Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Karpatská nadácia

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
4 906€ 4 918€ 2 554€ 4 966€ 6 677€ 3 367€
02
502
Spotreba energie
0€ 10€ -55€ 70€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
0€ 249€ 103€ 260€ 121€
05
512
Cestovné
69€ 2 529€ 2 226€ 4 789€ 3 611€ 3 250€
06
513
Náklady na reprezentáciu
66€
07
518
Ostatné služby
101 951€ 102 125€ 83 001€ 152 234€ 128 163€ 135 890€
08
521
Mzdové náklady
72 364€ 97 298€ 73 210€ 38 796€ 44 798€ 24 299€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
25 586€ 34 240€ 25 672€ 13 278€ 15 156€ 8 519€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 735€ 2 115€ 1 527€ 1 055€ 1 275€ 727€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
56€ 42€ 102€ 51€ 83€ 409€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 7 232€
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
0€ 7€ 3 908€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
1 589€ 1 730€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
611€ 320€ 138€ 171€ 153€ 185€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 508€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 3 092€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
160 192€ 276 212€ 312 577€ 245 017€ 422 673€ 194 051€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
369 126€ 528 760€ 501 256€ 460 471€ 625 894€ 375 305€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
0€ 155€ 760€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
8€ 11€ 8€ 48€ 1 364€ 145€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
2 500€ 2 030€ 2 052€ 1 238€ 1 550€ 2 445€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 10 500€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 4 908€
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
177 972€ 273 222€ 350 480€ 165 415€ 346 042€ 234 499€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
1 375€ 3 422€ 8 558€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
63 972€ 108 758€ 100 216€ 85 646€ 128 402€ 78 893€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
77 270€ 145 680€ 87 193€ 210 552€ 140 386€ 57 981€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
323 096€ 533 123€ 548 507€ 462 900€ 628 399€ 379 630€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-46 029€ 4 363€ 47 250€ 2 429€ 2 504€ 4 326€
76
591
Daň z príjmov
0€ 2€ 21€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-46 029€ 4 363€ 47 250€ 2 429€ 2 502€ 4 304€