Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNIVERSALPRESS, spol. s r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 998 512€ 10 139 166€ 9 760 234€ 9 881 144€ 9 740 580€ 10 207 967€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 466 069 € 10 143 184 € 9 775 615 € 9 896 289 € 9 757 224 € 10 207 954 € 10 947 346 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 825 858€ 9 757 535€ 9 439 769€ 9 569 899€ 9 440 037€ 9 828 347€ 10 624 623€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
172 654€ 381 632€ 320 465€ 311 245€ 300 543€ 311 082€ 280 802€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
12 884€ 168€ 1 292€ 5 598€ 37 954€ 24 458€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
454 673€ 4 017€ 15 213€ 13 853€ 11 046€ 30 571€ 17 463€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 414 997 € 10 127 559 € 9 753 398 € 9 845 929 € 9 729 742 € 10 092 912 € 10 969 665 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 446 136€ 8 979 961€ 8 665 101€ 8 762 441€ 8 615 825€ 8 979 720€ 9 785 222€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
37 726€ 64 103€ 64 449€ 69 090€ 79 480€ 83 305€ 95 720€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
121 429€ 200 456€ 201 072€ 212 650€ 204 193€ 169 888€ 226 673€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
525 091 € 822 848 € 756 325 € 736 076 € 770 946 € 794 991 € 801 337 €
16
E.1.
Mzdové náklady
338 143€ 581 286€ 538 723€ 523 542€ 567 921€ 580 695€ 583 641€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
121 802€ 190 226€ 169 460€ 162 581€ 157 874€ 166 191€ 170 030€
19
E.4.
Sociálne náklady
65 146€ 51 336€ 48 142€ 49 953€ 45 151€ 48 105€ 47 666€
20
F.
Dane a poplatky
7 524€ 9 439€ 9 317€ 9 961€ 9 700€ 9 627€ 9 400€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 808€ 32 964€ 37 608€ 33 324€ 22 815€ 16 611€ 20 939€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 808€ 32 964€ 37 608€ 33 324€ 22 815€ 16 611€ 20 939€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 102€ 5 515€ 6 750€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-373€ -428€ -439€ -360€ -562€ -286€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
247 554€ 18 216€ 19 965€ 22 747€ 27 345€ 33 541€ 23 624€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
51 072 € 15 625 € 22 217 € 50 360 € 27 482 € 115 042 € -22 319 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
393 221 € 894 647 € 829 612 € 836 963 € 841 082 € 906 516 € 797 810 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
353 € 210 € 195 € 278 € 12 € 21 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
12 € 21 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
12€ 21€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
353€ 210€ 195€ 278€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 423 € 9 528 € 13 639 € 10 177 € 10 466 € 14 395 € 8 219 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 794 € 3 482 € 3 344 € 2 961 € 3 489 € 3 647 € 1 588 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 584€ 2 702€ 1 852€ 1 140€ 2 145€ 2 203€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
210€ 780€ 1 492€ 1 821€ 1 344€ 1 444€ 1 588€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 629€ 6 046€ 10 295€ 7 216€ 6 977€ 10 748€ 6 631€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 070 € -9 318 € -13 444 € -9 899 € -10 466 € -14 383 € -8 198 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
46 002 € 6 307 € 8 773 € 40 461 € 17 016 € 100 659 € -30 517 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 466 € 1 937 € 5 167 € 8 682 € 2 464 € 27 835 € -1 376 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
9 602€ 1 280€ 2 880€ 10 797€ 3 125€ 27 929€ 4€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-3 136€ 657€ 2 287€ -2 115€ -661€ -94€ -1 380€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
39 536 € 4 370 € 3 606 € 31 779 € 14 552 € 72 824 € -29 141 €