky, tréning priestorovej predstavivosti, rozvíjanie predstáv. Na projekte sa zúčastnilo 50 detí Spojenej školy internátnej. Žiaci zhotovili 62 keramických výrobkov, ktoré po dokončení farebnou úpravou boli súčasťou jesennej výstavy žiackych výrobkov v priestoroch školy. Po jej ukončení výrobky darovali svojim blízkym a rodine. Finančný dar bol použitý na tvorivý materiál.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 450 € Alena Komanová realizovala projekt Rozvoj pracovných zručnosti prijímateľov socialných služieb. Cieľom projektu bolo zapojiť do aktivity všetkých seniorov. Samotná zamestnankyňa osobne finančne prispela na nákup surovín na pečenie. Zakúpením nádob a pomocníkov na pečenie bolo pripravené zábavné poobedie, posedenie klientov. Spolu pripravili chutné langoše a koláče, Nástroje a pomôcky budú používať naďalej. Finančný dar bol použitý na nákup pomocníkov a potrieb do kuchyne.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Ján Kalmár realizoval projekt Evolučná záhrada. Plánované víkendové podujatie sa uskutočnilo v sobotu 7. 9. 2019 za účasti 15 dobrovoľníkov. Počas soboty sa osadili celkovo 4 odpadkové koše. Zabetónovali sa fixbetónom do vopred pripravených jamiek ešte deň pred akciou, aby boli stĺpiky už pevne ukotvené. Súčasne sa inštalovali vtáčie búdky (5 ks) a jedna búdka pre netopiere. Celkovo sa inštalovalo 75 ks menoviek na stromy. Počas inštalácie menoviek Ing. Ladislav Bakay, PhD. prednášal o stromoch, ako ich spoznať a na aký účel ich ľudia pestovali. Na záver boli vykonané náhradné výsadby. Finančný dar bol použitý na rastlinný materiál a vtáčie búdky.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € Slávka Valková realizovala projekt Pomoc psíkom v útulku 2019. Prevádzka útulku je na báze zanietenosti dobrovoľníkov a príspevkov občanov. Vďaka pani Valkovej sa po zistení, čo je najnevyhnutnejšia potreba útulku, zakúpilo krmivo a vôdzky pre psov. Zamestnankyňa sama zabezpečila nákup aj dovoz a vyzbierala od dobrovoľníkov iné drobnosti, ktoré útulok potreboval a náležite ocenil. Finančný dar bol použitý na nákup krmiva a vôdziek.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 650 € Grossová Helena realizovala projekt Zálohované poháre z recyklovateľného plastu/ Ekologický deň obce 2019. Cieľom projektu bolo znižovanie tvorby jednorazových plastových odpadov na obecných udalostiach a zároveň zvyšovanie povedomia obyvateľov o potrebe ochrany životného prostredia. Pre každoročné podujatie Deň obce vo Veľkom Bieli sa objednali opätovne použiteľné, plne recyklovateľné polypropylénové poháre s názvom a erbom obce. Do projektu boli zapojené všetky stánky s občerstvením. Finančný dar bol použitý na výrobu a potlač pohárov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 700 € Leopold Böttcher realizoval projekt Detské 4 živly. Cieľom podujatia bolo v rámci Letného filmového seminára 4 živly vytvoriť v Banskej Štiavnici tvorivý priestor pre rodiny a deti, kde sa budú hravou a interaktívnou formou zoznamovať s filmom a audiovizuálnym umením. A to nielen pasívne, ale aj aktívne. Zámerom bolo, aby účastníci filmy nielen sledovali, ale aby sa aj zapájali, reagovali na ne, tiež aby samostatne tvorili. Finančný dar bol použitý na zaplatenie časti filmových práv, nákladov na workshopy (honoráre lektorov, animátorov, preplatenie materiálov a ubytovanie hostí).
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 800 € Ing. Beata Hatalová realizovala projekt Nový terapeut-kôň. Výsledkom projektu je omladenie skupiny terapeutických koní. Zamestnankyňa v spolupráci so zariadením Lesan vyhľadala jedinca, ktorý je zdravý, s dobrou biomechanikou chodu, povahovo dobrý a citlivý. Našli 7-ročného valacha s menom Ferdo. V jazdecko-rehabilitačnom centre Lesan n. o. prechádza niekoľkomesačným tréningom a prípravou. V mesiaci september bude Ferdo zapojený do hipoterapií, zatiaľ s deťmi, ktoré sú zdatnejšie. Finančný dar bol použitý na kúpu terapeutického koňa.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 650 € Anna Slobodová realizovala projekt Odpad sa nevyparí. Natočenie 3 videí o priebehu projektu sa uskutočnilo v spolupráci s TV Pezinok. Táto lokálna televízia má 74 %-nú sledovanosť v malokarpatskom regióne. Prvé video bolo z analýzy odpadu, ktorú nadácia vykonávala s 15 dobrovoľníkmi z radov občanov, pracovníkov MsÚ Modra a dlhoročnými dobrovoľníkmi REVIE. Analýza odpadu bola uskutočnená pod odborným vedením zástupkyne Inštitútu pre cirkulárnu ekonomiku. Druhé video zahŕňalo workshop pre verejnosť, kde sa vysvetľovalo, ako triediť odpad, bola predstavená elektronická príručka, obyvatelia mohli klásť svoje otázky. Pre deti a mládež boli pripravené hry Človeče, nehnevaj sa a Bingo v eko prevedení. Tretie video zahŕňalo zaškolenie a prácu študentských ekohliadok, ktoré pravidelne monitorujú stanovištia s odpadom pri sledovaných bytových domov. Finančný dar bol použitý na výrobu videa.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € Ing. Martin Prilinský realizoval projekt Podpora Centra sociálnych služieb - Bôrik na ich podujatí Deň rodiny 2019. Podpora podujatia Deň rodiny sa uskutočnil v termíne 28. 6. 2019 v areáli Centra sociálnych služieb – Bôrik v Nitrianskom Pravne. Realizáciou projektu sa prispelo k skvalitneniu dôstojného a plnohodnotného života klientov zariadenia sociálnych služieb, aby sa cítili v kruhu svojich rodinných príslušníkov ako doma. Zabezpečila sa hudobná produkcia – vystúpenie skupiny RYTMUS z Oslian, ktorá priniesla hudbou a spevom radosť klientom zariadenia, ich rodinným príslušníkom, ale aj zamestnancom centra. V rámci podujatia bolo zariadeniu odovzdané relaxačné kreslo. Finančný dar bol použitý na vystúpenie hudobnej skupiny a relaxačné kreslo.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Marek Chrastina realizoval projekt Deti v prírode - Envirovýchova. Cieľom projektu bolo pokračovať v revitalizácii detského ihriska a tiež v rozvoji aktivít pre deti zo sídliska. Rozvíjala sa aj spolupráca s miestnou knižnicou a niektoré z aktivít boli dokonca inšpiráciou pre aktivistov zo susedských komunít. Inštalovaný herný prvok sa teší veľkej obľube. Ohlas okolia bol pozitívny a takmer všetky aktivity sa stretli s vysokou účasťou. V rámci podujatí prebehla náuka o vegetácii i zvieratách, a tiež o spôsoboch ochrany prírody a vplyve odpadov na ekosystémy. V priebehu roka bolo zorganizovaných niekoľko brigád, počas ktorých boli opravené poškodené časti oplotenia, vykonaná údržba herných prvkov a očistené ihrisko a jeho okolie. Finančný dar bol použitý na kúpu herného prvku.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Erik Rybiansky realizoval projekt Zlepšenie športových podmienok pre deti a mládež. V rámci projektu sa podarilo zabezpečiť pre klub športové potreby, ktoré budú využívané jednak v tréningovom procese, ako aj na súťažiach. Prínosom zamestnanca bola nefinančná pomoc pri rekonštrukcii šatní a telocvične. Finančný dar bol použitý na športové potreby a pomôcky.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Silvia Duchoňová realizovala projekt Talentovaní športovci. Projekt: „Talentovaní športovci“ s TJ AC Nitra si kládol za cieľ rozvíjať športové talenty, zároveň zlepšiť podmienky športovania mládeže, podporu získavania športových skúseností v konfrontácii na súťažiach, propagáciu športu ako takého, ale i krásy zápasníckeho športu. Súťaž bola veľmi emotívna a napätá, keďže sa bojovalo o každý bod. Zápasníci TJ AC Nitra si chceli udržať druhé miesto, z ôsmich zúčastnených klubov. Športovci dokázali obdivuhodnými výkonmi zabezpečiť striebornú priečku a vrátiť sa domov ako vicemajstri. Finančný dar bol použitý na zakúpenie dresov a na cestovné náklady.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Gabriela Majková realizovala projekt Almázia Štiavnica:Hudba robí človeka. Almázia bol spoločný názov pre aktivity projektu Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity. Deti dostali príležitosť pozvať na svoje vystúpenie svojich rodinných príslušníkov a s hrdosťou im ukázať, čo sa na workshope spoločne naučili. Deti vďaka ich aktivitám nadobudli nové praktické skúsenosti zo sveta hudby, rytmov, hudobnej improvizácie a zároveň sa im v nich podarilo posilniť umenie sústredenia sa na danú chvíľu, pocit súdržnosti, chcenie spolupracovať, vzájomne sa tolerovať a mať radosť z výsledkov, ktoré vždy prezentovali pred svojimi rodičmi, starými rodičmi či kamarátmi. Finančný dar bol použitý na autorské honoráre a ubytovanie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 650 € Mgr. Jana Hudecová realizovala projekt Voňavá záhrada pre všetkých. V rámci projektu sa spoločnou prácou seniorov, zamestnancov zariadenia Domov vďaky a detí zo susednej základnej školy revitalizoval priestor verejne prístupnej záhrady. Vysadili sa vyvýšené záhony a realizovala sa výsadba byliniek a trvaliek. Následne sa vytvoril rozvrh, podľa ktorého sa seniori a deti starali o zasadené kvety a bylinky. Vo vhodnom období sa zrealizoval zber byliniek a tieto sa spolu s rastlinkami zo záhrady použili na rôzne účely (herbáre, kytice, čaje). Okrem revitalizácie verejnej záhrady bolo cieľom projektu prispieť aj k posilneniu medzigeneračnej solidarity. Finančný dar bol použitý na nákup rastlín, byliniek, potrebného náradia a materiálu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 700 € Miloš Geľo realizoval projekt Na skle maľované. Cieľom projektu bolo pripomenutie si existencie najväčšej sklárne na Zemplíne. Existencia zaniknutej sklárne bola zviditeľnená informačným panelom, bannerom a krátkymi článkami v Stakčínskych novinách a Sninských novinách. Ďalším cieľom bola aj obnova tradície maľovania obrázkov na sklo. Obnova maľovania na sklo bola zabezpečená prostredníctvom krúžkovej činnosti Základnej školy s materskou školou v Stakčíne. Zároveň budú pokračovať tvorivé dielne realizované neziskovou organizáciou Karpatské drevené cerkvi v Snine. Finančný dar bol použitý na výrobu a osadenie dreveného panelu, textovej tabule a nákup potrieb na maľovanie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 400 € Jozef Arpáš realizoval projekt Hravé stretnutia. Cieľom projektu bola revitalizácia záhrady folklórneho centra. Koncom februára 2019 sa členovia súborov pustili do svojpomocnej výstavby 80 m2 drevenej stodoly. Táto slúži predovšetkým ako javisko pre rozličné folklórne podujatia. Na výsadbe a úprave terénu sa podieľali členovia folklórnych súborov a ich rodinní príslušníci v celkovom počte približne 80 ľudí. Betonárske práce, betónovanie obrubníkov zabezpečili oteckovia a chlapci zo súboru. Následné navozenie zeminy, úprava terénu a výsadba stromčekov bola už vykonaná spoločnou silou. Výsledkom práce je kvetinová výsadba pred javiskom, kde v každom ročnom období bude výsadba hýriť farbami. Dňa 28. septembra 2019 sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie drevenej stodoly. Finančný dar bol použitý na nákup trvaliek, stromov, kríkov, nákup štrku a obrubníkov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € Lýdia Nagy realizoval projekt Revitalizácia záhrady folklórneho centra. Cieľom projektu bola revitalizácia záhrady folklórneho centra. Koncom februára 2019 sa členovia súborov pustili do svojpomocnej výstavby 80 m2 drevenej stodoly. Táto slúži predovšetkým ako javisko pre rozličné folklórne podujatia. Na výsadbe a úprave terénu sa podieľali členovia folklórnych súborov a ich rodinní príslušníci v celkovom počte približne 80 ľudí. Betonárske práce – betónovanie obrubníkov zabezpečili oteckovia a chlapci zo súboru. Následné navozenie zeminy, úprava terénu a výsadba stromčekov bola už vykonaná spoločnou silou. Výsledkom našej práce je kvetinová výsadba pred javiskom, kde v každom ročnom období bude výsadba hýriť farbami. Dňa 28. septembra sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie drevenej stodoly. Finančný dar bol použitý na nákup trvaliek, stromov, kríkov a nákup štrku a obrubníkov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Zuzana Kmeťková realizovala projekt „Splň si detský sen - cvičenie so stuhou". Projekt mal za cieľ rozvíjať krásny dievčenský olympijský šport v meste Zvolen. Moderná gymnastika je ženský šport, ktorý v sebe spája prvky gymnastiky, akrobacie, baletu a divadelného tanca. Obrovským prínosom projektu je, že môžu s kužeľmi naraz trénovať viaceré dievčatá. Zároveň sa otvorila pre klub nová možnosť nácviku spoločnej zostavy s kužeľmi, ktorú budú môcť dievčatá prezentovať na rôznych športových aj kultúrnych akciách. Okrem toho budú dievčatá náčinie po sebe „dediť“, takže poslúži viacerým generáciám gymnastiek v klube. Finančný dar bol použitý na nákup športových gymnastických pomôcok.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 800 € Silvia Němečková realizovala projekt Správna cesta III.. Cieľom projektu bolo zabezpečiť rehabilitáciu pre mladého a staršieho človeka. V termíne 4. 8. – 10. 8. 2019 sa zrealizoval liečebný pobyt v Maďarsku pre pána Štěpána a v termíne od 27. 10. – 2. 11. 2019 liečebný pobyt pre Tomáša Z. Výhodou bolo, že na pobyte sa stretlo niekoľko Slovákov, čo dopomohlo k vzájomnej komunikácii a spoločnému tráveniu voľných chvíľ. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný pobyt pre dve osoby.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Miroslav Dudlák realizoval projekt My sme Stará jedáleň. Projektom „My sme Stará jedáleň“ sa opäť posilnil hlas, ktorý Stará jedáleň začala používať od roku 2016. Celkovým zámerom projektu bolo dať priestor na aktivity, ktoré si deti, mladí ľudia, susedia, kamaráti budú organizovať, tvoriť a budú tak budovať vzájomné vzťahy a bezpečné trávenie voľného času. Na základe metódy storytellingu a portrétov sa predstavili presne tí ľudia, ktorí Starú jedáleň tvoria – nešlo však len o tím ľudí, ktorí sú členovia Starej jedálne, ale práve o konkrétnych ľudí z komunity, ktorí ju budú naďalej využívať, pripravovať a tvoriť jej obsah, a tak pomáhať rozvíjať komunitu. Finančný dar bol použitý na fotografa, prenájom miestnosti na stretnutia organizátorov, tlač fotografií a rámy.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Ivan Papay realizoval projekt Turnaj priateľov športu v badmintone. Zámerom projektu bola podpora už tretieho ročníka Turnaja priateľov športu v bedmintone. Tento ročník bol zorganizovaný pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a bol zadarmo. Výsledkom je lepšie spoznanie kolegov medzi sebou v neformálnej atmosfére a propagácia športu. Finančný dar bol použitý na rezerváciu športoviska a výrobu tričiek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Zuzana Fajnorová, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Sabínku príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Marek Obešva, v grantovom programe O krok vpred, získal príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Zuzana Gavendova, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Klaudiu príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Dalibor Vojtaššák, v grantovom programe O krok vpred, získal pre Karinku príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Beata Tatárová, v grantovom programe O krok vpred, získala príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Viera Hriňáková, v grantovom programe O krok vpred, získala príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Lucia Varholy, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Daniela príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Marcinová Ľudmila, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Moniku príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Emília Hnidzíková, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Lenku príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Iveta Kováčiková, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Martinka príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Jaroslava Harvanová, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Gabrielu príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Jaroslava Vaščáková, v grantovom programe O krok vpred, získala príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Mgr. Katarína Račáková, v grantovom programe O krok vpred, získala príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Martina Kramáriková, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Michala príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Miroslav Tóth, v grantovom programe O krok vpred, získal príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Jana Židová, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Dávida príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Martina Dršková, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Dominiku príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Mária Horvátová, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Vieru príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Klára Karcelová, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Katku príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Peter Girman, v grantovom programe O krok vpred, získal príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Beáta Gálisová, v grantovom programe O krok vpred, získala príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Veronika Lerche, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Tamarku príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Gabriela Janíkova, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Simonku príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Miroslava Klačanská, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Nikoletu príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Kristina Vaskova, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Alexa príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Janka Vigašová, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Viktóriu príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Beáta Gajdošechová, v grantovom programe O krok vpred, získala príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Ivana Zajícová, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Tomáša príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Darina Tomová, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Moniku príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Mária Labancová, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Andreja príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Mgr. Daniela Niepelová, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Lenku príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Nikola Juračková, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Miu príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Peter Sloboda, v grantovom programe O krok vpred, získal pre Samka príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Andrea Breznická, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Matúša príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Anna Kvičalová, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Janka príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Darina Jankovičová, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Ladislava príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Andrej Lysak, v grantovom programe O krok vpred, získal príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Jana Paučová, v grantovom programe O krok vpred, získala pre Janku príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Veronika Děkanová, v grantovom programe O krok vpred, získala príspevok na liečbu v Adeli Medical center
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € " BARACHA", zariadenie sociálnych služieb, realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Víziou klienta bola podpora jeho osobnostného rozvoja, preorientovanie sa z pasívneho používateľa PC na aktívneho tvorcu, vytvorenie podmienok na podporu jeho záujmu o využitie informačnej a komunikačnej techniky. Klient pracuje s počítačom každý deň, s nadobudnutím potrebných zručností mu napomáha inštruktorka sociálnej rehabilitácie, ktorá sa zároveň podieľa na jeho aktivizácii a vzbudzovaní nových záujmov v rámci práce. Klient samostatne vyhľadáva informácie na internete, vie, čo hľadá, aj kde to má hľadať. Klient bude v plnej miere využívať odborný a ľudský potenciál odborných zamestnancov zariadenia, plánuje pokračovať v rozvíjaní a napĺňaní svojich individuálnych potrieb, samozrejme, v rámci akceptácie svojich silných stránok a s prihliadnutím na svoj zdravotný stav. Finančný dar bol použitý na notebook s príslušenstvom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 450 € "BARACHA", zariadenie sociálnych služieb, realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Klient využíva trojkolku pre dospelých pravidelne v rámci napĺňania individuálnych potrieb, s nadobudnutím a obnovovaním potrebných zručností mu pomáha inštruktorka sociálnej rehabilitácie, ktorá sa zároveň podieľa na vzbudzovaní nových podnetov. Klient samostatne vyhľadáva možnosť podpory pri bicyklovaní ako účinnú prevenciu voči výbuchom zlosti a depresii. Inštruktorka s klientom pracuje v rámci harmonogramu pracovných činností individuálnou formou, ktorá v sebe zahŕňa precvičovanie hrubej motoriky, koordináciu pohybu. Finančný dar bol použitý na rehabilitačnú trojkolku pre dospelých.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € "Harlekýn", zariadenie sociálnych služieb, realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Klient zariadenia Miško sa úspešne a rád zapojil do práce tvorivého krúžku pri pletení košíkov. Vedúca krúžku je zároveň aj Miškovou inštruktorkou, takže vedela zvoliť správny prístup, primerané časové zaťaženie a hlavne vhodnú motiváciu. Miško sa naučil niečo nové, pletenie košíkov ho zaujalo, získal nových kamarátov, a tým sa podarilo minimalizovať u Michala poruchy správania. Finančný dar bol použitý na materiál k ručnej výrobe.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € "Harlekýn", zariadenie sociálnych služieb, realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Hlavný cieľ projektu, ktorý bol zameraný na aktivizáciu a zlepšenie zručností v pestovateľských prácach, sa podarilo splniť. Dávid sa začlenil do skupiny klientov, ktorí sa v zariadení starajú o izbové rastliny a počas sezóny i o vonkajšie kvety. Vytvoril si nové zručnosti a upevňoval pracovné návyky, schopnosti, ktoré mal už nadobudnuté. V skupine pracoval aktívne a na činnosť sa tešil. Zlepšili a prehĺbili sa i jeho vzťahy s ostatnými klientmi, ktorí pracujú v pestovateľskom krúžku. Zmeny nastali i v jeho správaní, je viac komunikatívny smerom ku klientom, vznikli nové priateľstvá, do zariadenia sa začal tešiť. Finančný dar bol použitý na kvetináče a zeminu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 420 € "KREATÍV", zariadenie sociálnych služieb Klasov, realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu bolo dosiahnuť harmonizáciu osobnosti a optimálny vývin u dieťaťa Lucky. S prvkami bazálnej stimulácie sa dosiahlo, aby sa Lucka cítila dobre a bola podporená jej autonómia a právo na sebaurčenie. Pravidelnými stretnutiami a použitím pomôcok bol tiež podporený zmyslový rozvoj, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, hmatové a zmyslové vnímanie, pozornosť, pamäť a reč. Finančný dar bol použitý na kúpu pomôcok určených k podpore optimálneho vývinu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € "NITRAVA", zariadenie sociálnych služieb, realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu bola podpora aktivít pani Ľubice, ktorá sa venuje háčkovaniu, aby sa mohla rozvíjať v nových technikách ručného háčkovania a tým si vyplniť plnohodnotne svoj voľný čas. Na začiatku realizácie projektu bol objednaný a zakúpený materiál na výrobu vankúšov, potrebných pomôcok. Sociálni pracovníci aktívne spolupracovali s PSS pri výbere. Pani Ľubica získala zručnosti, oboznámila sa s danou technikou a v rámci sebarealizácie získala odborné informácie. Finančný dar bol použitý na kúpu potrebných pomôcok, materiálov na vankúše a háčkovanie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € "OZ BELASÝ MOTÝĽ" realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom aktivity: výroby mydielok a sviečok bolo vedenie k samostatnosti a vytvorenie pocitu vlastnej hodnoty pani Danky, ktorá prekonala zápal mozgových blán a trpí mentálnou retardáciou. Pomocou názornej ukážky jednotlivých techník spojenou s podrobným vysvetlením od inštruktora si pani Danka osvojila nové techniky výroby mydielok a vonných sviečok. Finančný dar bol použitý na materiály potrebné k výrobe mydiel a sviečok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 800 € "OZ BELASÝ MOTÝĽ" realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu bola podpora klientky a vedenie k samostatnosti, ako aj vyvážený rozvoj všetkých oblastí života. Michaela chcela zmysluplnou tvorbou vypĺňať svoj voľný čas v zariadení, zároveň zmierniť príznaky trasenia rúk, spôsobené jej zdravotným stavom. Podarilo sa jej odreagovať maľovaním na hodváb, šitím a vyšívaním. Nastalo u nej tiež viditeľné zlepšenie jemnej motoriky rúk a stabilizácia psychického stavu. Finančný dar bol použitý na vyšívací stroj s príslušenstvom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 600 € Zariadenie sociálnych služieb "SVETLO" realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu bolo začleniť klientku do fungovania spoločnosti, dať jej možnosť cítiť sa užitočne, svojou prácou prinášať druhým ľuďom radosť a využiť svoj voľný čas efektívne. Vďaka tomu, že sa začala venovať šitiu na šijacom stroji, si pripomenula svoje dávne vzdelanie, čo jej otvorilo priestor na svoju prezentáciu. Na kurze sa naučila tiež robiť krásne veci z patchworku, inšpirácie hľadala aj na internete, čím si zdokonalila aj svoju prácu na počítači. Výrobky, ktoré pani Inga ušila, odprezentovala na rôznych akciách. Finančný dar bol použitý na šijací stroj s príslušenstvom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 650 € Zariadenie sociálnych služieb "SVETLO" realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Zámerom bolo pomôcť klientovi rozvíjať jeho záľubu práce s hlinou. Valcovací stroj mu priniesol novú motiváciu a chuť vyrábať stále zaujímavejšie výrobky. Svoju prácu mal možnosť prezentovať na rôznych tvorivých workshopoch s deťmi, ako aj na iných akciách zariadenia. Klientovi sa tým umožnil celostný rozvoj osobnosti, aktívne využívanie voľného času a podstatne sa skvalitnil jeho život v zariadení, pretože nadobudol väčší pocit užitočnosti a zodpovednosti. Finančný dar bol použitý na valcovací stroj.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 220 € ZSS v Horných Obdokovciach "V KAŠTIELI" realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu bolo podporiť klientku v naplnení jej osobných cieľov a pomôcť jej tak prekonávať negatívne dopady absentujúceho života v rodine. Klientka prijala zariadenie ako druhý domov, no napriek tomu jej kontakt s rodinou chýba. Možné negatívne emócie sa snaží eliminovať prostredníctvom aktívnej činnosti, či už fyzickej, alebo duševnej. Prostredníctvom využívania prvkov art terapie sa Lucia mohla realizovať a uplatniť svoje kreatívne schopnosti pri maľovaní rôznymi technikami. Finančný dar bol použitý na maliarske plátna a farby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € „Fénix", zariadenie sociálnych služieb Levice, realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Ciele projektu sa naplnili a vďaka tomu klientka môže aktívne vypĺňať svoj voľný čas tým, čo ju baví. Podporil sa tak jej tréning jemnej motoriky, podporili sa aj jej zručnosti a tým, že svoje výrobky mohla vystavovať na rôznych súťažiach a prehliadkach ručných prác klientov ZSS, podporila sa aj jej sebarealizácia, sebavedomie a psychická sviežosť. Finančný dar bol použitý na materiál k ručným prácam.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 450 € Organizácia Alternatíva realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom bolo poskytnúť Petrovi priestor na tvorenie a sebavyjadrenie, najmä prostredníctvom maľby, pričom by mal aj možnosť socializácie. Prebiehali stretnutia so študentmi gymnázií a seniormi so zámerom spoločného tvorenia. Počas týchto chvíľ prebehlo veľa milých interakcií, na každom stretnutí sa Peter mohol slobodne prejavovať a bol okolím akceptovaný. Finančný dar bol použitý na tvorivý materiál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Arcidiecézna charita Košice realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom bol rozvoj počítačových zručností klientky a jej následné vylepšenie sociálnej situácie. Klientka si precvičila základy práce s počítačom a na internete. Vďaka tomu sa mohla osamostatniť, reagovať na pracovné ponuky a vytvoriť si dokumenty potrebné pri uchádzaní sa o zamestnanie. Finančný dar bol použitý na notebook s príslušenstvom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Arcidiecézna charita Košice realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom bolo pomôcť pani Márii, ktorá sa chce udržiavať čo najviac v dobrej kondícii, aby sa mohla zdokonaľovať vo svojej aktivite v rámci tvorivých dielní a naučiť sa nové veci. Po zakúpení stacionárneho bicykla, ktorý je vhodný pre seniorov, pani Mária začala pravidelne trénovať. Došlo u nej k zlepšeniu chôdze a hrubej motoriky vplyvom posilneného svalstva. Pravidelným cvičením sa „zaktivizovala“, čo malo vplyv nielen na jej fyzickú kondíciu, ale aj na sociálne prejavy, a to hlavne na zintenzívnenie komunikácie s okolím a zapájanie sa do ostatných aktivít. Finančný dar bol použitý na stacionárny bicykel a vitamíny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Nezisková organizácia Archa realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľobratislam bolo pomôcť Filipovi, aby jeho nutkavé správanie (hlavne zbieranie a triedenie smetí na ulici) bolo nahradené činnosťami, ktoré ho bavia. Filip sa rozhodol zamerať na to, čo ho napĺňa, a zmeniť tým svoje nutkavé správanie na užitočné. Začal sa učiť pracovať so šijacím strojom a venovať tvorbe rôznych predmetov, čo ho podporuje v tomto rozvoji. Finančný dar bol použitý na šijací stroj a potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Nezisková organizácia Archa realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu bolo pomôcť Milanovi, ktorý sa chce naučiť aspoň sčasti ovládať svoje nutkavé správanie a konanie ohľadom svojich nevhodných sexuálnych prejavov. Cez rôzne aktivity sa postupne, krok po kroku, snaží odstrániť potrebu k nutkavému správaniu. Začal sa venovať starostlivosti o kvety, učiť sa variť a relaxovať, vytvoril si vlastný protokol. Finančný dar bol použitý na pomôcky a materiál potrebný k fytoterapii, gardenterapii a kulinoterapii.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Združenie AZZP v Trenčíne realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu bolo poskytnúť Adamovi priestor na vybudovanie malej záhradky v areáli domova sociálnych služieb. Adam si starostlivo vyhľadával informácie o rastlinách, po teoretickej príprave s pomocou priateľov z domova pripravil záhony a zasadil priesady aj bylinky. K plneniu cieľa pristupoval veľmi svedomite, o záhony sa pravidelne stará. Tieto aktivity mu pomohli nadobudnúť sebaistotu, rozšírenie pracovných zručností ovplyvní aj jeho budúci pracovný život. Finančný dar bol použitý na záhradné potreby a rastliny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Združenie AZZP v Trenčíne realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projekt bolo pomôcť Martinovi, ktorý sa chce venovať výrobe oblátok. Martin od začiatku veľmi aktívne a rád spolupracoval, oblátky plánuje celoročne vyrábať pomocou prístroja. Následne ich môže ponúkať kamarátom, prípadne na charitatívnych a spoločenských akciách. Táto aktivita mu pomáha byť sústredený, narábať so svojou hyperaktivitou, nakoľko mu práca prináša radosť, pocit uspokojenia, výnimočnosti a možnosť sebarealizácie. Finančný dar bol použitý na pekáč oblátok s príslušenstvom a potrebným materiálom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Centrum sociálnych služieb - Bôrik realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Zámerom bolo pomôcť Marekovi, aby netrpel pocitom samoty. To sa malo docieliť prostredníctvom starostlivosti o zvieratko – morča. Marek je spokojnejší, zapája sa viac do činností, každý deň morča kŕmi, rozpráva sa s ním, má z neho radosť. Dokáže tak viac ovládať svoje emócie a prejavy, nepôsobí rušivo na okolie. Nemá pocit samoty, má sa o koho starať. Finančný dar bol použitý na morské prasiatko a potreby na jeho chov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Centrum sociálnych služieb - Nádej realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu bolo poskytnúť klientovi Ľubovi možnosť venovať sa foteniu, realizovať sa a následne sa podeliť o svoje fotografie s verejnosťou. Ľubo bol úspešne zaškolený v práci so zakúpeným fotoaparátom, počas realizácie projektu vycestoval do Bratislavy, po dlhej dobe mal možnosť si individuálne zažiť výlet, čo ho podporilo aj v integrácii. Na záver realizácie projektu sa podelil s verejnosťou o svoje fotografie na výstave, kam si pozval svojich kamarátov a známych. Finančný dar bol použitý na fotoaparát, tlač fotografií a zabezpečenie občerstvenia na výstave.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Centrum sociálnych služieb Dúhový sen realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu bolo pomôcť klientke Evke v sebarealizácii prostredníctvom šitia. Zabezpečením šijacieho stroja mohla Evka realizovať svoje potreby, rozhodovať sama o svojej činnosti ako v tvorivej dielni, tak aj vo voľnom čase. Evka svojou tvorbou obdarovala priateľov a jej túžbou je pripraviť výstavku ručných prác, kde by inšpirovala k iniciatíve aj ostatných prijímateľov zariadenia. Tieto aktivity jej pomohli cítiť sa viac naplnene, samostatne a nezávisle. Finančný dar bol použitý na šijací stroj s potrebami.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Centrum sociálnych služieb Dúhový sen realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom bolo spríjemniť život chlapcovi Karolovi a zmierniť jeho úzkostné prejavy prostredníctvom aktivít a hier. Športovým náradím Karol počas celého leta aktívne využíval svoj voľný čas, zlepšoval tým aj svoju telesnú zdatnosť. Naučil sa tiež ovládať jednoduché činnosti na tablete, dokáže si spustiť obľúbené hry či zábavné videá. Rozvíja tak svoje myslenie a pamäťovú stopu. Finančný dar bol použitý na športové potreby a tablet.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Združenie CLAUDIANUM realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu bolo pomôcť Danke rozvíjať zručnosti na osvojenie pracovných návykov a tak zvýšiť šance začleniť sa do spoločnosti. Danka sa venovala tomu, čo sa chcela naučiť, šitiu na šijacom stroji. Vďaka aktivitám sa naučila základy práce so šijacím strojom a naďalej sa chce zdokonaľovať. Jej túžbou je ušiť jednoduché veci na zákazku pre verejnosť a prípadne pomáhať v chránenej dielni, a tak sa začleniť do pracovného procesu. Finančný dar bol použitý na šijací stroj s príslušenstvom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Denný stacionár v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta ŽIlina realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom bolo naplniť túžbu pána Zlatoňa, ktorý sa chce venovať hudbe a hre na klavíri. Pán Zlatoň je po zakúpení klavíra neskutočne šťastný a môže sa sebarealizovať, trénovanie hudby a nôt je preňho dôležité tiež kvôli zdravotnému stavu. Rád hrá aj pre iných ľudí, cíti sa tak užitočný a potrebný. Teraz je spokojný, môže kedykoľvek bez obmedzení hrať. Finančný dar bol použitý na klavír.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Zámerom projektu bolo podporiť Pavla v jeho cieli stať sa nezávislým od svojej rodiny a viesť samostatný život. Projekt výrazne dopomohol k tomu, aby si začal vlastnou tvorivou činnosťou privyrábať a svoje financie riešiť samostatne. Materiál na tvorivé aktivity si Pavol financuje z „tržieb“ za predané výrobky, rodičia do týchto transakcií nezasahujú, radí sa len so sociálnymi pracovníkmi. Finančný dar bol použitý na kreatívne potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom bolo pomôcť Matúšovi stať sa plnohodnotným členom miestnej komunity a tým zvýšiť kvalitu svojho života. Matúš svojimi návštevami bowlingového klubu rúcal v každom stereotypy, že človek na vozíčku musí byť automaticky samotársky, pasívny a že bowling ako šport nie je pre vozičkára vhodný. Vďaka rampe sa mohol zapojiť do hry aj Matúš a ostatní klienti na vozíku. Vrcholom bol inkluzívny turnaj v bowlingu. Finančný dar bol použitý na bowlingovú rampu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 600 € Dom charitas sv. Demetera - denný stacionár realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom bolo pomôcť klientke Helenke, ktorá sa celý život venovala tkaniu na krosnách, aby sa k tejto aktivite mohla vrátiť. Jej želaním bolo aj naučiť toto umenie mladších, aby tak ostala v dedine pamiatka na ňu aj na tkanie samotné. Pani Helenka si s úctou prvá sadala ku krosnám, prácu s nimi stále dokonale ovláda a so zanietenosťou rozprávala o spôsobe narábania. Tým prilákala nielen ostatných klientov, ale aj mládež, ktorá v rámci dobrovoľníctva denný stacionár navštevuje. Finančný dar bol použitý na krosná.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Dom charitas sv.Demetera - denný stacionár realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Pani Helenka je po onkologickej liečbe, po operácii kolenného kĺbu s ďalšími pridruženými ochoreniami. Cieľom bolo umožniť jej opäť šiť na šijacom stroji, aby tak mohla naplniť svoje poslanie. Tejto práci sa totiž aj v minulosti rada venovala a bez šitia sa cítila frustrovaná. Z nového stroja má veľkú radosť, a aj keď zo začiatku mala obavy, či to zvládne, postupne nadobudla odvahu sa učiť a jej vytvorené diela ju napĺňajú. Finančný dar bol použitý na šijací stroj.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € DOMKO - Domov sociálnych služieb realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Pani Mária je klientkou domova sociálnych služieb, jej diagnóza je Downov syndróm. Zaujíma sa o umenie, jej snom bolo maľovať na plátno. V zariadení domova sa pravidelne zúčastňovala výtvarného krúžku, naučila sa rôzne výtvarné techniky a jej práce už boli aj vystavené na viacerých podujatiach. Táto činnosť ju veľmi baví, sama sa chce stále zdokonaľovať a rada prijíma nové skúsenosti. Finančné prostriedky boli použité na výtvarné potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € DOMKO - Domov sociálnych služieb realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľ projektu spočíval v pomoci Jožkovi pri jeho nepokoji, ktorý vyplýva z jeho diagnózy ADHD a porúch správania. Bolo dôležité nájsť činnosť, ktorá by ho viedla ku kontrole správania, zamestnanci zariadenia po komunikácii s Jožkom zistili, že touto činnosťou by mohla byť hra na bicie nástroje. Jožko rád chodí na muzikoterapiu, pravidelne sa zúčastňoval aj lekcií u profesionálneho hudobníka. Hudba má naňho pozitívny vplyv, pôsobí upokojujúco, hranie ho vie upútať, čo má výrazný vplyv na kvalitu jeho života. Finančný dar bol použitý na muzikoterapeutický nástroj.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Janka sama nevie a nemôže verbálne ani neverbálne komunikovať, preto cieľom bolo poskytnúť jej nové aktivity pre možnosť lepšieho rozvoja v psychickej, mentálnej aj fyzickej rovine, pričom nové aktivity spestrili jej každodenný stereotyp. Finančný dar bol použitý na svetelné pomôcky, pískacie hmatové guličky, tekuté presýpacie hodiny, senzorické kvádre, magnetické tablety a na zvonkohru.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Lucka sa postupne učila pod vedením sociálnej pracovníčky správne strihať látku, šiť základné stehy ručne. Potom sa oboznámila so šijacím strojom a s pomocou ušila najprv jednoduché veci. Vďaka týmto aktivitám sa zapojila do komunity a mala možnosť nájsť si viac priateľov. Finančný dar bol použitý na šijací stroj a materiál potrebný k šitiu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Domov MÁRIE realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Pán Janko bol od začiatku realizácie tohto projektu daný do roly hlavného majstra. Najprv sa za pomoci inštruktorky sociálnej rehabilitácie oboznámil s náradím a naučil sa s ním narábať. Následne zapojil do tvorivého procesu aj iných chlapov zariadenia. Začali najprv úplne jednoduchými úkonmi práce s drevom ako sú nákresy, ich rozmery, pílenie, vŕtanie dier do podstavcov, šmirgľovanie dreva. Po zvládnutí týchto jednoduchších úkonov si následne skúšali meranie a pílenie reziva potrebného na výrobu hmyzieho domčeka, pri ktorom už ostatných chlapov viedol pod dozorom samostatne pán Janko. Finančný dar bol použitý na stôl do dielne a nástroje.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 450 € Organizácia Domov v Partizánskom realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom bolo pomôcť pánovi Vladimírovi prostredníctvom podporenia jeho obľúbenej činnosti, záhradkárčenia. Pán Vladimír žije v zariadení pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov, doma sa cítil osamelý a nezvládal starostlivosť o domácnosť. Vo svojej záhradke však trávil veľa času a táto činnosť mu v zariadení veľmi chýbala. Vytváranie záhonov a starostlivosť o rastlinky ho napĺňa a je preňho zmyslom života. Vo vonkajších priestoroch zariadenia sa už môže realizovať on aj ostatní prijímatelia sociálnej služby. Finančný dar bol použitý na záhradnícke náradie a záhony.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Občianske združenie Domov nad mestom pri DD a DSS pre dospelých realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Realistická bábika Sophia posilnila u klientky emocionálne cítenie, častejšou manipuláciou s bábikou sa u pani Jozefíny zlepšila motorika rúk. Kolekcia reminiscenčných pomôcok zasa prispela k zlepšeniu pamäti a rozvíjaniu jej verbálneho prejavu. Vďaka práci s týmito pomôckami sa mohla klientka sebarealizovať pri terapiách, zvýšilo sa jej sebavedomie a posilnila emočná stránka. Finančný dar bol použitý na reminiscenčné pomôcky a bábiku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € OZ Domov nad mestom pri DD a DSS pre dospelých realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Pán Miroslav je mladý aktívny človek, ktorý rád športuje. Po zakúpení pingpongového stola začal viac trénovať, na tréningoch sa stretáva aj s klientmi iných oddelení. Pri hre zabúda na svoje starosti a problémy. Tréningy prispeli k aktivizácii klienta, jeho motivácii, zlepšovaniu fyzickej kondície, odbúravaniu trémy. Finančný dar bol použitý na stolnotenisový stôl a ukazovacie skóre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 600 € Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom bolo zabezpečiť pohodlie a bezpečnú samostatnú mobilitu klienta. Pred samotným obstaraním suchého bazéna sa realizovali úpravy izby, podlahy, stien prispôsobené potrebám klienta a jeho obmedzeniam. Rôznymi podpornými aktivitami – hry s loptičkami, hračkami, zvukovými podnetmi sa realizovala individuálna práca, ktorou sa sledovalo podporovanie zachovaných schopností a reakcií klienta. Fyzioterapeutická činnosť bola zameraná na udržiavanie pohybových schopností. Finančný dar bol použitý na suchý bazén a zdravotný matrac.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Domov sociálnych služieb Čeláre-Kírť realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu bolo skvalitnenie života klienta a jeho integrácia do spoločnosti. Vďaka jeho šikovnosti a zručnosti ovláda niekoľko ručných prác. Svoje handmade výrobky ponúka na rôznych trhoch, aj počas bežnej komunikácie s ľuďmi v čase vychádzky. Bol vybraný a nakúpený materiál aj pomôcky na výrobu šperkov. Na vypálenie hotových predmetov bola zakúpená elektrická rúra. Klient práci s hmotou venoval všetok voľný čas, aby svoj vytýčený cieľ čím skôr naplnil. Finančný dar bol použitý na elektrickú rúru, materiál a pomôcky na výrobu šperkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 320 € Domov sociálnych služieb Čeláre-Kírť realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom bolo skvalitnenie života Janky a jej osobnostný rozvoj cez fotografovanie. Janka sa naučila ovládať nový fotoaparát a jeho základné funkcie. Fotografovala najmä svoje ručné práce, prírodu a svoje okolie. Finančný dar bol použitý na fotoaparát.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 480 € Domov sociálnych služieb Méta realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Pani Veronika je imobilná, prevažnú časť dňa trávi na invalidnom vozíčku. Trpí detskou mozgovou obrnou s epilepsiou a komunikuje len pomocou posunkov. Cieľom projektu bolo umožniť jej komunikovať s okolím prostredníctvom prístroja. Veronika bola často nešťastná z toho, že jej ľudia nerozumejú, že nevie vyjadriť to, čo si myslí, čo potrebuje, čo cíti. S pomocou okolia si Veronika nacvičuje obsluhu zariadenia, vďaka čomu bude vyjadrenie základných potrieb pre ňu ľahšie. Finančný dar bol použitý na komunikačné zariadenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 450 € Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Pani Anna túžila po harmonike, na ktorej by mohla hrať pre okolie, na spoločenských akciách v DSS alebo v miestnej komunite. Pravidelne cvičila na novej harmonike a každý deň hrá ľudové piesne pre radosť iným. Finančný dar bol použitý na harmoniku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Pani Dana túžila po vlastnom šijacom stroji, na ktorom by mohla vyrábať rôzne praktické aj dekoračné predmety. Šila tašky a voňavé vrecúška pre prijímateľky sociálnych služieb, svoju aktivitu rozšírila aj o šitie vianočných ozdôb. V práci sa jej veľmi darí a tak zmysluplne využíva svoj voľný čas. Finančný dar bol použitý na šijací stroj a materiály k šitiu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 700 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Lukáš je 25-ročný nehovoriaci obyvateľ domova sociálnych služieb s Downovým syndrómom. Chcel by mať kamarátov a blízkych, no okolie mu nerozumie, kontakt vie nadviazať len dotykom a neartikulovanými zvukmi. Cieľom projektu bolo pomôcť mu v komunikácii s ľuďmi. Pod vedením kľúčového pracovníka, sociálnej pracovníčky a vedúcej sociálno-terapeutického úseku sa naučil používať komunikátor. Vďaka tomu môže viesť plnohodnotnejší a kvalitnejší život. Finančný dar bol použitý na komunikačnú tabuľku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Domov sociálnych služieb Rozsutec realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Zámerom bolo pomôcť Katke prekonať sociálnu izoláciu prostredníctvom navštevovania Komunitného centra, kde by sa venovala ručným prácam. Katka mala možnosť sa v centre stretávať aj s ďalšími ľuďmi a tak si rozvíjať svoje komunikačné schopnosti v priebehu spoločných aktivít. Následne začala chodiť do centra aj na tancovanie. V pracovnej dielni, ktorá je v zariadení, spolu s ostatnými šila a vyrábala rôzne šité pohľadnice. Zlepšila si vzťahy s ostatnými klientmi. Finančný dar bol použitý na materiály potrebné na vyšívanie a prepravu taxíkom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Domov sociálnych služieb Rozsutec realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Imrich je klientom domova sociálnych služieb, je ťažko duševne zaostalý s významnou poruchou správania. Rád by udržal svoje schopnosti, preto personál spolu s ním naplánoval nákup spoločenských hier a interaktívnych knižiek. Imrich mal z nákupov vždy radosť, následne sa učil pravidlá hier a používať jednotlivé pomôcky. Aktívne sa zaujímal o všetky pomôcky, knižky ho upútali aj na dlhší čas a spoločenské hry hráva aj naďalej spolu s ostatnými klientmi. Pomáha mu to v rozvoji a teší sa z každej maličkosti. Finančný dar bol použitý na knihy, hry a hračky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Zariadenie Domov vďaky realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu bolo, aby bol klient vďaka jeho realizácii schopný vykonávať svoje obľúbené činnosti, čo by mu prinieslo uspokojenie, pocit užitočnosti a radosť z obľúbenej vykonanej práce. Jeho prianím bolo pomáhať s prácami v exteriéri, hlavne s kosením a údržbou trávnika v záhrade Domova vďaky, a prípadne do udržiavacích prác v záhrade zapájať aj iných, aktívnych klientov, čím by zmysluplne využil voľný čas a rozvíjal by tak aj v nich pocit užitočnosti. Ciele projektu boli naplnené. Klient aktívne využíva kosačku na kosenie trávnika v areáli Domova vďaky a spolu s inými klientmi zariadenia sa tešia, že môžu aktívne prispieť k úprave svojho okolia. Finančný dar bol použitý na kúpu kosačky a batérie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Domovina n.o. realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Jozef je prijímateľom sociálnej služby z dôvodu diagnostikovaného duševného onemocnenia. Uvedomuje si svoj zdravotný stav, sociálny status a aktívne sa zapája do kultúrnych podujatí. Jeho túžbou bolo navštevovať hudobný krúžok. Jozef sa lekcií zúčastňoval pravidelne, učil sa hrať podľa notovej stupnice a zdokonalil sa v hre na klávesoch. Kurz mu priniesol radosť a pocit naplnenia. Je motivovaný pokračovať a plánuje hrať aj pre obecenstvo. Finančný dar bol použitý na hudobný kurz.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Organizácia Domovina realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Ladislav je prijímateľom sociálnej služby z dôvodu duševného ochorenia. Cieľom projektu bolo pomôcť mu v sebarealizácii, jeho túžbou bolo namaľovať sériu obrazov, ktoré by boli súčasťou výstavy s dielami rôznych umelcov. Ladislavovi bol vyčlenený priestor na maľovanie, kde sa pod dohľadom ergoterapeutky oboznamoval s jednotlivými technikami maľovania, prácou s farbami a príslušenstvom, pri jeho rozhodovaní ho inšpirovala najmä príroda. Z dosahovaných výsledkov sa tešil a chce naďalej pokračovať. Finančný dar bol použitý na maliarske potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 100 € Občianske združenie Dorotka realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Chlapček Marco trpí DMO – kvadruparetická spastická forma ťažkého stupňa, porucha vývoja reči expresívnej aj senzitívnej zložky. Cieľom projektu bolo najmä zlepšenie jeho jemnej motoriky, verbálnej komunikácie a kognitívnych funkcií. Marcovi v rámci projektu bola poskytnutá fyzioterapia, kanisterapia a masáže. Podporilo sa tým u Marca budovanie sociálneho a očného kontaktu, odbúravanie strachu z nepoznaného a návyk na prácu s hornými končatinami. Finančný dar bol použitý na fyzioterapiu, kanisterapiu a masáže.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 100 € Občianske združenie Dorotka realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Dievčatko Anetka trpí detskou mozgovou obrnou a príslušnými ochoreniami. Napriek znevýhodneniam je veľmi usilovná. Najväčším dlhodobým cieľom sa preto stalo pomôcť jej k samostatnej chôdzi, samoobslužnej činnosti a plynulej reči. Pomocou fyzioterapeutiek a kanisterapeutiek sa Anetka k tomuto cieľu priblížila. Počas terapií sa jej zlepšil sociálny a očný kontakt, logické myslenie aj práca končatín. Finančný dar bol použitý na kanisterapiu, kraniosakrálnu terapiu, masáže a fyzioterapiu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Združenie Dôstojnosť Horné Štitáre realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Pani Janka je obyvateľkou zariadenia sociálnych služieb, následkom požívania alkoholu došlo u nej k deprivácii osobnosti. Janka oľutovala, čo spôsobila svojej rodine, a rozhodla sa im finančne pomôcť predajom svojich obrazov. Navštevovala výtvarné kurzy a venovala sa tvorbe, podarilo sa jej vytvoriť viacero abstraktných diel. Janka plánuje pokračovať v tejto aktivite a realizovať aj predajnú výstavu. Finančný dar bol použitý na výtvarný kurz a maliarske potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Združenie Drahuška a my, ... realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Kamil sa narodil predčasne a v detstve mu bola potvrdená diagnóza – autizmus. Rád pracuje v keramickej dielni, no ako mnohí iní klienti, i on má problém fyzicky zvládať niektoré úkony. Cieľom projektu bolo odľahčiť fyzickú námahu, ktorú musí vynaložiť, aby mohol pracovať s hlinovou hmotou. To sa podarilo zakúpením valcovacej stolice, ktorá značne uľahčuje prácu. Kamil vďaka nástroju získal väčšiu samostatnosť pri práci a nástroj slúži aj ostatným klientom. Finančný dar bol použitý na valcovaciu stolicu a náhradné plátno.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € DSS a ZPB Merema realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Viktor túžil po zmysluplnej práci, ktorá by mu dala pocit užitočnosti. Aby si tento sen splnil, začal piecť oblátky, vyrábať na ne obaly a ponúkať ich ľuďom na trhoch. Viktor spolupracoval s radosťou a motiváciou, všetky naplánované činnosti zvládol. Vďaka týmto aktivitám mal príležitosť spoznať nových ľudí, nájsť si priateľov a byť akceptovaným a spoločensky oceneným, plnohodnotným človekom. Finančný dar bol použitý na stroj na pečenie oblátok s uzáverom a príslušenstvom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 600 € DSS a ZPB Merema realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Michal si prial byť užitočný, spokojný a šťastný. Rozhodol sa preto naučiť všetko potrebné k práci záhradníka a mať svoju vlastnú okrasnú záhradku. Pod odborným vedením sa zoznámil s danou problematikou tvorby okrasnej a bylinkovej záhrady. Osvojil si všetky potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti, správne pracovné návyky, tiež ekologické zásady pri tvorbe záhrady. Výsledkom jeho práce boli kvetinové a bylinkové záhony situované v areáli DSS a ZPB Merema. To pozdvihlo vzhľad prostredia, ktoré je pre Michala súčasným domovom. Finančný dar bol použitý na záhradný materiál a kurz.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € DSS a ZpS Kaštieľ realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Peter žije v domove sociálnych služieb, bola mu stanovená diagnóza schizofrénia s defektom osobnosti. Cieľom bolo poskytnúť mu priestor na to, aby sa mohol venovať maľbe. Tento spôsob sebarealizácie mal na Petrov psychický stav pozitívny efekt, maľoval intenzívne a prispelo to tiež k jeho sociálnej rehabilitácii v zariadení. Diela, ktoré vytvoril boli už aj vystavené, jeden obraz sa predal. Jeho sebavedomie aj komunikačné schopnosti sa výrazne zlepšujú a Peter je rozhodnutý v maľovaní pokračovať. Finančný dar bol použitý na výtvarné potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Domov sociálnych služieb FEMINA realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu bolo zlepšiť a navodiť psychickú pohodu u prijímateľky Danky prostredníctvom práce s mydlovou hmotou. Pri práci pani Danka zabúda na svoje trápenia a starosti. Pri práci s výrobou mydielok mala pocit, že robí niečo, čo ju napĺňa a má zmysel. Cíti sa viac potrebná a tento pocit jej pomáha navodiť psychickú pohodu. Zároveň si zlepšila koordináciu rúk. Tešilo ju vymýšľať a kombinovať farby kvetov a kytíc z mydiel. Najväčšiu radosť mala z toho, že mohla obdarovať svoju dcéru. Tento fakt ju poháňa vpred a motivuje ju. Finančný dar bol použitý na mydlovú hmotu a potrebné komponenty.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Domov sociálnych služieb FEMINA realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Zámerom projektu bolo naučiť klientku nové ľudové piesne a tance, s ktorými by chcela Zuzka vystúpiť na oslave výročia zariadenia, na ktoré boli pozvaní významní hostia a rodinní príslušníci. Cieľom projektu bolo zároveň prehlbovanie a rozvíjanie schopnosti prijímateľky spievať a zachovanie dobrej nálady a emočnej stability. Po zakúpení moderného notebooku si Zuzka mohla prezrieť všetky svoje obľúbené ľudové piesne. Rýchlo si osvojila základné počítačové zručnosti a prepisovanie textu. Piesne a tance, ktoré si vybrala, sa v priebehu pár týždňov naučila prezentovať. Všetko nové, čo sa Zuzka naučila, ju veľmi teší, narástlo jej sebavedomie a má plány do budúcna. O svojich úspechoch najradšej rozpráva alebo píše svojej dcére prostredníctvom nového notebooku. Finančný dar bol použitý na nákup notebooku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Organizácia Filantrop realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Gabriel sa naučil jednoduché cviky, ktoré hlavne cvičil v zariadení. Najviac ho bavili cviky na ruky ako boxovanie do vreca. Tento cieľ mu zároveň pomohol aj pri ďalšom cieli, ktorým bolo zlepšenie koordinácie tela. Klient sa sám od seba začal pýtať na prechádzky, na ktorých prešiel poriadny kus cesty bez problémov. Finančný dar bol použitý na závesný systém, boxovacie vrece a na rebrinu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 490 € Občianske združenie FORMIĆKA realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Samko je žiak s viacnásobným postihnutím, má detskú mozgovú obrnu s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami zraku. Cieľom projektu bolo získať polohovacie zariadenie, ktoré by mu umožnilo lepšiu mobilitu a socializáciu v priestoroch školy, keďže jeho invalidný vozík bol nevyhovujúci. Nová pomôcka Samkovi uľahčuje pohodlné sedenie a mobilitu počas edukácie i voľnočasových aktivít, znižuje únavu, zabraňuje vzniku dekubitov, zabezpečuje správnu polohu pri sedení. Finančný dar bol použitý na ortopedickú sedačku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Organizácia GERIA realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Pani Mária mala ambíciu svoje prsty rozcvičiť tak, aby dokázala z drobného prírodného materiálu vytvoriť obraz. Začala nácvikom jemnej motoriky, neskôr po obdržaní nových pomôcok na precvičovanie sa jej motorika ešte skvalitnila. Postupne získala zručnosť pri práci s drobným materiálom, čoho dôkazom sú zhotovené obrazy. Finančný dar bol použitý na terapeutické semienka s vaničkou, navliekacie písmená a bowlingovú súpravu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Domov sociálnych služieb a ZpS HARMONIA realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Zámerom projektu bola integrácia pani Olinky do intaktnej spoločnosti a aktivizácia smerujúca k zlepšeniu a stabilizácii jej psychického stavu. Jej želaním bolo venovať sa vyšívaniu, obrázky ktoré vytvorila, prezentovala v rámci zariadenia aj mimo neho na rôznych podujatiach a výstavách. Jej psychický stav sa výrazne zlepšil vďaka pravidelnej aktivizácii vyšívaním, intenzívnejšej integrácii na rôznych podujatiach a najmä uznaním a ocenením okolia. Finančný dar bol použitý na materiál a pomôcky na vyšívanie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 900 € Združenie HIPOEDU realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Krištof sa zúčastňoval pravidelne všetkých plánovaných terapií. Často cestoval autobusom i vlakom, mal možnosť stretávať sa s viacerými ľuďmi. Je menej bojazlivý, viac pozoruje okolie a zapája sa do rozhovoru hlasnými zvukovými prejavmi. Na hipoterapiu aj k pani fyzioterapeutke sa vždy veľmi tešil a obe terapie mu pomáhali na svalstvo a psychický stav. Finančný dar bol použitý na cestovné, rehabilitácie a hyperbarickú komoru.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Domov sociálnych služieb JASANIMA realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Jozef má priznaný VI. stupeň odkázanosti vzhľadom na jeho zdravotnú diagnózu a sociálnu situáciu. Cieľom bolo podporiť ho v sebarealizácii, keďže veľmi rád kreslí. Vďaka projektu sa naučil nové výtvarné techniky, maľovanie mu rozvinulo v rámci sociálnej rehabilitácie jemnú a hrubú motoriku. Rozvíjal si kreativitu, samostatnosť, trpezlivosť. Obrazy mu dali možnosť vyjadriť svoje pocity, túžby a pomohli rozvíjať jeho nadobudnuté schopnosti. Finančný dar bol použitý na výtvarné potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Komunitná nadácia Liptov realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Dlhodobým cieľom projektu bolo skvalitnenie života Jožka, rozvoj osobnosti a pohybových schopností, zlepšenie jeho samostatnosti a nezávislosti, ako aj zdravotného stavu. Jožko absolvoval náročnú operáciu, po ktorej sa zúčastnil mnohých rehabilitačných pobytov a v rámci toho aj procedúr, cvičení a terapii, ktoré pozitívne ovplyvnili jeho momentálny stav. Finančný dar bol použitý na rehabilitácie, ubytovanie, cestovné spojené s kúpeľnou liečbou.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Organizácia Liberta realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Dianka je dievčatko, ktoré sa narodilo predčasne a bojuje s detskou mozgovou obrnou. Cieľom projektu bolo poskytnúť jej potrebné rehabilitácie na zlepšenie jej stavu. Jej rodina robí všetko pre to, aby jej to umožnila. Po poslednom rehabilitačnom pobyte zvýšila Dianka svalovú silu, došlo k uvoľneniu spasticity pravej achilovky a posilneniu bočných a zadných stabilizátorov panvy. Patrí medzi deti, ktoré vďaka pravidelnému a intenzívnemu cvičeniu môžu dosiahnuť také pokroky, vďaka ktorým sa môže začleniť do plnohodnotného života. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný pobyt.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Domov sociálnych služieb LÚČ, Šemša, realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom klienta bolo získanie zlatej medaily na Majstrovstvách Slovenska Špeciálnych olympiád v zjazdovom lyžovaní. Klient pravidelne posilňoval a cvičil v telocvični podľa harmonogramu. Dokonca v letnom období cvičil a behával aj na ihrisku domova. Hlavný cieľ získať zlatú medailu zatiaľ nesplnený, nakoľko klient čaká na zimné obdobie a sneh. Finančný dar bol použitý na nákup lyžiarskej výstroje.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 750 € Maják nádeje realizoval projekt v rámci grantového programu OPORA. Monika žije so 4 maloletými deťmi v podnájme v malom byte. Je slobodnou matkou, jej partner a otec detí je alkoholik, psychicky ju trápil. Napriek tomu je veľmi snaživá a aktívne sa snaží zmeniť svoju situáciu. Cieľom projektu bolo zakúpiť jej šijací stroj, aby sa mohla zlepšiť v šití a následne si mohla nájsť v tejto oblasti prácu. Monika si vytvorila veľmi pozitívny vzťah k šitiu a rozvinula pracovnú zručnosť, bola plná nadšenia a najmä pevnej vôle. Finančný dar bol použitý na šijací stroj, látky a šijacie potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 680 € Organizácia Motýlik realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Ema má diagnostikovaný ojedinelý mikrodelečný syndróm, ktorý sa prejavuje výraznou hypotóniou, svalovou slabosťou, zaostávajúcim psychomotorickým vývinom. Cieľom bolo pomôcť jej získať samostatnosť v pohybe pomocou prístroja. Emka sa naučila samostatne ovládať špeciálne pojazdné sedadlo a tak sa na menšie vzdialenosti pohybovať po miestnosti. Zlepšila sa jej telesná kondícia, sedadlo jej pomáhalo aktívnejšie sa zapájať do každodenných aktivít, získať väčší pocit sebarealizácie a nezávislosti. Finančný dar bol použitý na pojazdné sedadlo.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 855 € Organizácia Motýlik realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Viktória má detskú mozgovú obrnu, je imobilná a neverbálna. Napriek svojmu ťažkému viacnásobnému postihnutiu je spoločenská, snaživá a vnímavá. Cieľom projektu bolo umožniť jej získať samostatnosť v čo najväčšej možnej miere. Viktória sa za pomoci očnej navigácie naučila plniť aktivity v špeciálnom programe, kde zábavnou formou budovala techniku ovládania počítača očami. To jej poskytlo priestor na sebarealizáciu v rozvíjaní svojich zručností a schopností. Finančný dar bol použitý na softvérový balík programov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Zariadenie sociálnych služieb Môj domov realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Peťo je mladý muž, ktorý sa narodil s detskou mozgovou obrnou, mierne duševne zaostalý. Je sirota a nemá žiadneho príbuzného, ktorý by ho navštevoval a psychicky ho podporoval. Peťo vníma dianie okolo seba a uvedomuje si svoju situáciu. Cieľom bolo zlepšiť jeho mobilitu a tak aj zlepšiť jeho možnosti. Nákupom elektrického zdvíhacieho zariadenia sa zjednodušila manipulácia, zvýšil sa Peťov komfort pri vykonávaní osobnej hygieny a zľahčila sa aj práca opatrovateľov. Finančný dar bol p+H74oužitý na elektrické zdvíhacie zariadenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Nadácia POMOC DRUHÉMU realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu bolo umožniť Petre v rámci jej možností komunikáciu s okolím. Zakúpením špeciálneho ovládača Tobii PCEye Plus, ktorým pomocou očného kontaktu ovláda osobný počítač, má Petra možnosť komunikovať e-mailom s priateľmi, pracuje na tvorení webových stránok a taktiež píše blogy o živote ľudí s handicapom. Petra má vo svojom okolí veľa priateľov a dnes dokáže komunikovať aj na diaľku. Rozhodla sa tiež napísať knihu o svojom živote a s prístrojom je jej život o niečo ľahší. Finančný dar bol použitý na nákup prístroja Tobii PCEye Plus.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 355 € OZ Pomoc zdravotne znevýhodneným realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Danielko je chlapec s diagnózou detská mozgová obrna. Nakoľko má mentálny postih a komunikuje skôr gestami, je ťažké posúdiť jeho želania a túžby. Cieľom bolo pomôcť mu v integrácii do spoločnosti pomocou kanisterapie. Terapia zlepšila Danielove komunikačné a pohybové schopnosti, čím prispela k vytvoreniu kontaktov s ľuďmi bežného života aj k snahe o samostatnosť. Finančný dar bol použitý na asistenčného psa a výcvik.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 900 € Občianske združenie DAMI realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Diagnóza Dávida je aneuryzma v mozgu, detská mozgová obrna – spastická kvadruparéza, autistické črty osobnosti aj mentálne postihnutie. Je závislý na pomoci dospelej osoby vo všetkých oblastiach života, cíti sa vylúčený zo spoločnosti. Cieľom bolo zvýšiť jeho potenciál aplikovanou behaviorálnou analýzou. U Dávida sa zlepšili komunikačné a motorické zručnosti, čo umožnilo lepšiu socializáciu a zvýšenie samostatnosti. Finančný dar bol použitý na VBMAPP materiál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Občianske združenie Dom nádeje realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Pani Zuzana je matka 10 detí, bývajú v rodinnom dome so svojím starým otcom. Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu života rodiny zakúpením chýbajúcich základných potrieb. Zakúpením potravín sa zabezpečilo zlepšenie zdravia detí, po návšteve obvodnej lekárky bolo skonštatované, že deti sú lepšie živené a získali aj zdravšiu farbu kože. Zakúpením oblečenia a školských pomôcok sa zmiernili sociálne rozdiely v škole, škôlke. Finančný dar bol použitý na oblečenie, potraviny, školské a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 380 € Občianske združenie MAGIKOS realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Zámerom bolo minimalizovať komunikačnú bariéru u Mareka, ktorý trpí DMO a neschopnosťou hovoriť. Marek začal používať alternatívnu formu komunikácie – tablet s aplikáciou GoTalk, ktorú vie sám ovládať. To mu pomohlo pripraviť sa na bežný život a komunikáciu s okolím do čo najväčšej miery s prihliadnutím na druh a stupeň postihnutia. U Mareka sa podarilo odstrániť frustráciu z neporozumenia a vyčleňovania z kolektívu. Čiastočne už dokáže nadväzovať sociálne kontakty, nadobudol väčší pocit istoty a je oveľa spokojnejší. Finančný dar bol použitý na iPad a aplikáciu GoTalk.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 200 € Občianske združenie Sasa realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom bolo pomôcť Slávke, ktorej diagnostikovali detský autizmus. Slávka sa často rozruší vzhľadom k tomu, že nevie komunikovať rýchlo a zreteľne svoje požiadavky. Zámerom teda bolo zlepšiť predovšetkým verbalizáciu. Slávka denne pracovala na svojich úlohách k zlepšeniu komunikácie, rozvíjala sa jej motorika, výslovnosť, počúvala terapeutickú hudbu, aby porozumela hovorenému slovu. Navštevovala detské kryté ihrisko, aby mala možnosť byť s inými rovesníkmi. Finančný dar bol použitý na vstupné do detského parku, hry, logopedické a terapeutické pomôcky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie SENIOR pri Domove MÁRIE realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Pán Vlastimil chce využívať zmysluplne svoj voľný čas a byť ešte užitočný. Rád trávi voľný čas vonku a jeho víziou bolo vdýchnuť záhrade nový život a krajší vzhľad. Aj počas dlhodobej hospitalizácie sa venoval práci v parku, pomohlo mu to vyrovnať sa so svojou situáciou a dodalo mu to energiu a nový zmysel v živote. Záhradu prerobil, rozšíril o nové druhy rastlín, ako aj obnovil podľa svojich predstáv. Finančný dar bol použitý na záhradný materiál a rastliny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 900 € Občianske združenie Physio Canis realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Chlapec Alex má diagnostikovanú infantilnú cerebrálnu parézu, spastickú triparézu a príslušné ochorenia. Hlavným cieľom projektu bolo uňho intenzívnou rehabilitáciou dosiahnuť samostatnú, bezpečnú a fyziologicky správnu chôdzu. Pomocou kombinovanej terapie a barličiek sa podarilo minimalizovať používanie invalidného vozíka. Zvýšila sa tak samostatnosť Alexa v živote a dosiahla jeho lepšia integrácia. Finančný dar bol použitý na kanisterapie a masáže.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 530 € Združenie POĎ DO TOHO realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom bola integrácia klientky do kolektívu iných detí a samostatnosť a nezávislosť v čo najväčšej možnej miere. Fyzický stav Anetky sa vďaka rehabilitačnému pobytu opäť zlepšil. Hoci ešte nechodí celkom samostatne a bez opory, je v chôdzi za jednu ruku istejšia. Zlepšila sa jej jemná i hrubá motorika. Odbúrali sa niektoré stereotypné prejavy, ktoré ju limitovali vo fyzickom progrese. Taktiež sa zlepšil jej mentálny stav – je komunikatívnejšia, učí sa vyjadriť súhlas a nesúhlas, pomocou kartičiek sa snaží vyjadriť svoje potreby. Zrakové terapie jej pomáhajú zmierniť jej zrakové obmedzenie. Finančný dar bol použitý na pobyt v centre Neurino, špeciálne poradenstvo a zrakové terapie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 900 € Občianske združenie Pre Michala realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Michal absolvoval liečebnú TV zameranú na posilnenie brušného a chrbtového svalstva, uvoľnenie skrátených svalových štruktúr, čím sa zlepšila pohyblivosť končatín. Absolvovaním kúpeľného pobytu v špec. liečenom ústave Marína v Kováčovej sa u Michala zlepšila a posilnila celková fyzická kondícia. Cvičením na combofite si zlepšil koordináciu pohybov horných a dolných končatín a zlepšil rovnováhu. V rehabilitačnom bazéne posilňoval ruky so zameraním na samostatné plávanie. Na uvoľnenie stuhnutých a skrátených svalov absolvoval kúpeľ v minerálnej vode, perličkový kúpeľ a kúpeľ v lastúre zameraný na svalstvo nôh. Na stimuláciu správnej chôdze tiež využíval akupresúrny chodník v bazéne a tiež hipoterapiu. Masáž chrbtice mu uvoľnila stuhnuté chrbtové a krčné svalstvo. Finančný dar bol použitý na ubytovanie a stravu pre Michala so sprievodom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 300 € Psychosociálne centrum Košice realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Pani Natália bola prijatá aj so svojimi deťmi do zariadenia núdzového bývania, na základe fyzického týrania od partnera. Synovi Richardovi bola diagnostikovaná svalová dystrofia. Hlavným cieľom projektu sa teda stala jeho rehabilitačná liečba, ako aj podpora pani Natálie v absolvovaní vodičského kurzu. Pani Natália úspešne absolvovala kurz a na rehabilitačnom pobyte získala veľa cenných informácií a našla množstvo nových podnetov. Takisto kúpa elektrickej repasovanej postele im uľahčila každodennú starostlivosť. Finančný dar bol použitý na kurz vodičského oprávnenia, rehabilitačný pobyt a elektrickú polohovateľnú posteľ.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 600 € Relevant n.o. realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Sandra vyrastala v prostredí detského domova a profesionálnej rodiny, má ťažký osud. Je veľmi citlivej povahy, má o sebe pochybnosti, túži byť milovaná. Jej ambíciou bolo absolvovať vodičský kurz a vycestovať do zahraničia, kde by sa zamestnala ako opatrovateľka. Tento cieľ sa vzhľadom k zdravotným problémom a novému vzdelávaciemu programu nepodaril, no Sandra sa k nemu priblížila prostredníctvom individuálneho plánu zameraného na osamostatnenie a aktivitami na posilnenie sebadôvery. Sandra sa nenechala zastaviť komplikáciami a rozhodla sa absolvovať kurz zameraný na wellness – masérske služby. Finančný dar bol použitý na vzdelávací program.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Organizácia SOCIA realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Od dodania rehabilitačného prístroja klient Martin denne trénuje na motopede pod dohľadom fyzioterapeutky alebo inštruktorky sociálnej rehabilitácie. Stanovený cieľ je dlhodobý, dosiahnuteľný po 2-3 rokoch tréningu. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný prístroj Motren Duo 3 s príslušenstvom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Zariadenie Subsidium realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom projektu bolo zlepšiť kvalitu života klientky umožnením pravidelného vizuálneho kontaktu s dcérami a vnučkou žijúcimi v zahraničí, prostredníctvom počítača, internetu. Pravidelný vizuálny kontakt s dcérami a vnučkou mal mať priaznivý dopad na celkový psychosomatický stav prijímateľky. V mapovanom období sa podarilo celkový stav udržať na rovnakej úrovni, prijímateľka nejavila známky depresívneho ladenia, bolo spozorované celkové zlepšenie psychickej oblasti aj v súvislosti s aplikovaním ďalších podporných aktivít, čo je pozitívum. Finančný dar bol použitý na nákup notebooku s príslušenstvom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Združenie SVETLO PRE OLICHOV realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Pán Ladislav je obyvateľom zariadenia sociálnych služieb s diagnózou mentálna retardácia a poruchou správania. Klient chce chodiť a byť aspoň čiastočne mobilný, cieľom projektu mu bolo v tomto pomôcť. Na dynamickom parapódiu denne cvičí, posilňuje svalstvo, získava kondíciu, učí sa zvládať chôdzu. Vďaka parapódiu nie je odkázaný na celkovú asistenciu a len na vozík. Ladislav má z cvičenia radosť, čím sa mu zlepšili podmienky jeho života a zvýšilo sebavedomie. Finančný dar bol použitý na parapódium.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 890 € Špeciálna základná škola v Kežmarku realizovala projekt v rámci grantového programu OPORA. Cieľom práce s počítačom bolo poskytnúť žiakovi alternatívnu a augmentatívnu formu komunikácie (AAK), ktorá sa stane prostriedkom dorozumievania sa a sebarealizácie vo všetkých situáciách každodenného života. Prioritou projektu bolo priblížiť žiakovi prácu s výučbovými programami a prácu s počítačom využívať nielen na vzdelávanie, terapiu, hru, ale aj na voľný čas. Splnením cieľov sa uľahčí Dávidovi nezávislosť a väčšia samostatnosť v škole a reálnom živote. Finančný dar bol použitý na výučbový program GRID 3/SK.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 480 € Združenie Štvorlístok pre každého realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Diagnóza pána Štefana je mentálna retardácia s výraznou psychopatickou štruktúrou osobnosti. Štefanovi sa v zariadení v súčasnosti páči, žije samostatne v chránenom bývaní, kde nadobúda každodenne nové zručnosti. Cieľom projektu bola jeho sebarealizácia a zlepšenie kvality života, jeho želaním bolo získať nový horský bicykel. Ten Števovi umožnil viesť zdravší životný štýl. Zlepšila sa jeho jemná motorika, sebaistota a koncentrácia na danú činnosť. Tiež to prispelo k jeho psychickej pohode. Finančný dar bol použitý na horský bicykel s príslušenstvom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 600 € VIA LUX - domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Košice - Barca realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Alžbetina diagnóza je nešpecifická duševná zaostalosť ľahkého stupňa, depresívny syndróm, vertebrogénne ochorenie, status epilepticus. Rozšírenie jej spektra aktivít o šitie pomohlo k zlepšeniu celkového psychického stavu a k stabilizácii jej duševnej rovnováhy. Dosiahlo sa u nej pozitívnejšie vnímanie reality, zlepšenie sústredenosti na konkrétnu činnosť, zníženie napätia, činnosti spojené so šitím prispeli k zlepšeniu vnútorného rozpoloženia Alžbety a k jej socializácii. Finančný dar bol použitý na vyšívací stroj.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Združenie priateľov a príbuzných Radosť a Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami realizovalo projekt v rámci grantového programu OPORA. Andrej je mladý chlapec žijúci v spoločnej domácnosti s matkou a opatrovateľom, v detstve mu bol diagnostikovaný Aspergerov syndróm, neskôr psychotická porucha s depresiami. Cieľom projektu bolo klienta podporiť v získavaní základných zručností pri práci s počítačom, ktoré by mohol využiť ako pri hľadaní si práce, tak aj v konkrétnej práci. Prostredníctvom úloh, ktoré mu boli postupne zadávané, získal základnú počítačovú gramotnosť, zvládol MS Office, Internet a emailovú komunikáciu. Finančný dar bol použitý na notebook a MS Office.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 500 € Základná škola realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Chránime si náš poklad. Cieľom projektu bola ochrana životného prostredia v obci Vyšný Žipov a blízkom okolí. Jednalo sa hlavne o oblasť popri rieke Topľa, kde sa nachádza Mŕtve rameno vyhlásené za chránené krajinné územie. Zámerom bolo, aby žiaci a študenti získali vedomosti a budovali si lepší vzťah k prírode. V rámci projektu na hodinách predmetu „Svet práce“ v plnej miere žiaci využili odpadové vrecia na zber lístia na školskom dvore. Zakúpením plastových nádob na separovaný odpad zaujali nielen spolužiakov, ale aj širšiu verejnosť. Finančný dar bol použitý na nákup vriec a odpadových nádob.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Obecný úrad Beladice realizoval projekt v grantovom programe Regióny s názvom Priestor pre všetkých. Projekt bol výnimočným spojením oddychu, zážitku a poznania hravou formou. Cieľom bolo z opustenej a zanedbanej centrálnej plochy pri obecnom úrade v Beladiciach vytvoriť miesto pre stretávanie generácií, kde sa bude prelínať environmentálny prvok s historickým dedičstvom. Cieľ projektu bol splnený, v rámci projektu bol prázdny trávnatý porast zmenený na relaxačno-oddychovú zónu spojenú s historicko-duchovným centrom. Zóna bude slúžiť na stretávanie mladých ľudí s deťmi a širokú verejnosť. Predpokladá sa aj organizovanie cirkevných podujatí. Kríž bude oficiálne požehnaný na jar 2020. Finančný dar bol použitý na rekonštrukčné a stavebné práce.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Obec Lazy pod Makytou realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Budúcnosť patrí našom deťom. Hlavným cieľom bolo vytvorenie priestoru pre deti formou vybudovania materského centra, ktoré by slúžilo ako odrazový mostík pre jednoduchšie začlenenie detí do škôlkarského a školského prostredia, lepšiu interakciu s rovesníkmi, zmysluplné vyplnenie voľného času pre mamičky, oteckov a starých rodičov detí. Deti vďaka centru majú možnosť sa spolu pohrať, niečo si vyrobiť, spoločne si prečítať nejakú zaujímavú knižku, počas čoho dochádza k lepšej socializácii v kolektíve. Finančný dar bol použitý na materiálne vybavenie priestoru materského centra.
e) podpora vzdelávania 500 € Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika v Budimíre realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Včielka a Vilko sa hrajú – Legg-Godt =Lego. Cieľom projektu bolo postupne zlepšovať a hľadať nové cesty výchovy a vzdelávania v materskej škole tak, aby boli prínosom nielen pre deti, ale aj pre pedagógov. Pomocou lega a daných aktivít ako „Tri prasiatka“, Vítanie jari „Jaruľka“, „Žijeme na planéte Zem“, „Moja dedina“, Legoliáda Včielky a Vilka sa podarilo inovovať nové metódy do výchovy a vzdelávania v materskej škole tak, aby boli prínosom pre všetky strany. Finančný dar bol použitý na nákup materiálneho vybavenia potrebného na aktivity.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Spojená škola v Nitre realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Čistenie a upratovanie priestranstva. Cieľom projektu Spojenej školy z Nitry bolo čistenie a upratovanie priestranstva v areáli školy. Výsledkom aktivity je zvýšená bezpečnosť študentov školy a študentov UKF Nitra a zveľadenie životného prostredia. Finančný dar bol použitý na čistenie a odvoz sutiny.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 900 € ZŠ s MŠ Rozhanovce realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Zriadenie skalky pred vstupom do školy. Cieľom projektu bola estetizácia prostredia exteriéru školy. Za pomoci miestnej firmy sa zrekultivovala plocha cca 8 x 4 m a vybudovala skalka s okrasnými rastlinami, kameňmi a farebnou kôrou. Ohlasy, hlavne rodičov, boli len pozitívne. Finančný dar bol použitý na záhradný materiál a prácu na skalke.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 500 € Mestská časť Košice - Barca realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Barca - revitalizácia parku. Cieľom projektu bola výsadba krov – tisov, brečtanu a kríkov za účelom zníženia hluku a emisií z priľahlých komunikácií a skrášlenie oplotenia miestneho parku. Všetky ciele boli naplnené, naplnili sa aj ciele, ktoré si predkladatelia stanovili uhradiť z vlastných zdrojov, t. j. odstránenie suchých a poškodených drevín a pňov s nutným rezom. Finančný dar bol použitý na kúpu rastlín, kríkov a trvaliek.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 500 € Základná škola s VJM - Alapiskola Somotor realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Grantový program Regióny. Cieľom projektu bola obnova zastaralého verejného priestoru a zvýšenie estetizácie prostredia. Výmena lavičiek na chodbách školy modernizovala zastaralé prostredie a vytvorila bezpečnejšie prostredie pre študentov. Finančný dar bol použitý na kúpu lavičiek.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Mesto Brezno realizovalo projekt v grantovom programe Regióny s názvom Obnova detských ihrísk v meste Brezne. Cieľom mesta Brezno bolo vytvoriť bezpečný, zaujímavý a hygienický priestor pre trávenie voľného času pre mladé rodiny s deťmi. Vytvoriť priestor pre ich stretávanie, diskusie, priestor na hranie sa detí a aktivity vonku. Výsledkom projektu sú bezpečné ihriská a pieskoviská spĺňajúce všetky bezpečnostné a hygienické normy. Finančný dar bol použitý na pieskovisko a štrk a frakciu potrebnú k ihrisku.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola Jána Zemana Nová Baňa realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Vybudovanie školskej knižnice v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa. Výsledkom projektu bola zmena a sfunkčnenie súčasných priestorov školskej knižnice prostredníctvom vytvorenia jedného komplexného celku školskej knižnice pre potreby a záujmy detí a učiteľov. Výnimočnosť projektu spočívala vo vytvorení priestoru plného pohodlia a pokoja s voľným prístupom žiakov ku knižným titulom. Tento výsledok bol dosiahnutý podporou knižničnej infraštruktúry formou vybavenia spomenutého priestoru potrebnými pomôckami ako sedacie tuli vaky, rozkladacie podložky na sedenie, koberec a pracovné stoly. Finančný dar bol použitý na nákup stolov, podložiek na sedenie, tuli vakov a koberca.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Základná škola s materskou školou Bracovce realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Udržujeme naše kultúrna tradície a zvyky. Cieľom projektu bolo vybaviť spevácku skupinu dievčat ľudovými krojmi z regiónu Zemplín. Žiačky školy reprezentujú ľudové tradície Dolného Zemplína a nové tradičné kroje prilákajú do krúžku viac žiakov. V krúžku počas októbra nacvičovali zvyky, ktoré naši predkovia uskutočňovali od Kataríny až do Vianoc. Vystúpenie dievčat v nových krojoch priblížilo verejnosti zvyky, ktoré sa v súčasnej rýchlej dobe neudržiavajú. Finančný dar bol použitý na kúpu detských ľudových odevov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 900 € OZ pri ZŠ v Plavnici realizovalo projekt v grantovom programe Regióny s názvom Skrášlime si areál novými drevinami. Cieľom projektu bolo vysadiť okrasné dreviny medzi kamienkovým chodníkom pred školou a starými stromami. O stromčeky bolo potrebné sa starať a tak je úlohou žiakov na hodinách techniky starostlivosť o stromy. Finančný dar bol použitý na nákup drevín a materiálu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Združenie ODKAZ COBURGOVCOV - História v službách budúcnosti realizovalo projekt v grantovom programe Regióny s názvom Čo dokážu naši pod Sitnom. Podujatie „Čo dokážu naši pod Sitnom“ sa uskutočnilo v sobotu dňa 21. septembra 2019 v kultúrnom dome vo Svätom Antone. Na podujatí sa striedali vystúpenia domácich účinkujúcich zo Svätého Antona i hosťujúcich umelcov z okolitých obcí spod Sitna s projekciami premietanými na plátne pri javisku. Podujatie „Čo dokážu naši pod Sitnom“ prispelo k informovanosti obyvateľov Svätého Antona i všetkých prítomných hostí o bohatej histórii obce, šľachtickej dynastii Koháry-Coburg, sídliacej v kaštieli, o zvykoch a tradíciách v Honte – zvlášť v kraji pod Sitnom. Finančný dar bol použitý na ozvučenie a projekciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Dargov realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom 23. ročník Poddargovských slávností. Obec Dargov každoročne organizuje folklórny festival pre všetkých priaznivcov folklórneho spevu a tanca. V roku 2019 sa uskutočnil už 23. ročník Poddargovských slávností. Hlavným cieľom bolo zachovanie kultúrneho dedičstva, čo sa podarilo týmto podujatím naplniť. Finančný dar bol použitý na vystúpenie folklórneho súboru.
b) podpora a rozvoj športu 900 € Základná škola Pavla Horova realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Obnova detského ihriska v ZŠ P. Horova, Michalovce. Cieľom projektu bolo, aby žiaci školy trávili čo najdlhší čas na čerstvom vzduchu v príjemnom a bezpečnom prostredí. Projekt bol výnimočný tým, že po úspešnej realizácii je toto detské ihrisko jediné v absolútnom centre mesta, a okrem žiakov školy ho bude môcť využívať aj široká verejnosť. Výsledkom projektu je revitalizované detské ihrisko s dopadovou plochou, dodržanie bezpečnosti nového detského ihriska oproti súčasnému stavu a zlepšenie pohybových schopností žiakov. Finančný dar bol použitý na detské ihrisko.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 500 € Základná škola Družstevná pri Hornáde realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Prírodná záhrada. Cieľom bola realizácia a propagácia pozitívnych klimatických zmien v školskom prostredí a v prostredí obce Družstevná pri Hornáde so zameraním najmä na ochranu fauny a flóry v školskej záhrade. Projekt bol výnimočný tým, že u žiakov budoval vzťah k dobrovoľníctvu, zodpovednosti a presvedčenie, že veci verejné sa nás dotýkajú a môžeme ich demokraticky ovplyvňovať a svoje prostredie môžeme aktívne meniť k lepšiemu. Výsledkom projektu je zrekonštruovaná školská prírodná záhrada, ktorá ako celok bude slúžiť nielen ako učebná a relaxačná ekoplocha, ale bude napĺňať okrem environmentálnych aj sociálne potreby obyvateľstva a zlepší spoluprácu rodičov a občanov z miestnej komunity so školou. Finančný dar bol použitý na dreviny, byliny, vybudovanie jazierka a iné záhradné potreby.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Základná škola s materskou školou v Ždiari realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Doskočisko na skok do diaľky. V rámci projektu boli zaobstarané gymnastické dresy pre chlapcov aj dievčatá. Každý rok sa zúčastňujú súťaže Gymnastický štvorboj pre žiakov ZŠ, kde podmienkou účasti je gymnastické oblečenie. Finančný dar bol použitý na nákup gymnastických dresov.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Mesto Spišské Podhradie realizovalo projekt v grantovom programe Regióny s názvom XXXVI. ročník 20 mierových kilometrov okolo Spišského hradu. Mesto Spišské Podhradie 1. 9. 2019 organizovalo už XXXVI. ročník bežeckých pretekov s názvom 20 mierových kilometrov okolo Spišského hradu. Beh sa konal s medzinárodnou účasťou v 3 kategóriách, a to beh na 20 km, beh na 10 km a detské/žiacke preteky. Po ukončení bežeckých pretekov sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie víťazov spojené s kultúrnym programom. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie kultúrneho programu a na ozvučenie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 730 € Základná škola Jána Švermu v Michalovciach realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Poznávací kútik drevín. Cieľom projektu bolo vytvorenie vzťahu žiakov k prírode, k jej čistote a motivácii k ochrane životného prostredia a celkovej čistote okolia, v ktorom trávia väčšinu svojho času. V rámci projektu sa vytvoril priestor nielen na vyučovanie, ale aj oddych. Každý deň sa žiaci, rodičia a okoloidúci pristavia pri informačnej tabuli a pozorujú rôzne druhy drevín, obdivujú obrázky a oddychujú na lavičke. Finančný dar bol použitý na záhradné stavebné práce a záhradný materiál.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Základná škola s materskou školou v Slanci realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Športujme spolu. Cieľom projektu bolo zlepšiť edukačné podmienky pre deti materskej školy, ako aj žiakov v školskom klube detí. Projekt prispel k zlepšeniu edukačných podmienok detí materskej školy a školského klubu. Deti majú vytvorený na školskom dvore kútik oddychu, na ktorom je pieskovisko, domček s preliezkou, lavičky. Vysadili sa aj stromy a kríky. Finančný dar bol použitý na zostavu preliezok.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Mesto Podolínec realizovalo projekt v grantovom programe Regióny s názvom Podolínsky spravodaj. Výsledkom projektu mesta Podolínec je nový formát mestských novín: Podolínsky spravodaj. Ide o konkrétne noviny s novou grafikou a novým grafickým logom mesta. Logo mesta sa bude používať aj pri ďalších aktivitách a prezentáciách. Finančný dar bol použitý na tlač periodika.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Obec Klenovec realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Klenovec triedi prvotriedne. Konkrétnym výstupom projektu je osadenie 3 ks informačných vitrín a rozdistribuovanie 500 ks propagačných reflexných pások. Z hľadiska širších cieľov bolo zámerom projektu predchádzanie vzniku odpadu a jeho triedenie. Sekundárnym cieľom bolo dostať vedomosti do povedomia Klenovčanov ako nezastupiteľnú súčasť palety občianskych cností súčasného človeka, čo by sa malo prejaviť v merateľnom zvýšení miery vytriedenia separovateľných zložiek tuhého komunálneho odpadu. Finančný dar bol použitý na informačnú vitrínu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Slovinky realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Rozšírenie systému informačných tabúľ v obci SLovinky. Projekt rozšírenia systému informačných tabúľ sa obec Slovinky rozhodla realizovať kvôli zlepšeniu informovanosti občanov o dianí v obci. Cieľom projektu bolo osadenie troch nových informačných tabúľ s LED osvetlením. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie jednej informačnej tabule s LED osvetlením.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 900 € Základná škola s materskou školou realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Za zelenšiu školu. Cieľom projektu ZŠ v Čečejovciach bolo doplniť pôvodný ekosystém okolia školy s dôrazom na rozšírenie pôvodných rastlinných druhov a vybudovanie bylinkovej špirály, vytvoriť oddychovú zónu a vyučovací proces realizovať zážitkovou formou učenia. Podporením projektu vznikla ekoučebňa, vytvorilo sa príjemné a zdravšie prostredie, kde sa budú rozvíjať vedomosti a manuálne zručnosti žiakov, zvýši sa estetické cítenie žiakov vybudovaním kladného vzťahu k životnému prostrediu. Finančný dar bol použitý na záhradné rastliny a dovoz štrku.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 500 € Obec Rudňany realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Výsadba zelene na verejných priestranstvách. Obci sa podarilo naplniť hlavný cieľ projektu, ktorým bolo zveľadiť centrum obce. Zbúraním schátranej budovy a vyčistením objektu došlo k skrášleniu a zveľadeniu obce. Skultúrnením centra obce sa vytvoril priestor, kde budú môcť občania tráviť svoj voľný čas. Obec naplnila aj čiastkový cieľ, ktorým bolo vytvoriť pre obyvateľov priestor na oddych a voľnočasové aktivity s rodinami, a to vyčistením objektu a výsadbou zelene. Finančný dar bol použitý na nákup a výsadbu zelene.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 500 € Základná škola a materskou školou Veľká Lomnica realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Škola ako záhrada. Predkladaný projekt priniesol regeneráciu, zatraktívnenie a oživenie priestranstva školy. Zámerom projektu bolo viesť komunitu školských detí, ale aj ostatného obyvateľstva, k vlastnému zhodnoteniu a rozvoju zdravého estetického životného prostredia. Finančný dar bol použitý na nákup a výsadbu zelene.
e) podpora vzdelávania 500 € Základná škola s materskou školou Žbince realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Ekoučko. Projekt ZŠ s MŠ v Žbinciach bol realizovaný za vzdelávacím účelom žiakov školy, a to najmä v ekológii. Mladí ľudia musia pochopiť význam starostlivosti a ochrany zvieracích a rastlinných druhov a ich prepojenie s humánnou zložkou. Revitalizácia bola pokračovaním už úspešného projektu, ktorý dlhodobo (10 rokov) prináša osvetu v oblasti ochrany a zveľaďovania prírody všetkým návštevníkom školy. Finančný dar bol použitý na potrebný záhradný materiál a nástroje.
b) podpora a rozvoj športu 1 970 € Mesto Levice realizovalo projekt v grantovom programe Regióny s názvom Obnovme čaro Zlatej rybky. V rámci projektu sa obnovilo a zrekonštruovalo detské zariadenie „Zlatá rybka“, umiestnené v Parku M. R. Štefánika, ktoré bolo zrealizované pred 20 rokmi. Rekonštrukciou boli odstránené nedostatky vzniknuté amortizáciou stavby a zásahmi vandalov. Úpravou zelene sa zabezpečilo vizuálne prepojenie s parkom. Rekonštrukciou „Zlatej rybky“ nadobudlo umelecké dielo akademického sochára Kliského opäť svoje čaro. Ako jediné v meste je vyrobené z betónu, železa a mozaiky z keramických dlaždíc. Jeho obnovou sa tak vytvorilo bezpečné miesto, kde mamičky s deťmi majú kde prospešne tráviť svoj voľný čas so svojimi ratolesťami pri prechádzke parkom. Finančný dar bol použitý na vytvorenie detského parku „Zlatá rybka“.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 900 € OBEC DRAHŇOV realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Revitalizácia verejných priestranstiev s významom pre miestnú komunitu. Cieľom projektu bola revitalizácia verejného priestoru v obci Drahňov. Realizáciou tohto projektu sa zútulnilo a skrášlilo verejné priestranstvo obce. Finančný dar bol použitý na nákup stromčekov a okrasných kvetov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 500 € Špeciálna základná škola realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Zelená škola. Projekt školy bol zameraný na svojpomocné vybudovanie zelenej triedy v školskej záhrade s cieľom vytvoriť územie chránené školou, náučnej plochy pre environmentálne aktivity – výsadbou drevín, rastlín a zároveň vybudovať príjemné prostredie pre vzdelávanie žiakov mimo triedy. Realizáciou projektu sa podporili školské aktivity, v ktorých si žiaci vyskúšali prácu s drevom, naučili sa spolupracovať pri realizácii jednotlivých etáp. Finančný dar bol použitý na kúpu okrasných drevín a drevených lavíc s operadlom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Olympijský festival detí. Cieľom projektu bolo zapojiť čo najväčší počet detí do pohybových aktivít a pokúsiť sa pozitívne ovplyvniť nerovnovážny vývoj deti, v ktorom intelektuálne aktivity a pasívne trávenie voľného času čoraz viac prevažuje nad pohybovými aktivitami. Hlavným zmyslom projektu bolo podnietiť rodičov, obecné úrady a organizácie, aby pochopili význam športu pre život a vývoj detí. Zároveň prostredníctvom olympijských symbolov a princípov stimulovať deti, ale tiež pedagógov, aby chápali šport ako súčasť výchovy a kultúry. Ciele projektu boli splnené, podarilo sa zapojiť veľké množstvo detí z MŠ a ZŠ, učiteľov a rodičov detí. V rámci projektu sa zrealizoval aj rodinný beh. Finančný dar bol použitý na nákup medailí, víťazných pohárov a propagačných materiálov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Vojany realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Oslava dňa detí vo Vojanoch. Ciele projektu boli naplnené zachovaním vytvorenej tradície a vďaka tomu každoročným usporiadaním Dňa detí. V rámci projektu bolo zrealizované Detské predstavenie s vystúpeniami známych a populárnych umelcov. Priebeh projektu ovplyvňovali pozitívne hlavne účastníci podujatia vo veľkom počte, krásne počasie a dobrá nálada na celom podujatí. Finančný dar bol použitý na vystúpenie kolektívu a potrebný materiál.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Obec Slovenská Ľupča realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Turistický chodník Slovenská Ľupča. Cieľom projektu bolo smerovať obyvateľov obce a návštevníkov obce do prírody, zapojiť do poznávania aj miestne školy, zviditeľniť obec Slovenská Ľupča, zvýšiť množstvo návštevníkov obce a pomôcť domácim poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu. Osadením turistických informačných tabúľ sa zvýšila informovanosť o možnostiach, turistických bodoch v obci pre návštevníkov obce, turistov a žiakov škôl. Finančný dar bol použitý na výrobu informačných tabúľ.
e) podpora vzdelávania 500 € Základná škola realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Sadovnícke úpravy učebného areálu pre výučbu prírodovedných predmetov. Cieľom projektu bolo naučiť žiakov efektívne využívať školské pozemky a ukázať tak praktické príklady pre trvalo udržateľný život. Účelom projektu bola revitalizácia okolia dreveného altánku na školskom priestranstve. Deti sa naučili, že pobyt v zelenom prostredí je pre ne dôležitý, slnečné počasie ovplyvňuje náladu, čerstvý vzduch zlepšuje schopnosť myslieť a sústrediť sa, zmenšuje únavu, pobyt vonku v „zelenom“ celkovo regeneruje organizmus. Finančný dar bol použitý na vyvýšené záhony a sadenice.
e) podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola s materskou školou realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Vytvorenie oddychovej zóny pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou. Cieľom projektu bolo zefektívniť nevyužitý priestor na vytvorenie oddychovej zóny. Vytvorením oddychovej zóny sa získal priestor na ekoučebňu pre žiakov školy a na stretávanie sa a organizovanie podujatí pre verejnosť. Finančný dar bol použitý na drevené stoly s lavicami, okrasné rastliny a drevené hranoly.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Sečovská Polianka realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Kroje pre Polianku. Cieľom projektu bolo obnovenie krojov mládežníckej zložky FS Bukovina, ktorý má v obci dlhoročnú tradíciu. Nové kroje budú ešte väčšou motiváciou pre členov a lákadlom pre nových potenciálnych členov. Finančný dar bol použitý na potrebný materiál, látky, spony a čipky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Betliar realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Revitalizácia verejného priestranstva pred kultúrnym domom v Betliari. Cieľom projektu obce Betliar bola revitalizácia verejného priestranstva pred kultúrnym domom. Priestor je každodenne navštevovaný a jeho obnova by prispela k bezpečnosti, ako aj estetizácii. V rámci projektu došlo k vybudovaniu verejných sociálnych zariadení. Finančný dar bol použitý na zriadenie verejných sociálnych zariadení pri kultúrnom dome.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Obec Harmanec realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Oddychový park na ceste za poznávaním Harmaneckej doliny. Cieľom projektu bolo posilnenie rozvoja cestovného ruchu obce Harmanec a následné zvýšenie konkurencieschopnosti obce. Realizáciou projektu oddychového parku sa zlepšilo nielen dobré meno obce, ale prílevom turistov sa očakáva zmena v kvalite života obyvateľov. Zároveň cieľom projektu bolo jednotlivé aktivity projektu oddychového parku zamerať na propagáciu regiónu i obce. Ciele projektu boli naplnené kúpou lavičiek, ktoré slúžia na stretávanie a oddych občanov, a osadením novej informačnej tabule, ktorá poskytne dôležité informácie. Finančný dar bol použitý na lavičky a informačnú tabuľu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 500 € Obec Žakovce realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Obnova parkov a zelene v obci Žakovce. Hlavným cieľom projektu bola úprava verejného priestranstva v centrálnej zóne obce Žakovce. Zároveň zlepšiť stav životného prostredia v obci, upraviť a revitalizovať verejné priestranstvo v centrálnej časti obce, vytvoriť atraktívne prostredie pre občanov a návštevníkov obce a zvýšiť kvalitu života. Realizáciou podporeného projektu sa naplnili ciele projektu. Výsadbou rastlín a okrasných drevín sa upravili verejné priestranstvá v centrálnej zóne obce Žakovce, zlepšil sa stav životného prostredia v obci, upravili a revitalizovali sa verejné priestranstvá v centrálnej časti obce, zvýšila sa kvalita života a vytvorilo sa tým atraktívne prostredie pre občanov obce a návštevníkov obce. Finančný dar bol použitý na nákup okrasných rastlín, drevín a zeminy.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola s materskou školou Brusno realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Šťastná škola. ZŠ s MŠ Brusno projektom zabezpečila zakúpenie interaktívnej tabule s príslušenstvom, ktorá bude slúžiť na prezentovanie aktivít žiakov v spolupráci s obcou. Vo vyučovacom procese budú aktivity vďaka tabuli zamerané aj na besedy a školenia prístupné občanom obce. Finančný dar bol použitý na interaktívnu tabuľu.
e) podpora vzdelávania 500 € Obec Ihľany realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Realizácia systému informačnej tabule v obci Ihľany. Cieľom projektu bolo odstránenie nadmernej produkcie plastov, čo spôsobuje problém s likvidáciou. Zámerom projektu bolo vybudovať účelnú informačnú tabuľu, ktorá bude navádzať obyvateľov k dnes dôležitému separovaniu týchto odpadov. Finančný dar bol použitý na zhotovenie informačnej tabule.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Základná škola s materskou školou Poproč realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Spolu Pre Pohyb. Projektom Spolu Pre Pohyb chcela ZŠ v MŠ Poproč zlepšiť podmienky pre deti a mládež v oblasti spontánnych aj riadených pohybových aktivít, ktoré rozvíjajú koordináciu tých najmenších. Stanovené ciele projektu boli splnené, na upravené ihrisko chodia rodičia s deťmi aj deti samostatne, vybudoval sa vynovený priestor pre pohybové aktivity, kde majú deti možnosť v bezpečných podmienkach trénovať dodržiavanie pravidiel cestnej premávky (primerane veku). Finančný dar bol použitý na exteriérové nátery, kolobežky a pomôcky k dopravnému ihrisku.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Obec Nová Lesná realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Memoriál Jána Stilla. Športový projekt bol určený fanúšikom športu – profesionálnym, ale i amatérskym bežcom, sprievodným tímom. Preteky odštartovali už v piatok 19. júla 2019 piatym ročníkom prislúchajúceho nočného behu – NIGHT RUN ulicami Novej Lesnej, kde bežci odbehli 3 okruhy na trati dlhej 5 700 m. V sobotu – hlavný deň MJS 2019 sa bežala hlavná trať z Novej Lesnej na Hrebienok, dlhá 9 570 m s prevýšením 533 m otestovala každého bežca. Spolu bežalo 722 pretekárov. Novinkou v tomto roku bol štafetový beh zložený z 5 pretekárov, ktorého sa zúčastnili takí, čo si netrúfajú na celú trať. Pozitívom bola vysoká účasť pretekárov zo 4 krajín a fantastický kultúrny program. Finančný dar bol použitý na ozvučenie podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Mesto Sliač realizovalo projekt v grantovom programe Regióny s názvom Hracie prvky v meste. Cieľom projektu mesta Sliač bolo osadiť hracie prvky pre deti do parkov v meste, nakoľko na Sliači nič podobné doteraz neexistovalo. Hracie prvky deti využívajú na relax a zábavu. Tieto balančné prvky nabádajú deti k pohybu, kreativite a k súťaživosti, čím získavajú aj nové poznania a kamarátov. Finančný dar bol použitý na obstaranie hracích prvkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 100 € Mesto Kráľovský Chlmec realizovalo projekt v grantovom programe Regióny s názvom Medzibodrožský kultúrny festival 2019. Hlavnou myšlienkou Medzibodrožského kultúrneho festivalu, ktorý organizuje mesto Kráľovský Chlmec, bolo najmä aktivizovanie činnosti folklórnych kolektívov, ľudových remeselníkov a sólistov. Zámerom bolo odkrývať, zaznamenávať, triediť, uchovávať bohatstvo ľudovej kultúry regiónu, uvádzať formou verejnej prezentácie bohatstvo a mnohotvárnosť podôb ľudovej kultúry, utvárať vzťah a cítenie pre ľudovú kultúru hlavne u najmladšej generácie. Festival sa uskutočnil v dňoch 13. – 15. septembra 2019. Finančný dar bol použitý na osobné výdavky, odmeny účinkujúcim a služby súvisiace s umeleckou realizáciou projektu.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Obecný úrad Veľký Cetín realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Radosť deťom. Účelom projektu Veľkého Cetína bola obnova detského ihriska a rozšírenie priestoru na hranie a oddych detí a mládeže v blízkosti areálu futbalového ihriska a prírodného amfiteátra nachádzajúceho sa v tichej lokalite. Cieľom bol rozvoj detskej pohybovej aktivity, najmä vytvorenie podmienok pre rozvoj pohybových aktivít detí všetkých vekových kategórií. Nové detské ihrisko im túto možnosť ponúka. Finančný dar bol použitý na pružinové hojdacie prvky.
e) podpora vzdelávania 1 100 € Základná škola Jaklovce realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Informátor školy. Cieľom projektu bolo zlepšenie informovanosti rodičov, obyvateľov a návštevníkov školy a obce. Okrem iného sa zvýšila neosobná komunikácia s verejnosťou a zároveň sa zvýšila estetická úroveň exteriéru a interiéru areálu školy. Finančný dar bol použitý na vonkajšiu vitrínu, zámkovú dlažbu, cement a vitríny na trofeje.
e) podpora vzdelávania 500 € Základná škola v Malčiciach realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Skrášlime si okolie školy a zmodernizujeme si vyučovací proces. Cieľom projektu základnej školy Malčice bolo vytvoriť v škole centrum, kde je možné realizovať niektoré vyučovacie hodiny aj mimoškolskú činnosť so zámerom naučiť žiakov zveľaďovať a chrániť životné prostredie. Zámerom bolo zaujímavo realizovať niektoré vyučovacie hodiny pomocou moderných učebných pomôcok. Finančný dar bol použitý na materiál na zveľadenie okolia školy a učebné pomôcky.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Oddychová zóna pre usilovne študujúcich.. Zámerom projektu bolo viesť žiakov k zdravému životnému štýlu aktívnym pohybom a dať im priestor pre atraktívne trávenie voľného času. Cieľom bolo vybudovanie funkčného, čistého, bezpečného, moderného a pre žiakov atraktívneho prostredia v podobe ihriska s hracími prvkami, čo sa aj podarilo. Priebeh projektu pozitívne ovplyvnila spolupráca s rodičmi, profesionálny prístup dodávateľa prvku a príspevky rodičov. Finančný dar bol použitý na hracie prvky do exteriéru.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Základná škola Mierová v Strážskom realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Šport nás spája. Cieľom projektu bolo zapojiť čo najväčší počet žiakov do športových aktivít a prispieť k formovaniu ich zdravého životného štýlu, zlepšeniu telesnej zdatnosti s dlhodobým efektom prevencie pred civilizačnými chorobami modernej doby. Zároveň bolo cieľom vzbudiť a rozšíriť záujem o systematickú športovú prípravu žiakov, rozvíjať ich všeobecný potenciál, prispieť k účelnému využitiu voľného času. Ciele projektu boli splnené, do Školskej športovej olympiády bolo zapojených vyše 300 žiakov v ľahkoatletických disciplínach a všetci žiaci sa zúčastnili sprievodných pohybových atrakcií. Finančný dar bol použitý na odmeny a ceny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Mesto Nitra realizovalo projekt v grantovom programe Regióny s názvom Nitra, milá Nitra 2019. Cieľom projektu bolo vytvoriť multikultúrny dialóg medzi krajinami a ďalej spoločne rozvíjať Cyrilo-Metodskú ideu. Ambíciou slávností bola predovšetkým popularizácia historických faktov, zachovanie a prezentácia kultúrneho dedičstva v kontexte duchovného odkazu misie Konštantína a Metoda. Podujatie sa konalo v dňoch 4. – 7. júla 2019 a počas slávností bol ponúknutý bohatý historický program, workshopy, výstavy, tvorivé dielne, prednášky, divadelné a koncertné vystúpenia. Finančný dar bol použitý na honoráre pre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Mestské centrum kultúry Malacky realizovalo projekt v grantovom programe Regióny s názvom Revitalizácia galérie a tvorivého ateliéru. Projekt bol zameraný na revitalizáciu priestorov Galérie a Tvorivého ateliéru Mestského centra kultúry Malacky. Prostredníctvom zakúpenia stolov a stoličiek sa podarilo vizuálne pozdvihnúť a hlavne zvýšiť kapacitu priestoru. Tvorivý ateliér navštevujú aj žiaci miestnych škôl a vzhľadom na počty žiakov v jednotlivých triedach bola v minulosti kapacita ateliéru často nedostatočná. Odozva návštevníkov ateliéru bola veľmi pozitívna. Finančný dar bol použitý na kúpu pracovných stolov a stoličiek.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 500 € Základná škola Bystré realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Oddychová zóna. Cieľom tohto projektu bolo doplniť areál pred školským klubom a pred telocvičňou lavičkami, aby si mohli žiaci aj dospelí v areáli školy posedieť v krásnom a príjemnom prostredí. Ciele projektu boli naplnené zakúpením a osadením masívnych lavičiek pred školským klubom a pred telocvičňou. Finančný dar bol použitý na kúpu a montáž lavičiek.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Obec Unín realizovala projekt v grantovom programe Regióny s názvom Revitalizácia parku pri obecnom úrade. Cieľom projektu bolo zlepšenie a zvýšenie bezpečnosti v priestoroch detského ihriska v parku. Zároveň bolo cieľom zlepšenie a skultúrnenie životného prostredia a jeho estetizácia. Priestor pre hry a zábavu je využívaný širokou verejnosťou počas všetkých pekných dní. Finančný dar bol použitý na okrasné stromy, lavičky, stôl a materiál na zážitkový chodník.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Martin Decký realizoval projekt Študijný pobyt na Harvard + výskumný pobyt na MIT. Martin Decký, študent Stavebnej fakulty v Prahe, sa zúčastnil študijného pobytu na Harvard University a zapojil sa do výskumných projektov univerzity MIT v USA. Štipendium mu umožnilo realizovať výskum v jednom z najaktuálnejších problémov súčasných slovenských miest, a to konkrétne v oblasti nedostatku nájomného bývania. Vďaka štipendiu mal možnosť študovať zahraničné príklady bytových politík a skúmať ich efekt z urbanistického aj sociálneho hľadiska. Cieľom bolo aplikovať vedomosti v praxi a presadzovať reálne aplikácie výstupov projektu v úrovni mesto-tvorného, urbanistického aj architektonického charakteru, za účelom trvalo udržateľného a zmysluplného rastu miest na Slovensku. Finančný dar bol použitý na školné poplatky.
e) podpora vzdelávania 2 810 € Marek Nemec realizoval projekt Chemická stáž vo švajčiarskej organizácii EMPA. Študent Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave Marek Nemec absolvoval chemickú stáž vo švajčiarskej organizácii EMPA. Jeho oblasťou bola príprava a analýza silikónových a aerogélových materiálov technikou sol-gél s cieľom získania novej generácie energeticky úsporných stavebných materiálov. Cieľom projektu bolo, aby sa študent prakticky podieľal na tvorbe vyššie uvedených materiálov, na charakterizácii vzoriek pomocou analytických metód a pilotnej produkcii materiálov. Finančný dar bol použitý na ubytovanie, poistenie, cestovné náklady a registračný poplatok.
e) podpora vzdelávania 1 441,26 € Jakub Lušnák realizoval projekt Výskum neutrín vo výskumnej skupine - Massachusetts Institute of Technology, USA. Študent Jakub Lušnák absolvoval stáž v odbore prírodných vied, kde sa venoval výskumu neutrínu vo výskumnej skupine na Institute of Technology, Massachusetts, USA. Hlavná náplň a téma projektu bol výskum v časticovej fyzike. Popri stáži mal Jakub za cieľ sa naučiť komplexnejšiu štatistiku pri dátovej analýze a získať väčšiu prax v tímovej práci a taktiež nadobudnúť určité znalosti z teoretického hľadiska tohto odvetvia. Okrem vedeckých zručností po uskutočnenej stáži začal organizovať prednášky v rámci Astrophysics Society na univerzite v Manchestri, kde pozýva rôznych profesorov z univerzít, ktorí rozprávajú o svojom výskume v oblasti astrofyziky. Finančný dar bol použitý na ubytovanie, poistenie, materiálne zabezpečenie a cestovné náklady.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Júlia Bartková realizovala projekt Klinická odborná stáž na oddelení Plastickej Rekonštrukčnej chirurgie King’s College London vo Veľkej Británii. Júlia Bartková absolvovala klinickú odbornú stáž na oddelení Plastickej Rekonštrukčnej chirurgie King’s College London vo Veľkej Británii v súvislosti priamo s jej diplomovou prácou a predchádzajúcimi stážami. Jej témou boli kombinované rekonštrukcie prsníka u onkologických pacientov. Cieľom stáže bolo spoznanie nových inovatívnych metód v riešení chirurgických rekonštrukčných postupov, nadobudnutie klinickej praxe v komplexe operačných sál a ambulantnej praxe, nevynímajúc oboznámenie sa so zahraničným klinickým výskumom. Prínosom sú skúsenosti z asistencií či observovania na operačných sálach. Finančný dar bol použitý na školné poplatky, cestovné náklady a ubytovanie.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Miroslava Dobroňová realizovala projekt Výskum jadrového odpadu, USA. Cieľom účasti študentky Miroslavy na stáži v USA na katedre Mechanického a nukleárneho inžinierstva s témou výskumu jadrového odpadu bolo oboznámiť sa elektrochemickými procesmi a s využitím pre mechanický, chemický a jadrový priemysel a následne poznatky zakomponovať do diplomovej práce. Pri výpočtovej časti zozbierala dáta za posledných sedemdesiat rokov a pomocou neurónových sietí a strojového učenia dokázala predpovedať vlastnosti materiálov, ktoré neboli ešte skúmané. Tento prístup môže ušetriť čas a peniaze spojené s nákladnými experimentálnymi zariadeniami, a taktiež môže oslobodiť vedcov od opakujúcej sa práce, aby sa mohli zamerať na dôležitejšie oblasti výskumu. Finančný dar bol použitý na letenky, poistenie, víza, ubytovanie a poplatok za stáž.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Marcela Machavová realizovala projekt Toronto Business Academy. Cieľom účasti študentky na letnej škole bolo zlepšiť svoje znalosti v oblasti rozbehu podnikania, vrátane spôsobu získavania investorov, získať medzinárodné kontakty pre svoje budúce podnikanie, no najmä rozviť podnikateľský plán na produkt, s ktorým do júna súťažila v European Student Challenge. Súťaž European Student Challenge študentka vyhrala a účasťou na letnej škole splnila všetky svoje stanovené ciele. Počas 3 týždňov všetci študenti rozvíjali svoje podnikateľské plány, pracovali v skupinách, získavali mentoring od úspešných kanadských podnikateľov a nakoniec svoj podnikateľský plán prezentovali pred investormi. Tým, že sa naučila do detailov, ako celý tento proces funguje, verí, že môže byť úspešná, jednoduchšie získať investorov, založiť úspešný podnik a pomôcť jej regiónu. Finančný dar bol použitý na poplatok za letnú školu, letenku a víza do Kanady.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Oliver Raab realizoval projekt Master's Degree in Economics and Finance: Economics Program. Letná škola experimentálnej ekonómie, ktorej sa študent mal možnosť zúčastniť, bola veľmi príjemným prekvapením a sám potvrdzuje, že za relatívne krátke trvanie mu poskytla množstvo poznatkov z oblasti praktickej realizácie ekonomických experimentov. Prvé dva dni pozostávali z prednášok, na ktorých mal po prvýkrát možnosť získať poznatky od popredných ľudí z experimentálneho odvetvia ekonómie. Zvyšný čas študent strávil vytvorením vlastného projektu, jeho aplikáciou na vzorku populácie a prezentáciu jeho výsledkov. Projekt jeho skupiny sa zaoberal daňovými únikmi a konkrétnymi aspektmi, ktoré môžu podiel daňových únikov na vzorke ovplyvniť. Finančný dar bol použitý na školné, cestovné a ubytovanie.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Veronika Sojková realizovala projekt Výskumná práca na tému: Inovatívny boj s potravinovým odpadom. Veronika absolvovala študijný pobyt Erasmus School of Social and Behavioral Sciences s témou „Inovatívny boj s potravinovým odpadom“, s celkovým vyhodnotením Cum Laude (s vyznamenaním), ktoré obdržala od univerzity. Momentálne zisťuje možnosti, ako by mohla svoju prácu publikovať, a vedie rozhovory s dvoma profesormi z jej fakulty o prípadnom pokračovaní štúdia prostredníctvom PhD. Finančný dar bol použitý na študijný poplatok.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Adam Kubovič realizoval projekt Magisterské štúdium v zahraničí. Adam Kubovič absolvoval a stále pokračuje v magisterskom štúdiu na Erasmus University Rotterdam na Fakulte ekonomiky a manažmentu. Hlavnou témou jeho projektu bolo uplatňovanie matematicko-štatistických metód pomocou programovania na biznisovo a marketingovo orientované otázky. Cieľom projektu bolo úspešné absolvovanie prvého semestra magisterského štúdia na Erasmus University Rotterdam s aplikáciou magisterského projektu v Slovenskom kontexte, ktoré sa naplnilo. Finančný dar bol použitý na školné poplatky.
e) podpora vzdelávania 500 € Daniela Orosová realizovala projekt 2019 Global Academy Summer Camp. Za najväčší prínos študentka pokladá na vlastné oči vidieť, skúsiť a pochopiť zmýšľanie, kultúru a správanie obyvateľov Číny, predovšetkým v ekonomickej oblasti. Absolvovala niekoľko lekcií a diskusií zameraných na danú problematiku a vzápätí si to mohla aj overiť počas návštevy dvoch veľkých medzinárodných firiem. Študentka získala nové poznatky o tom, ako komunikujú, čo vyžadujú, preferujú, na čo sa zameriavajú a ako s nimi čo najlepšie komunikovať a viesť obchodné rokovania. Pre študenta medzinárodných ekonomických vzťahov to bol veľký prínos, keďže je to presne jedna z oblastí, ktorej sa po ukončení štúdia môže venovať, prípadne ako budúci zamestnanec nadnárodnej korporačnej firmy. Poznatky môže taktiež využiť počas štúdia na druhom stupni na zvládnutie odborných predmetov, či pri spracovaní záverečnej diplomovej práce. Finančný dar bol použitý na letenku
e) podpora vzdelávania 500 € Terézia Kramolišová realizovala projekt Letná škola v Chengdu. Hlavné mesto provincie Sichuan s názvom Chengdu sa na dva týždne stalo dejiskom stretnutí študentov z celého sveta, ktorí sa zúčastnili Letnej školy pripravovanej univerzitou School of Business Administration Chengdu, Čína. Letná škola sa konala od 14. júla do 27. júla 2019. Počas týchto dvoch týždňov študentka absolvovala desať akademických lekcií. Profesori boli z Číny, krajín Európskej únie, z Kanady, USA, Austrálie. Viaceré hodiny boli venované porovnaniu čínskeho pohľadu na ekonomický rast a dôležitosť ich historického vývoja. Finálnu prezentáciu venovala environmentálnym problémom so zameraním na posun podnikov v riešení tejto zložitej otázky. Podarilo sa jej nájsť viacero pozoruhodných príkladov z Číny, kde začali firmy pracovať na svojom zelenom pláne a plniť tak aj záväzok vlády znížiť uhlíkovú stopu. Finančný dar bol použitý na kúpu letenky.
e) podpora vzdelávania 500 € Vladimír Varga realizoval projekt 2019 SBA Global Academy. Štipendium bolo určené na letnú školu v Chengdu, kde sa nachádza sídlo univerzity Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE), na ktorej pôde sa uskutočnila letná odborná škola 2019 SBA Global Academy. Počas letnej školy sa študent naučil základy čínskeho jazyka, ktorý patrí medzi najperspektívnejšie na svete a v štúdiu ktorého by rád pokračoval aj v blízkej budúcnosti. Dozvedel sa mnoho zaujímavostí o čínskej kultúre a osobitostiach v porovnaní so západným svetom. Výstupom z absolvovaných prednášok bola tvorba záverečných prezentácií, ktoré sumarizovali získané informácie z celej letnej školy. Študent mal pripravenú prezentáciu na tému porovnania dvoch obrovských konkurenčných firiem a ich manažmentu – čínskeho Xiaomi a amerického Apple. Finančný dar bol použitý na nákup letenky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 700 € Športový klub telesne postihnutých športovcov Mladosť Bratislava realizoval projekt Rozvoj športového jazdenia handicapovaných na koni na Slovensku. Cieľom projektu bolo rozvinúť šport handicapovaných na koni na Slovensku. Prvou jazdkyňou zaradenou do projektu bola Lucia Vladovičová na koni Sterngreifer, ktorá si vybojovala miesto v para drezúre telesne postihnutých športovcov. Druhou bola slabozraká jazdkyňa Paulínka Cigániková a treťou bola Tatiana Gremčalová, ktorá začala na koni športovať po ťažkom úraze. Projekt tak pomohol rozvinúť jazdenie na koni mladým ľuďom v troch rôznych zdravotných postihnutiach. Finančný dar bol použitý na ustajnenie koňa.
e) podpora vzdelávania 6 000 € Združenie Pracujúca chudoba realizovalo projekt Koniec Nízkym Mzdám!. Cieľom projektu bolo zostavenie rozsiahlej informačnej brožúrky v príťažlivom grafickom dizajne pozostávajúcej z dvoch častí: citáty významných osobností vyjadrujúcim sa k politike nízkych miezd a prehľadne spracované štatistiky. Brožúrka má slúžiť ako podklad k verejnej diskusii o neprimerane nízkych mzdách na Slovensku, o dôsledkoch tohto stavu a príčinách a východiskách. Zároveň má slúžiť ako podklad k diskusiám organizovaným medzi študentami na školách a širšou verejnosťou. Pointou projektu je živiť tému nízkych miezd, aby sa ňou zaoberali študenti ako budúci novinári, ekonómovia, akademici, aby navrhovali riešenia a východiská. Finančný dar bol použitý na organizačné zabezpečenie diskusií, tlač a distribúciu.
b) podpora a rozvoj športu 13 700 € Žilinský športový klub realizoval projekt Podpora snowboardingu. Cieľom projektu bola podpora mladých talentovaných snowboardistov v disciplíne slopestyle s možnosťou ich postupného štartu na pretekoch FIS – podujatia európskeho a svetového pohára. Zámerom projektu bolo použiť fnančné prostriedky hlavne na tréningovú prípravu v období od júla do novembra 2018 a na nákup športového materiálu. Projey;kt má pokračovanie aj v novom roku. Finančný dar bol použitý na nákup bicyklov, športového oblečenia, doplnkov a na tréningovú prípravu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 15 000 € Slovenský lyžiarsky zväz zdravotne postihnutých (SLZZP) realizoval projekt Podpora zdravotne postihnutých lyžiarov. Slovenskí zdravotne postihnutí lyžiari dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky na vrcholných svetových podujatiach – zimné paralympijské hry, majstrovstvá sveta, európske a svetové poháre. Zámerom projektu bolo zlepšiť podmienky pre súčasných, ale aj nových záujemcov o lyžovanie zdravotne postihnutých so zámerom ich zapojenia do tréningovej prípravy a následnej účasti na športových podujatiach. Finančné prostriedky boli použité na tréningovú prípravu a materiálne zabezpečenie športovcov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Nadácia Bátor Tábor Slovakia realizovala projekt Letný medzinárodný tábor zážitkovej terapie pre slovenské a české onkologicky choré deti. Bátor Tábor nie je letným táborom v klasickom zmysle slova, je určený pre deti s onkologickou diagnózou a pomáha ako zážitková terapia. V dňoch 21.7. - 27.7.2018 sa tábora zúčastnilo 27 detí z onkologických oddelení v Bratislave a v Košiciach. Zážitková terapia slúžila na prekonanie strachu z nových výziev, na rast sebavedomia spojeného s následným návratom do normálneho života. Ťažko choré deti mali tak možnosť zažiť to isté, čo zažívajú ich zdraví rovesníci. Na základe reakcií rodičov, lekárov, ale najmä samotných detí po tábore, si bolo možné všimnúť zlepšenie ich psychického aj fyzického stavu. Financie boli použité na prenájom táborového areálu v maďarskom Hatvane.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Organizácia Raná starostlivosť realizovala projekt Videotréning interakcií v rodinách. Vďaka podpore sa 29.8.2018 spustil v priestoroch Ranej starostlivosti prvý stupeň Výcviku vo videotréningu interakcií na Slovensku. Prvý stupeň s názvom MODUL mal 7 dvojdňových stretnutí a do výcviku nastúpilo 9 poradcov z oblasti včasnej intervencie a mobilných pedagógov pre nepočujúce deti. Vzdelávanie sa prelínalo s modelovaním situácií, reflektovaním a praktickými cvičeniami, ktoré boli zamerané na ľudskú komunikáciu a princípy dnešného kontaktu, metodické základy a históriu VTI, no aj mnohé ďalšie oblasti. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie lektorov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € Združenie NAŠA ATLETIKA realizovala projekt ČOKOLÁDOVÁ TRETRA Slovensko 2018 – krajské kolo Bratislava + celý seriál na Slovensku. Projekt Čokoládová tretra Slovensko 2018 splnil požadovaný a vytýčený cieľ. Vysokým počtom zapojených detí, spolu 1 250 podporil zdravie a rozvoj aktívneho životného štýlu na 1. stupni ZŠ a ako jediný projekt vyvrcholil na jednom z najväčších podujatí svetovej atletiky - IAAF World Chalenge Zlatá tretra v Ostrave. Prilákal k pravidelnému športovaniu a pohybu deti a ich rodičov. Deti sa tak pohybu venujú už v pohybových prípravkách. Priniesol zábavu, osvetu a propagáciu telesnej výchovy na ZŠ. Patrónom súťaže bol trojnásobný olympijský víťaz, trojnásobný majster sveta a svetový rekordman, legenda svetovej atletiky Jan Železný. Ambasádorom bol šprintér Ján Volko, ktorý sa podujatia aktívne zúčastnil. Okrem športovania besedoval s deťmi. Prví traja dostali medaile, tričká a pozvánku na slovenské finále. Finančný dar bol použitý na bannery, roll-upy, grafické podklady, propagáciu, tlač, honorár moderátora, ozvučenie, občerstvenie, kameru, honorár rozhodcu, organizačnú prípravu, prenájom stánkov, lavičiek a pódia, spolu s ozvučením a energiami.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta realizovala projekt STUBA GREEN TEAM . Cieľom projektu bolo vytvorenie lepších podmienok pre študentov technického zamerania, ktoré by pomohli ľahšie využiť teóriu a prax. Projekt spájal aktívnych, motivovaných študentov najmä Slovenskej Technickej Univerzity, ktorí spoločnými silami navrhovali jednotlivé diely, komunikovali s partnermi a skladali komponenty do výslednej podoby formule. V procese výroby mali študenti možnosť zúčastniť sa na procesoch výučby s viacerými prepracovanými programami. Práca v tíme podporovala efektívnu komunikáciu, emailovú komunikáciu medzi firmami a študenti si vyskúšali rovnako prezentovanie tímovo, ale aj jednotlivo. Finančný dar bol použitý na nákup diaľkového spínača.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 20 000 € Slovenský zväz karate realizoval projekt Podpora športujúcej mládeže - mládežnícke karate do každého regiónu Slovenska, podpora talentov . Slovenský zväz karate má registrovaných viac ako 3 500 členov v kategóriách mládeže do 23 rokov. Prostredníctvom finančnej podpory bola zabezpečená podpora v organizovaných súťažiach vo všetkých regiónoch Slovenska. Činnosť Klubu karate prilákala viac ako 1 470 detí z celého Slovenska. Aj vďaka vhodným oceneniam sa stávajú súťaže pre deti atraktívne, čo následne vedie k pravidelnému športovaniu. Prostredníctvom projektu sa docielila podpora talentov na akcii K1 Youth Leahue v Sofii. Tejto akcie sa zúčastnili mladí reprezentanti s možnosťou kvalifikácie na OH 2020. Finančný dar bol použitý na uhradenie dopravy, ubytovania, prenájom haly, podporu vecných cien a trofejí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 19 600 € Občianske združenie "Pre našu školu" realizovalo projekt Komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení a prebudovanie toaliet na plne bezbariérové v Spojenej škole, Mokrohájska 3, Bratislava. Projekt komplexnej rekonštrukcie sociálnych zariadení prebiehal v mesiacoch júl a august 2018, realizácia prebiehala v dvoch priestoroch - WC chlapci a WC dievčatá na prvom nadzemnom podlaží v Spojenej škole. V rámci projektu sa podarilo výmeniť a opraviť odpady a vodoinštalácie, ktoré boli v havarijnom stave, obnovil sa poškodený povrch stien, vybudovalo sa WC a vymenené boli keramické obklady stien. Od septembra sú rekonštruované priestory v prevádzke a v plnej miere sú využívané zdravotne znevýhodnenými žiakmi Spojenej školy, Mokrohájska v Bratislave. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu sociálnych zariadení, vrátane stavebných prác a nákupu materiálu.
e) podpora vzdelávania 9 900 € Základná škola Topoľčany realizovala projekt Včely volajú o pomoc. Cieľom projektu bolo vybudovanie interaktívneho náučného chodníka v interiéri školského dvora, na ktorom sa nachádza školská včelnica so 4 včelími rodinami. Vzdelávací stôl a edukačné hry do terénu s popisom života včiel a úľa, poznávacie náučné tabule slúžia na zážitkové vyučovanie prírodovedných predmetov, ako oddychová zóna počas prestávok na školskom dvore, na relaxáciu a zábavnú edukáciu v školskom klube. Slávnostné otvorenie učebne sa konalo 6.11.2018 v rámci Európskeho dňa rodičov a škôl. Finančný dar bol použitý na vybudovanie exteriérových hier do náučného chodníka.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Plynárenský športový klub realizoval projekt Športové podujatia plynárov. V rámci projektu sa uskutočnili dve športové podujatia určené pre zamestnancov plynárenských spoločností. Prvým bola slávna päťdňová cyklotúra Tour de Gas. Druhým podujatím bol futbalový turnaj plynárov. Uskutočnila sa od 8. - 12. septembra 2018 na Hornej Nitre. Trasy merali vyše 500 km s celkovým prevýšením 6 500 m. Cyklotúry sa zúčastnilo 36 cyklistov a 11 organizátorov. Projekt tak podporil zdravý životný štýl, optimizmus a upevnenie vzťahov. Finančný dar bol použitý na tričká, cyklodresy, prenájom športovísk, ubytovanie, stravu, ceny a diplomy, vrátane občerstvenia a odmien.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € Občianske združenie JHT Activity realizovalo projekt Podpora detí pomocou športových aktivít. Hlavným cieľom projektu bolo podporovať športové činnosti detí cez športový zážitok a viesť ich k zdravému životnému štýlu. Pomocou projektu boli vytvorené vhodné podmienky pre získanie počiatočných športových skúsenosti detí prostredníctvom letných športovo-tenisových táborov, počas ktorých bolo snahou vybudovať u detí pozitívny vzťah k pravidelnému športovaniu. Zámerom projektu bola aj všestranná starostlivosť a rozvoj športových aktivít vrátane tenisového športu pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Lokalitou športového tábora bol areál Patrónka-Lovinského, kde sa dokopy 8-krát uskutočnil v mesiacoch júl a august 4-dňový tábor pre deti vo veku 5-15 rokov. Finančný dar bol použitý na zabezpčenie stravy a prenájom areálu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 800 € OZ DOMOV - DÚHA realizovalo projekt Pomoc pre Bezpečný ženský dom DÚHA. Projekt bol zameraný na podporu bezpečného ženského domu DÚHA, ktorý sa začiatkom roka 2018 ocitol vo finančných ťažkostiach. BŽD DÚHA je nedávno otvorené utajené bývanie pre obete domáceho násilia, ktoré sa dostalo do finančne kritickej situácie nefunkčnosťou štátnych zložiek a chýbajúcou legislatívou. Príspevok pomohol preklenúť náročné obdobie. Financie boli použité na uhradenie podpory aktivít a pomoc pri úhrade celoročných výdavkov na energie. Príspevok sa využil na zakúpenie materiálu na tvorivé dielne, elektrospotrebiče, energie, výmenu sprchových kútov, chladničky a vysávaču.
b) podpora a rozvoj športu 7 000 € Klub amerického futbalu Bratislava Monarchs realizoval projekt Späť k pohybu! Cieľom projektu bolo zapojenie väčšej skupiny mladých ľudí v rizikovom veku s cieľom vzbudiť u nich súťaživosť, spolupatričnosť a zlepšiť ich fyzickú kondíciu v americkom futbale. Zároveň bola cieľom aj propagácia amerického futbalu a flag-footballu ako kolektívneho športu, ktorý vyžaduje fyzické aj psychické schopnosti, zapojenie Bratislavskej komunity, zlepšenie celkového povedomia a pod hlavičkou klubu reprezentáciu hlavného hlavné mesta Bratislava a Slovenska na športovom poli. Finančný dar bol použitý na športové pomôcky, zabezpečenie trénera a miesta tréningu.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity realizovala projekt Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2018. Mottom 12. ročníka Európskej noci výskumníkov na Slovensku bolo: Výskumníci v nás, ktorým organizácia chcela poukázať na to, že každý človek sa stretol už s nejakým pokusom alebo ho zvedavosť priviedla k tomu, aby nejaký vyskúšal už doma či vonku s kamarátmi. Aktivity projektu boli umiestnené väčšinou do nákupných centier alebo do priestorov, ktoré boli v centre miest. Hlavné festivalové podujatie sa konalo v Bratislave na viacerých miestach od 9:00 do 23:00. V Starej tržnici a vo V-klube sa predstavilo 83 stánkov, v rámci ktorých účastníci prezentovali svoj výskum a aktivity, ktorým sa venujú. Počas dňa prebiehali workshopy, prednášky a ďalší program. V LAB.cafe s podtitulom: Veda je mladá prebiehali v popoľudňajších hodinách krátke prezentácie vedcov do 35 rokov. Program pokračoval aj na mnohých daľích miestach, kníhkupectvo Panta Rhei, Galéria Archa, Prírodnovedné múzeum - SNM ako aj v priestoroch Kunsthalle a Slovenského centra dizajnu. V Košiciach sa konal festival od 9:00 do 21:00 v OC Optima, kde čakali vedci na návštevníkov vo viac ako 80-tich stánkoch. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 28 000 návštevníkov, pričom do programu bolo zapojených viac ako 500 vedcov. Žilinské podujatie prebiehalo v nákupnom centre Aupark, ktoré navštívilo viac ako 37 000 ľudí. V rovnakom čase prebiehalo podujatie aj v Banskej Bystrici a v Poprade. V Poprade prebiehal program vedcov z Astronomického ústavu SAV. Ďalšími sprievodnými lokalitami bola hvezdáreň a planetárium v Medzeve a Tekovská hvezdáreň v Leviciach. Súčasťou bolo aj podujatie Veda v osade, ktoré vzniklo zo spolupráce s OZ Equity. Vedci tak zavítali do osád v Prakovciach a v Mníške nad Hnilcom a tak priniesli vedu k deťom zo znevýhodnného prostredia. Cieľom projektu bolo predstaviť tak prácu vedcov a výskumníkov širokej verejnosti a zvýšiť tak záujem o výskum a inovácie. Zároveň zatraktívniť štúdium na slovenských univerzitách a vedeckej kariéry. Jednotlivých podujatí sa zúčastnilo 160 000 návštevníkov a do aktivít sa zapojilo 1 638 vedcov v 241 stánkoch a 66 prednáškach. Finančný dar bol použitý na prenájom stánkov.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Telovýchovná jednota Oravská Lesná realizovala projekt Športovy? eko park vo farbách SPP. Cieľom projektu bolo, aby mala mládež aj dospelí miesto, kde sa môžu na čerstvom vzduchu venovať rozvoju svojich pohybových zručností a podpore vlastného zdravia. V rámci projektu bol vybudovaný novy? športový? priestor. Popularita tzv. workoutového cvičenia neustále narastá a tento trend sa nevyhol ani obci Oravskej Lesnej. Už počas výstavby boli ohlasy z obce veľmi pozitívne, nakoľko podobné zariadenie je vzdialené 30 km. Financie boli použité na nákup konštrukcie určenej na workoutovú zostavu.
b) podpora a rozvoj športu 15 000 € Obec Dolný Štál realizovala projekt Všestranné podujatia v areáli kultúrno-športového strediska . Projekt bol zameraný na rekonštrukciu osvetlenia športového areálu pri kultúrno-športovom stredisku v Dolnom Štále na Komárňanskej ceste, kde sa nachádzajú športové ihriská a prírodné javisko. Dôvodom osvetlenia bola lepšia využiteľnosť hracích plôch a využitie areálu na kultúrno-spoločenské aktivity. Výsledkom projektu je lepšie osvetlenie areálu pre rôzne akcie, futbal a iné športové aktivity. Areál slúži približne pre 100 aktívnych športovcov. V areáli sú organizované rôzne kultúrne akcie ako aj podujatia hasičského zboru. Financie boli použité na osvetlenie futbalového ihriska.
e) podpora vzdelávania 3 000 € AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku realizovala projekt Festival vedy a techniky AMAVET 2018. Festival vedy a techniky AMAVET (FVaT) je prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti mladých ľudí. Jeho 21. ročník bol od 8. - 9. novembra opäť oslavou a prezentáciou najlepších vedátorských projektov z oblasti vedy a techniky, ktoré postúpili z ôsmych krajských kôl na celoslovenské finále do bratislavskej Incheby. Takmer 150 talentovaných účastníkov, z Mexika, Belgicka, Ruska a Španielska súťažili v jedenástich kategóriach. Účastníci prezentovali svoje výskumy na výbornej úrovni formou posterovej prezentácie, trojrozmerného exponátu alebo elektronickej prezentácie. Tí najlepší získali možnosť obhájiť svoj projekt a reprezentovať Amavet na medzinárodnej úrovni, na prestížnych vedeckých svetových a národných súťažiach a fórach ako Intel ISEF (USA, EUCYS (Bulharsko), CASTIC (Čína), MILSETTExpo Sciences International (SAE). Finančný dar bol použitý na ubytovanie a zabezpečenie stravy.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 5 000 € Medzinárodný klub žien v Bratislave (IWCB) realizoval projekt Vianočný bazár 2018. Cieľom projektu bola organizácia 27. ročníka Vianočného bazáru v nedeľu 25. novembra 2018 v Starej tržnici v Bratislave za účasti veľvyslanectiev akreditovaných na Slovensku, medzinárodných škôl a medzinárodnej komunity žijúcej na Slovensku. Tento projekt je veľmi obľúbený u širokej slovenskej a medzinárodnej verejnosti. Hlavným cieľom bolo získať čo najviac finančných prostriedkov, aby bolo možné následne podporiť čo najviac organizácií. Všetky získané prostriedky sa použijú iba na charitatívnu činnosť. Za tým účelom je zriadený osobitný charitatívny účet, aby bola zabezpečená maximálna transparentnosť. Všetky členky klubu sa na organizácii Vianočného bazáru angažujú dobrovoľnícky, bez nároku na odmenu. Rozdeľovaniu peňazí sa venuje charitatívny výbor, zložený z členiek klubu, ktorý má veľmi prísne pravidlá prideľovania prostriedkov. Výťažok z Vianočného bazáru však nikdy nie je tak vysoký, aby bolo možné podporiť všetky charitatívne projekty. Preto sa organizátori snažia získať partnerov, ktorí pomôžu pokryť nevyhnutné organizačné náklady. Finančný dar bol použitý na technické zabezpečenie a poplatky Starej tržnici.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 20 000 € Združenie Svet kultúry realizoval projekt LETNÉ DIVADELNÉ VEČERY V TOPOĽNÍKOCH. Hlavným cieľom projektu bola príprava a realizácia podujatia: Letné večery v Topoľníkoch, v rámci čoho sa realizovali dve divadelné predstavenia v podaní Cervinus teátrum v dňoch 27.7-28.7.2018 a divadelný workshop zameraný na prácu s textom, hlasom a rečou tela. Prípravná fáza projektu trvala od februára do júla 2018. Danú akciu navštívilo približne 3000 návštevníkov, čo znamená, že sa podarilo osloviť nemalé množstvo záujemcov aj oproti predošlým štyrom ročníkom. Finančný dar bol použitý na výdavky súvisiace s organizáciou ako propagácia, prenájmy techniky a pódia, autorské honoráre či náklady spojené s worshopom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Mediálny inštitút realizoval projekt Pódium mladých talentov Nadácie SPP v rámci Bratislavských Jazzových Dní 2018. V termíne 19.-21. októbra 2018 sa uskutočnili Bratislavské Jazzové Dni, ktorého súčasťou bol už po ôsmy krát projekt: Pódium mladých talentov dobrej hudby Nadácie SPP. Účelom projektu bola podpora talentovaných umelcov menšinového žánru – jazzu, world music, funky a pod. V súlade s projektom bola Pódiu mladých talentov dobrej hudby Nadácie SPP vyhradená samostatná sála a pre vystúpenia bolo zabezpečené kompletné technické zázemie: ozvučenie, svetlá, nástrojová aparatúra, produkcia koncertov. Festival Bratislavské Jazzové Dni patrí medzi najvýznamnejšie podujatia slovenského kultúrneho a spoločenského života. Počas svojej 43-ročnej histórie si vydobil aj jedno z popredných miest medzi jazzovými podujatiami v Európe a tým sa zaradil medzi najznámejšie festivaly. Každoročne počas všetkých troch dní sa uskutoční viac ako 20 koncertov a divákom sa predstavia nielen svetové jazzové hviezdy, ale aj výborní domáci sólisti a skupiny. Piati finalisti odohrali svoj koncert počas festivalu, víťazná kapela - Tibor Feledi Kairos Quintet sa predstaví až v roku 2019, kedy otvorí BJD 2019. Tento ročník otváral Carpet Cabinet. Finančný dar bol použitý na honoráre, cestovné náklady, ground support spolu s ozvučením a osvetlením.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Občianske združenie Fedáčik realizoval projekt NAŠE IHRISKO. Cieľom bolo vylepšiť priestory materskej školy a zabezpečiť nové pomôcky pre rozvoj detí. Škôlka je po úpravách zdravšia a krajšia, realizáciou projektu sa podarilo prispieť k rozvoju motoriky a pohyblivosti u detí. Nové pomôcky pomáhajú deťom denno denne napredovať. Finančný dar bol použitý na didaktické pomôcky, odrážadlá, hracie prvky, hudobné nástroje, úschovné systémy a maliarske potreby.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 500 € Združenie Naša nemocnica v Čadci realizovalo projekt Skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o novorodencov s novorodeneckou žltačkou.Cieľom projektu bolo skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o novorodencov s novorodeneckou žltačkou, ktorá pokiaľ nie je liečená včas, môže zapríčiniť trvalé poškodenie mozgu. Odber krvi k testovaniu celkového bilirubínu v séru (TsB) pre novorodenca je bolestivé vyšetrenie, vyžaduje odber krvi z rúčky alebo hlavičky novorodenca, niekedy 3 až 4-krát. Výhodou prístroja Bilirubínometer je neinvazívne (bezbolestné) meranie, nie je potrebné novorodenca pichať, odoberať mu krv, pretože sonda prístroja sa prikladá na kožu novorodenca na čelo alebo hrudník, čím sa sleduje dynamika rozvoja žltačky, a tým sa znižuje počet odberov u novorodenca. Výsledok je okamžitý, nečaká sa na výsledok analýzy krvnej vzorky z laboratória a je možné monitorovať novorodenca už od 24. týždňa gestačného veku. Prínosom pre novorodencov je tak bezbolestné vyšetrenie novorodeneckej žltačky a najväčším šťastím pre matku pohľad na zdravé, spokojné spiace dieťatko, s ktorým môže odísť domov. Finančný dar bol použitý na zakúpenie prístroja Bilirubínometer.
b) podpora a rozvoj športu 4 500 € Mesto Púchov realizovalo projekt „Deti sa hrajú, my cvičíme a spolu je nám fajn“. Projekt bol zameraný predovšetkým na podporu miestnej komunity. Do vnútrobloku obytných domov, na ktorom sa nachádza detské ihrisko boli zakúpené a osadené štyri exteriérové fit-prvky. Plocha bola pokrytá zatrávňovanou rohožou. Základnou myšlienkou projektu bolo spájanie generácií miestneho obyvateľstva, pozitívne ovplyvňovanie a prehĺbenie susedských vzťahov. Projektom tak vznikli nové kontakty medzi deťmi a dospelými, prekonali sa zároveň generačné bariéry. Projekt vznikol z iniciatívy miestnej komunity. Realizácia projektu sa strela s pozitívnym ohlasom komunity. Finančný dar bol použitý na zakúpenie eliptického trenažéra, veslovacieho trenažéra, trenažéra chôdze, zatrávňovaciu rohož, dvojitý surf, informačnou tabuľu, na montáž prvkov, spolu s betonážou, výkopom a dopravou.
e) podpora vzdelávania 20 000 € Nezisková organizácia EDULAB realizovala projekt Almost White - Skoro biela . Projekt bol založený na prezentácii generačnej skúsenosti zrelých ľudí, mnohokrát mediálne známych, ich príbehov a prežitých životných udalostí. Prirodzene biele vlasy reprezentujú skúsenosť prežitého. Seniori sú nositeľmi týchto vzácnych informácií a tým, že odídu, skúsenosť konkrétneho človeka sa stratí. Mnohí z účastníkov projektu prežili 2. svetovú vojnu, holokaust či niekoľko režimov a ich skúsenosť je hlavne v dnešných časoch globalizácie nenahraditeľnou. Fotografický projekt "Almost white" bol prezentovaný v dvoch rovinách - ako výstava a ako fotografická kniha. Finančný dar bol použitý na zalomenie grafiky, postprodukciu,reklamné materiály k výstave, tlač a propagáciu.
e) podpora vzdelávania 5 000 € AŠK INTER BRATISLAVA realizoval projekt Učme deti pohybu. Cieľom projektu bolo priviesť deti k pohybu, trénovať tak, aby sa u nich vybudoval pozitívny vzťah k tenisu a zároveň, aby sa naučili základy bieleho športu. Do akadémie majú dvere otvorené nielen talentované deti, ale všetci čo trénovať chcú. Preto bola účasť na tenisovom tábore pre niekoho rekreačný tenis, u niekoho výkonnostný a tí najlepší vďaka tréningu budú mať šancu presadiť sa vo vrcholovom tenise. Práca počas tábora bola vedená vášňou pre tenis a túžbou poskytnúť hráčom, čo najlepšie služby v prostredí, kde zažijú tímovú prácu, formovanie pevnej vôle, vytrvalosť a osobnostný športový rast. Tábora sa zúčastnil dostatočný počet detí a ohlasy boli veľmi pozitívne. Finančný dar bol použitý na organizáciu a kvalifikovaný tenisový dozor.
e) podpora vzdelávania 20 000 € Slovenská investičná agentúra (agentúra pre podporu malých a stredných investícií) realizovala projekt Medzinárodná odborná konferencia SlovakiaTech 2018 Forum & Expo, Košice. Cieľom projektu bolo zvýšenie inovatívnej výkonnosti a podpora slovenskej ekonomiky. Cieľovou skupinou boli manažéri a odborníci slovenských podnikov (prednášky a panelové diskusie), študenti ekonomických a technických vysokých škol (workshopy) ako aj laická verejnosť (prezentácia inovatívnych technológii “Made in Slovakia”). Slovakia Tech Fórum sa konala v Košiciach v hoteli Yasmin od 8. - 9.11.2018. Na podujatí sa registrovalo viac ako 300 účastníkov, z toho 140 spoločností, štátnych inštitúcií a škôl. Konferencia bola rozdelená na dva dni, v prvom dni boli bloky venované SMART INDUSTRY a jeden blok SMART ENERGY. Druhý deň konferencie mal tiež dva bloky a boli venované SMART CAREER. Počas konferencie bolo predstavených 38 spíkrov s moderátormi. Finančný dar bol použitý na prenájom konferenčných priestorov, honorárov pre zahraničných spíkrov, na organizáciu konferencie a na tlmočníkov.
b) podpora a rozvoj športu 4 000 € Volejbalový klub polície - SPU realizoval projekt Olympiáda materských škôlok. Dňa 31.5.2018 sa v spolupráci s OZ Športuj s nami zorganizoval 3. ročník Olympiády materských škôlok. Po celú jeseň deti absolvovali množstvo hodín špecializovanej športovej prípravy, nakoľko v roku 2019 sa bude konať Olympiáda vo väčšom rozsahu v športovej hale Elán. Deti sa oboznamovali s disciplínami ako atletika, volejbal, basketbal, florbal, hádzaná, športový tanec či gymnastika. Na poslednej olympiáde súťažilo cca 240 detí. Finančný dar bol použitý na prenájom športovej haly a telocvične.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 000 € Asociácia Divadelná Nitra realizovala projekt Slávnostný otvárací ceremoniál Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2018. Medzinárodný festival Divadelná Nitra je najväčším divadelným festivalom a jednou z najvýznamnejších medzinárodných aktivít v oblasti kultúry na Slovensku. Slávnostné otvorenie MF Divadelná Nitra 2018 sa uskutočnilo 28.9.2018 priamo na scéne Divadla Andreja Bagara. Medzi najvýznamnejších hostí patril veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko, riaditelia zahraničných inštitútov, poslanci NR SR, štátny tajomník SR, poslanci NSK a mesta Nitra, riaditelia kultúrnych organizácii a predstavitelia slovenských a zahraničných festivalov. Na začiatku bola uvedená inscenácia jedného z legendárnych poľských divadiel. Po predstavení sa uskutočnila recepcia. Paralelne s recepciou prebiehal spoločenský program Festivalová tančiareň. Slávnostný večer ponúkol nevšedný, kultúrne obohacujúci zážitok, poskytol možnosť stretnutí s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života, vytvoril priestor na nadväzovanie kontaktov a umelcov. Finančný dar bol použitý na prenájom riadu a personálu, nákup potravín, dopravu kulís a nákup leteniek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 20 000 € Nadácia Cvernovka realizovala projekt Dajme šancu. Projekt plynule nadviazal na predchádzajćui grant: Kreatívne centrum príležitostí pre sociálne znevýhodnených, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2018. V projekte Dajme šancu pokračovali 5 ľudia so zložitou životnou a ekonomickou situáciou. Traja z nich sú priamo ohrození stratou bývania a dvaja účastníci sú sociálne znevýhodnení občania - dôchodcovia, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Program tak umožnil sociálne znevýhodneným ľuďom pokračovať v integrácii, v priebehu trvania si upevnili pracovné nývyky, získali nové zručnosti a nadobudli dôveru, že opäť čo si zaumienia, dokážu aj uskutočniť. Opäť mali možnosť zapojiť sa do rôznorodých pracovných činností či už v interiéri alebo v exteriéri Kreatívneho centra a za zarobené peniaze si mohli prenajať bývanie v priľahlej budove internátu. Vykonávali pomocné a upratovacie práce pri zabezpečovaní produkcie rôznych kultúrnych podujatí odohrávajúcich sa priamo v Novej Cvernovke. Taktiež pomáhali pri prevádzkových a rekonštrukčných prácach. Vďaka stabilnému príjmu pracujú na postupnom obdlžovaní, ktorý pre nich znamená nový začiatok. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre sociálne znevýhodnených ľudí.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Občianske združenie Stará Jedáleň realizovala projekt Stará Jedáleň – neobyčajné centrum pre deti a mladých na obyčajnom bratislavskom sídlisku. Komunitné centrum Stará Jedáleň v Bratislave, v Rači tvorí bezpečný priestor pre trávenie voľného času pre obyčajné sídliskové deti s cieľom previesť ich cez úskalia dospievania. Cieľom projektu bolo pravidelne zabezpečovať voľne dostupný program a poradenstvo v krízových situáciách pre deti 11+ pod vedením profesionálnych sociálnych pracovníkov z Mládeže ulice so spoluprácou Rodinného centra Ráčik. Počas roka 2018 sa popri rekonštrukcii organizovali kultúrne a spoločenské akcie pre celé sídlisko s cieľom vybudovať komunitu podporovateľov a budúcich užívateľov služieb centra. Finančný dar bol použitý na nákup kabeláže a interiérových aj exteriérových svietidiel.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Združenie Edukácia@Internet realizovalo projekt LingvaFest‘2018 . Projektu sa zúčastnilo 1 500 ľudí od žiakov základných škôl, stredných škôl, cez študentov vysokých škôl, učiteľov, profesorov, jazykovedcov i samoukov. Padol i svetový rekord, najviacjazyčnejší koncert francúzskeho speváka, ktorý sa spieval v 25-tich jazykoch. Program LingvaFestu 2018 sa skladal až zo 100 rôznych vzdelávacích výstupov. Pozostával z workshopov, prezentácií, kultúrneho programu, vystúpenia speváka a jazykových rýchlokurzov. Festival ponúkal možnosť ochutnať pravé indické jedlo, vyhrať hodnotné ceny v tombole a zúčastniť sa jazykovo-hudobného kvízu. Finančný dar bol použitý na honoráre pre účinkujúcich.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 9 000 € Nezisková organizácia RAFAEL dom realizovala projekt Areál oddychu v petržalskom lesoparku. Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie príjemného a bezpečného prostredia v lesoparku na Kutlíkovej ulici, v ktorom môžu tráviť voľný čas pacienti a klienti Domu RAFAEL, ale aj obyvatelia sídliska z bezprostredného okolia. Zo zanedbaného a nebezpečného prostredia s nedostatočnou údržbou stromov sa tak stal kultivovaný, upravený a vďaka vstupnej bráne aj bezpečný prírodný priestor určený pre oddych a relax. Park je tak aktívne využívaný pre ergoterapiu klientov, ich rekonvalescenciu. Projekt tak posilní environmentálny vzťah a zmysluplné naplnenie voľného času. Finančný dar bol použitý na zhotovenie vrstvy z geotextílie, na kamenivo, podklad zo štrkopiesku, na dvojkrídlovú bránu s príslušenstvom a na lavičky s ich montážou a osadením.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € OZ HAPPY PEOPLE realizovalo projekt 3One&1Only Mária Čírová Zažime Unikát. Cieľom organizácie koncertu bolo predstaviť verejnosti prostredníctvom koncertu slovenskú tvorbu s hlbokou umeleckou hodnotou. Mária Čírová je na Slovensku jedinečná tým, že pracuje na svojej vlastnej hodnotnej autorskej tvorbe, je vhodným vzorom pre mladú generáciu. Na koncerte sa prezentovali slovenské tradičné folklórne piesne. Celé vystúpenie bolo doplnené o vystúpenie významných umelcov - folkloristov, fidlikantov, gospel, spevácky zbor, hudobný orchester a kapelu. Projekt podporil zvyšovanie záujmu o kvalitné umenie nielen pre mladšiu a staršiu generáciu, ale aj pre rodiny s deťmi, za účasti všetkých relevantných umelcov, priniesol vzor pre verejnosť a vytvoril povedomie o pestrosti a výnimočnosti slovenskej kultúry a umenia. Finančný dar bol použitý na prenájom, technické zabezpečenie, ozvučenie, osvetlenie, videoprojekciu a na honoráre pre účinkujúcich spolu s dramaturgiou a réžiou.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 000 € Združenie priateľov NOÚ realizovalo projekt Obnova prístrojovej techniky Gastroenterologického oddelenia NOÚ spojená s rekonštrukciou pracoviska - Videokolonoskop PCF-H190TI . Ultratenký videokolonoskop PCF-H190TI ako je elektro-chirurgická jednotka ERBE VIO 3 umožnila rozšíriť techniku ESD aj do vyšších častí hrubého čreva, sprehľadnila priebeh výkonu a prispela k rozšíreniu možnosti liečby povrchových častí rakoviny hrubého čreva. U rizikových pacientov táto technika pomôže vyhnúť sa rizikám operácie i celkovej anestézy. Navyše tento prístroj zlepší okrem ESD v hrubom čreve i možnosti ESD v žalúdku i endoskopických resekcií v hornej časti tenkého čreva. Pacienti podstupujú tento výkon na oddelení Kliniky chirurgickej onkológie A a preto bol projekt smerovaný aj na rekonštrukciu a modernizáciu tohto pracoviska, ktorá pozostávala z výmeny okien, interiérových dverí, svietidiel a núdzového osvetlenia, podhľadov na pacientskych izbách, zakúpenia jedálenských stolíkov ako aj vytvorenia bezbariérovej pacientskej izby s navýšením lôžkového fondu oddelenia, rekonštrukcie sociálneho zázemia pre zamestnancov, personál a vyšetrovne, ďalej montáže kazetových klimatizačných jednotiek, inštalácie multifunkčných rámp v pacientských izbách. Finančný dar bol použitý na zakúpenie ultratenkého videokolonoskopu, elektro-chirurgickej jednotky, kazetovej klimatizačnej jednotky, jedálenských stolíkov a multifunkčnej rampy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 000 € Slovenský zväz ochrancov prírody a krajinyZO „Nízke Tatry“ realizoval projekt “ Propagačno-náučné publikácie o Národnom parku Nízke Tatry“. Hlavným cieľom projektu bolo vydanie publikácie o Národnom parku Nízke Tatry a informačnej skladačky o tomto veľkoplošnom chránenom území. Cieľovou skupinou je široké spektrum návštevníkov, turistov tohto územia, študenti, žiaci ale aj domáci obyvatelia žijúci v dosahu chráneného územia. Naposledy boli podobné materiály vydané v réžii NAPANT v roku 2007 a v súčasnosti boli už úplne rozobraté. Financie boli použité na tlač publikácie a skladačky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Nadácia LUMEN, Ústavu sociálnej starostlivosti pre mládež Šoporňa - Štrkovec, realizovala projekt WELLNESS POBYT V PIEŠŤANOCH. Projekt sa zameriaval na relaxáciu a zdravotnú regeneráciu 15-tich prijímateľov sociálnych služieb. Pobyt absolvovala vybraná skupina PSS, ktorých invalidný dôchodok pokrýva len náklady spojené s celoročným poskytovaním starostlivosti v zaraidení. Päťdňový wellnes pobyt absolvovali v penzióne s bezbariérovým prístupom a s možnosťou využívania bazéna a masáži. Klienti aboslvovali zároveň vychádzky do okolia, navštívili cukráreň, prezreli si kúpeľný ostrov a navštívili aj predstavenie v kine. Všetci boli s pobytom spokojní a oddýchnutí. Klienti nadobudli nové sociálne skúsenosti v rámci ich sociálnej integrácie. Finančný dar bol použitý na uhradenie wellnes pobytu.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Mládežnícky basketbalový klub Karlovka realizoval projekt S loptou hýbeme svetom. Cieľom projektu MBK Karlovka bolo umožniť športový rozvoj čo najširšej skupine detí. Prostredníctvom športu deti naberali skúsenosti a pre úspešný život dôležité zručnosti a vytrvalosti. Veľakrát je takýto zdravý rozvoj jedinca obmedzený nepriaznivou finančnou situáciou v rodine. Finančný dar bol použitý na uhradenie časti energií v telocvični.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Organizácia Veda nás baví realizovala projekt Vedecký veľtrh. Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl ale aj zvedavým dospelým. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa veľtrhu zúčastnili dokázali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Deti si mohli interaktívnymi experimentami overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké a stredné školy mali príležitosť predstaviť šikovných študentov a predviesť ich vynálezy, ktoré získali ocenenia doma i v zahraničí. Malí návštevníci si vyskúšali niektoré pokusy doma a overili si svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch. Finančný dar bol použitý na prenájom stanov a mobiliáru, montáž, označenie stanov, ozvučenie, pódium, techniku a na dopravné náklady.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Obec Močenok realizovala projekt Rozmanitosť spája generácie. Projekt: Spájame kultúrou a športom bol zameraný na podporu kultúry a športu v obci Močenok. Komunitný a regionálny rozvoj bol podporený realizáciou aktivít - Dni obce Močenok, kúpou heligónky pre spevácku skupinu Zúgovanka a kúpou bicyklov pre zdravý životný štýl v obci. Aktivity tak prispeli k zlepšeniu kvality života miestnej komunity, mladších či starších občanov. Projekt prispel k zvýšeniu atraktivity v obci, zvýšilo sa povedomie o obci, podporil sa spoločenský život a kultúrne vyžitie pre verejnosť. Finančný dar bol použitý na vystúpenie hudobných skupín, koncertov, na prenájom stanu pre účinkujúcich, nafukovacích atrakcií, na zakúpenie bicyklov a heligónky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Alžbetínske naivné divadlo realizovalo projekt Seniori seniorom - divadelnými predstaveniami. Premiéra dvoch novo naštudovaných hier: Zabudla som a Pytačky sa uskutočnili v Malej sále Domu kultúry Cultus Ružinov. Reprízy sa uskutočnili v súlade s časovým plánom. Divadlo sa rozrástlo o ďaľších hrajúcich členov, pribudli piati členovia. Ohlas odbornej a laickej verejnosti bol mimoriadne pozitívny a je povzbudzujúci do ďalšej činnosti. Finančný dar bol použitý na propagáciu, kostýmy, rekvizity a na režijné náklady.
b) podpora a rozvoj športu 25 000 € Lyžiarska akadémia Veroniky Velez - Zuzulovej realizovala projekt ROZVOJ TALENTOVANEJ MLÁDEŽE V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ. Plán športovej prípravy sa podarilo zrealizovať v plnom rozsahu. Pretekári mali naplno možnosť rozvíjať svoj potenciál. Niektorí pretekári držia krok so svetovou špičkou vo svojej kategórii. Šesť vybraných talentovaných pretekárov sa zúčastnilo za sezónu niekoľkých pretekov či majstrovstiev na Slovensku, v Česku, Slovinsku a a Taliansku. Predtým sa spoločne na preteky pripravovali a stanovili sme vlastné výkonnostné ciele, ktoré väčšina cez sezónu naplnila. Finannčý dar bol použitý na tréningové procesy, prenájmy, výdavky spojené s medzinárodnými pretekmi - cestovné, diéty a ubytovanie.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € BK Wolves Košice realizoval projekt Slávia CUP 2018. Basketbalový turnaj Slávia CUP 2018 sa uskutočnil v dňoch 14.-16.9.2018 v športovej hale Technickej univerzity v Košiciach. Na turnaji sa zúčastnili tri družstvá hráčov mužov - BK Wolves KB Slávia Košice, Tydam UPJŠ Košice a UVLF Košice. Spolu sa odohralo 6 zápasov za účasti divákov. Turnaja sa zúčastnilo 40 športovcov, 12 rozhodcov a pomocných rozhodcov. Financie boli použité na zaplatenie trofejí, rozhodcov, na organizátora a obsluhu tabule.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 5 000 € Dobrovoľnícke centrum Košíc - organizačná jednotka INŠTITÚTU PRE OTÁZKY SAMOSPRÁVY realizovalo projekt Košická dobrovoľnícka jeseň 2018. Cieľom projektu bol rozvoj dobrovoľníctva na území mesta Košice. Poukázalo sa na jeho nezanedbateľný prínos prostredníctvom miestnych dobrovoľníckych komunít v oblasti životného prostredia. Podujatia boli zamerané na zber odpadu, maľovanie verejných priestorov (graffiti) a revitalizáciu priestorov materských škôl a stredných škôl. Zámerom projektu bolo vzbudiť záujem mládeže o svoje okolie a o veci verejné tak, aby sa aktívne zapájali do verejného života vo svojom okolí. Na všetkých 14-tich akciách sa zúčastnilo spolu 350 dobrovoľníkov a revitalizovalo, zútulnilo, namaľovalo či vyčistilo niekoľko verejných priestranstiev či iných spoločných miest. Finančný dar bol použitý na materiál a na náradie.
b) podpora a rozvoj športu 60 000 € Slovenský paralympijský výbor realizoval projekt ,,SME SI ROVNÍ“ - podpora projektov SPV. Cieľom projektu bolo zabezpečiť úspešnú športovú prípravu, dôležitú pre úspešné absolvovanie letnej paralympiády Tokio 2020. Letné paralympijské hry TOKIO 2020 sa uskutočnia 28.8.-6.9.2020. Bude tu športovať 4 400 zdravotne znevýhodnených športovcov. Zo slovenskej výpravy pôjde o 60-70 členov výpravy. V rámci projektu sa uskutočnil projekt Zlatý odznak Radovana Kaufmana. Projekt je postavený na princípe celoročne prebiehajúcich aktivít na základných školách, pričom po vyhodnotení dosiahnutých výsledkov najlepší jednotlivci postúpia na záverečné kolo súťaže. Paralympijský výbor zorganizoval k Medzinárodnému dňu detí 1. bezbariérový festival Paráda v kúpeľnom meste Piešťany. Cieľom bolo priblížiť širokej verejnosti paralympijské športy, stmeľovať rodiny s deťmi, búrať bariéry a viesť deti od malička k ohľaduplnosti a k pomoci. K dispozícii tu boli rôzne súťaže a atrakcie, deti absolvovali náučný chodník, zbierali pečiatky pre jednotlivé športy. Projekt sa sústredil taktiež na hľadanie talentov medzi deťmi. Deti mali možnosť vyskúšať si množstvo športov, absolvovať besedy so športovcami. Hlavný program sa skladal z vystúpenia hudobných skupín a bubnovej show. Finančný dar bol použitý na prípravu paraolympionikov na PH TOKIO 2020, realizáciu akcie PARÁDA - 1. bezbariérový festival, akcie Hľadáme talenty a na realizáciu Radovan Kaufmann Day Zlatý odznak.
e) podpora vzdelávania 50 000 € Občianske združenie PUBLICUM realizovalo projekt BLOCKWALKS. Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie platformy, kde sa stretli odborníci, vládni predstavitelia EÚ, investori, verejnosť za účelom rozvoja vzdelávania v regióne a podpory nových revolučných technológií, ako je v súčasnosti blockchain. Konferencia na túto tému sa uskutočnila 10. októbra 2018 na Bratislavskom hrade. V rámci projektu sa zrealizovali všetky stanovené aktivity. Odznelo 18 zaujímavých prednášok, ktoré prezentovali speakri z celého sveta. Dotazník týkajúci sa konferencie hlásil prevažne pozitívne odpovede. Finančný dar bol použitý na náklady na marketing, technické a materiálové zabezpečenie a honoráre pre medzinárodne známych prednášajúcich.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € FC Ružinov Bratislava realizovala projekt Podpora rozvoja talentu mladých futbalistov. Naplnenie projektu bolo realizované pomocou nákupu profesionálnych futbalových lôpt, ktoré budú slúžiť na tréning i zápas, prepravu na turnaje s ubytovaním. Skvalitnila sa tak príprava i samotná hra malých futbalových zverencov. Projekt prispel k udržateľnosti a postupnému rozvoju futbalu i samotného klubu, náboru nových športovcov, výchove mládeže smerom k športu a k zdravému životnému štýlu a zlepšeniu fyzickej kondície detí a mládeže. Finančný dar bol použitý na zakúpenie lôpt, letenky a na dopravu.
b) podpora a rozvoj športu 40 000 € Mestký športový klub Poprad Tatry realizoval projekt Úhrada nákladov spojených s tréningovým procesom mládežníckych tenisových družstiev. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie tréningového procesu mládežníckych družstiev a stabilizácia mládežníckej základne. Cieľ sa vďaka angažovaniu nových tenisových a kondičných trénerov podarilo naplniť, nakoľko cieľom projektu bolo najmä zlepšenie tréningového procesu mládežníckych družstiev prostredníctvom úhrady nákladov na výkony športových a kondičných trénerov a nákupu športového vybavenia. Odrazom toho je skutočnosť, že v súťažnom ročníku 2018-2019 hralo na celoštátnym súťažiach 8 mládežníckych kolektívov, čo je o polovicu viac ako v predošlej sezóne. Finančný dar bol použitý na nákup športového materiálu, trénerské služby a nájomné.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Občianske združenie STOPY SNOV realizoval projekt „Kukátkom“ - autorská divadelná inscenácia . Projekt: „Kukátkom“ zahŕňal naštudovanie a javiskové uvedenie rovnomennej autorskej divadelnej inscenácie. Vo všetkých postavách uvádzal hercov s mentálnym znevýhodnením. Cieľom projektu bolo dať herecky talentovaným ľuďom so znevýhodnením príležitosť divadelne sa predstaviť a integrovať hercov so znevýhodnením s intaktnými kolegami, otvorene a verejne hovoriť o problémoch, ktorým denne ľudia so znevýhodnením čelia. V inscenácii „Kukátkom“ sa odkryla téma ohrozenia a bezpečia. Projekt chcel divákom zo širšej verejnosti ukázať ľudí so znevýhodnením ako „mohúcich, šikovných a užitočných“ a prispievať k znižovaniu predsudkov a stereotypného názoru, že ľudia s mentálnym znevýhodnením sú „večné deti“. Finančný dar bol použitý na produkciu a administratívu a réžiu a dramaturgiu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 20 000 € Nadácia Jána Korca realizovala projekt Podpora regiónu Jaslovské Bohunice a regiónu Mochovce. Nadácia Jána Korca svoju pomoc smerovala na podporu vedy a vzdelávania, podporu talentovaných a sociálne slabých študentov, rozvoj detí a mládeže, rozvoj a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, podporu telovýchovy a športu, ochranu a tvorbu životného prostredia a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci. Zakladateľom nadácie je firma VUJE, a.s., ktorej činnosti sa sústreďujú hlavne do regiónu Jaslovských Bohuníc a do regiónu Mochoviec. V rámci projektu boli podporené viaceré organizácie: OZ Strom pri DSS, ktoré podporuje pozitívny rozvoj a integráciu klientov DSS pre dospelých. Klub vozíčkárov Trnava, ktorý združuje ľudí s telesným postihnutím, ich rodiny, priateľov a priaznivcov. Na trati, oz., zariadenie, ktoré je špecializované pre deti s poruchou autistického spektra. BK AŠK Slávia Trnava, klub ktorý zastrešuje všetky kategórie hráčok od prípravky až po juniorky. HIT Trnava, občianske združenie, ktoré spája od roku 2001 mladých ľudí a dobrovoľníkov pri športových aktivitách. Slovenský Červený kríž Levice, ich činnosť je veľmi obsiahla od poskytovania prvej pomoci, kurzovej pomoci a kurzov opatrovania, cez podporu Darcovstva krvi, sociálne služby až po organizovanie rôznych osvetových akcií. Nemocnica Levice poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvetľom v najväčšom okrese na Slovensku, kde je viac ako 160 000 obyvateľov. Hroneko, oz. zase podporuje trvalo udržateľný rozvoj chotára obce Nový Tekov. Poľovnícke združenie DUDOK sa venuje poľovníckej činnosti, starostlivosti o zvieratá ale aj výchovnej činnsoti pre deti a mládež. IRONMAN TEAM Levice, oz. sa venuje športovcom z oblasti triatlonu a zúčastňuje sa na významných triatlonových podujatiach. FK Slovan Levice sa snaží podporovať mládežnícke futbalové mužstvá. Finančný dar bol použitý na nákup interaktívnej tabule, obnovu PC techniky a tlačiarne, na zariadenie špecializovanej senzorickej miestnosti, prenájom telecvične, členské, licenčné zmluvy, nákup lôpt a dresov, na zabezpečenie ubytovania, nákup simulátorov na výcvik masáže srdca, zdravotníckeho materiálu a tašky, na nákup externého fixátora na traumatológiu, na nákup kosačky, záhradného náradia, PC vybavenia, ďalekohľadu, laminátora a rastlín, na krmivo pre zvieratá, stavebný materiál, na nákup športového vybavenia a oblečenia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Obec Trnovec nad Váhom realizovala projekt Čarovná jeseň 2018. Obec Trnovec nad Váhom sa zameriava na budovanie dobrých vzťahov v komunite. Cieľom obce bolo dosiahnuť, aby sa obyvatelia aktívne zapájali aj do spoločenského života. Jedným z prostriedkov, ako to dosiahnuť, bolo aj organizovanie rôznych podujatí. Jedným z tých najobľúbenejších je aj Rozlúčka s letom, ktorej neodmysliteľnou súčasťou sa za posledné tri roky stala aj súťaž vo varení guláša -Trnovecká vareška. Do tejto súťaže sa zapájajú miestne organizácie a združenia, podnikatelia pôsobiaci v obci, ale aj záujemcovia spomedzi našich občanov. Projekt Čarovná Jeseň 2018 obsahovo naplnil predkladaný zámer pri realizácii hlavných aktivít, ktorými boli Rozlúčka s letom, v rámci nej Trnovecká vareška, vybavenie miestneho kultúrneho strediska riadom a spotrebičmi, posedenie so seniormi, vybenie Zariadenia Opatrovateľských služieb riadom, spotrebičmi a matracmi pre klientov, zakonzervovanie sochy sv. Jána Nepomuckého. Cieľom projektu bolo upevniť vzťahy v komunite. Projekt sa zameral na to, aby podujatia boli pre obyvateľov každoročne kvalitnejšie. Finančný dar bol použitý na zakúpenie kuchynských riadov a spotrebičov, na posedenie so seniormi, zakonzervovanie sochy, na akciu Trnovecká vareška a Rozlúčku s letom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 450 € Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok realizovala projekt Terapia zážitkami. V rámci zrealizovaného projektu boli hospitalizovaným pacientom ponúknuté kvalitné kultúrne podujatia aj aktivizačné workshopy, ktoré pomohli povzbudiť, potešiť a inšpirovať aj motivovať. Z plánovaných šiestich tematických workshopov sa podarilo uskutočniť päť s vynikajúcimi ohlasmi. Medzi aktivitami nechýbala canisterapia, energizujúca etno-bubnová šou, pravidelné cvičenie jógy, vianočný koncert speváckeho zberu mesta Senica, protidrogové a protialkoholické vystúpenia. Reakcie na projekt boli vysoko pozitívne. Finančný dar bol použitý na lektorku jógy, etno-bubnovú školu, canisterapiu, tanečnú a karaoke šou, literárnu besedu a na vianočný koncert.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Združenie Hokejový klub Bratislava realizovala projekt Bezplatná športová príprava detí v oblasti ľadového hokeja. Základným cieľom projektu bolo umožnenie vykonávania športovej činnosti detí najmä v oblasti ľadového hokeja bez nároku na finančné krytie športovej činnosti rodičov – bezplatný šport pre deti, so zameraním na vekovú kategóriu 7-9 ročných detí. Zámerom je získavanie základných návykov fungovania detí v kolektíve, získavanie vzťahu detí ku športu a zdravému spôsobu života, vychovávanie detí v duchu princípov cti, morálky a športového ducha fair play. Projekt sa celkovo sústreďuje na zdravý fyzický a duševný vývoj detí. Finančný dar bol použitý na prenájom ľadovej plochy, tréningové pomôcky a personálne vybavenie.
b) podpora a rozvoj športu 40 000 € ŠK ŠIMAKO Spišská Nová Ves realizovala projekt 100. výročie ČSR - stretnutie generácii. Projekt mal za cieľ pripomenúť 100. výročie Československa. Projekt sa stretol s veľkým ohlasom v Poprade a v širokom okolí. Obidve mužstvá sa predstavili divákom na popradskom zimnom štadióne. Prekvapila hojná účasť pozvaných hráčov najmä zo Slovenska, kde prišli všetci pozvaní hráči na čele s Mirom Šatanom, Jozefom Stűmpelom, Ľubomírom Višňovským, Ľubomírom Sekerášom a ďaľší bývalí slovenskí reprezentanti. Obrovský záujem bol o autogramiádu hráčov pred zápasom v hoteli AquaCity Poprad. V priestoroch sa tiesnili tisícky fanúšikov. Finančný dar bol použitý na cestovné, ubytovanie, dresy, mediálnu reklamu, zabezpečenie reklamných predmetov a na prenájom ľadovej plochy.
e) podpora vzdelávania 15 000 € Rodičovské združenie pri SOŠ v Šali realizovalo projekt Podporou praktického vzdelávania k uplatneniu sa na trhu práce. V školskom roku 2018/19 bol zabezpečený výchovno-vzdelávací proces pre žiakov v študijných odboroch so zameraním na chémiu, elektrotechniku a strojárenstvo. Pre žiakov bolo zabezpečené stravovanie, podnikové štipendiá, odmeny za odborný výcvik, ktorý sa uskutočňoval v laboratóriach, dielňach školy a na zmluvných pracoviskách, Duslo a.s. V rámci uvedeného projektu boli žiaci motivovaní k čo najlepším výsledkom k rozvoju praktikcých zručností. Štipendiá sa vyplácali v mesačných intervaloch. Záujem o tieto odbory v poslednej dobe vzrástol. Rovnako aj tento projekt prispel k výchove mladej generácie. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie stravy, štipendií a odmien za odborný výcvik.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 15 000 € Občianske združenie Porážka.sk realizovalo projekt Beh NEPORAZENÝCH. Počas sprievodného programu 1. ročníka charitatívneho behu s názvom Beh neporazených sa uskutočnili viaceré aktivity, meranie krvného tlaku, hladiny cukru, kyseliny močovej, cholesterolu v krvi, fyzioterapeutické konzultácie, výstava a konzultácia ortopedických pomôcok, prednáška o zdravej strave a hudobno sprievodný program. Ohlasy boli veľmi pozitívne na mieste počas celej akcie. Podpora prihlásených bežcov a prejav dôvery v OZ bola cítiť aj u rodín s pacientom po porážke. Hlavným cieľom projektu bolo šírenie informácií a osvety o samotnom ochorení. Finančný dar bol použitý na honoráre, cestovné príkazy, na výdavky na fyzioterapeuta, merania, občerstvenie, potlač tričiek, grafiku, kamerovanie, moderátora, prenájom stánkov, na reklamu, tlač letákov a plagátov, administratívne náklady a na distribúciu.
b) podpora a rozvoj športu 7 000 € Obec Kochanovce realizovala projekt Pohybovo oddychová zóna v obci Kochanovce. Cieľom projektu bolo zabezpečiť podmienky pre pohybovo - športové aktivity obyvateľov obce, mládeže ako aj seniorov. Vybudovaním pohybovo-oddychovej zóny vznikla možnosť tráviť zmysluplne svoj voľný čas v tejto uponáhľanej dobe, kedy je deficit pohybových aktivít a mládež trávi svoj voľný čas pri počítačoch a tabletoch či mobiloch. Vďaka projektu sa rozvíjajú pohybové aktivity obyvateľov, buduje sa kladný vzťah k športu a zlepšujú sociálne kontakty medzi jednotlivými vekovými kategóriami v obci. Finančný dar bol použitý na workoutovú zostavu, fitness prvky a odpadkový kôš.
b) podpora a rozvoj športu 7 000 € Obec Stuľany realizovala projekt ZÓNA ZRUČNOSTI A POHYBU. Projekt "Uóna zručnosti a pohybu" sa podairlo zrealizovať na prelome mesiaca apríl - máj 2019. Vybudovala sa hravá zóna pre deti, ktorá pozostáva z lanových prvkov - lanovej pyramídy a balančných orvkov - chodníka zručnosti. Zóna s avybudovala v areáli školského dvora, kde majú prístup všetky deti navštevujúce školu, ale aj všetky deti a návštevníci obce. Vďaka prvkov si deit budú zlepšovať športovú kondíciu, motoriku a budovať kladný vzťah k športu. Finannčý dar bol použitý na kúpu a montáž hracích prvkov.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € Tanečno športový klub M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková realizoval projekt Slovak Open Championship, medzinárodná súťaž v tanečnom športe, 7.ročník. Medzinárodná súťaž v tanečnom športe Slovak Open Championship sa konala v dňoch 22.9.-23.9.2018 v priestoroch NTC v Bratislave. Najdôležitejšou časťou dvojdňového tanečného festivalu boli Majstrovstvá sveta showdance v štandardných a v latinskoamerických tancoch. Tie sa konali v sobotu 22.9.2018. Prvýkrát sa konali v Európe. V štandardných tancoch súťažilo 18 párov z 12 štátov sveta, v latinsko-amerických tancoch súťažilo 19 párov z 13-tich krajín. Popri súťažiach Majstrovstiev sveta sa konali súťaže zaradené do svetového bodovacieho rebríčka. Dôležitou súčasťou podujatia boli aj súťaže juniorov a tradičná súťaž vo viedenskom valčíku. V nedeľu sa konala súťaž v latinsko-amerických tancoch, ktorú vyhral domáci pár Jiří Hein a Lucia Krnčanová. Celkovo sa festivalu zúčastnilo 443 párov z 32 krajín sveta. Rozhodcovský zbor tvorilo 34 osôb z 24 krajín sveta. Súťaž sa konala v obidvoch sálach NTC. Slovak Open Championship 2018 sa zaradil medzi najúspešnejšie súťaže konané vo svete a stal sa najvýznamnejšou súťažou organizovanou v SR v roku 2018. Finančný dar bol použitý osvetlenie a ozvučenie sály.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 7 000 € Obec Vyšný Kručov realizoval projekt Zachovajme si hodnoty našich predkov – obnova obecnej zvonice. Cieľom projektu bolo zachovanie hodnotnej pamiatky – starej zvonice, ktorá ešte dodnes slúži svojmu účelu, na ktorý bola našimi predkami postavená. Táto stavba je svojim postavením dominantou obce. V jej vnútri sa nachádzajú zvyšky pôvodnej drevenej vyrezávanej fasády, ktorá bola projektom obnovená. Taktiež sa obnovila časť poškodeného krovu, otlčené vonkajšie omietky, okolo budovy bol urobený chodník s použitím obrubníkov a dunajských kamienkov. Ciele projektu boli naplnené v plnej miere. Finannčý dar bol použitý na obnovu obecnej zvonice.
e) podpora vzdelávania 50 000 € Spolok právnikov Comenius realizoval projekt Budovanie a podpora vedeckého prostredia a vedeckých aktivít učiteľov a študentov PraF UK. Východiskom projektu bolo, že Právnická fakulta dlhodobo zápasí s problémom priestorového a technického zabezpečenia vybavenia priestorov. Súčasný stav dlhodobo nespĺňal podmienky na kvalitné vedecké a pedagogické aktivity. Vďaka projektu sa podarilo čiastočne vybaviť niekoľko miestností, ktoré poskytujú štandartný priestor. Miestnosti boli vymaľované, vymenené v nich boli parkety, zakúpený bol nový nábytok a boli vybavené adekvátnou výpočtovou technikou. Tiež sa prerobila zasadacia miestnosť, ktorá je vhodná na stretnutia študentov s pedagógmi počas rôznych konferencií a odborných stretnutí. Finančný dar bol použitý na vydanie zborníka konferencie, zakúpenie nábytku, parkiet a na zakúpenie výpočtovej techniky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € Orgaizácia Deťom s rakovinou realizovala projekt Daruj izbu „Modernizácia lôžkovej časti oddelenia malých detí na Klinike detskej hematológie a onkológie Bratislava“ . Vzhľadom na výrazne zníženú a krehkú imunitu pacientov počas cytostatickej liečby a na to, aby bola liečba úspešnejšia a rástol počet vyliečených pacientov, je úplne nevyhnutné vytvoriť adekvátne moderne vybavené a bezpečné prostredie so splnením náročných hygienických štandardov. Cieľom projektu bola modernizácia oddelenia malých detí s 11 izbami, ktorá uľahčí a skvalitní liečebný proces. Zrekonštruovalo sa plánovane 11 izieb, dobudovali sa kúpeľne na všetkých izbách, zaviedla sa nová vzduchotechnika, ktorá bola nevyhnutná na zabezpečenie prosredia s vysokou kvalitou čistenia vzduchu, taktiež sa zmodernizovala zdravotechnika a ostatné zariadenie izieb. Okrem toho sa zhotovila recepcia a toaleta pre hostí a návštevy. Slávnostné otvorenie za účasti médií a sponzorov sa konalo 26.2.2019. Finančný dar bol použitý na časť úhrady za stavebné práce.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 30 000 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Jablonica realizovala projekt Reštaurovanie historiského orgánu Martina Šaška z roku 1844 v Kostole sv. Štefana v Jablonici. Cieľom projektu bolo zachovanie kultúrnych hodnôt pre menšinovú kultúru a vytváranie medziľudských vzťahov. Festival bol určený pre širokú verejnosť počnúc od malých detí až po dôchodcov. Cieľom tohto festivalu bolo výrazne prispieť k uchovaniu tradícií a k ďalšiemu rozvoju kultúry maďarskej menšiny na Slovensku. Vysýtupom projektu bolo zorganizovanie jednodňového podujatia "Tajomstvo dobrohošťských pecí", ktoré s auskutočnilo dňa 13.7.2019. Okrem kultúrnych podujatí pozvaných hostí bol zorganuzovaný celodenný program pre deti a mldáež. Počas dňa bolo možné vidieť ukážku ťahania štrúdlí a pečenie posúchov. Miestni obyvatelia otvorili svoje dvory, kde mali návštevníci možnodť ochutnať domáce špeciality. Projekt prispel k zachovaniu kultúrnych tradícií na Malom Žitnom ostrove a udržiaval medziľudské vzťahy obyvateľov. Finančný dar bol použitý na autorské honoráre, ozvučenie, osvetlenie, propagáciu a prenájom stolov, stoličiek, javiska a stanu.
b) podpora a rozvoj športu 15 000 € Dunajklub Kamzík Bratislava realizoval projekt „Podporujeme športujúcu mládež“. Cieľom projektu bolo sprístupnenie športu (najmä vodáckeho) pre mládež bez rozdielu veku a sociálneho postavenia a podpora aktívneho pohybu v prírode pre deti mládež. Uskutočnilo sa viacero akcií spojených s výukou základov jazdy na kajaku, tiež bol usporiadaný zimný tábor na horách. V rámci práce s mládežou sa podarilo umožniť väčšej skupine detí naučiť sa základom športu a motivovať ich k pravidelnému športovaniu a pohybu v prírode. Športové činnosti sa vykonávali pravidelne v rámci tréningov aj nárazovo vo forme akcií, aktivity boli otvorené aj novým záujemcom a nečlenom klubu, čo bolo pre nich motivujúce. Finančný dar bol použitý na kajaky, pádla, obaly na lode, športový materiál, ceny na športové sútaže a tábor pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 20 000 € Organizácia Maltézska pomoc Slovensko realizovala projekt Rozšírenie existujúcich projektov organizácie zameraných na sociálne znevýhodnené komunity. Projekt pomohol rozšíriť už existujúce projekty organizácie zamerané na podporu sociálne vylúčených komunít. V rámci rozvozu teplých obedov seniorom a sociálne znevýhodneným osobám sa podarilo zakúpiť nové vozidlo a zvýšiť počet členov posádky. To prispelo k navýšeniu kapacity až o 20% obedov každý mesiac. Zakúpené vozidlo slúži aj na doplnkové aktivity organizácie. Tiež sa podarilo zaobstarať vybavenie pre komunitné a materské centrum, ktoré je určené pre sekludovanú komunitu v nepriaznivej sociálnej situácii. Projekt tak zvýšil kvalitu života mnohým znevýhodneným osobám. Finančný dar bol použitý na motorové vozidlo, mzdy, kuchynské a športové vybavenie centra.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 30 000 € Občianske združenie My sami – Mi magunk realizovalo projekt Kultúrny mesačník Propagand. Projekt bol realizovaný za účelom zachovania kultúrnych hodnôt v okrese Dunajská Streda. Transformáciou informačno - inzertného časopisu na kultúrny mesačník sa uspokojili potreby domácností. Obnovený mesačník ponúka program rôznorodých kultúrnych podujatí v okrese, obsahuje príspevky o najdôležitejších kultúrno-spoločenských udalostiach v okolí a zaujímavý rozhovor s miestnymi aktivistami. Do konca roka bolo vyhotovených 3x40 000 výtlačkov mesačníku Propagand, ktoré boli distribuované bezplatne priamo do poštových schránok čitateľov počas každého tretieho týždňa v mesiacoch november, december a január. Finančný dar bol použitý na fotografické práce, grafické práce, práce šéfredaktora, redaktora, distribúciu, polygrafické a propagačné materiály.
b) podpora a rozvoj športu 15 000 € OZ Ryong realizovalo projekt Podpora klubu taekwondo pre deti a mládež. Zámerom projektu bol rozvoj klubu taekwondo pre deti a mládež s dôrazom na cvičenia pre podporu zdravého rastu detí. Hlavným cieľom bolo poskytnúť deťom a slovenskej mládeži čo najlepšie podmienky pre šport a to formou kórejského bojového umenia pre rozvoj telesnej, ale aj duševnej stránky. Cieľom projektu bola podpora rodín nákupom pomôcok pre výkon športu, športového oblečenia, pokrytie nákladov na športové aktivity a sústredenia. Prostredníctvom tohto športu chce klub umožniť cvičiť rodičom s deťmi a tým zlepšovať rodinné vzťahy, podporiť spoločné rodinné akcie a zdravý životný štýl rodín. V projekte boli zapojené aj deti s telesným či duševným postihnutím. Finančný dar bol použitý na športový materiál a na prenájom športových priestorov.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € Združenie JHT Activity realizovalo projekt Podpora detí pomocou športových aktivít. Hlavným cieľom projektu bolo podporovať športové činnosti detí cez športové aktivity a vybudovať u detí pozitívny vzťah k pravidelnému športovaniu. Jednotlivé podujatia sa uskutočnili v mesiacoch júl a august. Ako lokalitu zvolili Športový areál Patrónka v Bratislave. Projektu sa zúčastnilo viac ako 200 detí a aktivity sa zameriavali na rozvoj koordinácie a celkovej kondície hravou formou. Okrem tenisu sa deti venovali aj iným loptovým hrám a budovali si kladný vzťah k športu. Ohlasy na aktivity boli pozitívne. Finančný dar bol použitý na športové potreby, odmeny, prenájom tenisových kurtov a na zabezpečenie stravy.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € Nezisková organizácia SMILE realizovala projekt POMÁHAME S ÚSMEVOM. Cieľom projektu bolo podporiť rodiny s dieťaťom či už v akútnej, alebo nadchádzajúcej liečbe, v doliečovacom procese i vyliečených pacientov – týkajúcej sa transplantácie kostnej drene alebo/a onkologickej liečbe. Aktivity boli rozdelené do viacerých oblastí, išlo najmä o stretnutia a podujatia so zámerom pomôcť v prekonávaní situácie, zjemnení sociálnej izolácie, zvyšovaní povedomia a budovaní komunity. Finančný dar bol použitý na masáže, psychologické poradenstvo, ubytovanie a stravu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Mediálny inštitút realizoval projekt 10. Pódium mladých talentov Nadácie SPP v rámci jubilejných 45. Bratislavských Jazzových Dní 2019. Cieľom projektu bolo podporiť jubilejný 45. ročník Bratislavských jazzových dní. Organizátori najstaršieho a najznámejšieho jazzového festivalu otvorili program hudobníkom nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Zámerom bolo dať priestor mladým talentovaným umelcom menšinového žánru – jazzu, world music, funky a pod. Už takmer polstoročná tradícia festivalu sama o sebe dokazuje, akú kvalitnú, doma i v zahraničí akceptovanú úroveň podujatie má. Finančný dar bol použitý na pódium, backline, ground support, ozvučenie a na svetlá.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 40 000 € Organizácia ART FILM FEST, no. realizovala projekt ART FILM FEST 2019. ART FILM FEST je najstarším a najdlhšie organizovaným medzinárodným filmovým festivalom v SR, ktorý sa každoročne koná v poslednej júnovej dekáde roka. AFF je plnohodnotným typom medzinárodného festivalu, ktorý vo svojej variabilnej programovej koncepcii ponúka rozmanitý priestor pre prezentáciu diel najnovšej svetovej kinematografie, významných titulov filmovej histórie a v neposlednom rade aj rozsiahlu prehliadku slovenského audiovizuálneho prostredia. Zámerom projektu bolo obhájiť svoju pozíciu, naďalej sa profilovať ako najväčší, najdiváckejší a najvýznamnejší medzinárodný filmový festival na Slovensku. 27. ročník ART FILM FESTU sa konal v Košiciach od 14. júna do 22. júna 2019. Dvadsiaty siedmy ročník naplnil svoje plánované zámery. Predstavil filmové novinky, ktoré aktuálne rezonovali vo svete, priniesol na Slovensko snímky ovenčené cenami prestížnych festivalov, ale aj klenoty kinematografickej histórie, privítal významné osobnosti a filmových profesionálov, zvidteľnil a propagoval slovenské filmy, ponúkol progresívnu výmenu názorov v diskusiách, workshopoch a v seminároch. V šiestich projekčných priestoroch sa premietlo 164 filmov z 55 krajín celého sveta. V kinosálach sa uviedlo 222 projekcií a 31 sprievodných podujatí, o ktoré prejavilo záujem 23 391 divákov. Festival privítal 914 akreditovaných účastníkov, 582 hostí, vrátane 63 filmárov a profesionálov zo zahraničia. Akreditovalo sa 119 novinárov. V tomto roku sa predalo 1 196 cinepassov a 6 614 lístkov. Náročnosť a kvalitu programu dokumentuje 132 premiérových premietaní na slovenskom území. V rámci festivalu sa uskutočnili aj dve medzinárodné súťaže. Sprievodnou akciou ART FILM FESTU sa stal Azyl 2019, čo je znovuobjavená platforma medzinárodného on-line festivalu krátkych filmov. ART FILM FEST pokračoval vo svojej tradícii pozývať a oceňovať rešpektované osobnosti domácej a zahraničnej kinematografie. Hercovu misiu si osobne prevzal Roman Luknár a Jiří Lábus z Českej republiky. Zlatou kamerou bol dekorovaný maďarský režisér a scenárista Kornél Mundruczó. Z ceny prezidenta sa tešil Štefan Kvietik, významný slovenský herec. Finančný dar bol použitý na prípravu scenára, autorského vkladu, moderovanie, prenájom priestorov, festivalovú scénografiu, stavbu, dekorácie, navigáciu účastníkov, ubytovanie pre účastníkov a na práva na poskytnutie filmov a projekcie.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € Volejbalový klub polície realizoval projekt Podpora mládežníckeho volejbalu chlapcov vo Volejbalovom klube polície . Cieľom projektu bolo podporiť volejbalový klub polície, ktorý veľa pracuje s mládežou. Všetky finálové turnaje boli usporiadané mimo Bratislavy a vyžadujú si zvýšené náklady. Vďaka projektu mohol klub zabezpečiť dopravu, ubytovanie, stravu a materiálne zabezpečenie hráčov, čo prispelo k ich úspešnej sezóne a kvalitnej práci. Finančný dar bol použitý na športový materiál, dopravu, ubytovanie a stravu.
h) veda a výskum 5 000 € Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity realizovala projekt Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2019. Cieľom projektu bolo podporiť Európsku noc výskumníkov, jedno z najväčších celoeurópskych podujatí, ktoré približuje prácu výskumníkov a inovátorov. Tento ročník priniesol novinky z vedy, výskumu a inovácií širokej verejnosti a rôznym vekovým skupinám. Program bol pripravený tak, aby oslovil čo najväčšie spektrum návštevníkov so špeciálnym dôrazom na mladých ľudí, žiakov a študentov. Do využitia interaktívnych ukážok, prezentácií a experimentov, ktoré si mohli návštevníci sami vyskúšať, sa zapojili aj bežní ľudia. Finančný dar bol použitý dopravu prezentujúcich účastníkov, moderovanie, vystúpenie a na réžiu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € Občianske združenie Bambino, detskej kliniky pneumológie a ftizeológie realizovalo projekt Implementácia systému klinickej inteligencie. Cieľom projektu bolo výrazne zdokonaliť diagnostikovanie a tým úspešnejšie poskytovať terapiu detským pacientom s pľúcnymi ochoreniami a osobitne deťom s cystickou fibrózou. Prístroj Simeox znamená pre deti s cystickou fibrózou doslova prelom v respiračnej terapii (tieto deti sú odkázané na inhalácie viackrát počas dňa), a tým zlepšenie a uľahčenie ich každodenného bežného života. Prínosom projektu tak je formovanie a rozvíjanie nového spôsobu rozhodovania o pacientoch – predvídania, diagnostiky, informovania, nový manažment liečby respiračných chorôb. Finančný dar bol použitý na prístroj Simeox s príslušenstvom.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Organizácia Veda nás baví realizovala projekt Vedecký veľtrh. Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa veľtrhu zúčastnili, vo svojich stánkoch dokázali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Deti si formou interaktívnych experimentov samy mohli overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké a stredné odborné školy mali príležitosť predstaviť šikovných študentov a predviesť ich vynálezy, ktorými neraz získali rôzne ocenenia doma i v zahraničí. Malí návštevníci si mohli vyskúšať niektoré pokusy alebo si overiť svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch. Finančný dar bol použitý na prenájom stanov, mobiliáru a na materiálno-technické zabezpečenie. dar bol použitý na prenájom stanov a mobiliáru (cca 58ks) a materiálno technické zabezpečenie.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Nadácia Centra pre filantropiu realizovala projekt Matchingová podpora projektov na crowdfundingovej platforma StartLab. Centrum pre filantropiu poskytuje prostredníctvom online platformy www.startlab.sk možnosť získavať financie na realizáciu aktivít a činností verejnoprospešného charakteru. Crowdfunding je spôsob získavania peňazí na podporu projektov prostredníctvom malých finančných príspevkov od veľkého množstva darcov. StartLab.sk je v súčasnosti jediná funkčná crowdfundingová platforma v SR. Slúži iba a výlučne na podporu projektov a produktov, ktoré pomáhajú plniť verejnoprospešný účel, alebo rozvíjajú inak dôležité hodnoty v súlade s misiou Centra pre filantropiu. Platforma nie je určená pre podnikateľské zámery. Platforma funguje už tretí rok, pričom počet projektov ako aj množstvo podporovateľov rastie. Zámerom projektu bolo, aby sa Nadácia SPP stala partnerom matchingovej schémy, kedy nadácia bude násobiť dary individuálnych darcov. Vďaka projektu sa podporili tri verejnoprospešné projekty systémom matchingu na crowdfundingovej platforme StartLab: projekt Chuť žiť, vedecký projekt Aby veda nebola bieda, projekt knižky Nezábudka a Divozel. Podporené projekty boli zamerané na podporu a rozvoj vedy a vedeckého výskumu, prevenciu, zdravie a vzdelávanie v ekológii. Finančne prostriedky boli použité na darčekové poukážky pre dobrovoľníkov, cestovné náklady, honoráre pre odborníkov a tlač knihy.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 220,43 € Hospic Milosrdných sestier realizoval projekt Byť súčasťou pomoci nevyliečiteľne chorým v poslednom štádiu choroby. Chorý človek, ktorého liečba onkologického ochorenia bola neúčinná, trpí v poslednom štádiu choroby neznesiteľnými bolesťami fyzickými a nezriedka i psychickými súvisiacimi s prijatím stavu, v ktorom sa pacient nachádza – zomiera. Hospic milosrdných sestier takýmto pacientom poskytuje starostlivosť a účelom projektu bolo zabezpečiť pre takýchto pacientom potrebné lieky, potreby a pomôcky a lieky na tíšenie bolesti. Vďaka týmto liekom a zdravotníckym potrebám sa zvýši kvalita posledných dní života pacientov. Finančný dar bol použitý na nákup zdravotníckeho materiálu a liekov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 15 728 € Nezisková organizácia Camera Obskura realizovala projekt August 68 - Operácia Dunaj (medzinárodná konferencia). Téma Augusta 1968 rezonovala vo verejnosti nielen počas výročia, ale v podstate celý september. Aktivity združenia Camera Obskura ďaleko presiahli hranice SR vďaka pozvaným expertom z ČR, Rumunska, Bulharska, Maďarska a Francúzska. Všetky miesta na konferencii boli obsadené vedeckými kapacitami, historikmi, pedagógmi a členmi záujmových združení. Prostredníctvom diela Michala Kubovčíka, ktorý tému Augusta 1968 prebásnil a spolu s kolegami zhudobnil a vizuálne stvárnil sa k myšlienke nenásilného odporu dostali aj mladé generácie cez sociálne siete a Youtube. Finančný dar bol využitý na medializačné prostriedky, organizáciu konferencie a s tým spojené výdavky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 402,71 € FC Ružinov realizoval projekt Podpora rozvoja talentu mladých futbalistov. Cieľom projektu bola podpora rozvoja talentu a výkonnostný rast mladých futbalistov vo futbalovom klube FC Ružinov Bratislava (FCRB) s následným komplexným zlepšením tréningového procesu s modernými metódami používanými vo vyspelých futbalových krajinách. Naplnenie projektu bolo zrealizované prostredníctvom nákupu profesionálnych futbalových lôpt, ktoré budú slúžiť na tréningy aj zápasy pre 300 detí navštevujúcich klub. Finančný dar bol použitý na futbalové lopty, sady dresov, štulpne a dopravu na zápasy do zahraničia.
Spolu 1 419 772,4 €
Výrok auditora

SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY Názor Uskutočnili sme audit účtovnej závierky nadácie Nadácia SPP (ďalej len „nadácia“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie nadácie k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe Správca je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve a zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nadáciách“). Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe. V súvislosti s auditom účtovnej závierky sme zodpovední za oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a za vyhodnotenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. Posúdili sme, či výročná správa nadácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a zákon o nadáciách. Podľa nášho názoru, na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky: - informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok, - výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve a zákona o nadáciách. Okrem toho, na základe našich poznatkov o nadácii a jej situácii, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť. Ing. Ján Bobocký, FCCA zodpovedný audítor Licencia UDVA č. 1043 V mene spoločnosti Deloitte Audit s.r.o. Licencia SKAu č. 014