Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 010€ 2 632€ 17 281€ 8 420€ 9 300€ 8 272€ 2 559€ 2 962€ 4 662€ 12 419€ 16 433€
02
501
Spotreba materiálu
1 010€ 2 632€ 17 281€ 8 420€ 9 300€ 8 272€ 2 559€ 2 962€ 4 662€ 12 419€ 16 433€
03
502
Spotreba energie
0€ 0€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
60 651€ 47 092€ 156 988€ 151 882€ 137 535€ 181 163€ 146 145€ 284 979€ 386 313€ 241 889€ 302 285€
07
511
Opravy a udržiavanie
2 629€ 2 679€ 3 615€ 1 604€ 107€ 186€ 119€ 10€ 739€ 1 147€ 274€
08
512
Cestovné
787€ 735€ 3 690€ 2 830€ 3 164€ 1 944€ 1 556€ 2 775€ 3 712€ 7 849€ 8 592€
09
513
Náklady na reprezentáciu
18€ 47€ 212€ 66€ 1 032€ 124€ 30€ 56€ 274€ 3 360€ 4 411€
10
518
Ostatné služby
57 217€ 43 631€ 149 471€ 147 382€ 133 233€ 178 909€ 144 439€ 282 138€ 381 588€ 229 533€ 289 008€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
227 449€ 206 581€ 225 104€ 231 825€ 217 094€ 209 226€ 176 104€ 168 370€ 169 474€ 120 543€ 114 225€
12
521
Mzdové náklady
163 656€ 147 996€ 163 115€ 167 825€ 156 530€ 147 400€ 126 369€ 121 594€ 121 707€ 89 837€ 84 407€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
57 043€ 51 592€ 56 329€ 58 095€ 54 908€ 52 011€ 44 011€ 42 114€ 42 873€ 28 189€ 27 069€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
6 749€ 6 992€ 5 660€ 5 905€ 5 655€ 9 816€ 5 724€ 4 663€ 4 894€ 2 517€ 2 749€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
172€ 144€ 309€ 555€ 649€ 56€ 56€ 56€ 56€ 80€ 56€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
172€ 144€ 309€ 555€ 649€ 56€ 56€ 56€ 56€ 80€ 56€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
11€ 111€ 337€ 473€ 237€ 177€ 237€ 194€ 211€ 235€ 445€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 337€ 60€ 60€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
11€ 11€ 473€ 177€ 177€ 177€ 194€ 211€ 235€ 445€
28
549
Manká a škody
0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
4 216€ 3 739€ 2 898€ 1 432€ 1 074€ 1 218€ 3 601€ 1 412€ 4 892€ 6 497€ 6 968€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 216€ 3 739€ 2 898€ 1 432€ 1 074€ 1 218€ 3 601€ 1 412€ 214€ 5 794€ 5 794€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
4 678€ 703€ 1 174€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 678€ 703€ 1 174€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
588€ 534€ 275€ 8€ 11€ 34€ 27€ 26€ 38€ 81€ 141€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€
43
563
Kurzové straty
1€ 3€ 19€ 26€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
588€ 534€ 275€ 8€ 11€ 33€ 24€ 26€ 38€ 62€ 115€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
294 098€ 260 832€ 403 190€ 394 595€ 365 900€ 400 146€ 328 728€ 457 998€ 565 646€ 381 744€ 440 552€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
205 000€ 800€ 400€ 1 459€ 150€ 300€ 6 330€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
205 000€ 800€ 400€ 1 459€ 150€ 300€ 6 330€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
160€ 963€ 8 065€ 1 463€ 662€ 1 844€ 20 177€ 33 617€ 32 867€ 119 089€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 048€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
160€ 963€ 3 017€ 1 463€ 662€ 1 844€ 20 177€ 33 617€ 32 867€ 119 089€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
4 678€ 703€ 1 174€ 2 682€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
4 678€ 703€ 1 174€ 2 682€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 678€ 703€ 1 174€ 2 682€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 7€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 7€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
294 060€ 274 667€ 396 132€ 403 091€ 375 233€ 396 480€ 293 510€ 420 792€ 532 419€ 347 525€ 312 637€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
101 526€ 95 531€ 126 967€ 94 427€ 115 387€ 110 692€ 124 620€ 115 105€ 139 048€ 119 726€ 105 624€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
4 216€ 960€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
188 318€ 175 397€ 266 267€ 307 253€ 259 846€ 285 788€ 168 891€ 305 687€ 392 411€ 227 799€ 207 013€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
935€ 725€ 353€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
2 804€ 2 173€ 1 058€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
294 220€ 275 631€ 601 132€ 411 956€ 377 096€ 397 142€ 295 354€ 447 106€ 566 889€ 381 866€ 440 745€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
122€ 14 799€ 197 941€ 17 361€ 11 196€ -3 004€ -33 374€ -10 892€ 1 243€ 122€ 193€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
122€ 14 799€ 197 941€ 17 361€ 11 196€ -3 004€ -33 374€ -10 892€ 1 243€ 122€ 193€