Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZPA PEČKY - SLOVAKIA, spol. s r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
266 581 € 268 983 € 100 445 € 78 592 € 116 490 € 336 232 € 191 184 € 161 464 € 694 812 € 83 329 € 87 389 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
747 € 2 754 € 7 878 € 14 474 € 15 822 € 17 588 € 3 588 € 5 743 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
747 € 2 754 € 7 878 € 14 474 € 15 822 € 17 588 € 3 588 € 5 743 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
747€ 2 754€ 7 878€ 14 474€ 15 822€ 17 588€ 3 588€ 5 743€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
254 687 € 266 762 € 97 659 € 75 600 € 111 441 € 325 306 € 174 106 € 142 932 € 673 322 € 79 246 € 81 027 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
86 484 € 79 478 € 17 969 € 6 855 € 11 807 € 7 530 € 14 785 € 5 881 € 5 187 € 5 699 € 5 361 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
86 484€ 79 478€ 17 969€ 6 855€ 11 807€ 7 530€ 14 785€ 5 881€ 5 187€ 5 699€ 5 361€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
142 017 € 175 928 € 76 796 € 48 249 € 52 197 € 267 654 € 154 726 € 126 356 € 589 730 € 50 601 € 24 026 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
139 256 € 175 928 € 76 796 € 41 851 € 51 197 € 267 654 € 154 726 € 112 987 € 589 730 € 50 601 € 24 026 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
139 256€ 175 928€ 76 796€ 41 851€ 51 197€ 267 654€ 154 726€ 112 987€ 589 730€ 50 601€ 24 026€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
-63€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 674€ 6 398€ 1 000€ 13 369€ 0€ 0€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
150€ 0€ 0€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
26 186 € 11 356 € 2 894 € 20 496 € 47 437 € 50 122 € 4 595 € 10 695 € 78 405 € 22 946 € 51 640 €
072
B.V.1.
Peniaze
240€ 606€ 332€ 265€ 276€ 1 408€ 442€ 325€ 1 940€ 554€ 1 490€
073
B.V.2.
Účty v bankách
25 946€ 10 750€ 2 562€ 20 231€ 47 161€ 48 714€ 4 153€ 10 370€ 76 465€ 22 392€ 50 150€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
11 894 € 2 221 € 2 786 € 2 245 € 2 295 € 3 048 € 2 604 € 2 710 € 3 902 € 495 € 619 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 894€ 2 221€ 2 786€ 2 245€ 2 295€ 3 048€ 2 604€ 2 710€ 3 902€ 495€ 619€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
266 581 € 268 983 € 100 445 € 78 592 € 116 490 € 336 232 € 191 184 € 161 464 € 694 812 € 83 329 € 87 389 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
95 021 € 64 314 € 49 010 € 48 098 € 70 533 € 103 450 € 63 553 € 45 156 € 31 217 € -34 659 € -17 092 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
0 € 0 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
0€ 0€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
57 675 € 42 370 € 41 458 € 63 893 € 38 516 € 56 913 € 38 516 € 24 577 € -41 300 € -23 732 € -6 615 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
121 410€ 106 105€ 105 193€ 105 193€ 79 816€ 98 213€ 79 816€ 65 877€ 0€ 0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-63 735€ -63 735€ -63 735€ -41 300€ -41 300€ -41 300€ -41 300€ -41 300€ -41 300€ -23 732€ -6 615€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
30 707 € 15 305 € 912 € -22 435 € 25 377 € 39 897 € 18 397 € 13 939 € 65 877 € -17 567 € -17 117 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
171 560 € 204 669 € 51 435 € 30 494 € 45 957 € 232 782 € 127 631 € 116 308 € 663 595 € 117 988 € 104 481 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
191 € 67 € 83 € 110 € 122 € 77 € 39 € 107 € 1 690 € 3 430 € 5 114 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
77€ 1 690€ 3 430€ 5 114€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
191€ 67€ 83€ 110€ 122€ 77€ 39€ 30€ 0€ 0€ 0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
117 101 € 162 432 € 51 352 € 30 384 € 45 835 € 232 705 € 127 592 € 116 201 € 661 905 € 114 558 € 99 367 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
108 110 € 151 311 € 44 883 € 25 240 € 41 186 € 194 530 € 103 579 € 113 974 € 605 424 € 102 645 € 93 798 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
108 110€ 151 311€ 44 883€ 25 240€ 41 186€ 194 530€ 103 579€ 113 974€ 605 424€ 102 645€ 93 798€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 541€ 1 398€ 1 366€ 1 379€ 1 398€ 1 096€ 1 006€ 1 031€ 8 417€ 2 568€ 2 067€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
766€ 784€ 800€ 856€ 1 822€ 717€ 656€ 669€ 3 023€ 1 707€ 1 070€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 713€ 8 939€ 4 303€ 2 909€ 1 429€ 36 362€ 22 351€ 527€ 45 041€ 7 638€ 2 432€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
971€ 0€ 0€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 168 € 170 € 0 € 0 € 0 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 168€ 170€ 0€ 0€ 0€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
52 100€ 42 000€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€