Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 716 502€ 3 377 512€ 3 339 976€ 5 534 997€ 4 442 422€ 4 144 594€ 4 047 397€ 3 634 694€ 3 459 449€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 834 581 € 3 883 303 € 3 799 274 € 5 592 698 € 4 518 015 € 4 228 720 € 4 079 632 € 3 668 889 € 3 962 641 € 3 326 410 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
41 003€ 12 984€ 15 864€ 32 911€ 25 598€ 20 676€ 10 928€ 6 092€ 5 736€ 5 655€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 675 499€ 3 364 528€ 3 324 112€ 5 502 086€ 4 416 824€ 4 123 918€ 4 036 469€ 3 628 603€ 3 453 713€ 3 307 107€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
10 534€ 7 419€ 4 892€ 6 740€ 867€ 120€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 364€ 7€ 78€ 8 926€ 698€ 1 901€ 471 803€ -4 693€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
104 181€ 498 372€ 454 406€ 50 954€ 74 648€ 75 200€ 31 537€ 32 293€ 31 269€ 18 341€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 169 323 € 3 187 305 € 3 268 982 € 4 152 772 € 3 294 398 € 3 328 056 € 3 121 071 € 2 733 518 € 3 122 248 € 2 549 243 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
26 237€ 8 534€ 10 319€ 21 165€ 16 275€ 22 226€ 8 322€ 5 298€ 4 686€ 4 657€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
840 498€ 448 947€ 445 269€ 792 413€ 588 530€ 510 169€ 521 623€ 556 321€ 487 781€ 495 903€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
897 164€ 672 499€ 721 278€ 926 813€ 735 488€ 866 285€ 909 604€ 620 917€ 440 846€ 428 240€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 609 639 € 1 370 826 € 1 361 390 € 1 665 634 € 1 324 045 € 1 361 183 € 1 036 951 € 880 933 € 821 851 € 786 264 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 810 310€ 931 182€ 948 167€ 1 160 181€ 1 000 810€ 853 825€ 719 329€ 609 957€ 573 506€ 549 684€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
6 087€ 25 500€ 5 907€ 1 271€ 689€ 689€ 689€ 357€ 1 038€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
622 407€ 339 228€ 348 657€ 394 656€ 331 643€ 300 857€ 254 400€ 216 364€ 206 594€ 199 465€
19
E.4.
Sociálne náklady
170 835€ 74 916€ 64 566€ 104 890€ -9 679€ 205 812€ 62 533€ 53 923€ 41 394€ 36 077€
20
F.
Dane a poplatky
55 499€ 50 896€ 52 309€ 56 190€ 50 767€ 51 538€ 48 298€ 37 707€ 35 536€ 35 469€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
599 791€ 545 003€ 616 334€ 586 465€ 534 184€ 464 937€ 471 457€ 551 494€ 821 368€ 754 957€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
599 791€ 545 003€ 616 334€ 586 465€ 534 184€ 464 937€ 471 457€ 551 494€ 821 368€ 754 957€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 850€ 8 904€ 469 234€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 750€ 317€ 256€ 171€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
135 895€ 90 600€ 62 083€ 104 092€ 44 792€ 42 558€ 124 645€ 80 848€ 40 946€ 43 753€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
665 258 € 695 998 € 530 292 € 1 439 926 € 1 223 617 € 900 664 € 958 561 € 935 371 € 840 393 € 777 167 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 963 137 € 2 254 951 € 2 168 002 € 3 801 346 € 3 102 996 € 2 745 914 € 2 607 848 € 2 452 159 € 2 526 256 € 2 383 962 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
438 € 15 € 4 681 € 3 677 € 94 € 4 119 € 3 031 € 2 905 € 2 722 € 600 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 20 € 9 € 12 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
20€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 9€ 12€
42
XII.
Kurzové zisky
8€ 1€ 9€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
438€ 15€ 4 673€ 3 677€ 94€ 4 119€ 3 029€ 2 885€ 2 712€ 579€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
163 700 € 186 410 € 202 009 € 206 362 € 159 202 € 182 187 € 180 293 € 193 296 € 207 726 € 230 130 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
142 028 € 164 155 € 177 424 € 182 030 € 131 785 € 157 789 € 158 973 € 175 531 € 190 783 € 214 821 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
164 155€ 458€ 2 229€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
142 028€ 177 424€ 182 030€ 131 785€ 157 789€ 158 973€ 175 073€ 188 554€ 214 821€
52
O.
Kurzové straty
1€ 275€ 276€ 13€ 144€ 142€ 50€ 123€ 88€ 477€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
21 671€ 21 980€ 24 309€ 24 319€ 27 273€ 24 256€ 21 270€ 17 642€ 16 855€ 14 832€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-163 262 € -186 395 € -197 328 € -202 685 € -159 108 € -178 068 € -177 262 € -190 391 € -205 004 € -229 530 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
501 996 € 509 603 € 332 964 € 1 237 241 € 1 064 509 € 722 596 € 781 299 € 744 980 € 635 389 € 547 637 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
125 636 € 110 741 € 72 445 € 269 890 € 227 097 € 154 854 € 184 299 € 164 122 € 140 915 € 132 683 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
135 469€ 104 757€ 103 363€ 274 584€ 218 051€ 183 192€ 189 041€ 176 321€ 147 582€ 131 867€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-9 833€ 5 984€ -30 918€ -4 694€ 9 046€ -28 338€ -4 742€ -12 199€ -6 667€ 816€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
376 360 € 398 862 € 260 519 € 967 351 € 837 412 € 567 742 € 597 000 € 580 858 € 494 474 € 414 954 €