Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TVAR architekti, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
203 151 € 129 281 € 89 929 € 89 701 € 84 112 € 41 857 € 15 787 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
55 135 € 59 589 € 25 933 € 30 542 € 35 150 € 24 010 € 2 502 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
55 135 € 59 589 € 25 933 € 30 542 € 35 150 € 24 010 € 2 502 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
41 996€ 43 821€ 18 270€ 18 775€ 19 280€ 19 785€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 139€ 15 768€ 7 663€ 11 767€ 15 870€ 4 225€ 2 502€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
148 016 € 69 692 € 63 996 € 59 159 € 48 962 € 17 847 € 13 285 €
015
B.I.
Zásoby
47 799€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
97 206 € 28 449 € 15 178 € 8 279 € 5 478 € 16 854 € 1 665 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
95 943€ 21 411€ 10 596€ 3 521€ 5 263€ 14 684€ 1 665€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
7 038€ 4 582€ 4 756€ 2 102€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 263€ 2€ 215€ 68€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
3 011 € 41 243 € 48 818 € 50 880 € 43 484 € 993 € 11 620 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
3 011€ 41 243€ 48 818€ 50 880€ 43 484€ 993€ 11 620€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
203 151 € 129 281 € 89 929 € 89 701 € 84 112 € 41 857 € 15 787 € 0 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
67 859 € 55 512 € 47 783 € 42 831 € 40 285 € 12 090 € 10 404 € -1 815 € -1 215 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 339€ 339€ 339€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
48 209€ 40 480€ 35 529€ 32 981€ 4 784€ 3 102€ -8 793€ -8 193€ -7 713€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
12 347 € 7 729 € 4 951 € 2 547 € 28 198 € 1 685 € 12 219 € -600 € -480 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
135 292 € 73 769 € 42 146 € 46 870 € 43 827 € 29 767 € 5 383 € 1 815 € 1 215 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
4 210€ 6 821€ 2 377€ 5 020€ 7 442€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
130 208 € 66 181 € 39 055 € 41 530 € 35 749 € 29 449 € 5 148 € 1 695 € 1 215 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 762€ 6 588€ 34 927€ 12 456€ 1 733€ 1 082€ 543€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
81€ 542€ 1 203€ 717€ 1 100€ 1 068€ 841€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 960€ 3 265€ 652€ 3 934€ 8 493€ 2 876€ 2 341€ 480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
122 405€ 55 786€ 2 273€ 24 423€ 24 423€ 24 423€ 1 423€ 1 215€ 735€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
874€ 767€ 714€ 320€ 636€ 318€ 235€ 120€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci