Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 395 967 € 1 630 285 € 1 572 532 € 1 663 562 € 1 864 847 € 2 134 352 € 2 172 594 € 2 159 891 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
955 562 € 903 165 € 1 276 447 € 1 357 306 € 1 482 271 € 1 551 999 € 1 615 525 € 1 668 407 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
955 562 € 903 165 € 1 276 447 € 1 357 306 € 1 482 271 € 1 551 999 € 1 615 525 € 1 668 407 €
012
A.II.1
Pozemky
197 993€ 164 892€ 357 032€ 357 032€ 353 032€ 350 167€ 340 167€ 334 567€
013
A.II.2
Stavby
697 075€ 732 578€ 911 500€ 994 679€ 1 117 566€ 1 183 264€ 1 250 843€ 1 319 167€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
60 494€ 5 695€ 7 915€ 5 595€ 11 673€ 13 203€ 14 515€ 3 673€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 365€ 10 000€ 11 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
436 057 € 724 038 € 291 327 € 305 672 € 381 994 € 581 959 € 556 636 € 491 142 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 595 € 2 142 € 8 828 € 6 779 € 5 373 € 7 922 € 7 305 € 7 872 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 595€ 2 142€ 8 828€ 6 779€ 5 373€ 7 922€ 7 305€ 7 872€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
148 500 € 148 500 € 148 500 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
148 500€ 148 500€ 148 500€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
410 938 € 469 518 € 127 009 € 118 905 € 332 416 € 485 361 € 525 462 € 455 725 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
201 399 € 411 250 € 127 009 € 118 905 € 641 412 € 578 261 € 303 086 € 455 725 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
201 399€ 411 250€ 127 009€ 118 905€ 641 412€ 578 261€ 303 086€ 455 725€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
54 265€ 54 243€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 114€ 4 025€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
148 160€ -308 996€ -92 900€ 222 376€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
22 524 € 103 878 € 6 990 € 31 488 € 44 205 € 88 676 € 23 869 € 27 545 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 391€ 2 088€ 3 546€ 25 163€ 5 633€ 17 234€ 22 546€ 18 170€
073
B.V.2.
Účty v bankách
12 133€ 101 790€ 3 444€ 6 325€ 38 572€ 71 442€ 1 323€ 9 375€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 348 € 3 082 € 4 758 € 584 € 582 € 394 € 433 € 342 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 758€ 521€ 582€ 331€ 433€ 342€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 348€ 3 082€ 0€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
63€ 63€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 395 967 € 1 630 285 € 1 572 532 € 1 663 562 € 1 864 847 € 2 134 352 € 2 172 594 € 2 159 891 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
834 699 € 910 802 € 889 488 € 889 842 € 880 540 € 872 408 € 867 133 € 867 681 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
659 337€ 669 517€ 669 517€ 669 517€ 669 517€ 669 517€ 669 517€ 669 517€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
54 952 € 53 905 € 53 905 € 53 905 € 53 905 € 53 905 € 53 905 € 53 905 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
54 952€ 53 905€ 53 905€ 53 905€ 53 905€ 53 905€ 53 905€ 53 905€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
8 741 € 8 741 € 8 741 € 8 741 € 8 741 € 8 741 € 8 741 € 8 741 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
8 741€ 8 741€ 8 741€ 8 741€ 8 741€ 8 741€ 8 741€ 8 741€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
170 952 € 150 686 € 151 041 € 141 737 € 133 607 € 128 331 € 128 879 € 118 597 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
171 089€ 151 178€ 151 178€ 142 011€ 134 018€ 128 879€ 128 879€ 118 597€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-137€ -492€ -137€ -274€ -411€ -548€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-65 922 € 21 314 € -355 € 9 303 € 8 131 € 5 275 € -548 € 10 282 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
561 268 € 719 483 € 676 521 € 768 553 € 979 605 € 1 257 335 € 1 300 213 € 1 284 518 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 479 € 867 € 32 927 € 302 741 € 299 € 403 € 150 291 € 206 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
232 982 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
232 982€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
32 642€ 69 497€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 479€ 867€ 285€ 262€ 299€ 403€ 291€ 206€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
150 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
480 554 € 640 732 € 574 485 € 389 590 € 902 355 € 1 148 072 € 989 784 € 1 141 938 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
356 635 € 598 962 € 244 262 € 244 820 € 226 015 € 214 207 € 371 148 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
356 635€ 598 962€ 244 262€ 244 820€ 226 015€ 214 207€ 371 148€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
74 344€ 4 000€ 275 355€ 344 144€ 509 844€ 728 906€ 728 906€ 728 906€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
20 744€ 7 732€ 29 185€ 8 680€ 9 991€ 8 638€ 7 436€ 7 910€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 421€ 9 640€ 9 838€ 9 033€ 9 935€ 8 015€ 13 432€ 13 802€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
23 216€ 20 285€ 15 845€ 27 733€ 21 567€ 36 933€ 25 803€ 20 172€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
194€ 113€ 106 198€ 139 565€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 809 € 9 106 € 7 015 € 7 983 € 40 243 € 50 568 € 70 680 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 809€ 9 106€ 7 015€ 7 983€ 40 243€ 50 568€ 70 680€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
69 426€ 68 778€ 69 109€ 69 207€ 68 968€ 68 617€ 69 570€ 71 694€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
40 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
6 523 € 5 167 € 4 702 € 4 609 € 5 248 € 7 692 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
6 523€ 5 167€ 4 702€ 4 609€ 5 248€ 7 692€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé