Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
15 098 018 € 15 406 185 € 15 635 777 € 15 555 064 € 13 998 895 € 11 658 320 € 10 466 032 € 10 804 543 € 10 398 456 € 9 971 927 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
14 447 851 € 14 138 456 € 14 503 586 € 15 057 361 € 13 803 736 € 11 433 511 € 10 277 689 € 10 596 637 € 10 307 740 € 9 741 604 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
29 181 € 17 496 € 13 974 € 15 769 € 9 320 € 11 514 € 1 800 € 1 248 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
29 181€ 17 496€ 13 974€ 15 769€ 9 320€ 11 514€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 800€ 1 248€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
14 418 670 € 14 120 960 € 14 489 612 € 15 041 592 € 13 794 416 € 11 421 997 € 10 275 889 € 10 595 389 € 10 307 740 € 9 741 604 €
012
A.II.1
Pozemky
1 752 959€ 1 752 959€ 1 752 959€ 1 752 959€ 1 752 959€ 1 752 959€ 1 752 959€ 1 752 959€ 1 752 959€ 1 748 034€
013
A.II.2
Stavby
11 286 743€ 11 592 369€ 12 036 580€ 12 453 515€ 8 271 017€ 7 297 034€ 7 309 199€ 7 591 265€ 7 003 455€ 6 823 429€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
973 396€ 646 751€ 666 216€ 811 261€ 860 337€ 999 111€ 1 081 542€ 1 212 691€ 1 476 579€ 1 098 225€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
405 572€ 128 881€ 33 857€ 23 857€ 2 910 103€ 1 297 893€ 110 560€ 28 279€ 74 747€ 71 916€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
75 000€ 21 629€ 10 195€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
642 009 € 1 261 005 € 1 106 382 € 485 191 € 182 353 € 208 414 € 166 686 € 196 395 € 77 900 € 214 551 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
58 533 € 22 924 € 19 270 € 26 247 € 18 211 € 16 999 € 17 171 € 16 170 € 16 981 € 13 975 €
035
B.I.1
Materiál
44 526€ 13 271€ 8 322€ 14 768€ 8 415€ 9 026€ 10 261€ 12 408€ 14 310€ 9 238€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
14 007€ 9 653€ 10 948€ 11 470€ 9 796€ 7 973€ 6 910€ 3 762€ 2 671€ 4 737€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
9€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
20 759 € 45 795 € 54 386 € 23 042 € 18 639 € 27 727 € 2 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
20 759€ 45 795€ 54 386€ 23 042€ 18 639€ 27 727€ 2€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
58 949 € 215 227 € 147 019 € 24 778 € 30 610 € 40 554 € 51 563 € 110 775 € 23 334 € 156 465 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
32 567 € 31 171 € 35 053 € 13 912 € 16 478 € 22 336 € 20 463 € 13 761 € 18 585 € 11 948 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
172€ 8 236€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
32 395€ 22 935€ 35 053€ 13 912€ 16 478€ 22 336€ 20 463€ 13 761€ 18 585€ 11 948€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 799€ 178 271€ 108 828€ 7 413€ 9 667€ 12 978€ 7 368€ 85 014€ 4 749€ 143 938€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
21 583€ 5 785€ 3 138€ 3 453€ 4 465€ 5 240€ 23 732€ 12 000€ 579€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
503 768 € 977 059 € 885 707 € 411 124 € 114 893 € 123 134 € 97 952 € 69 450 € 37 585 € 44 109 €
072
B.V.1.
Peniaze
59 227€ 15 550€ 14 602€ 61 844€ 56 295€ 54 350€ 37 167€ 39 398€ 37 276€ 28 003€
073
B.V.2.
Účty v bankách
444 541€ 961 509€ 871 105€ 349 280€ 58 598€ 68 784€ 60 785€ 30 052€ 309€ 16 106€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 158 € 6 724 € 25 809 € 12 512 € 12 806 € 16 395 € 21 657 € 11 511 € 12 816 € 15 772 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
224€ 275€ 244€ 4 748€ 20€ 20€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 934€ 6 449€ 25 565€ 12 512€ 12 806€ 16 395€ 16 909€ 11 491€ 12 816€ 15 752€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
15 098 018 € 15 406 185 € 15 635 777 € 15 555 064 € 13 998 895 € 11 658 320 € 10 466 032 € 10 804 543 € 10 398 456 € 9 971 927 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
10 099 106 € 9 742 746 € 9 363 884 € 9 153 365 € 8 236 014 € 7 448 602 € 6 914 478 € 6 375 478 € 5 200 095 € 4 733 624 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 673 500 € 3 673 500 € 3 673 500 € 3 673 500 € 3 673 500 € 3 673 500 € 3 673 500 € 3 673 500 € 3 000 000 € 3 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 673 500€ 3 673 500€ 3 673 500€ 3 673 500€ 3 673 500€ 3 673 500€ 3 673 500€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
673 500€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
380 000 € 380 000 € 380 000 € 380 000 € 380 000 € 380 000 € 380 000 € 380 000 € 380 000 € 380 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
380 000€ 380 000€ 380 000€ 380 000€ 380 000€ 380 000€ 380 000€ 380 000€ 380 000€ 380 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
170 000€ 170 000€ 170 000€ 170 000€ 170 000€ 170 000€ 170 000€ 170 000€ 170 000€ 170 000€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 499 246 € 5 120 384 € 4 879 865 € 3 962 514 € 3 175 102 € 2 657 360 € 2 093 978 € 1 571 120 € 1 155 621 € 768 670 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 499 246€ 5 120 384€ 4 879 865€ 3 962 514€ 3 175 102€ 2 657 360€ 2 093 978€ 1 571 120€ 1 155 621€ 768 670€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
376 360 € 398 862 € 260 519 € 967 351 € 837 412 € 567 742 € 597 000 € 580 858 € 494 474 € 414 954 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 965 619 € 5 631 897 € 6 226 807 € 6 362 934 € 5 720 671 € 4 172 373 € 3 511 903 € 4 380 990 € 5 139 708 € 5 168 660 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
121 505 € 184 029 € 184 163 € 134 360 € 84 286 € 169 625 € 261 033 € 297 101 € 929 275 € 1 061 324 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
516 875€ 930 125€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
65 653€ 65 653€ 75 940€ 75 940€ 12 053€ 29 770€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
52 542€ 66 387€ 70 746€ 21 369€ 4 488€ 10 414€ 18 810€ 13 986€ 52 675€ 52 461€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
3 310€ 17 120€ 42 456€ 109 773€ 174 457€ 240 377€ 304 788€ 17 132€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
34 869€ 37 477€ 37 051€ 37 342€ 37 385€ 37 996€ 42 738€ 54 937€ 61 606€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
154 918 € 84 648 € 84 030 € 87 561 € 73 675 € 109 117 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
154 918€ 84 648€ 84 030€ 87 561€ 73 675€ 109 117€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 421 576€ 4 121 576€ 4 821 576€ 4 926 576€ 3 975 370€ 2 118 606€ 2 818 054€ 2 896 854€ 3 117 086€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
443 695 € 390 273 € 313 044 € 446 177 € 480 199 € 481 159 € 371 715 € 373 464 € 524 266 € 368 680 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
150 847 € 175 873 € 187 685 € 236 290 € 151 070 € 204 166 € 113 739 € 121 243 € 87 494 € 97 324 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
58 577€ 96 985€ 133 999€ 266€ 101€ 117€ 2 630€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
121 243€ 84 626€ 96 837€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
92 270€ 78 888€ 53 686€ 236 024€ 151 070€ 204 065€ 113 622€ 238€ 487€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
206 625€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
122 310€ 59 050€ 51 748€ 53 427€ 67 018€ 52 590€ 42 946€ 40 991€ 31 119€ 31 193€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
75 150€ 70 153€ 33 761€ 40 160€ 41 941€ 40 275€ 33 573€ 29 418€ 23 808€ 21 274€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
77 583€ 64 037€ 37 538€ 73 111€ 63 472€ 24 700€ 20 997€ 36 606€ 34 743€ 141 098€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
17 805€ 21 160€ 2 312€ 43 189€ 156 698€ 159 428€ 160 460€ 145 206€ 140 477€ 77 791€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
123 925 € 151 371 € 123 994 € 68 260 € 36 826 € 44 364 € 22 563 € 28 263 € 32 164 € 15 095 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
77 530€ 117 881€ 88 412€ 50 575€ 22 208€ 19 607€ 20 129€ 28 263€ 32 164€ 15 095€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
46 395€ 33 490€ 35 582€ 17 685€ 14 618€ 24 757€ 2 434€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
700 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€ 1 070 315€ 3 368 108€ 737 986€ 863 718€ 756 947€ 605 264€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
390€ 202€ 1 211€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
33 293 € 31 542 € 45 086 € 38 765 € 42 210 € 37 345 € 39 651 € 48 075 € 58 653 € 69 643 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
9 711€ 72€ 30€ 69€ 43€ 49€ 113€ 117€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
25 151€ 20 718€ 31 542€ 12 200€ 7 945€ 5 612€ 42 404€ 57 331€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
8 142€ 10 824€ 3 833€ 26 493€ 34 235€ 37 276€ 39 608€ 42 414€ 16 136€ 12 195€