Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
36 372€ 55 108€ 62 733€ 62 847€ 80 443€ 74 570€ 84 517€ 81 897€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
188€ 48 759€ 62 733€ 49 012€ 70 216€ 94 881€ 67 056€ 66 269€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
36 184 € 6 349 € 0 € 13 835 € 10 227 € -20 311 € 17 461 € 15 628 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 351 945 € 2 138 982 € 2 197 516 € 2 358 453 € 1 918 552 € 1 794 239 € 1 792 632 € 1 826 722 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 351 945€ 2 138 982€ 2 197 516€ 2 358 453€ 1 918 552€ 1 794 239€ 1 792 632€ 1 826 722€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 210 350 € 1 777 020 € 1 853 484 € 1 800 582 € 1 451 491 € 1 548 500 € 1 552 034 € 1 565 646 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 111 288€ 1 705 470€ 1 765 048€ 1 758 865€ 1 354 265€ 1 427 117€ 1 420 889€ 1 387 098€
10
B.2
Služby
99 062€ 71 550€ 88 436€ 41 717€ 97 226€ 121 383€ 131 145€ 178 548€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
177 779 € 368 311 € 344 032 € 571 706 € 477 288 € 225 428 € 258 059 € 276 704 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
170 631 € 193 033 € 198 969 € 178 746 € 160 645 € 155 840 € 168 300 € 160 694 €
13
C.1
Mzdové náklady
126 968€ 137 356€ 142 255€ 128 295€ 116 773€ 108 418€ 115 577€ 111 165€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
42 207€ 44 788€ 44 599€ 38 874€ 33 765€ 37 278€ 40 282€ 37 979€
16
C.4
Sociálne náklady
1 456€ 10 889€ 12 115€ 11 577€ 10 107€ 10 144€ 12 441€ 11 550€
17
D
Dane a poplatky
35 415€ 14 474€ 12 558€ 13 034€ 24 483€ 14 906€ 11 204€ 12 634€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
34 022€ 60 105€ 68 314€ 72 228€ 73 191€ 76 491€ 74 301€ 77 076€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
500 500€ 130 633€ 7 044€ 2 300€ 31 399€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
339 261€ 26 753€ 60 651€ 1 992€ 12 309€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
43 783€ 216 000€ 241 400€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 300€ 64€ 64€ 63€ 123 171€ 115 577€ 79 967€ 51 549€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
70 619€ 59 582€ 59 824€ 63 605€ 68 925€ 70 766€ 62 215€ 82 268€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
45 631 € 14 428 € 30 630 € 35 200 € 34 115 € 21 010 € 22 006 € 14 671 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
2€ 5€ 4€ 3€ 3€ 2€
39
N
Nákladové úroky
3 063€ 6 404€ 10 309€ 13 651€ 16 366€ 7 627€ 2 145€ 4 477€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
461€ 2 599€ 47€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 486€ 7 080€ 10 111€ 10 500€ 9 440€ 8 966€ 7 643€ 8 535€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-13 549 € -13 023 € -17 819 € -24 146 € -25 802 € -16 590 € -9 785 € -12 963 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
32 082 € 1 405 € 12 811 € 11 054 € 8 313 € 4 420 € 12 221 € 1 708 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
10 768 € 1 760 € 3 508 € 2 923 € 3 038 € 4 968 € 1 939 € 682 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
10 768€ 1 760€ 3 508€ 2 923€ 3 038€ 4 968€ 1 939€ 682€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
21 314 € -355 € 9 303 € 8 131 € 5 275 € -548 € 10 282 € 1 026 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
6 752€
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
6 752 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
1 283 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
1 283€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
5 469 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
32 082 € 1 405 € 12 811 € 11 054 € 8 313 € 4 420 € 12 221 € 8 460 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
21 314 € -355 € 9 303 € 8 131 € 5 275 € -548 € 10 282 € 6 495 €