Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
12 712 739€ 12 939 747€ 12 127 708€ 8 216 899€ 4 435 041€ 4 696 850€ 5 029 139€ 5 392 118€ 5 392 586€ 6 431 426€ 4 614 189€ 3 601 472€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
13 743€ 27 402€ 41 974€ 8 902€ 6 388€ 10 213€ 12 069€ 17 073€ 0€ 0€ 3 287€ 23 039€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
13 743€ 27 402€ 41 974€ 8 902€ 6 388€ 10 213€ 12 069€ 17 073€ 0€ 0€ 3 287€ 23 039€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
12 574 104€ 12 787 454€ 11 960 842€ 8 083 105€ 4 303 761€ 4 561 745€ 4 892 178€ 5 250 153€ 5 267 694€ 6 306 534€ 4 486 010€ 3 453 541€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
474 756€ 474 756€ 474 756€ 447 723€ 447 723€ 447 723€ 447 723€ 446 080€ 446 080€ 446 080€ 446 080€ 446 080€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
8 714 409€ 9 141 940€ 9 163 860€ 2 745 640€ 2 928 899€ 3 123 012€ 3 318 019€ 3 513 138€ 3 694 365€ 1 468 479€ 1 721 680€ 1 953 158€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
2 211 486€ 2 728 866€ 1 935 402€ 701 195€ 552 170€ 710 645€ 870 953€ 1 012 544€ 832 884€ 1 340 119€ 1 112 484€ 784 572€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
980 380€ 224 986€ 140 817€ 142 861€ 178 499€ 97 640€ 104 533€ 166 282€ 203 184€ 30 631€ 61 289€ 87 446€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
84 737€ 103 442€ 107 699€ 38 891€ 46 392€ 35 020€ 26 629€ 23 263€ 21 402€ 17 415€ 25 032€ 38 332€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
56 889€ 62 015€ 68 579€ 75 143€ 69 360€ 80 056€ 79 544€ 16 727€ 69 779€ 17 320€ 15 444€ 17 196€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
51 449€ 51 449€ 56 729€ 3 918 653€ 80 717€ 67 648€ 44 777€ 72 120€ 2 986 491€ 1 104 001€ 126 757€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 13 000€ 13 000€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
5 854 206€ 4 479 268€ 5 014 720€ 8 180 705€ 10 842 611€ 2 654 018€ 2 347 984€ 2 456 355€ 2 148 885€ 2 753 028€ 5 160 018€ 6 101 212€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
114 934€ 114 498€ 138 572€ 71 148€ 70 760€ 63 821€ 66 886€ 56 226€ 49 718€ 118 301€ 127 429€ 114 376€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
114 934€ 112 213€ 138 572€ 68 167€ 67 779€ 60 700€ 63 905€ 53 275€ 46 357€ 55 691€ 59 764€ 67 864€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 2 285€ 2 981€ 2 981€ 3 121€ 2 981€ 2 981€ 3 361€ 62 611€ 67 665€ 46 512€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 31 595€ 33 067€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 31 595€ 33 067€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
3 484 418€ 2 429 093€ 3 302 117€ 6 149 443€ 9 491 355€ 1 561 048€ 1 398 325€ 1 374 521€ 1 157 552€ 1 607 104€ 3 934 282€ 4 875 052€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
2 532 447€ 2 400 319€ 1 704 288€ 876 021€ 1 516 956€ 1 554 298€ 1 394 623€ 1 369 283€ 1 148 870€ 1 412 133€ 1 227 236€ 1 224 042€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 823€ 1 934€ 528€ 2 112€ 251€ 1 425€ 9 181€ 9 181€ 9 428€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 3 138€ 383€ 2 055€ 0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
948 705€ 25 317€ 1 585 480€ 5 269 703€ 7 970 864€ 394€ 181 523€ 2 693 015€ 3 636 073€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
3 265€ 3 456€ 8 389€ 1 402€ 3 007€ 2 583€ 3 451€ 4 844€ 7 257€ 4 268€ 4 850€ 5 509€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 254 854€ 1 935 677€ 1 574 030€ 1 960 115€ 1 280 496€ 1 029 149€ 882 774€ 993 983€ 908 549€ 1 027 623€ 1 098 307€ 1 111 784€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
4 389€ 5 430€ 3 709€ 5 234€ 3 882€ 3 449€ 3 563€ 3 113€ 3 126€ 3 801€ 3 571€ 5 327€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
2 250 465€ 1 930 247€ 1 570 321€ 1 954 881€ 1 276 614€ 1 025 700€ 879 211€ 990 871€ 905 423€ 1 023 822€ 1 094 736€ 1 106 457€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
39 872€ 30 872€ 42 893€ 32 251€ 36 590€ 46 886€ 36 895€ 24 358€ 12 858€ 16 994€ 20 002€ 18 660€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
16 345€ 14 453€ 13 575€ 10 447€ 13 876€ 7 695€ 7 558€ 304€ 996€ 9 497€ 11 361€ 11 140€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
23 527€ 16 418€ 29 318€ 21 804€ 22 714€ 39 192€ 29 337€ 24 054€ 11 862€ 7 497€ 8 641€ 7 520€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
18 606 818€ 17 449 886€ 17 185 321€ 16 429 855€ 15 314 242€ 7 397 754€ 7 414 018€ 7 872 831€ 7 554 329€ 9 201 449€ 9 794 209€ 9 721 344€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
2 327 709€ 2 199 761€ 2 433 710€ 2 335 715€ 1 875 749€ 1 936 744€ 2 413 662€ 2 570 621€ 4 068 330€ 4 311 933€ 4 889 387€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
7 293 693€ 7 293 693€ 7 293 693€ 7 292 761€ 7 292 800€ 7 293 198€ 7 292 761€ 7 291 118€ 7 291 118€ 7 291 119€ 7 291 146€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
7 293 693€ 7 293 693€ 7 293 693€ 7 292 761€ 7 292 761€ 7 292 761€ 7 292 761€ 7 291 118€ 7 291 118€ 7 291 119€ 7 291 146€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 39€ 437€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
0€ 0€ 0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-5 093 932€ -4 859 984€ -4 957 046€ -5 417 051€ -5 356 453€ -4 879 098€ -4 720 497€ -4 431 088€ -2 979 186€ -2 401 731€ -2 018 397€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
127 948€ -233 948€ 97 062€ 460 006€ -60 598€ -477 355€ -158 602€ -289 408€ -243 602€ -577 455€ -383 362€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
5 711 239€ 4 498 356€ 4 032 962€ 3 800 498€ 2 995 319€ 2 885 443€ 2 130 613€ 2 102 038€ 1 608 948€ 1 797 507€ 1 137 426€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
492 507€ 529 918€ 343 283€ 245 423€ 193 839€ 159 066€ 110 634€ 105 441€ 156 248€ 128 116€ 141 619€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 30 958€ 23 680€ 22 692€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
492 507€ 529 918€ 343 283€ 245 423€ 193 839€ 159 066€ 110 634€ 105 441€ 125 290€ 104 436€ 118 927€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
131 793€ 150 876€ 56 595€ 49 713€ 101 045€ 63 319€ 11 069€ 30 358€ 9 696€ 6 903€ 3 833€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
40 327€ 31 678€ 16 766€ 7 952€ 2 930€ 2 527€ 7 346€ 9 742€ 9 696€ 6 903€ 3 833€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
91 466€ 119 198€ 39 828€ 41 761€ 98 115€ 60 792€ 3 723€ 20 616€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
5 086 939€ 3 817 562€ 3 633 084€ 3 505 362€ 2 700 435€ 2 663 059€ 2 008 910€ 1 966 238€ 1 443 004€ 1 662 488€ 991 974€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
3 079 806€ 2 203 356€ 2 454 166€ 2 353 007€ 1 748 153€ 1 767 670€ 1 215 058€ 1 202 570€ 892 201€ 1 173 701€ 509 933€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
1 092 349€ 862 486€ 626 668€ 562 139€ 485 104€ 449 527€ 432 649€ 388 821€ 318 524€ 289 659€ 297 205€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
436 695€ 553 832€ 396 486€ 356 059€ 306 578€ 281 337€ 264 658€ 241 191€ 189 567€ 171 666€ 152 357€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
445 334€ 160 924€ 110 514€ 148 477€ 80 768€ 71 026€ 70 160€ 53 567€ 42 687€ 26 827€ 32 454€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
32 756€ 36 964€ 45 251€ 85 680€ 79 832€ 93 498€ 26 386€ 80 089€ 25€ 635€ 25€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
10 567 870€ 10 751 769€ 10 718 649€ 10 293 642€ 10 443 174€ 2 575 567€ 2 869 743€ 3 200 172€ 3 524 171€ 3 684 769€ 3 694 531€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
2 500€ 150€ 0€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
1 058 644€ 10 751 769€ 10 718 499€ 10 293 642€ 10 443 174€ 2 575 567€ 2 869 743€ 3 200 172€ 3 524 171€ 3 684 769€ 3 694 531€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
9 506 726€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
18 606 818€ 17 449 886€ 17 185 321€ 16 429 855€ 15 314 242€ 7 397 754€ 7 414 018€ 7 872 831€ 9 201 449€ 9 794 209€ 9 721 344€