Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
15 555 064 € 13 998 895 € 11 658 320 € 10 466 032 € 10 804 543 € 10 398 456 € 9 971 927 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
15 057 361 € 13 803 736 € 11 433 511 € 10 277 689 € 10 596 637 € 10 307 740 € 9 741 604 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
15 769 € 9 320 € 11 514 € 1 800 € 1 248 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
15 769€ 9 320€ 11 514€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 800€ 1 248€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
15 041 592 € 13 794 416 € 11 421 997 € 10 275 889 € 10 595 389 € 10 307 740 € 9 741 604 €
012
A.II.1
Pozemky
1 752 959€ 1 752 959€ 1 752 959€ 1 752 959€ 1 752 959€ 1 752 959€ 1 748 034€
013
A.II.2
Stavby
12 453 515€ 8 271 017€ 7 297 034€ 7 309 199€ 7 591 265€ 7 003 455€ 6 823 429€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
811 261€ 860 337€ 999 111€ 1 081 542€ 1 212 691€ 1 476 579€ 1 098 225€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
23 857€ 2 910 103€ 1 297 893€ 110 560€ 28 279€ 74 747€ 71 916€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
75 000€ 21 629€ 10 195€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
485 191 € 182 353 € 208 414 € 166 686 € 196 395 € 77 900 € 214 551 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
26 247 € 18 211 € 16 999 € 17 171 € 16 170 € 16 981 € 13 975 €
035
B.I.1
Materiál
14 768€ 8 415€ 9 026€ 10 261€ 12 408€ 14 310€ 9 238€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
11 470€ 9 796€ 7 973€ 6 910€ 3 762€ 2 671€ 4 737€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
9€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
23 042 € 18 639 € 27 727 € 2 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
23 042€ 18 639€ 27 727€ 2€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
24 778 € 30 610 € 40 554 € 51 563 € 110 775 € 23 334 € 156 465 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
13 912 € 16 478 € 22 336 € 20 463 € 13 761 € 18 585 € 11 948 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
13 912€ 16 478€ 22 336€ 20 463€ 13 761€ 18 585€ 11 948€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 413€ 9 667€ 12 978€ 7 368€ 85 014€ 4 749€ 143 938€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 453€ 4 465€ 5 240€ 23 732€ 12 000€ 579€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
411 124 € 114 893 € 123 134 € 97 952 € 69 450 € 37 585 € 44 109 €
072
B.V.1.
Peniaze
61 844€ 56 295€ 54 350€ 37 167€ 39 398€ 37 276€ 28 003€
073
B.V.2.
Účty v bankách
349 280€ 58 598€ 68 784€ 60 785€ 30 052€ 309€ 16 106€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
12 512 € 12 806 € 16 395 € 21 657 € 11 511 € 12 816 € 15 772 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 748€ 20€ 20€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12 512€ 12 806€ 16 395€ 16 909€ 11 491€ 12 816€ 15 752€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
15 555 064 € 13 998 895 € 11 658 320 € 10 466 032 € 10 804 543 € 10 398 456 € 9 971 927 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 153 365 € 8 236 014 € 7 448 602 € 6 914 478 € 6 375 478 € 5 200 095 € 4 733 624 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 673 500 € 3 673 500 € 3 673 500 € 3 673 500 € 3 673 500 € 3 000 000 € 3 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 673 500€ 3 673 500€ 3 673 500€ 3 673 500€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
673 500€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
380 000 € 380 000 € 380 000 € 380 000 € 380 000 € 380 000 € 380 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
380 000€ 380 000€ 380 000€ 380 000€ 380 000€ 380 000€ 380 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
170 000€ 170 000€ 170 000€ 170 000€ 170 000€ 170 000€ 170 000€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 962 514 € 3 175 102 € 2 657 360 € 2 093 978 € 1 571 120 € 1 155 621 € 768 670 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 962 514€ 3 175 102€ 2 657 360€ 2 093 978€ 1 571 120€ 1 155 621€ 768 670€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
967 351 € 837 412 € 567 742 € 597 000 € 580 858 € 494 474 € 414 954 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 362 934 € 5 720 671 € 4 172 373 € 3 511 903 € 4 380 990 € 5 139 708 € 5 168 660 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
134 360 € 84 286 € 169 625 € 261 033 € 297 101 € 929 275 € 1 061 324 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
516 875€ 930 125€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
75 940€ 12 053€ 29 770€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
21 369€ 4 488€ 10 414€ 18 810€ 13 986€ 52 675€ 52 461€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
42 456€ 109 773€ 174 457€ 240 377€ 304 788€ 17 132€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
37 051€ 37 342€ 37 385€ 37 996€ 42 738€ 54 937€ 61 606€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
87 561 € 73 675 € 109 117 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
87 561€ 73 675€ 109 117€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
4 926 576€ 3 975 370€ 2 118 606€ 2 818 054€ 2 896 854€ 3 117 086€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
446 177 € 480 199 € 481 159 € 371 715 € 373 464 € 524 266 € 368 680 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
236 290 € 151 070 € 204 166 € 113 739 € 121 243 € 87 494 € 97 324 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
266€ 101€ 117€ 2 630€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
121 243€ 84 626€ 96 837€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
236 024€ 151 070€ 204 065€ 113 622€ 238€ 487€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
206 625€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
53 427€ 67 018€ 52 590€ 42 946€ 40 991€ 31 119€ 31 193€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
40 160€ 41 941€ 40 275€ 33 573€ 29 418€ 23 808€ 21 274€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
73 111€ 63 472€ 24 700€ 20 997€ 36 606€ 34 743€ 141 098€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
43 189€ 156 698€ 159 428€ 160 460€ 145 206€ 140 477€ 77 791€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
68 260 € 36 826 € 44 364 € 22 563 € 28 263 € 32 164 € 15 095 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
50 575€ 22 208€ 19 607€ 20 129€ 28 263€ 32 164€ 15 095€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
17 685€ 14 618€ 24 757€ 2 434€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
700 000€ 1 070 315€ 3 368 108€ 737 986€ 863 718€ 756 947€ 605 264€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
390€ 202€ 1 211€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
38 765 € 42 210 € 37 345 € 39 651 € 48 075 € 58 653 € 69 643 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
72€ 30€ 69€ 43€ 49€ 113€ 117€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
12 200€ 7 945€ 5 612€ 42 404€ 57 331€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
26 493€ 34 235€ 37 276€ 39 608€ 42 414€ 16 136€ 12 195€