Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TVAR architekti, s. r. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
199 889 € 203 151 € 129 281 € 89 929 € 89 701 € 84 112 € 41 857 € 15 787 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
48 719 € 55 135 € 59 589 € 25 933 € 30 542 € 35 150 € 24 010 € 2 502 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
48 719 € 55 135 € 59 589 € 25 933 € 30 542 € 35 150 € 24 010 € 2 502 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
40 172€ 41 996€ 43 821€ 18 270€ 18 775€ 19 280€ 19 785€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 547€ 13 139€ 15 768€ 7 663€ 11 767€ 15 870€ 4 225€ 2 502€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
151 170 € 148 016 € 69 692 € 63 996 € 59 159 € 48 962 € 17 847 € 13 285 €
015
B.I.
Zásoby
47 799€ 47 799€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
79 758 € 97 206 € 28 449 € 15 178 € 8 279 € 5 478 € 16 854 € 1 665 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
78 103€ 95 943€ 21 411€ 10 596€ 3 521€ 5 263€ 14 684€ 1 665€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
399€ 7 038€ 4 582€ 4 756€ 2 102€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 256€ 1 263€ 2€ 215€ 68€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
23 613 € 3 011 € 41 243 € 48 818 € 50 880 € 43 484 € 993 € 11 620 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
23 613€ 3 011€ 41 243€ 48 818€ 50 880€ 43 484€ 993€ 11 620€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
199 889 € 203 151 € 129 281 € 89 929 € 89 701 € 84 112 € 41 857 € 15 787 € 0 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
69 941 € 67 859 € 55 512 € 47 783 € 42 831 € 40 285 € 12 090 € 10 404 € -1 815 € -1 215 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 339€ 339€ 339€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
60 557€ 48 209€ 40 480€ 35 529€ 32 981€ 4 784€ 3 102€ -8 793€ -8 193€ -7 713€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
2 081 € 12 347 € 7 729 € 4 951 € 2 547 € 28 198 € 1 685 € 12 219 € -600 € -480 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
129 948 € 135 292 € 73 769 € 42 146 € 46 870 € 43 827 € 29 767 € 5 383 € 1 815 € 1 215 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 821€ 4 210€ 6 821€ 2 377€ 5 020€ 7 442€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
127 574 € 130 208 € 66 181 € 39 055 € 41 530 € 35 749 € 29 449 € 5 148 € 1 695 € 1 215 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
5 917€ 2 762€ 6 588€ 34 927€ 12 456€ 1 733€ 1 082€ 543€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
89€ 81€ 542€ 1 203€ 717€ 1 100€ 1 068€ 841€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
985€ 4 960€ 3 265€ 652€ 3 934€ 8 493€ 2 876€ 2 341€ 480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
120 583€ 122 405€ 55 786€ 2 273€ 24 423€ 24 423€ 24 423€ 1 423€ 1 215€ 735€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
553€ 874€ 767€ 714€ 320€ 636€ 318€ 235€ 120€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci