Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Cirkevná základná škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským - Szent János apostol Egyházi Alapiskola, Trhovisko 1, Dunajská Streda [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
415 604 € 379 114 € 369 073 € 352 807 € 342 039 € 345 573 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
26 915€ 21 278€ 20 908€ 33 603€ 29 240€ 24 848€
11
C.
Služby
36 692€ 40 198€ 44 645€ 32 461€ 30 382€ 33 295€
12
D.
Osobné náklady
351 669€ 317 207€ 303 164€ 286 516€ 282 055€ 287 031€
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
144€ 193€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
328€ 431€ 356€ 227€ 218€ 206€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-415 604 € -379 114 € -369 073 € -352 807 € -342 039 € -345 573 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-63 607 € -61 476 € -65 553 € -66 064 € -59 622 € -58 143 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
415 604 € 379 114 € 369 073 € 352 807 € 342 039 € 345 573 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
415 604€ 379 114€ 369 073€ 352 807€ 342 039€ 345 573€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
415 604 € 379 114 € 369 073 € 352 807 € 342 039 € 345 573 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]