Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
987 201€ 1 044 797€ 994 874€ 994 938€ 914 402€ 874 908€ 874 908€ 378 000€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
0€ 3 092€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€ 3 092€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
987 201€ 1 044 797€ 994 874€ 994 938€ 914 402€ 874 908€ 874 908€ 374 908€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 994 938€ 914 402€ 874 908€ 874 908€ 374 908€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
987 201€ 1 044 797€ 994 874€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 091 385€ 647 954€ 572 854€ 505 693€ 770 017€ 389 396€ 716 122€ 767 035€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 1 107€ 1 107€ 1 107€ 1 957€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 1 107€ 1 107€ 1 107€ 1 957€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 194 300€ 212 275€ 231 450€ 79 345€ 184 755€ 107 598€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 194 300€ 212 275€ 231 450€ 79 345€ 184 755€ 107 598€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
458 733€ 487 121€ 243 096€ 160 737€ 237 484€ 52 198€ 314 557€ 314 954€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
11€ 0€ 397€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
132 339€ 168 530€ 243 096€ 160 737€ 237 484€ 52 198€ 314 557€ 314 557€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
326 394€ 318 581€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 632 653€ 160 833€ 135 457€ 132 681€ 299 975€ 256 745€ 215 703€ 342 526€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
312€ 455€ 1 424€ 1 852€ 570€ 717€ 543€ 761€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 632 341€ 160 378€ 134 034€ 130 828€ 299 405€ 256 028€ 215 160€ 341 765€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
0€ 5 367€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 5 367€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3 078 586€ 1 692 751€ 1 567 728€ 1 505 998€ 1 684 420€ 1 264 303€ 1 591 030€ 1 145 035€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
274 326€ 279 410€ 231 078€ 247 171€ 162 273€ 75 528€ 73 099€ 70 597€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
149 596€ 207 192€ 157 269€ 127 333€ 46 797€ 7 303€ 7 303€ 7 303€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
142 293€ 199 889€ 149 966€ 120 030€ 39 495€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
3 092€ 3 092€ 3 092€ 3 092€ 3 092€ 3 092€ 3 092€ 3 092€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
3 092€ 3 092€ 3 092€ 3 092€ 3 092€ 3 092€ 3 092€ 3 092€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
70 247€ 70 717€ 116 746€ 112 383€ 65 133€ 62 704€ 60 201€ 55 897€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
51 391€ -1 591€ -46 029€ 4 363€ 47 250€ 2 429€ 2 502€ 4 304€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
76 653€ 76 607€ 44 920€ 73 956€ 57 275€ 15 375€ 89 755€ 31 970€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
2 368€ 1 858€ 1 468€ 1 801€ 1 337€ 1 058€ 964€ 868€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 368€ 1 858€ 1 468€ 1 801€ 1 337€ 1 058€ 964€ 868€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
74 285€ 74 748€ 43 452€ 72 155€ 55 938€ 14 317€ 88 792€ 31 101€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
4 538€ 6 818€ 6 432€ 4 649€ 5 223€ 1 409€ 50 466€ 4 382€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
5 028€ 5 308€ 4 984€ 6 328€ 6 532€ 1 186€ 2 778€ 2 358€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
3 359€ 3 556€ 3 274€ 3 777€ 3 991€ 1 478€ 1 860€ 1 566€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
850€ 0€ 572€ 896€ 1 037€ 293€ 412€ 0€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
60 510€ 59 065€ 28 191€ 56 505€ 39 156€ 9 951€ 33 276€ 22 795€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
2 727 608€ 1 336 735€ 1 291 730€ 1 184 871€ 1 464 872€ 1 173 401€ 1 428 176€ 1 042 469€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
2 727 608€ 1 336 735€ 1 291 730€ 1 184 871€ 1 464 872€ 1 173 401€ 1 428 176€ 1 042 469€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
3 078 586€ 1 692 751€ 1 567 728€ 1 505 998€ 1 684 420€ 1 264 303€ 1 591 030€ 1 145 035€