Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNIVERSALPRESS, spol. s r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
316 764 € 890 063 € 1 020 957 € 1 067 034 € 988 885 € 956 491 € 938 977 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
144 168 € 50 234 € 77 897 € 115 087 € 102 159 € 71 977 € 72 132 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
144 168 € 50 234 € 77 897 € 115 087 € 102 159 € 71 977 € 72 132 €
012
A.II.1
Pozemky
30 635€ 2 546€ 2 546€ 2 546€ 2 546€ 2 546€ 2 546€
013
A.II.2
Stavby
113 533€ 21 157€ 25 963€ 31 565€ 37 638€ 44 492€ 54 750€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
26 531€ 49 388€ 80 976€ 61 975€ 24 939€ 14 836€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
172 596 € 790 180 € 896 222 € 904 782 € 842 698 € 844 365 € 819 020 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
492 096 € 540 639 € 640 434 € 608 152 € 563 378 € 622 683 €
035
B.I.1
Materiál
557€ 479€ 529€ 593€ 2 611€ 3 544€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
491 539€ 540 160€ 639 905€ 607 559€ 560 767€ 619 139€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
172 596 € 212 340 € 192 732 € 145 109 € 172 809 € 224 055 € 158 333 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
274 € 182 200 € 145 632 € 85 647 € 121 009 € 138 331 € 117 860 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
116 392€ 79 450€ 46 733€ 45 993€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
274€ 65 808€ 66 182€ 38 914€ 75 016€ 138 331€ 117 860€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
3 222€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 074€ 7 426€ 24 802€ 17 922€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
168 026€ 30 140€ 39 674€ 59 462€ 26 998€ 85 724€ 22 551€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
85 744 € 162 851 € 119 239 € 61 737 € 56 932 € 38 004 €
072
B.V.1.
Peniaze
20 536€ 24 760€ 22 474€ 11 321€ 34 021€ 35 169€
073
B.V.2.
Účty v bankách
65 208€ 138 091€ 96 765€ 50 416€ 22 911€ 2 835€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
49 649 € 46 838 € 47 165 € 44 028 € 40 149 € 47 825 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
63€ 65€ 65€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 369€ 4 155€ 4 130€ 4 242€ 3 043€ 4 020€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
45 217€ 42 683€ 42 970€ 39 786€ 37 041€ 43 805€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
316 764 € 890 063 € 1 020 957 € 1 067 034 € 988 885 € 956 491 € 938 977 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
302 248 € 137 558 € 133 188 € 129 582 € 97 803 € 83 250 € -18 715 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
38 005 € 38 005 € 38 005 € 38 005 € 38 005 € 38 005 € 8 864 €
082
A.I.1
Základné imanie
38 005€ 38 005€ 38 005€ 38 005€ 38 005€ 38 005€ 8 864€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 801 € 3 801 € 3 801 € 3 801 € 3 801 € 1 562 € 1 562 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 801€ 3 801€ 3 801€ 3 801€ 3 801€ 1 562€ 1 562€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
125 155 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
125 155€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
95 751 € 91 382 € 87 776 € 55 997 € 41 445 € -29 141 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
95 751€ 91 382€ 87 776€ 85 138€ 70 586€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-29 141€ -29 141€ -29 141€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
39 536 € 4 370 € 3 606 € 31 779 € 14 552 € 72 824 € -29 141 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
14 516 € 694 886 € 837 874 € 887 290 € 843 200 € 827 958 € 904 696 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 433 € 12 474 € 33 831 € 27 308 € 16 878 € 7 584 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
9 199€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 233€ 93€ 1 024€ 384€ 2 768€ 1 612€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 064€ 9 902€ 23 417€ 24 618€ 11 142€ 2 911€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 136€ 2 479€ 191€ 2 306€ 2 968€ 3 061€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
11 986 € 683 569 € 815 473 € 838 926 € 804 107 € 791 829 € 880 721 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 843 € 398 702 € 373 432 € 618 245 € 561 268 € 535 734 € 632 032 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 771€ 380 263€ 362 342€ 598 216€ 551 083€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
72€ 18 439€ 11 090€ 20 029€ 10 185€ 535 734€ 632 032€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
145 424€ 315 897€ 116 915€ 152 613€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
136 217€ 165 810€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
281€ 36 786€ 34 640€ 33 545€ 37 070€ 38 042€ 36 809€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
194€ 23 054€ 22 112€ 19 720€ 19 557€ 20 106€ 20 529€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
9 668€ 71 765€ 46 677€ 26 779€ 21 464€ 55 228€ 18 408€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7 838€ 22 715€ 23 722€ 12 135€ 6 502€ 7 133€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 530 € 4 884 € 9 927 € 14 533 € 11 785 € 19 218 € 16 391 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 530€ 4 884€ 9 927€ 14 533€ 11 785€ 19 218€ 16 391€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
33€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
57 619 € 49 895 € 50 162 € 47 882 € 45 283 € 52 996 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
57 619€ 49 895€ 50 162€ 47 882€ 45 283€ 52 996€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé