Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
13 631€ 10 960€ 12 455€ 15 694€ 12 859€ 8 015€ 4 724€ 7 423€
02
502
Spotreba energie
1 199€ 1 214€ 1 386€ 960€ 408€
03
504
Predaný tovar
310€ 1 135€ 3 782€
04
511
Opravy a udržiavanie
2 992€ 1 039€ 4 442€ 1 574€ 4 894€ 1 341€ 381€ 1 730€
05
512
Cestovné
414€ 129€ 2 794€ 3 392€ 2 390€ 2 611€ 1 980€ 1 367€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 645€ 7 464€ 4 127€ 2 703€ 2 953€ 1 274€ 984€ 1 984€
07
518
Ostatné služby
365 573€ 306 395€ 270 076€ 255 882€ 267 038€ 254 049€ 234 641€ 265 517€
08
521
Mzdové náklady
140 917€ 209 635€ 244 488€ 217 555€ 217 426€ 155 842€ 162 432€ 208 655€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
51 100€ 73 475€ 85 231€ 75 460€ 77 178€ 55 286€ 58 149€ 69 562€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
13 983€ 14 036€ 13 494€ 10 209€ 14 133€ 11 165€ 13 981€ 14 883€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 129€ 435€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 111€ 111€
14
532
Daň z nehnuteľností
22€ 22€ 49€
15
538
Ostatné dane a poplatky
279€ 297€ 484€ 556€ 450€ 1 356€ 425€ 497€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 160€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 56€
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
84€ 96€ 28€ 32€ 12€ 5€ 316€ 12€
21
546
Dary
11 715€ 0€ 16 308€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
1 782€
24
549
Iné ostatné náklady
2 537€ 2 618€ 2 184€ 2 843€ 2 166€ 2 281€ 1 948€ 2 022€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 086€ 10 865€ 12 211€ 12 195€ 7 525€ 10 291€ 13 488€ 16 491€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
349€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
300€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
618 617€ 639 492€ 657 340€ 599 345€ 626 232€ 503 816€ 493 449€ 590 342€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
4 295€ 741€
41
604
Tržby za predaný tovar
520€ 2 547€ 8 020€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 16€ 763€ 1 548€ 11€ 16€ 24€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 41€ 0€ 0€ 22€ 6€
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
332€ 66€ 288€ 496€ 3 072€ 29€ 19€ 6 435€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
347€ 0€ 5 900€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
103 894€ 19 160€ 59 185€ 65 968€ 63 006€ 37 535€ 56 097€ 30 311€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
524 520€ 527 934€ 522 636€ 459 723€ 493 258€ 409 621€ 428 800€ 395 775€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
6 073€ 87 991€ 69 032€ 69 959€ 70 690€ 37 780€ 51 967€ 120 475€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
20 760€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
639 980€ 638 438€ 659 216€ 602 809€ 631 574€ 505 757€ 536 899€ 553 026€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
21 363€ -1 053€ 1 876€ 3 465€ 5 343€ 1 941€ 43 450€ -37 316€
76
591
Daň z príjmov
441€ 0€ 3€ 124€ 294€ 2€ 3€ 5€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
20 922€ -1 053€ 1 873€ 3 341€ 5 049€ 1 939€ 43 447€ -37 321€