Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DAVID interier design, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 127 092 € 2 370 945 € 2 408 467 € 2 370 988 € 2 607 009 € 2 463 257 € 2 504 358 € 2 661 988 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 015 574 € 2 100 991 € 2 109 150 € 2 153 454 € 2 188 891 € 2 284 276 € 2 388 807 € 2 553 095 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 015 574 € 2 100 991 € 2 109 150 € 2 153 454 € 2 188 891 € 2 284 276 € 2 388 807 € 2 553 095 €
012
A.II.1
Pozemky
179 904€ 201 395€ 202 101€ 201 307€ 201 307€ 201 307€ 201 307€ 201 307€
013
A.II.2
Stavby
331 734€ 281 300€ 291 829€ 302 357€ 281 640€ 291 388€ 301 137€ 310 885€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 473 727€ 1 519 729€ 1 567 445€ 1 617 393€ 1 671 350€ 1 760 058€ 1 853 705€ 2 008 588€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
37€ 75€ 124€ 187€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
30 209€ 98 567€ 47 775€ 32 397€ 34 557€ 31 448€ 32 534€ 32 128€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
109 709 € 268 600 € 287 922 € 215 589 € 416 935 € 177 397 € 113 496 € 107 256 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
12 968 € 144 193 € 194 897 € 140 219 € 75 266 € 89 985 € 101 586 € 79 405 €
035
B.I.1
Materiál
448€ 34 389€ 34 397€ 28 426€ 28 473€ 28 626€ 36 918€ 1 284€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
11 568€ 63 011€ 113 707€ 65 000€ 12 386€ 1 650€ 33 548€
037
B.I.3
Výrobky
952€ 46 793€ 46 793€ 46 793€ 46 793€ 48 973€ 63 018€ 44 573€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
470 € 3 540 € 2 945 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
470 € 3 540 € 2 945 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
470€ 3 540€ 2 945€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
37 892 € 120 174 € 92 849 € 70 683 € 260 798 € 86 401 € 7 897 € 24 539 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
25 708 € 101 346 € 92 849 € 70 683 € 199 638 € 74 429 € 5 727 € 22 044 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
25 708€ 101 346€ 92 849€ 70 683€ 199 638€ 74 429€ 5 727€ 22 044€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
13 378€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 924€ 1 770€ 2 011€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
260€ 18 828€ 47 782€ 11 972€ 400€ 484€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
58 849 € 4 233 € 176 € 4 687 € 80 871 € 541 € 473 € 367 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 372€ 3 926€ 14€ 4 814€ 2€ 2€
073
B.V.2.
Účty v bankách
54 477€ 307€ 162€ -127€ 80 869€ 539€ 473€ 367€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 809 € 1 354 € 11 395 € 1 945 € 1 183 € 1 584 € 2 055 € 1 637 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
40€ 65€ 35€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 595€ 1 302€ 11 395€ 1 945€ 1 183€ 1 544€ 1 990€ 1 602€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
214€ 52€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 127 092 € 2 370 945 € 2 408 467 € 2 370 988 € 2 607 009 € 2 463 257 € 2 504 358 € 2 661 988 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
906 691 € 1 081 241 € 1 081 222 € 1 080 529 € 1 064 236 € 1 036 143 € 1 011 379 € 995 287 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
506 640 € 506 640 € 506 640 € 506 640 € 506 640 € 506 640 € 506 640 € 506 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
506 640€ 506 640€ 506 640€ 506 640€ 506 640€ 506 640€ 506 640€ 506 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 074€ 3 074€ 3 074€ 3 074€ 3 074€ 3 074€ 3 074€ 3 074€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
30 586 € 30 585 € 30 551 € 29 736 € 28 331 € 27 093 € 26 289 € 20 755 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
30 586€ 30 585€ 30 551€ 29 736€ 28 331€ 27 093€ 26 289€ 20 755€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
288 188 € 288 188 € 288 188 € 288 188 € 288 188 € 288 188 € 288 188 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
288 188€ 288 188€ 288 188€ 288 188€ 288 188€ 288 188€ 288 188€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
222 094 € 252 734 € 252 076 € 236 598 € 209 909 € 186 384 € 171 096 € 65 961 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
265 471€ 296 111€ 295 453€ 279 975€ 253 286€ 229 761€ 214 473€ 109 338€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-43 377€ -43 377€ -43 377€ -43 377€ -43 377€ -43 377€ -43 377€ -43 377€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
144 297 € 20 € 693 € 16 293 € 28 094 € 24 764 € 16 092 € 110 669 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
631 597 € 681 039 € 698 390 € 644 397 € 876 355 € 730 154 € 764 206 € 873 731 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
869 € 653 € 2 298 € 1 903 € 6 105 € 9 365 € 12 589 € 531 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
323 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
323€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
135€ 1 773€ 1 368€ 5 238€ 8 780€ 12 022€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
734€ 653€ 525€ 535€ 544€ 585€ 567€ 531€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
200 773€ 207 067€ 239 154€ 274 158€ 260 941€ 155 020€ 184 180€ 213 340€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
389 918 € 323 582 € 322 761 € 268 281 € 443 721 € 404 938 € 414 739 € 483 926 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
73 191 € 95 908 € 79 330 € 20 867 € 54 158 € 42 691 € 30 875 € 81 431 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
73 191€ 95 908€ 79 330€ 20 867€ 54 158€ 42 691€ 30 875€ 81 431€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
287 342€ 171 808€ 194 658€ 217 105€ 329 948€ 329 948€ 329 948€ 329 948€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 881€ 8 031€ 15 049€ 5 746€ 7 007€ 8 376€ 44 854€ 51 635€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 281€ 7 764€ 9 946€ 6 417€ 5 424€ 2 198€ 2 957€ 2 549€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 297€ 21 986€ 14 757€ 13 536€ 42 056€ 17 274€ 3 994€ 18 097€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
12 926€ 18 085€ 9 021€ 4 610€ 5 128€ 4 451€ 2 111€ 266€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 334 € 4 439 € 6 046 € 9 508 € 6 848 € 5 506 € 8 129 € 4 968 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 334€ 4 439€ 6 046€ 9 508€ 6 848€ 5 506€ 8 129€ 4 968€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
35 966€ 139 298€ 128 131€ 90 547€ 135 940€ 97 353€ 87 769€ 125 966€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
737€ 6 000€ 22 800€ 57 972€ 56 800€ 45 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
588 804 € 608 665 € 628 855 € 646 062 € 666 418 € 696 960 € 728 773 € 792 970 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
775€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
569 718€ 588 804€ 607 890€ 626 976€ 633 336€ 665 148€ 665 151€ 728 773€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
19 086€ 19 086€ 20 965€ 19 086€ 33 082€ 31 812€ 63 622€ 64 197€